Ca Thương: Chương 5

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB25C005)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đức Giê-hô-va ôi! Xin nhớ đến những gì đã giáng trên chúng con;
Xin đoái xem sự sỉ nhục của chúng con!
2. Sản nghiệp của chúng con bị chuyển giao cho dân ngoại,
Nhà cửa của chúng con thuộc về những người xa lạ.
3. Chúng con mồ côi cha, và là những kẻ bơ vơ,
Mẹ của chúng con như những góa phụ.
4. Chúng con phải trả tiền cho nước chúng con uống,
Và mua củi với với giá cao.
5. Họ rượt theo sát gót của chúng con;
Chúng con lao động và không được nghỉ!
6. Chúng con ngửa tay với người Ai Cập
Và người A-si-ri, để được thỏa lòng với miếng bánh.
7. Tổ phụ chúng con đã phạm tội và không còn nữa;
Những chúng con phải gánh chịu những tội lỗi của họ.
8. Các tôi đòi cai trị chúng con,
Không ai giải cứu chúng con khỏi tay chúng.
9. Chúng con liều mạng để có bánh ăn,
Bất chấp gươm đao trong hoang mạc.
10. Da của chúng con nóng như lò nướng
Bởi vì nạn đói thiêu đốt.
11. Chúng cưỡng hiếp các phụ nữ tại Si-ôn,
Và những trinh nữ trong các thành của Giu-đa.
12. Các lãnh đạo đã bị treo lên bởi tay của chúng,
Thể diện của các trưởng lão không được kính trọng.
13. Các thanh niên bị giữ tại những cối xay,
Các thiếu niên lảo đảo dưới gánh củi.
14. Các trưởng lão ngừng hội họp tại cổng thành,
Và các thanh niên không còn âm nhạc nữa.
15. Niềm vui trong lòng của chúng con đã chấm dứt,
Cuộc khiêu vũ của chúng con đã đổi thành tang chế.
16. Mão miện đã rơi khỏi đầu chúng con,
Khốn cho chúng con, bởi vì chúng con đã phạm tội!
17. Vì vậy, lòng của chúng con cạn kiệt,
Do đó, mắt của chúng con lu mờ,
18. Bởi vì núi Si-ôn bị hoang tàn,
Với những chồn cáo lảng vảng quanh đó.
19. Đức Giê-hô-va ôi! Ngài trị vì đời đời,
Ngôi Ngài tồn tại từ thế hệ nầy sang thế hệ khác.
20. Vì sao Ngài quên chúng con mãi mãi,
Và lìa bỏ chúng con lâu dài như vậy?
21. Đức Giê-hô-va ôi! Xin khiến chúng con quay lại cùng Ngài để chúng con được phục hồi.
Xin làm mới lại những ngày của chúng con như thời xa xưa!
22. Trừ khi Ngài đã cương quyết từ bỏ chúng con,
Và giận chúng con vô cùng.

Bản Dịch Đại Chúng

Đức Giê-hô-va ôi! Xin nhớ đến những gì đã giáng trên chúng con;
Xin đoái xem sự sỉ nhục của chúng con!
Sản nghiệp của chúng con bị chuyển giao cho dân ngoại,
Nhà cửa của chúng con thuộc về những người xa lạ.
Chúng con mồ côi cha, và là những kẻ bơ vơ,
Mẹ của chúng con như những góa phụ.
Chúng con phải trả tiền cho nước chúng con uống,
Và mua củi với với giá cao.
Họ rượt theo sát gót của chúng con;
Chúng con lao động và không được nghỉ!
Chúng con ngửa tay với người Ai Cập
Và người A-si-ri, để được thỏa lòng với miếng bánh.
Tổ phụ chúng con đã phạm tội và không còn nữa;
Những chúng con phải gánh chịu những tội lỗi của họ.
Các tôi đòi cai trị chúng con,
Không ai giải cứu chúng con khỏi tay chúng.
Chúng con liều mạng để có bánh ăn,
Bất chấp gươm đao trong hoang mạc.
Da của chúng con nóng như lò nướng
Bởi vì nạn đói thiêu đốt.
Chúng cưỡng hiếp các phụ nữ tại Si-ôn,
Và những trinh nữ trong các thành của Giu-đa.
Các lãnh đạo đã bị treo lên bởi tay của chúng,
Thể diện của các trưởng lão không được kính trọng.
Các thanh niên bị giữ tại những cối xay,
Các thiếu niên lảo đảo dưới gánh củi.
Các trưởng lão ngừng hội họp tại cổng thành,
Và các thanh niên không còn âm nhạc nữa.
Niềm vui trong lòng của chúng con đã chấm dứt,
Cuộc khiêu vũ của chúng con đã đổi thành tang chế.
Mão miện đã rơi khỏi đầu chúng con,
Khốn cho chúng con, bởi vì chúng con đã phạm tội!
Vì vậy, lòng của chúng con cạn kiệt,
Do đó, mắt của chúng con lu mờ,
Bởi vì núi Si-ôn bị hoang tàn,
Với những chồn cáo lảng vảng quanh đó.
Đức Giê-hô-va ôi! Ngài trị vì đời đời,
Ngôi Ngài tồn tại từ thế hệ nầy sang thế hệ khác.
Vì sao Ngài quên chúng con mãi mãi,
Và lìa bỏ chúng con lâu dài như vậy?
Đức Giê-hô-va ôi! Xin khiến chúng con quay lại cùng Ngài để chúng con được phục hồi.
Xin làm mới lại những ngày của chúng con như thời xa xưa!
Trừ khi Ngài đã cương quyết từ bỏ chúng con,
Và giận chúng con vô cùng.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Đức Giê-hô-va ôi! Xin nhớ đến những gì đã giáng trên chúng con;
Xin đoái xem sự sỉ nhục của chúng con!
2. Sản nghiệp của chúng con bị chuyển giao cho dân ngoại,
Nhà cửa của chúng con thuộc về những người xa lạ.
3. Chúng con mồ côi cha, và là những kẻ bơ vơ,
Mẹ của chúng con như những góa phụ.
4. Chúng con phải trả tiền cho nước chúng con uống,
Và mua củi với với giá cao.
5. Họ rượt theo sát gót của chúng con;
Chúng con lao động và không được nghỉ!
6. Chúng con ngửa tay với người Ai Cập
Và người A-si-ri, để được thỏa lòng với miếng bánh.
7. Tổ phụ chúng con đã phạm tội và không còn nữa;
Những chúng con phải gánh chịu những tội lỗi của họ.
8. Các tôi đòi cai trị chúng con,
Không ai giải cứu chúng con khỏi tay chúng.
9. Chúng con liều mạng để có bánh ăn,
Bất chấp gươm đao trong hoang mạc.
10. Da của chúng con nóng như lò nướng
Bởi vì nạn đói thiêu đốt.
11. Chúng cưỡng hiếp các phụ nữ tại Si-ôn,
Và những trinh nữ trong các thành của Giu-đa.
12. Các lãnh đạo đã bị treo lên bởi tay của chúng,
Thể diện của các trưởng lão không được kính trọng.
13. Các thanh niên bị giữ tại những cối xay,
Các thiếu niên lảo đảo dưới gánh củi.
14. Các trưởng lão ngừng hội họp tại cổng thành,
Và các thanh niên không còn âm nhạc nữa.
15. Niềm vui trong lòng của chúng con đã chấm dứt,
Cuộc khiêu vũ của chúng con đã đổi thành tang chế.
16. Mão miện đã rơi khỏi đầu chúng con,
Khốn cho chúng con, bởi vì chúng con đã phạm tội!
17. Vì vậy, lòng của chúng con cạn kiệt,
Do đó, mắt của chúng con lu mờ,
18. Bởi vì núi Si-ôn bị hoang tàn,
Với những chồn cáo lảng vảng quanh đó.
19. Đức Giê-hô-va ôi! Ngài trị vì đời đời,
Ngôi Ngài tồn tại từ thế hệ nầy sang thế hệ khác.
20. Vì sao Ngài quên chúng con mãi mãi,
Và lìa bỏ chúng con lâu dài như vậy?
21. Đức Giê-hô-va ôi! Xin khiến chúng con quay lại cùng Ngài để chúng con được phục hồi.
Xin làm mới lại những ngày của chúng con như thời xa xưa!
22. Trừ khi Ngài đã cương quyết từ bỏ chúng con,
Và giận chúng con vô cùng.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhớ sự đã giáng trên chúng tôi; Hãy đoái xem sự sỉ nhục chúng tôi!
2. Sản nghiệp chúng tôi đã sang tay dân ngoại, Nhà cửa thuộc về người giống khác.
3. Chúng tôi mất cha, phải mồ côi, Mẹ chúng tôi trở nên góa bụa.
4. Chúng tôi uống nước phải trả tiền, Phải mua mới có củi.
5. Kẻ đuổi theo kịp chúng tôi, chận cổ chúng tôi; Chúng tôi đã mỏi mệt rồi, chẳng được nghỉ!
6. Chúng tôi giang tay hướng về những người Ê-díp-tô Và A-si-ri, đặng có bánh ăn no nê.
7. Tổ phụ chúng tôi đã phạm tội, nay không còn nữa. Chúng tôi đã mang lấy sự gian ác họ.
8. Kẻ đầy tớ cai trị chúng tôi, Chẳng ai cứu chúng tôi khỏi tay họ.
9. Chúng tôi liều mạng mới có bánh mà ăn, Vì cớ mũi gươm nơi đồng vắng.
10. Da chúng tôi nóng như lò lửa, Vì cơn đói thiêu đốt chúng tôi!
11. Chúng nó đã làm nhục đàn bà tại Si-ôn, Và gái đồng trinh trong các thành Giu-đa.
12. Tay chúng nó đã treo các quan trưởng lên, Chẳng kính trọng mặt các người già cả.
13. Kẻ trai tráng đã phải mang cối, Trẻ con vấp ngã dưới gánh củi.
14. Các người già cả không còn ngồi nơi cửa thành, Bọn trai trẻ không còn chơi đàn hát.
15. Lòng chúng tôi hết cả sự vui; Cuộc nhảy múa đổi ra tang chế.
16. Mão triều thiên rơi khỏi đầu chúng tôi, Khốn cho chúng tôi, vì chúng tôi phạm tội!
17. Vì vậy lòng chúng tôi mòn mỏi, Mắt chúng tôi mờ tối,
18. Vì núi Si-ôn đã trở nên hoang vu, Chồn cáo đi lại trên đó.
19. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài còn đời đời, Ngôi Ngài còn từ đời nầy sang đời kia!
20. Sao Ngài quên chúng tôi mãi mãi, Lìa bỏ chúng tôi lâu vậy?
21. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy xây chúng tôi trở về Ngài thì chúng tôi sự trở về Làm những ngày chúng tôi lại mới như thuở xưa!
22. Nhưng Ngài lại bỏ hết chúng tôi, Ngài giận chúng tôi quá lắm.

Bản Dịch 2011

Cầu Xin Ơn Thương Xót

1 Lạy CHÚA, xin nhớ lại những gì xảy đến với chúng con;

Xin đoái xem và nhìn thấy nỗi sỉ nhục của chúng con.

2 Sản nghiệp chúng con giờ đã thuộc về người ngoại quốc,

Nhà cửa chúng con nay trở thành tài sản của ngoại kiều.

3 Chúng con bây giờ là những kẻ côi cút không cha;

Mẹ chúng con nay đã là góa phụ.

4 Nước chúng con uống giờ phải trả tiền mới có;

Củi nấu ăn chúng con phải bỏ bạc ra mua.

5 Kẻ truy đuổi chúng con bắt cổ chúng con phải mang gông;

Chúng con bị sai khiến làm đuối sức mà không được nghỉ ngơi.

6 Chúng con phải ngửa tay xin Ai-cập và A-sy-ri,

Ðể có cơm bánh qua ngày.

7 Tổ tiên chúng con đã phạm tội;

Tuy họ không còn nữa, nhưng chúng con phải mang lấy hậu quả tội lỗi của họ.

8 Những kẻ vốn làm tôi đòi nay cai trị chúng con;

Không ai giải thoát chúng con khỏi tay chúng.

9 Chúng con thiếu điều mất mạng mới có bánh ăn,

Vì trong đồng hoang gươm đao muốn giết ai thì giết.

10 Da chúng con nóng bỏng tựa lò lửa hực,

Nó biến ra đen vì bị cơn đói khủng khiếp dày vò.

11 Chúng hãm hiếp phụ nữ ngay giữa Si-ôn nhưng chẳng ai dám làm gì chúng cả;

Các thiếu nữ trong các thành của Giu-đa cũng cùng chung số phận thảm thương.

12 Chúng trói tay treo các quan tướng của chúng con lên;

Các trưởng lão của chúng con chúng không hề nể mặt.

13 Các thanh niên mệt đuối vì bị cưỡng bách xay cối đá,

Các thiếu niên lảo đảo vì phải khuân vác gỗ nặng nề,

14 Các bô lão phải rời bỏ việc xét xử nơi cổng thành,

Những người trẻ không còn đờn ca hát xướng.

15 Niềm vui trong lòng chúng con nay đã mất,

Nhảy múa vui mừng giờ đổi thành sầu thảm bi ai.

16 Mão miện đắc thắng đã rơi khỏi đầu chúng con;

Khốn cho chúng con vì chúng con phạm tội!

17 Bởi cớ ấy lòng chúng con sờn ngã;

Vì lý do trên nên mắt đã hoen mờ.

18 Bởi Núi Si-ôn nằm bơ vơ đổ nát,

Nên chó rừng lảng vảng khắp nơi.

19 Còn Ngài, CHÚA ôi, Ngài trị vì đời đời,

Ngôi Ngài tồn tại hết đời nọ đến đời kia.

20 Nhưng sao Ngài quên bẵng chúng con quá lâu như thế?

Sao Ngài bỏ rơi chúng con thật quá nhiều ngày?

21 Lạy CHÚA, xin đem chúng con về lại với Ngài, thì chúng con sẽ được trở về,

Xin làm mới lại những ngày của chúng con như thuở trước,

22 Ngoại trừ Ngài hoàn toàn loại bỏ chúng con,

Và còn rất giận chúng con. 

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành