Ê-xê-chi-ên: Chương 22

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB26C022)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Có lời Đức Giê-hô-va được phán cùng ta rằng: 2. Hỡi con người, có phải ngươi sẽ đoán xét, có phải ngươi sẽ đoán xét thành huyết nầy chăng? thì hãy làm cho nó biết mọi sự gớm ghiếc của nó. 3. Hãy nói cùng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Một thành đổ máu ở giữa nó, hầu cho kỳ nó đến, và làm ra thần tượng nghịch cùng mình để làm ô uế mình! 4. Bởi máu mầy đã đổ ra, mầy tự chuốc lấy tội, và bởi các thần tượng mà mầy đã làm thì mầy tự làm ô uế. Như vậy mầy đã làm cho những ngày mầy gần và những năm mầy đến. Vậy nên, ta đã lấy mầy làm sự hổ nhuốc cho các dân tộc, làm trò cười nhạo cho hết thảy các nước. 5. Những người ở gần và ở xa sẽ nhạo cười mầy, là thành nhơ danh và đầy loạn. 6. Hãy xem: các quan trưởng Y-sơ-ra-ên ở trong mầy, ai nấy đều theo sức mình để làm đổ máu. 7. Nơi mầy, người ta khinh cha mẹ; nơi mầy, người ta dùng sự bạo ngược đối với khách lạ; nơi mầy, người ta hiếp đáp kẻ mồ côi cùng người góa bụa. 8. Mầy khinh dể các vật thánh ta, và phạm các ngày sa-bát ta! 9. Nơi mầy, có những kẻ gièm chê gây nên sự đổ máu; nơi mầy, có kẻ làm tiệc trên các núi; giữa mầy, có kẻ phạm tội tà dâm. 10. Nơi mầy, có kẻ bày tỏ sự lõa lồ của cha ra; nơi mầy, có kẻ làm nhục đàn bà đang có kinh nguyệt. 11. Nơi mầy, kẻ nầy phạm sự gớm ghiếc với vợ người lân cận mình; kẻ khác làm ô uế dâu mình; kẻ khác nữa thì hãm chị em mình, là con gái của cha mình. 12. Nơi mầy, người ta nhận của hối lộ đặng làm đổ máu; mầy đã lấy lời lãi và lấy thêm; mầy ức hiếp kẻ lân cận, lấy của không biết chán, và đã quên ta, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

13. Vả, ta đập tay vì sự trộm cướp mầy đã phạm, và vì máu đã bị đổ ra giữa mầy. 14. Khi những ngày ta xử mầy sẽ đến, lòng mầy có chịu được, và tay mầy có sức chăng? Ta, Đức Giê-hô-va, đã nói ra thì sẽ làm trọn. 15. Ta sẽ làm cho mầy tan tác giữa các dân tộc, chia rẽ ra trong các nước, và ta sẽ làm tiêu diệt sự ô uế khỏi giữa mầy. 16. Bấy giờ chính mình mầy sẽ bị khinh dể trước mắt các dân tộc, và mầy sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va.

17. Có lời Đức Giê-hô-va được phán cùng ta rằng: 18. Hỡi con người, nhà Y-sơ-ra-ên đã trở nên cho ta như là cáu cặn; hết thảy chúng nó chỉ là đồng, thiếc, sắt, chì trong lò, ấy là cáu cặn của bạc. 19. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Vì các ngươi hết thảy đã trở nên cáu cặn, cho nên, nầy, ta sẽ nhóm các ngươi lại giữa Giê-ru-sa-lem. 20. Như người ta hiệp bạc, đồng sắt, chì thiếc lại trong lò, và thổi lửa ở trên cho tan chảy ra thể nào, thì trong cơn giận và sự thạnh nộ của ta, ta sẽ nhóm các ngươi lại và đặt vào lò mà làm cho tan chảy ra cũng thể ấy. 21. Thật, ta sẽ nhóm các ngươi lại và thổi lửa của cơn giận ta trên các ngươi, thì các ngươi sẽ tan chảy ra giữa nó. 22. Như bạc tan chảy ra trong lò, thì các ngươi cũng sẽ tan chảy ra giữa thành ấy, và các ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va đã đổ cơn thạnh nộ ta trên các ngươi.

23. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 24. Hỡi con người, hãy nói cùng nó rằng: Mầy là đất chẳng được tẩy sạch, nơi ngày thạnh nộ chẳng được mưa dào. 25. Những tiên tri của nó lập mưu giữa nó; như sư tử hay gầm cắn xé mồi của nó, chúng nó nuốt các linh hồn, cướp lấy của cải và những vật quí, làm cho kẻ góa bụa thêm nhiều ra giữa thành. 26. Các thầy tế lễ nó phạm luật pháp ta, và làm dơ vật thánh ta; chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục; chẳng khiến người ta phân biệt cái gì là ô uế, cái gì là tinh sạch; nhắm mắt chẳng xem các ngày sa-bát ta, và ta bị nói phạm giữa chúng nó. 27. Các quan trưởng ở giữa nó giống như muông sói xé mồi, chỉ lo làm đổ máu, làm mất linh hồn, để được lợi bất nghĩa. 28. Các tiên tri nó dùng bùn không pha rơm trét cho chúng nó; thấy sự hiện thấy giả dối, và bói khoa sự dối cho chúng nó, mà rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy, song Đức Giê-hô-va chưa hề phán. 29. Dân trong đất làm sự bạo ngược, phạm sự trộm cướp, khuấy rối kẻ nghèo nàn thiếu thốn, và ức hiếp người trú ngụ cách trái phép. 30. Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó; song ta chẳng tìm được một ai. 31. Vậy nên ta đổ cơn thạnh nộ trên chúng nó, và lấy lửa giận của ta đốt chúng nó; ta đã làm cho đường lối của chúng nó lại đổ về trên đầu chúng nó, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011

Trọng Tội của Giê-ru-sa-lem

1 Lời của CHÚA đến với tôi, 2 “Ngươi, hỡi con người, ngươi có muốn xét đoán, ngươi có muốn xét đoán thành đã gây đổ máu của biết bao người chăng? Hãy cho nó biết tất cả những việc gớm ghiếc của nó ra sao. 3 Ngươi hãy nói, ‘CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Hỡi thành kia, ngươi đã làm đổ máu nhiều người ở giữa ngươi. Thời điểm của ngươi đã đến. Ngươi đã dựng nên các thần tượng và làm cho ngươi trở nên ô uế. 4 Ngươi đã tự kết tội bằng máu của những người ngươi đã làm đổ ra, và ngươi đã làm cho mình ra ô uế vì những thần tượng ngươi đã làm nên. Ngươi đã làm cho ngày tàn của ngươi đến gần và những năm của đời ngươi phải kết liễu sớm. Vì thế Ta sẽ làm cho ngươi thành một cớ sỉ nhục giữa các dân và một đầu đề giễu cợt giữa các nước. 5 Những kẻ ở gần ngươi và những kẻ ở xa ngươi sẽ chế nhạo ngươi, bởi vì ngươi đã trở nên ô danh và đầy những rối loạn.

6 Nầy, những quan quyền của I-sơ-ra-ên sống ở giữa ngươi, ai nấy đều sử dụng quyền lực của mình để gây đổ máu. 7 Cha mẹ ở giữa ngươi bị khinh khi, các kiều dân sống ở giữa ngươi bị bóc lột, cô nhi và quả phụ ở giữa ngươi bị áp bức. 8 Ngươi khinh bỉ các vật thánh của Ta và vi phạm những ngày Sa-bát của Ta. 9 Ở giữa ngươi có những kẻ vu khống, khiến cho người khác phải bị đổ máu. Ở giữa ngươi có những kẻ ăn đồ cúng thần tượng nơi các đền miếu trên núi. Ở giữa ngươi có những kẻ phạm những tội dâm ô gớm ghiếc. 10 Ở giữa ngươi có những kẻ ăn nằm với vợ kế của cha mình. Ở giữa ngươi có những kẻ xâm phạm tiết hạnh của phụ nữ đang thời kỳ kinh nguyệt. 11 Kẻ thì phạm tội gớm ghiếc với vợ của người khác; kẻ thì xâm phạm tiết hạnh của con dâu; kẻ thì hãm hiếp em gái mình, tức con gái của cha mình. 12 Ở giữa ngươi, người ta đã nhận của hối lộ để làm đổ máu. Ngươi đã lấy lãi ngay khi vừa xuất vốn và lại lấy lãi thêm ở cuối hạn cho vay. Ngươi đã bắt chẹt những người lân cận để tống tiền. Còn Ta, ngươi đã quên mất,” CHÚA Hằng Hữu phán.

13 “Nầy, Ta đập tay phẫn nộ khi ngươi kiếm lợi bất nghĩa và khi ngươi làm đổ máu người ta ở giữa ngươi. 14 Ðể rồi xem ngươi có còn bạo ngược hay tay ngươi có còn mạnh trong những ngày Ta xử tội ngươi chăng? Ta, CHÚA, đã phán thì Ta sẽ thực hiện điều đó. 15 Ta sẽ rải ngươi ra giữa các dân và tung ngươi ra giữa các nước. Ta sẽ thanh tẩy ngươi cho sạch những ô uế của ngươi. 16 Khi ngươi bị khinh bỉ trước mắt các dân, ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA.”’”

17 Lời của CHÚA đến với tôi, 18 “Hỡi con người, đối với Ta nhà I-sơ-ra-ên đã trở nên cặn bã của kim loại rồi. Tất cả chúng, đồng, thiếc, sắc, và chì ở giữa lò, thảy đều như cặn bã của bạc cả.” 19 Vậy, CHÚA Hằng Hữu phán, “Bởi vì tất cả các ngươi đã trở nên như cặn bã của kim loại, cho nên, nầy, Ta sẽ gom chúng vào giữa Giê-ru-sa-lem. 20 Như người ta thu bạc, đồng, sắt, chì, và thiếc bỏ vào giữa lò, rồi dùng lửa thổi lên cho chúng tan chảy ra thể nào, thì trong cơn thịnh nộ của Ta và trong cơn giận của Ta, Ta cũng sẽ gom các ngươi lại và sẽ làm cho các ngươi tan chảy ra thể ấy. 21 Ta sẽ gom các ngươi lại và thổi trên các ngươi lửa giận của Ta, rồi các ngươi sẽ bị tan chảy ra ở giữa thành. 22 Như bạc tan chảy ra trong lò thể nào, các ngươi cũng sẽ bị tan chảy trong thành thể ấy; rồi các ngươi sẽ biết rằng Ta, CHÚA, đã trút cơn thịnh nộ của Ta trên các ngươi.”

23 Lời của CHÚA đến với tôi, 24 “Hỡi con người, hãy nói với nó, ‘Ngươi là đất không sạch, đất không có mưa trong ngày thịnh nộ. 25 Các tiên tri của nó trong xứ đã âm mưu với nhau như sư tử rống xé mồi. Chúng đã nuốt sống sinh mạng của người ta. Chúng đã cướp đoạt tài sản và bửu vật của người khác. Chúng đã tạo ra nhiều góa phụ trong thành. 26 Các tư tế của nó đã vi phạm luật lệ của Ta và đã làm ô uế các vật thánh của Ta. Chúng đã không phân biệt được giữa thánh và phàm. Chúng cũng không dạy cho dân biết vật gì là ô uế và vật gì là thanh sạch. Chúng đã nhắm mắt lại để không nhìn thấy những ngày Sa-bát của Ta; vì thế Ta đã bị xúc phạm ở giữa chúng.

27 Các quan quyền của nó ở giữa nó như bầy chó sói cắn xé con mồi, gây đổ máu, và giết người để đoạt lợi phi nghĩa. 28 Các tiên tri của nó đã tô mặt chúng để không lộ vẻ hổ thẹn khi công bố những khải tượng chúng không hề thấy và nói lên những sấm ngôn giả dối. Chúng đã nói, ‘CHÚA Hằng Hữu phán,’ trong khi CHÚA không hề phán với chúng.

29 Dân trong xứ đã tống tiền và cướp giật người khác. Chúng bức hiếp kẻ bần cùng và người khốn khó. Chúng bóc lột các kiều dân và không coi lẽ phải ra gì. 30 Vì thế Ta đã cố tìm trong vòng chúng xem có ai muốn sửa lại chỗ tường thành đã đổ vỡ, và vì cớ đất nước nầy mà đứng vào chỗ bị đổ vỡ ở trước mặt Ta để Ta không tiêu diệt nó, nhưng Ta chẳng tìm được một người. 31 Vì thế Ta phải trút đổ cơn thịnh nộ của Ta trên chúng. Ta phải tiêu diệt chúng bằng cơn giận của Ta. Ta phải lấy cách chúng đã đối xử với người khác mà đổ lại trên đầu chúng,’” CHÚA Hằng Hữu phán.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu