Giê-rê-mi: Chương 51

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB24C051)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ khiến gió hủy diệt dấy lên nghịch cùng Ba-by-lôn, nghịch cùng những người ở trong Líp-Ca-mai. 2. Ta sẽ sai những người dân ngoại đến sàng sảy Ba-by-lôn, và làm tiêu hao đất nó; vì đến ngày khốn nạn, chúng nó sẽ đến trên Ba-by-lôn khắp tư bề. 3. Khá giương cung cự lại kẻ cầm cung, và cự lại kẻ mặc áo giáp đi xúng xính! Chớ chừa những lính chiến trai trẻ của Ba-by-lôn; hãy diệt trọn hết cả đạo binh nó. 4. Chúng nó sẽ bị giết, ngã xuống trong đất người Canh-đê, và bị đâm trong các đường phố nó.

5. Y-sơ-ra-ên cùng Giu-đa chẳng bị lìa bỏ bởi Đức Chúa Trời mình, bởi Đức Giê-hô-va vạn quân; dầu đất chúng nó đầy tội lỗi nghịch cùng Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. 6. Hãy trốn khỏi giữa Ba-by-lôn, ai nấy khá thoát mạng mình; chớ vì tội nó mà bị chết mất. Vì ấy là kỳ trả thù của Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ báo cho nó. 7. Ba-by-lôn vốn là một cái chén vàng trong tay Đức Giê-hô-va, làm cho say cả đất; các nước đã uống rượu nó, vì đó mà trở nên điên cuồng. 8. Ba-by-lôn thình lình bị đổ xuống và tan nát. Hãy vì nó than khóc! Hãy lấy nhũ hương chữa đau đớn nó, hoặc nó được chữa lành chăng? 9. Chúng ta vẫn muốn chữa lành cho Ba-by-lôn, song nó không được chữa. Hãy lìa bỏ nó, ai nấy trở về xứ mình; vì sự phán xét nó thấu đến tận trời và lên tận vòng khung. 10. Đức Giê-hô-va đã tỏ ra sự công bình chúng ta. Hãy đến, rao ra trong Si-ôn công việc của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta.

11. Hãy chuốc tên, cầm thuẫn cho chắc! Đức Giê-hô-va đã giục lòng các vua ở Mê-đi, vì Ngài đã định ý hủy diệt Ba-by-lôn. Vì đây là sự báo thù của Đức Giê-hô-va, Ngài trả thù về đền thờ của Ngài. 12. Hãy dựng cờ xí đánh các tường thành Ba-by-lôn! Khá thêm lính giữ, đặt vọng canh, sắp quân phục! Vì Đức Giê-hô-va đã định ý và đã làm ra sự Ngài đã phán về dân cư Ba-by-lôn. 13. Hỡi thành giàu có của báu, ở trên nhiều dòng nước kia, sự cuối cùng ngươi đã đến, cái lượng sự tham lam ngươi đã đầy! 14. Đức Giê-hô-va vạn quân đã chỉ mình mà thề rằng: Ta chắc sẽ làm cho ngươi đầy người ta, đông như cào cào; chúng nó sẽ trổi tiếng kêu la nghịch cùng ngươi. 15. Chính Ngài là Đấng đã lấy quyền năng mình dựng nên đất, lấy sự khôn ngoan mình lập thành thế gian, lấy sự sáng suốt mình giương các từng trời ra. 16. Nghe tiếng Ngài, những nước trong các từng trời om sòm. Ngài khiến hơi nước lên từ các đầu cùng đất, khiến chớp theo mưa, từ trong kho tàng mình phát ra gió. 17. Vậy nên phàm người đều mê muội, lảng trí; thợ vàng đều xấu hổ về tượng đúc của mình; vì tượng đúc nó chỉ là giả dối, chẳng có hơi thở ở trong. 18. Những thần tượng chỉ là hư không, là việc phỉnh dối; đến ngày thăm phạt sẽ diệt mất cả. 19. Nhưng cơ nghiệp của Gia-cốp thì chẳng giống như chúng nó, vì chính Ngài là Đấng đã tạo nên mọi vật, còn Y-sơ-ra-ên là chi phái của cơ nghiệp Ngài. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân.

20. Ngươi làm búa và khí giới đánh giặc cho ta; ta sẽ dùng ngươi phá tan các dân và diệt các nước. 21. Ta sẽ dùng ngươi phá tan ngựa và người cưỡi ngựa, phá tan xe và kẻ cỡi xe. 22. Ta sẽ dùng ngươi phá tan đàn ông, đàn bà, già và trẻ; ta sẽ dùng ngươi phá tan trai trẻ và gái đồng trinh. 23. Ta sẽ dùng ngươi phá tan kẻ chăn và bầy nó, kẻ cày ruộng và đôi bò nó. Ta sẽ dùng ngươi phá tan các quan cai trị và các quan đề hình. 24. Nhưng trước mắt các ngươi, ta sẽ báo cho Ba-by-lôn và mọi dân cư Canh-đê phàm điều ác chi mà chúng nó đã làm tại Si-ôn, Đức Giê-hô-va phán vậy.

25. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi núi hay hủy diệt, nầy, ta nghịch cùng ngươi, là kẻ đã phá tan cả thế gian! Ta sẽ giá tay trên ngươi, sẽ xô ngươi lăn xuống từ trên các vầng đá, làm cho ngươi thành ra núi bị cháy. 26. Người ta sẽ chẳng từ nơi ngươi lấy đá làm góc cùng đá làm nền nữa, nhưng ngươi sẽ là hoang vu đời đời, Đức Giê-hô-va phán vậy.

27. Hãy dựng cờ xí trong đất; thổi kèn trong các nước; sửa soạn các dân đánh nó! Hãy gọi những nước A-ra-rát, Min-ni, Ách-kê-na, đến đánh nó! Hãy lập một quan tướng đạo binh! Hãy khiến những ngựa lên như cào cào! 28. Hãy sửa soạn các nước đánh nó, tức các vua Mê-đi, các quan cai trị nó, các quan đề hình nó, và cả đất mà những người ấy cai quản!

29. Đất rúng động và sầu thảm, vì ý chỉ của Đức Giê-hô-va nghịch cùng Ba-by-lôn đã đứng vững, để làm cho Ba-by-lôn thành ra hoang vu không có dân ở. 30. Những lính chiến của Ba-by-lôn thôi đánh, cứ ở trong các đồn lũy; sức chúng nó đã kiệt, trở nên giống như đàn bà. Nhà của nó bị đốt, then gài cửa nó bị bẻ. 31. Lính trạm gặp nhau, sứ giả đụng đầu đặng báo tin cho vua Ba-by-lôn rằng thành vua ấy bị đánh lấy khắp tư bề, 32. đò giang bị chiếm giữ, đồng lầy bị đốt cháy bằng lửa, và những lính chiến đã hoảng hồn.

33. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Con gái Ba-by-lôn giống như sân đạp lúa đến kỳ đạp lúa; còn ít lâu nữa, kỳ mùa gặt sẽ đến cho nó. 34. Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đã nuốt ta, nghiền ta; bỏ ta như bình trống không; nuốt ta như con vật lớn; lấy của ngon ta làm no bụng người; đuổi ta ra khỏi. 35. Dân cư Si-ôn sẽ nói rằng: Nguyền sự bạo ngược đã làm cho ta, và xác thịt ta xuống trên Ba-by-lôn! Giê-ru-sa-lem sẽ nói rằng: Nguyền cho huyết ta đổ trên dân cư Canh-đê!

36. Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ đối nại việc ngươi, trả thù cho ngươi; ta sẽ làm khô biển nó và làm cạn tắt nguồn nó. 37. Ba-by-lôn sẽ trở nên đống hư nát, hang chó rừng, trò gở lạ và xỉ báng, không có dân ở nữa.

38. Chúng nó sẽ cùng nhau gầm thét như sư tử tơ, rống như sư tử con. 39. Khi chúng nó càng nóng nảy lắm, ta sẽ dọn tiệc cho, và làm cho say, hầu cho chúng nó được vui mừng, và ngủ một giấc đời đời, không thức dậy nữa; Đức Giê-hô-va phán vậy. 40. Ta sẽ làm cho chúng nó xuống hàng thịt như chiên con, chiên đực, và dê đực vậy.

41. Sê-sác đã bị chiếm lấy, và thành mà cả thiên hạ đều ngợi khen đã bị bắt là thể nào! Ba-by-lôn đã trở nên sự hoang vu giữa các nước là thể nào! 42. Biển lên ngập Ba-by-lôn, nó bị muôn vàn luồng sóng bao bọc lấy. 43. Các thành nó đã trở nên hoang vu, đất khô, nơi sa mạc, đất không dân ở, không con người nào đi qua. 44. Ta sẽ đoán phạt Bên trong Ba-by-lôn, sẽ móc vật nó đã nuốt ra khỏi miệng nó; các nước sẽ chẳng đổ về nó nữa. Tường thành Ba-by-lôn cũng sẽ xiêu đổ!

45. Hỡi dân ta, hãy ra khỏi giữa nó, ai nấy khá cứu mình khỏi cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va! 46. Lòng các ngươi chớ nhút nhát, chớ sợ hãi vì những tin đồn ra trong đất nầy. Vì năm nay một tin đồn đến, rồi sau năm khác cũng có tin đồn; có sự bạo ngược trong đất, kẻ cai trị nghịch cùng kẻ cai trị.

47. Vậy nên, nầy, những ngày đến, ta sẽ đoán phạt các tượng chạm của Ba-by-lôn; cả đất nó sẽ bị xấu hổ; những người bị giết sẽ ngã xuống giữa nó. 48. Lúc đó, các từng trời, đất, và mọi vật trên đất đều cất tiếng reo vui vì Ba-by-lôn; vì những kẻ hủy hại từ các miền phương bắc ào đến trên nó, Đức Giê-hô-va phán vậy. 49. Như Ba-by-lôn đã làm cho kẻ bị giết của Y-sơ-ra-ên ngã xuống, cũng vậy, kẻ bị giết của Ba-by-lôn cũng sẽ ngã xuống trong cả đất mình. 50. Các ngươi là kẻ đã tránh khỏi gươm, hãy đi, đừng đứng lại! Từ phương xa hãy nhớ đến Đức Giê-hô-va, và tưởng tới Giê-ru-sa-lem!

51. Chúng ta hổ ngươi vì sự sỉ nhục mà mình đã nghe; sự hổ thẹn đầy mặt chúng ta; vì kẻ ngoại đã xâm vào nơi thánh của nhà Đức Giê-hô-va. 52. Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, ta sẽ đoán phạt các tượng chạm của Ba-by-lôn; cả trong đất nó, những người bị thương sẽ rên siếc. 53. Dầu Ba-by-lôn dấy lên tận trời, dầu nó làm thành rất cao cho kiên cố, ta cũng sẽ sai những kẻ hủy hại đến nghịch cùng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy.

54. Từ Ba-by-lôn dấy lên tiếng khóc than, và tiếng hủy hoại lớn vang ra từ đất người Canh-đê! 55. Vì Đức Giê-hô-va làm cho Ba-by-lôn ra hoang vu, dứt tiếng ồn ào trong ấy. Sóng chúng nó gầm thét như nhiều nước; tiếng chúng nó vang ra. 56. Thật, kẻ tàn hại đã áo đến trên Ba-by-lôn. Những kẻ mạnh mẽ của nó bị bắt, cung chúng nó bị gãy; vì Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời hay báo trả, Ngài chắc sẽ báo trả cho. 57. Đức Vua, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán: Ta sẽ làm cho say các quan trưởng, các kẻ khôn ngoan, các quan cai trị, các quan đề hình, cùng những lính chiến của nó; chúng nó sẽ ngủ một giấc đời đời và không tỉnh thức nữa. 58. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Tường thành Ba-by-lôn dầu rộng lắm, sẽ bị đổ xuống hết, cửa nó dầu cao lắm, sẽ bị lửa đốt cháy. Ấy vậy, các dân khó nhọc mà chẳng được gì, các nước làm việc cho lửa, và đều mệt mỏi.

59. Nầy là lời của tiên tri Giê-rê-mi dặn Sê-ra-gia, con trai Nê-ri-gia, cháu Na-ha-sê-gia, khi người đi với Sê-đê-kia vua Giu-đa qua nước Ba-by-lôn trong năm thứ tư đời vua ấy. Bấy giờ Sê-ra-gia làm quan nội đại thần. 60. Giê-rê-mi chép vào sách hết thảy các tai nạn phải đến cho Ba-by-lôn, tức mọi lời đã được chép về Ba-by-lôn. 61. Giê-rê-mi nói với Sê-ra-gia rằng: Khi ngươi đã đến Ba-by-lôn, khá lo đọc hết những lời nầy. 62. Rồi ngươi khá nói: Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã phán rằng sẽ hủy diệt thành nầy, và nơi nầy sẽ không ai ở nữa, từ loài người cho chí loài vật cũng không, song sẽ nên một nơi hoang vu đời đời. 63. Khi ngươi đã đọc sách nầy xong, thì khá cột vào sách một cục đá, mà ném xuống giữa sông Ơ-phơ-rát, 64. và khá nói rằng: Ba-by-lôn sẽ chìm xuống như vậy! Nó sẽ chẳng còn chổi dậy nữa vì tai nạn mà ta sẽ giáng trên nó, chúng nó sẽ mỏi mệt. Lời của Giê-rê-mi đến đây.

Bản Dịch 2011

'

1 CHÚA phán,

“Này, Ta sẽ dấy lên một luồng chướng khí để hủy diệt Ba-by-lôn,

Và tiêu diệt dân ở Lếp Ca-mai.

2 Ta sẽ sai những kẻ sàng sảy đến Ba-by-lôn,

Và chúng sẽ sàng sảy nàng.

Chúng sẽ làm xứ sở của nàng chỉ còn trơ trụi,

Khi chúng đến tấn công nàng tứ phía,

Trong ngày hoạn nạn.

3 Chớ để quân xạ tiễn có dịp giương cung chực bắn;

Chớ để quân cận chiến kịp mặc binh giáp ra dàn trận;

Chớ chừa sót lại các chiến sĩ trai trẻ nào của nàng;

Hãy tiêu diệt hoàn toàn quân đội của nàng.

4 Chúng ngã gục xuống chết trong đất của người Canh-đê;

Quân bị thương nằm la liệt trong các đường phố.

5 I-sơ-ra-ên và Giu-đa đã không bị Ðức Chúa Trời của họ, tức CHÚA các đạo quân, bỏ quên,

Dù xứ sở của họ đầy tràn tội lỗi trước mặt Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên.

6 Hãy chạy ra khỏi Ba-by-lôn;

Ai nấy trong các ngươi khá cứu lấy mạng mình.

Chớ để cho mình bị diệt vì tội của nàng,

Vì đây là lúc CHÚA báo thù.

Ngài báo trả cho nàng những gì nàng đã nợ.

7 Ba-by-lôn là cái chén bằng vàng trong tay CHÚA;

Nàng đã làm liên lụy cho khắp đất phải uống say;

Các nước đã uống rượu bị đoán phạt chung với nàng,

Do đó các dân đã điên tiết.

8 Thình lình Ba-by-lôn sụp đổ và vỡ tan tành;

Hãy than khóc cho nàng.

Hãy lấy dầu thoa các vết thương của nàng,

Biết đâu nàng sẽ được lành.

9 Chúng tôi muốn chữa trị cho Ba-by-lôn,

Nhưng nàng chẳng thể được chữa lành.

Thôi, hãy quên nàng đi.

Ai nấy trong chúng ta hãy trở về xứ của mình;

Vì sự đoán phạt dành cho nàng đã cao đến tận trời;

Nó đã lên thấu trời xanh.

10 CHÚA đã làm sáng tỏ sự minh chánh của chúng ta.

Hãy đến, chúng ta hãy rao báo trong Si-ôn công việc của CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta.

11 Hãy mài các mũi tên cho nhọn.

Hãy bỏ chúng vào bao tên thật đầy.

Kìa CHÚA đã dấy động tinh thần các vua Mê-đi,

Vì mục đích của Ngài đối với Ba-by-lôn là tiêu diệt nó,

Vì đó là sự báo thù của CHÚA, sự báo thù cho đền thờ của Ngài.

12 Hãy phất cờ ra lệnh tấn công các tường thành Ba-by-lôn;

Hãy tăng cường quân canh,

Hãy lập các vọng gác,

Hãy bố trí mai phục,

Vì CHÚA đã hoạch định và thực hiện những gì Ngài đã phán về dân cư ở Ba-by-lôn.

13 Hỡi ngươi, kẻ sống bên các dòng sông lớn,

Ngươi có nhiều kho tàng đầy dẫy,

Giờ tận số của ngươi đã đến rồi,

Sợi chỉ của đời ngươi sẽ bị cắt đứt.

14 CHÚA các đạo quân đã lấy chính Ngài mà thề rằng:

Chắc chắn Ta sẽ cho ngươi bị quân ngoại xâm tràn đầy;

Chúng đông như cào cào;

Và chúng sẽ reo hò vì chiến thắng ngươi.

15 Ðấng dựng nên trái đất bằng quyền năng Ngài,

Ðấng thiết lập thế gian bằng sự khôn ngoan Ngài,

Ðấng giăng các từng trời ra bằng tri thức Ngài.

16 Khi Ngài lên tiếng, các nguồn nước trên trời xáo động,

Ngài khiến cho hơi nước bốc lên ở những nơi tận cùng trái đất,

Ngài làm cho sấm sét xuất hiện với cơn mưa,

Và Ngài đem gió ra từ các kho của Ngài.

17 Ai nấy đều ngu si và chẳng biết chi;

Tất cả bọn đúc tượng phải xấu hổ vì các tượng thần của chúng;

Vì hình tượng của chúng chỉ là đồ giả dối,

Không có hơi thở nào ở trong chúng.

18 Chúng là đồ vô dụng;

Ðó là những thứ dùng để gạt gẫm người ta;

Ðến kỳ chúng bị đoán phạt, chúng sẽ bị tiêu diệt.

19 Nhưng Ngài, phần của Gia-cốp, không như những thứ đó;

Vì Ngài là Ðấng dựng nên mọi vật,

Và I-sơ-ra-ên là một chi tộc của cơ nghiệp Ngài;

Danh Ngài là CHÚA các đạo quân.”

Cái Rìu của CHÚA

20 “Ngươi là búa rìu đánh trận của Ta, vũ khí của Ta;

Ta dùng ngươi đập tan các quốc gia;

Ta dùng ngươi đánh tan các vương quốc;

21 Ta dùng ngươi đập tan các chiến mã và các kỵ binh;

Ta dùng ngươi đánh tan xe chiến mã và kỵ binh điều khiển xe chiến mã;

22 Ta dùng ngươi đập tan đàn ông và đàn bà;

Ta dùng ngươi đánh tan người già và trẻ thơ;

Ta dùng ngươi đập tan trai tráng và thiếu nữ;

23 Ta dùng ngươi đánh tan những kẻ chăn bầy và các đàn súc vật của chúng;

Ta dùng ngươi đập tan những kẻ cầm cày và các đôi bò mang ách;

Ta dùng ngươi đánh tan các quan lớn và các quan nhỏ.

24 Ta sẽ báo trả Ba-by-lôn và toàn thể dân Canh-đê về mọi điều dữ chúng đã làm cho Si-ôn,

Ngay trước mắt các ngươi,” CHÚA phán.

25 “Hỡi ngọn núi hủy diệt, kẻ hủy diệt khắp đất,

Này, Ta chống lại ngươi,” CHÚA phán,

“Ta sẽ đưa tay Ta ra chống lại ngươi;

Từ trên đỉnh núi đá Ta sẽ xô ngươi lăn xuống,

Và sẽ biến ngươi thành một ngọn núi bị cháy rụi.

26 Chẳng ai thèm lấy một tảng đá nào của ngươi để làm đá góc nhà;

Chẳng ai thèm lấy một tảng đá nào của ngươi để làm nền móng;

Nhưng ngươi sẽ thành một nơi hoang phế đời đời,” CHÚA phán.

27 “Hãy phất cờ ra lệnh tiến quân,

Hãy thổi kèn giữa các nước,

Hãy chuẩn bị các quốc gia ra trận đánh nàng,

Hãy triệu tập các nước ở A-ra-rát, Min-ni, và Ách-kê-na tiến đánh nàng,

Hãy lập một thống soái để chỉ huy cuộc tấn công nàng,

Hãy đem các ngựa chiến đông như cào cào ra trận.

28 Hãy chuẩn bị các nước để tham chiến chống lại nàng,

Các vua Mê-đi với các quan lớn và các quan nhỏ,

Và mọi xứ dưới quyền thống trị của nó.

29 Ðất run rẩy và quặn thắt đớn đau,

Vì mọi điều CHÚA định để nghịch lại nàng không thay đổi,

Tức làm cho đất Ba-by-lôn ra hoang tàn, không người ở.

30 Các dũng sĩ của Ba-by-lôn không còn tinh thần chiến đấu;

Chúng chỉ ẩn núp trong các chiến lũy;

Sức lực của chúng đã bạc nhược;

Chúng trở nên như các phụ nữ yếu đuối;

Các nhà cửa trong thành bị phóng hỏa,

Các then gài cổng thành bị gãy nát.

31 Người đưa tin này chạy báo cho người đưa tin khác,

Sứ giả này đến gặp sứ giả kia,

Chúng báo tin dồn dập cho vua Ba-by-lôn,

Rằng kinh thành của vua đã bị thất thủ từ đầu này đến đầu kia.

32 Các ngả đường rút quân đã bị quân thù trấn chận,

Các lối rút an toàn đã bị giặc phóng hỏa đốt tiêu,

Các quân sĩ đều hoảng kinh rối loạn.”

33 Vì CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này,

“Ái Nữ Ba-by-lôn giống như sân đập lúa khi các bó lúa sắp được mang về;

Chẳng còn bao lâu nữa mùa gặt sẽ đến với nàng.”

34 Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn đã ăn nuốt tôi,

Ông ấy đã nghiền nát tôi;

Ông ấy đã làm cho tôi thành một bình trống không;

Ông ấy như một quái vật đã nuốt trộng tôi;

Ông ấy đã lấy các miếng ngon của tôi và ngốn vào trong bụng;

Xong rồi ông ấy tống tôi ra.

35 Nguyện những bạo tàn để dấu vết lại trên thân thể tôi được báo trả trên Ba-by-lôn,

Dân cư của Si-ôn sẽ nói thế.

Nguyện máu của tôi đã đổ sẽ được báo trả trên dân Canh-đê,

Giê-ru-sa-lem sẽ nói thế.

36 Vì vậy CHÚA phán thế này,

“Ta sẽ binh vực duyên cớ của ngươi và sẽ báo thù cho ngươi;

Ta sẽ làm cho biển của nàng ra khô cạn,

Làm cho nguồn nước của nàng thành khô khan.

37 Ba-by-lôn sẽ trở thành một đống đổ nát hoang tàn,

Một hang của chồn cáo,

Một đối tượng để kinh hoàng, để xầm xì chê cười, và không còn người ở.

38 Giống như các sư tử tơ cùng nhau gầm rống,

Chúng gào lên như lũ sư tử con.

39 Ðang lúc chúng hung hăng,

Ta sẽ đãi chúng uống,

Ðãi chúng uống say đến rũ rượi bần thần,

Rồi chúng sẽ lăn ra ngủ mê man bất tận,

Và chúng sẽ không bao giờ thức dậy nữa,” CHÚA phán.

40 “Ta sẽ mang chúng xuống lò làm thịt như người ta đem các chiên con đi làm thịt,

Như đem các chiên đực và các dê đực đi xẻ thịt.

41 Ô kìa, Sê-sách đã bị thất thủ rồi!

Hỡi ôi, niềm kiêu hãnh của cả thế gian đã bị chiếm mất!

Ô, Ba-by-lôn đã trở thành một chứng tích kinh hoàng giữa các quốc gia rồi!

42 Biển đã dậy lên tràn ngập Ba-by-lôn;

Nàng đã bị bao phủ bởi muôn ngàn đợt sóng.

43 Các thành trì của nàng đã trở thành một chứng tích kinh hoàng,

Một đất nước khô khan,

Một vùng sa mạc,

Một xứ không người,

Một nơi không ai qua lại.

44 Ta sẽ phạt Thần Bên trong Ba-by-lôn;

Ta sẽ móc khỏi miệng nó những gì nó đã nuốt.

Các nước sẽ không nối đuôi nhau đến với nó nữa;

Phải, bức tường bảo vệ Ba-by-lôn sẽ sụp đổ tan tành.

45 Hỡi dân Ta, hãy mau ra khỏi đó.

Mỗi người trong các ngươi khá cứu lấy mạng mình khỏi cơn thịnh nộ bừng bừng của CHÚA.

46 Chớ ngã lòng và đừng sợ hãi khi nghe những lời đồn trong xứ;

Năm nay lời đồn này đến,

Năm sau lời đồn khác đến,

Tiếng đồn về bạo lực tràn lan khắp xứ,

Bạo chúa này đánh nhau với bạo chúa kia.

47 Chắc chắn sẽ đến ngày Ta trừng phạt các thần tượng của Ba-by-lôn;

Cả đất nước của nàng sẽ bị làm cho xấu hổ,

Giữa xứ sở của nàng, xác những kẻ tử thương nằm la liệt.

48 Bấy giờ trời, đất, và những gì ở trong chúng sẽ cất tiếng reo mừng vì Ba-by-lôn sụp đổ,

Vì những kẻ tiêu diệt nàng sẽ đến từ phương bắc,” CHÚA phán.

49 Ba-by-lôn phải sụp đổ vì tội giết chết I-sơ-ra-ên,

Và tội giết biết bao người khắp mặt đất do Ba-by-lôn gây ra.

50 Hỡi các ngươi, những kẻ đã thoát khỏi gươm giáo,

Hãy bỏ đi mau lên, chớ chần chừ lần lữa!

Hãy nhớ đến CHÚA, dù đang ở nơi phương trời xa lạ,

Hãy nghĩ đến Giê-ru-sa-lem trong tâm trí của mình.

51 Chúng tôi hổ nhục, vì chúng tôi đã nghe những lời sỉ nhục;

Nỗi nhục nhằn che phủ mặt chúng tôi,

Vì quân ngoại xâm đã vào trong những nơi thánh của nhà CHÚA.

52 “Vì thế chắc chắn sẽ đến ngày,” CHÚA phán,

“Ta sẽ trừng phạt các thần tượng của nàng,

Khắp đất nước của nàng những kẻ bị thương sẽ rên la đau đớn.

53 Dù Ba-by-lôn được dựng cao đến tận trời,

Dù nàng củng cố các chiến lũy của nàng ở trên cao vững chắc,

Ta cũng sẽ sai những kẻ hủy diệt ập đến trên nàng,” CHÚA phán.

54 Hãy để ý lắng nghe! Tiếng kêu khóc từ Ba-by-lôn vang ra!

Từ xứ của dân Canh-đê một đại thảm họa xảy ra.

55 Vì CHÚA đang làm cho Ba-by-lôn ra hoang tàn đổ nát,

Và dẹp im những lời khoác lác của nàng.

Cho dù những đợt sóng của chúng gào vang như thác lũ,

Tiếng của chúng ồn ào vang vọng khắp nơi.

56 Vì một kẻ hủy diệt đã đến chống lại nàng, chống lại Ba-by-lôn;

Các dũng sĩ của nàng đã bị bắt làm tù binh,

Các cây cung của chúng đã bị gãy,

Vì CHÚA là Ðức Chúa Trời của sự báo trả,

Ngài báo trả chúng không thiếu điều gì.

57 “Ta sẽ làm cho những kẻ cầm quyền của nàng và các mưu sĩ của nàng bị say khướt,

Luôn cả các quan lớn, các quan nhỏ, và các dũng sĩ của chúng;

Rồi chúng sẽ lăn ra ngủ mê man bất tận,

Và chúng sẽ không bao giờ thức dậy nữa,”

Ðức Vua, danh Ngài là CHÚA các đạo quân, phán vậy.

58 CHÚA các đạo quân phán,

“Tường thành rộng lớn của Ba-by-lôn sẽ bị san bằng thành bình địa,

Các cổng thành cao lớn của nàng sẽ bị phóng hỏa ra tro.

Người ta đã đổ công ra xây dựng, nhưng rốt cuộc chẳng còn lại gì;

Các dân các nước đã đổ ra biết bao công sức, thế mà chỉ để dành cho lửa.”

Giê-rê-mi Gởi Sứ Ðiệp cho Sê-ra-gia

59 Ðây là sứ điệp Tiên Tri Giê-rê-mi truyền cho Sê-ra-gia con của Nê-ri-a con của Ma-sê-gia, khi ông ấy cùng đi với Xê-đê-ki-a vua Giu-đa qua Ba-by-lôn, vào năm thứ tư của triều đại vua ấy. Sê-ra-gia là quan hầu cận lo việc ăn ở cho vua. 60 Giê-rê-mi viết vào một cuộn sách mọi tai họa sẽ xảy đến cho Ba-by-lôn, tức mọi lời đã viết về Ba-by-lôn. 61 Giê-rê-mi nói với Sê-ra-gia, “Khi ông đến Ba-by-lôn, ông hãy mở ra, đọc những lời này, 62 rồi nói, ‘Lạy CHÚA, chính Ngài đã đe dọa sẽ tiêu diệt nơi này để không có loài người hay loài thú sống trong đó nữa, và nó sẽ thành một nơi hoang tàn vĩnh viễn.’ 63 Sau khi ông đọc xong cuộn sách này, hãy cột một cục đá vào nó, ném nó vào giữa dòng Sông Ơ-phơ-rát, 64 và nói, ‘Ba-by-lôn sẽ bị chìm như thế, không trỗi dậy được nữa, vì những tai họa Ta sẽ giáng trên nàng.’”

Những lời của Giê-rê-mi đến đây là chấm dứt.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu