Ê-xê-chi-ên: Chương 23

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB26C023)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 2. Hỡi con người, có hai người đàn bà, là con gái của một mẹ. 3. Chúng nó hành dâm trong Ê-díp-tô, chúng nó hành dâm từ khi còn trẻ; tại đó vú chúng nó bị bóp, tại đó chúng nó mất hoa con gái. 4. Đứa chị tên là Ô-hô-la, và đứa em tên là Ô-hô-li-ba. Chúng nó trở nên thuộc về ta, và đẻ con trai con gái. Ô-hô-la, tức là Sa-ma-ri; còn Ô-hô-li-ba, tức là Giê-ru-sa-lem.

5. Ô-hô-la hành dâm khi nó đã thuộc về ta, theo tình nhân nó, là dân A-si-ri, kẻ lân cận nó, 6. Mặc áo tím, làm tổng đốc và quan cai trị, thảy đều là trai tráng đẹp đẽ, hay cỡi ngựa. 7. Nó hành dâm với những người con trai tốt nhất của A-si-ri; nó tự làm ô uế với những kẻ mà nó yêu thương, cùng mọi thần tượng của chúng nó. 8. Nó không chừa sự hành dâm mà nó đã đem đến từ Ê-díp-tô, là nơi người ta đã làm nhục nó lúc còn trẻ, đã làm cho nó mất hoa con gái, và đổ sự hành dâm của chúng nó trên nó. 9. Vậy nên, ta đã phó nó trong tay tình nhân nó, tức là trong tay những người A-si-ri, mà nó đã thương yêu. 10. Chúng đã lột truồng nó, đã bắt lấy con trai con gái nó, và làm cho chính mình nó phải chết vì gươm. Nó đã trở nên một câu chuyện trong đám đàn bà; vì chúng nó đã làm thành sự phán xét trên nó.

11. Em gái nó là Ô-hô-li-ba đã xem thấy mọi việc đó; dầu vậy, nó buông mình theo tình dục hơn chị nó; và sự hành dâm của nó lại còn nhiều hơn. 12. Nó phải lòng những người A-si-ri, tổng đốc, và quan cai trị, tức là kẻ lân cận nó, ăn mặc sang trọng, hay cỡi ngựa, thảy đều là trai tráng đẹp đẽ. 13. Ta thấy nó cũng đã tự làm ô uế, và cả hai chị em cùng theo một đàng. 14. Khi nó thấy những người được vẽ trên vách thành, những hình tượng của người Canh-đê sơn son, thì nó lại càng thêm sự hành dâm nó. 15. Chúng nó thắt dây lưng và bịt khăn trên đầu thả thòng xuống, thảy đều có dáng các quan trưởng. Chúng nó làm ra như người Ba-by-lôn trong Canh-đê, là quê hương mình. 16. Nó phải lòng chúng, mới thấy lần đầu, thì sai sứ giả đến cùng chúng nó trong Canh-đê. 17. Những người Ba-by-lôn đến cùng nó lên giường âu yếm, và chúng làm ô uế nó bởi sự hành dâm mình. Nó cũng tự làm ô uế với chúng; rồi thì lòng nó sinh chán. 18. Nó đã tỏ bày sự dâm ô mình, đã lột truồng mình ra, thì lòng ta cũng chán nó, như đã chán chị nó. 19. Nhưng nó thêm nhiều sự hành dâm, nhớ lại những ngày nó còn trẻ và thuở nó hành dâm trong đất Ê-díp-tô. 20. Nó phải lòng những kẻ yêu mình, những kẻ ấy thịt như thịt lừa, dâm quá như ngựa. 21. Ấy vậy, mầy đã nhắc lại sự dâm dục hồi còn trẻ, lúc mà những người Ê-díp-tô bóp vú mầy, và làm mất hoa con gái mầy.

22. Vậy nên, hỡi Ô-hô-li-ba, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ giục những tình nhân mầy mà lòng mầy đã chán, dấy nghịch cùng mầy, và ta đem chúng nó đến từ mọi bề nghịch cùng mầy: 23. tức là những người Ba-by-lôn, hết thảy người Canh-đê, Phê-cốt, Soa, và Coa, và hết thảy người A-si-ri với chúng nó, là trai tráng đẹp đẽ, mọi tổng đốc và quan cai trị, quan trưởng và người có danh tiếng, hết thảy đều cỡi ngựa. 24. Chúng nó đem những khí giới, những xe đánh giặc, xe chở đồ, và một đoàn dân đông đến nghịch cùng mầy; chúng nó dùng những thuẫn, những mộc, và đội mão trụ mà vây chung quanh mầy. Ta sẽ giao sự phán xét cho chúng nó, và chúng nó sẽ xét đoán mầy theo luật pháp mình. 25. Ta sẽ thả sự ghen của ta ra nghịch cùng mầy, và chúng nó đãi mầy bằng sự giận dữ. Chúng nó sẽ cắt mũi và tay mầy; kẻ còn sót lại trong mầy sẽ ngã bởi gươm. Chúng nó sẽ bắt con trai con gái mầy; kẻ còn sót lại trong mầy sẽ bị nuốt bởi lửa. 26. Chúng nó bóc lột áo xống mầy, và cướp lấy đồ châu báu mầy. 27. Vậy ta sẽ dứt sự hành dâm mầy và thói xấu hổ mầy đã đem đến từ đất Ê-díp-tô, đến nỗi mầy sẽ không ngước mắt ngó chúng nó, và không nhớ đến Ê-díp-tô nữa. 28. Vì Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ phó mầy trong tay những kẻ mà mầy ghét, trong tay những kẻ mà lòng mầy đã chán. 29. Chúng nó sẽ lấy sự hờn ghét đãi mầy, cướp lấy công lao mầy, để mầy trần truồng, bị bóc lột hết cả; như vậy sẽ tỏ điều xấu hổ về sự hành dâm, tội ác và dâm đãng của mầy ra. 30. Mầy sẽ bị đãi như vậy, vì mầy đã hành dâm cùng các dân, đã tự làm ô uế với thần tượng chúng nó. 31. Mầy đã đi theo đường của chị mầy; vậy nên ta sẽ để chén của nó vào trong tay mầy.

32. Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Mầy sẽ uống chén của chị mầy, là chén sâu và rộng, chứa được rất nhiều; mầy sẽ bị chê cười nhạo báng. 33. Mầy sẽ phải đầy sự say sưa và buồn rầu; vì chén của chị Sa-ma-ri mầy, là chén gở lạ và hoang vu. 34. Mầy sẽ uống chén ấy, sẽ uống cạn, sẽ lấy răng gặm các mảnh nó, và mầy tự xé vú mầy. Vì ta đã phán, Chúa Giê-hô-va phán vậy. 35. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Vì mầy đã quên ta, bỏ ta ra sau lưng mầy, vậy mầy cũng hãy chịu hình phạt về sự tà dục hành dâm của mầy!

36. Vả, Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, ngươi há không xét đoán Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba hay sao? Hãy tỏ cho chúng nó biết những sự gớm ghiếc của mình. 37. Chúng nó đã phạm tội tà dâm, và có máu nơi tay; chúng nó đã phạm tội tà dâm với những thần tượng mình; rất đổi những con cái chúng nó đã sanh cho ta, chúng nó cũng khiến qua trên lửa đặng cho thiêu nuốt hết! 38. Chúng nó lại còn làm sự nầy nghịch cùng ta: cùng trong một ngày chúng nó đã làm ô uế nơi thánh ta, và phạm các ngày sa-bát ta; 39. sau khi đã giết con cái mình dâng cho thần tượng, trong ngày ấy chúng nó vào trong nơi thánh ta đặng làm ô uế! Ấy đó là điều chúng nó đã làm giữa nhà ta! 40. Vả lại, các ngươi đã sai sứ giả gọi những người từ phương xa đến cùng mình, nầy, chúng nó đã đến; mầy đã tắm rửa vì chúng nó, vẽ con mắt và giồi đồ trang sức. 41. Mầy ngồi trên giường sang trọng, trước giường dựng một cái bàn, nơi bàn đó mầy đã đặt hương ta và dầu ta. 42. Nơi nó có tiếng ồn ào của đám đông ở rỗi; và có người hèn hạ cùng người say sưa từ nơi đồng vắng được đem đến; chúng nó đeo vòng nơi tay hai chị em, và đội mũ rực rỡ trên đầu.

43. Ta bèn phán về kẻ đã già trong sự tà dâm rằng: Bây giờ chúng sẽ gian dâm với nó, và nó với chúng. 44. Chúng đến cùng nó như đến cùng điếm đĩ; thì chúng đến cùng Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba, là những đàn bà tà dâm, cũng vậy. 45. Vả, ấy là những người công bình sẽ đoán xét chúng nó, như người ta đoán xét đàn bà ngoại tình và đàn bà làm đổ máu; vì chúng nó là ngoại tình, và có máu trong tay chúng nó.

46. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ta sẽ đem một đám đông lên nghịch cùng chúng nó, và sẽ phó chúng nó bị ném đi ném lại và bị cướp bóc. 47. Đám đông ấy sẽ lấy đá đánh đập chúng nó, và lấy gươm đâm chúng nó; giết con trai con gái chúng nó, và lấy lửa đốt nhà chúng nó. 48. Như vậy ta sẽ làm cho hết sự tà dâm trong đất, hầu cho mọi đàn bà được học biết không làm theo sự dâm dục của các ngươi. 49. Người ta sẽ đổ lại sự dâm dục các ngươi trên chính mình các ngươi; các ngươi sẽ mang tội lỗi về thần tượng mình, và các ngươi sẽ biết rằng ta là Chúa Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011

Hai Chị Em

1 Lời của CHÚA đến với tôi, 2 “Hỡi con người, có hai người phụ nữ kia là hai con gái của cùng một mẹ. 3 Chúng đã làm điếm ở Ai-cập. Chúng đã làm điếm thời chúng còn là thiếu nữ. Nhũ hoa của chúng đã bị vuốt ve; bộ ngực trinh nguyên của chúng đã bị mơn trớn. 4 Ô-hô-la là tên của đứa chị, và Ô-hô-li-ba là tên của đứa em. Chúng đã trở thành người của Ta. Chúng đã có các con trai và các con gái. Ðây là tên của chúng: Ô-hô-la là Sa-ma-ri và Ô-hô-li-ba là Giê-ru-sa-lem.

Cô Chị Ô-hô-la (Sa-ma-ri)

5 Ô-hô-la đã làm điếm trong khi còn là người của Ta. Nó mê đắm các tình nhân của nó; đó là quân A-sy-ri, những chiến binh 6 mặc quân phục màu tía, các tổng trấn và các tướng lãnh, tất cả các thanh niên đẹp trai lực lưỡng, và các kỵ binh ngồi trên lưng các chiến mã. 7 Nó đã làm điếm với chúng, với tất cả những kẻ ưu tú của quân A-sy-ri. Nó đã làm cho mình ra ô uế vì tất cả các thần tượng của mọi kẻ thông dâm với nó. 8 Nó không chịu từ bỏ tính dâm đãng của nó vốn đã bắt đầu từ Ai-cập, nơi người Ai-cập đã ăn nằm với nó khi nó còn là thiếu nữ, nơi chúng đã mơn trớn bộ ngực trinh nguyên của nó, và trút đổ dục tình của chúng trên người nó. 9 Vì thế Ta đã phó nó vào tay các tình nhân của nó, tức vào tay của quân A-sy-ri, những kẻ nó mê đắm. 10 Chúng đã lột nó trần truồng, bắt đi các con trai và các con gái của nó, và lấy gươm giết nó. Nó đã trở thành một kẻ có tiếng tăm tồi tệ trong vòng các phụ nữ, và án phạt của nó đã được thi hành.

Cô Em Ô-hô-li-ba (Giê-ru-sa-lem)

11 Khi Ô-hô-li-ba em gái nó thấy vậy, nó càng dâm dật tồi tệ hơn chị nó. Nó đã hành dâm nhiều hơn chị nó. 12 Nó cũng mê đắm quân A-sy-ri, tức các tổng trấn và các tướng lãnh, các chiến binh mặc quân phục rực rỡ, các kỵ binh trên lưng các chiến mã, tức tất cả các thanh niên đẹp trai lực lưỡng. 13 Ta đã thấy nó trở nên ô uế. Cả hai chị em đều có nếp sống dâm dật giống nhau. 14 Nhưng đứa em đã làm điếm nhiều hơn đứa chị. Nó đã nhìn thấy và say mê những hình ảnh chạm vẽ trên tường, những hình ảnh của quân Canh-đê với y phục màu đỏ, 15 đai thắt ngang lưng, khăn quấn đầu bỏ thòng tua xuống. Ai nấy trông ra vẻ các sĩ quan trong quân đội Ba-by-lôn, người ở đất Canh-đê. 16 Khi nó thấy các hình ảnh của chúng, nó mê chúng. Nó sai các sứ giả đến Canh-đê mời chúng đến. 17 Người Ba-by-lôn đã đến với nó, vào trong giường ái ân với nó. Chúng đã làm cho nó trở nên ô uế bằng dục tình của chúng, và nó cũng đã làm cho chính nó trở nên ô uế với chúng. Sau đó nó chán ghét chúng và lìa bỏ chúng. 18 Khi nó công khai làm điếm và phô bày sự lõa lồ của nó ra, lòng Ta gớm ghiếc nó, và Ta xa lánh nó như lòng Ta đã xa lánh chị nó. 19 Thế mà nó lại càng gia tăng sự dâm đãng để nhớ lại thời thiếu nữ của nó, khi nó làm điếm trong đất Ai-cập, 20 nơi nó đã buông mình trong sự dâm dục với bao tình nhân, những kẻ đam mê nhục dục như lừa đực và xuất tinh như các ngựa đực giống. 21 Như thế ngươi đã thèm khát được thỏa mãn dục tính của thời thiếu nữ, khi người Ai-cập mơn trớn đôi nhũ hoa của ngươi và vuốt ve bộ ngực vừa nẩy nở của ngươi.”

Cô Em Bị Ðoán Phạt

22 Vì thế, hỡi Ô-hô-li-ba, CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta sẽ làm cho các tình nhân của ngươi, những kẻ ngươi đã chán ghét, nổi lên chống lại ngươi. Ta sẽ khiến chúng từ bốn phương kéo tới: 23 quân Ba-by-lôn và mọi dân ở Canh-đê, quân Pê-cốt, Sô-a, và Cô-a, và toàn quân A-sy-ri hiệp với chúng, nào các thanh niên đẹp trai lực lưỡng, các tổng trấn và các tướng lãnh, các sĩ quan và binh lính, cùng tất cả kỵ binh trên lưng các chiến mã. 24 Chúng sẽ từ phương bắc kéo đến tấn công ngươi, nào các xe chiến mã, các xe chở quân nhu, và một đoàn bộ binh đông đúc. Chúng sẽ dàn trận để đánh ngươi tứ phía, nào mộc, nào khiên, nào mũ sắt. Ta sẽ trao quyền đoán phạt ngươi cho chúng, và chúng sẽ đoán phạt ngươi theo luật của chúng. 25 Ta sẽ nổi cơn ghen chống lại ngươi và để cho chúng đối xử với ngươi cách giận dữ. Chúng sẽ xẻo tai và cắt mũi ngươi. Những kẻ còn sống sót của ngươi sẽ bị gươm ngã chết. Chúng sẽ bắt các con trai và các con gái của ngươi làm tù binh. Những gì còn lại của ngươi sẽ bị thiêu đi trong lửa. 26 Chúng sẽ lột y phục của ngươi và lấy đi những đồ trang sức quý giá của ngươi. 27 Như vậy Ta sẽ làm cho dứt tiệt tính dâm đãng và thói đĩ điếm của ngươi mà ngươi đã mang theo từ đất Ai-cập. Ngươi sẽ không mê đắm nó nữa, hay nhớ đến Ai-cập nữa.” 28 Vì CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta sẽ trao ngươi vào tay những kẻ ngươi ghét, vào tay những kẻ ngươi đã lìa bỏ vì chán ghét. 29 Chúng sẽ lấy lòng hận thù đối xử với ngươi. Chúng sẽ cướp đi mọi công lao khó nhọc của ngươi, rồi bỏ cho ngươi trần truồng và trơ trụi. Bấy giờ sự lõa lồ của ngươi và thói đĩ điếm của ngươi sẽ bị phơi bày, tức tính dâm đãng và thói đĩ điếm của ngươi. 30 Ta sẽ khiến những điều ấy xảy đến với ngươi, vì ngươi đã làm điếm với các dân ngoại và làm ô uế chính ngươi vì các thần tượng của chúng. 31 Ngươi đã đi theo con đường của chị ngươi, nên Ta sẽ trao chén của nó vào tay ngươi.”

32 CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,

“Ngươi sẽ uống chén của chị ngươi,

Cái chén sâu và rộng;

Ngươi sẽ bị khinh bỉ và cười chê,

Vì chén ấy chứa đựng rất nhiều.

33 Ngươi sẽ bị say khướt rồi sầu não.

Chén kinh hoàng và hoang phế là chén của Sa-ma-ri chị ngươi.

34 Ngươi sẽ uống chén ấy và uống cạn nó;

Ngươi sẽ gặm các mảnh sành của nó,

Và tự xé banh bộ ngực của ngươi,

Vì Ta đã phán,”

CHÚA Hằng Hữu phán.

35 Vì thế CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Vì ngươi đã quên Ta và vứt bỏ Ta ra sau lưng ngươi, do đó ngươi phải mang lấy những hậu quả của tính dâm đãng và thói đĩ điếm của ngươi.”

Hai Chị Em Bị Ðoán Phạt

36 CHÚA phán với tôi, “Hỡi con người, ngươi sẽ xét đoán Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba chăng? Ngươi khá lên án những việc gớm ghiếc của chúng. 37 Chúng đã phạm tội ngoại tình, và tay chúng đã vấy máu. Chúng đã phạm tội ngoại tình với các thần tượng của chúng. Thậm chí chúng đã bắt con cái đã sinh cho Ta đem thiêu trong lửa để cúng cho các thần tượng của chúng. 38 Ngoài ra chúng còn làm điều nầy nữa để chống lại Ta: cùng trong một ngày chúng vừa làm ô uế nơi thánh của Ta và vừa vi phạm ngày Sa-bát của Ta. 39 Chính trong ngày chúng giết các con của chúng để cúng cho các thần tượng của chúng, chúng vào trong nơi thánh của Ta và làm nơi ấy trở nên phàm tục. Ðó là những gì chúng đã làm trong nhà Ta.

40 Ngoài ra các ngươi đã sai sứ giả đi mời các đàn ông từ phương xa đến. Khi nghe chúng đến, các ngươi đã tắm rửa sạch sẽ, kẻ lông mày và mí mắt, rồi đeo các nữ trang vào để làm đẹp. 41 Sau đó ngươi đến ngồi trên một ghế dài bọc nệm sang trọng. Trước ghế dài ấy ngươi đặt một cái bàn; trên bàn ngươi bày hương thơm của Ta và dầu của Ta.

42 Có tiếng ồn ào náo nhiệt của một đám đông ăn chơi đàng điếm vây quanh nó. Ðó là tiếng của đám người say sưa từ đồng hoang được mang về, hòa với tiếng của một đám đông hỗn tạp. Chúng đeo các vòng nữ trang vào tay và đội các mão hoa đẹp đẽ trên đầu hai phụ nữ ấy.

43 Bấy giờ Ta hỏi, ‘Chẳng lẽ bọn đó tính sẽ ăn nằm với mụ điếm già ấy hay sao?’ 44 Nhưng bọn đó quả đã vào ăn nằm với nó như bọn đàn ông vào ăn nằm với người gái điếm. Chúng đã vào ăn nằm với Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba, những người đàn bà dâm đãng.

45 Nhưng những người công chính sẽ kết tội chúng về tội ngoại tình và tội gây đổ máu, bởi vì chúng quả đã phạm tội ngoại tình và tay chúng vẫn còn vấy máu.”

46 Này CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Hãy triệu tập một đám đông để chống lại chúng. Hãy trao nộp chúng để chúng bị khủng hoảng và bị cướp bóc. 47 Ðám đông sẽ ném đá chúng và dùng gươm của họ để diệt trừ chúng. Họ sẽ giết các con trai và các con gái của chúng và đốt nhà của chúng.

48 Như thế Ta sẽ diệt trừ sự dâm đãng khỏi xứ, để tất cả phụ nữ sẽ được cảnh cáo mà không phạm tội dâm đãng như các ngươi đã làm. 49 Chúng sẽ báo trả các ngươi về sự dâm đãng của các ngươi, và các ngươi sẽ mang lấy hình phạt cho tội thờ lạy hình tượng của các ngươi. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA Hằng Hữu.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu