Giê-rê-mi: Chương 49

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB24C049)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Về con cái Am-môn. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Y-sơ-ra-ên há chẳng có con trai sao? há chẳng có con kế tự sao? Vì sao Minh-côm được lấy đất Gát làm cơ nghiệp, dân nó ở trong các thành của Gát? 2. Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ làm cho tiếng kêu về giặc giã vang ra nghịch cùng Ráp-bát, tức thành của con cái Am-môn, nó sẽ trở nên một đống đổ nát; các con gái nó sẽ bị lửa đốt cháy, bấy giờ Y-sơ-ra-ên sẽ chiếm lấy những kẻ đã chiếm lấy mình, Đức Giê-hô-va phán vậy.

3. Hỡi Hết-bôn, hãy than khóc, vì A-hi đã bị cướp phá! Hỡi con gái Ráp-bát, hãy kêu la; hãy mang bao gai, chạy đi chạy lại giữa các hàng rào mà than khóc! Vì Minh-côm sẽ đi làm phu tù cùng các thầy tế lễ và các quan trưởng mình.

4. Hỡi con gái bội nghịch kia, sao khoe mình về các nơi trũng ngươi, về nơi trũng màu mỡ ngươi? Ngươi tin cậy ở của báu mình, và nói rằng: Ai đến được cùng ta? 5. Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán: Nầy, ta sẽ khiến sự kinh hãi từ mọi nơi chung quanh ngươi đến cùng ngươi; mỗi người trong các ngươi sẽ bị đuổi và chạy thẳng, chẳng ai sẽ thâu nhóm những người đi trốn. 6. Nhưng về sau ta sẽ đem các con cái Am-môn bị phu tù trở về, Đức Giê-hô-va phán vậy.

7. Về Ê-đôm. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Trong Thê-man há không còn có sự khôn ngoan sao? Những người khôn đã dứt mưu luận của mình sao? Sự khôn ngoan của họ đã mất rồi sao? 8. Hỡi dân cư Đê-đan, hãy trốn, xây lưng lại, đi ở trong các chỗ sâu; vì ta sẽ khiến tai vạ của Ê-sau đến trên nó, là kỳ ta sẽ thăm phạt nó. 9. Kẻ hái nho đến nhà ngươi, há chẳng để sót lại một ít sao? Kẻ trộm ban đêm há chẳng hủy hoại cho đến mình có đủ sao? 10. Nhưng ta đã bóc lột hết Ê-sau, làm cho chỗ kín nó lõa lồ ra, không thể giấu mình được. Con cháu, anh em, kẻ lân cận nó đều bị diệt, và chính mình nó không còn. 11. Hãy bỏ những kẻ mồ côi của ngươi; chính ta sẽ giữ mạng sống chúng nó; các kẻ góa bụa của ngươi khá trông cậy ta!

12. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, những kẻ vốn không phải uống chén nầy, chắc sẽ uống lấy; và ngươi há khỏi hình phạt được hết sao? Ngươi sẽ không khỏi hình phạt, nhưng chắc sẽ uống chén ấy. 13. Đức Giê-hô-va phán: Vì ta đã chỉ chính mình ta mà thề, Bốt-sa sẽ nên gở lạ và sỉ nhục, bị phá tán và rủa sả; các thành nó sẽ trở nên gò đống đời đời. 14. Nầy là tin mà Đức Giê-hô-va cho ta nghe, và có một sứ giả được sai đến giữa các nước: Hãy nhóm lại đi đánh nó, hãy đứng dậy mà chiến đấu! 15. Vì nầy, ta đã làm ngươi nên nhỏ mọn giữa các nước, và bị khinh dể giữa người ta. 16. Hỡi ngươi ở trong bộng đá lớn, choán trên đỉnh núi kia, cho mình là đáng sợ, lòng kiêu ngạo đã dối trá ngươi; dầu ngươi lót ổ mình cao như ổ chim ưng, ta cũng làm cho ngươi từ đó rớt xuống, Đức Giê-hô-va phán vậy. 17. Ê-đôm sẽ nên gở lạ, mọi người đi qua sẽ lấy làm lạ; thấy tai vạ của nó, thì đều xỉ báng. 18. Ấy sẽ giống như sự hủy hoại của Sô-đôm, Gô-mô-rơ, và các thành lân cận, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ê-đôm sẽ không có người ở nữa, chẳng có một con người kiều ngụ tại đó. 19. Nầy, nó như sư tử lên từ các rừng rậm rạp của Giô-đanh mà nghịch cùng chỗ ở kiên cố. Thình lình ta sẽ làm cho Ê-đôm trốn khỏi, và ta sẽ lập người mà ta đã chọn để cai trị nó: vì ai giống như ta? ai sẽ định kỳ cho ta? có kẻ chăn nào sẽ đứng trước mặt ta?

20. Vậy hãy nghe mưu Đức Giê-hô-va đã định nghịch cùng Ê-đôm, và ý định Ngài đã lập nghịch cùng dân cư Thê-man: Thật, những con nhỏ trong bầy chúng nó sẽ bị kéo đi; nơi ở chúng nó sẽ bị làm hoang vu. 21. Nghe tiếng chúng nó đổ xuống, đất đều chuyển động, tiếng kêu của chúng nó nghe thấu đến Biển đỏ. 22. Nầy, kẻ thù bay như chim ưng, liệng và sè cánh nghịch cùng Bốt-ra. Ngày đó, lòng anh hùng Ê-đôm trở nên như lòng người đàn bà đang đẻ.

23. Về Đa-mách. Ha-mát và Ạt-bát đều bị hổ thẹn; vì chúng nó nghe tin xấu mà tan chảy: biển đang đau đớn, không yên lặng được. 24. Đa-mách đã trở nên yếu đuối, xây lại đi trốn, sự run rẩy đã bắt lấy nó: sự buồn rầu đau đớn cầm lấy nó, như đàn bà đang đẻ. 25. Vậy người ta sao chẳng bỏ thành có tiếng khen, là thành làm sự vui vẻ cho ta? 26. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Bởi vậy, trong ngày đó, những kẻ trai trẻ nó sẽ ngã trong các đường phố nó, mọi lính chiến sẽ phải nín lặng. 27. Ta sẽ đốt lửa nơi tường thành Đa-mách, nó sẽ thiêu hủy các cung điện Bên-Ha-đát.

28. Về Kê-đa và các nước ở Hát-so mà Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn đã đánh. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy đứng dậy, đi đánh Kê-đa, và phá diệt các con cái phương đông. 29. Chúng nó sẽ cất lấy trại và bầy vật chúng nó, cướp lấy màn cháng, đồ lề, và lạc đà, mà kêu lên cùng chúng nó rằng: Sự kinh hãi bao bọc các ngươi tư bề! 30. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi dân cư Hát-so, hãy thoát mình! Hãy lánh đi xa! Hãy ở trong chỗ sâu, vì Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đã toan mưu nghịch cùng các ngươi, định ý làm hại các ngươi.

31. Đức Giê-hô-va phán: Hãy đứng dậy, đi đánh dân ở yên ổn không lo lắng gì. Dân ấy không có cửa đóng, không có then chốt, và cũng ở một mình. 32. Những lạc đà nó sẽ làm của cướp, bầy vật đông đúc nó sẽ làm mồi. Ta sẽ làm cho những kẻ cảo râu chung quanh tan lạc khắp bốn phương; ta sẽ khiến tai vạ từ mọi nơi đến trên chúng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy. 33. Hát-so sẽ trở nên hang chó đồng, làm nơi hoang vu đời đời. Chẳng ai ở đó nữa, chẳng có một con người nào trú ngụ đó!

34. Lúc Sê-đê-kia vua Giu-đa mới trị vì, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tiên tri Giê-rê-mi, về Ê-lam, rằng: 35. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Nầy, ta sẽ bẻ cung của Ê-lam, là sức mạnh thứ nhất của nó. 36. Ta sẽ khiến bốn gió từ bốn phương trời thổi đến nghịch cùng Ê-lam, sẽ làm tan lạc chúng nó đến mọi gió đó; chẳng có nước nào mà những kẻ bị đuổi của Ê-lam chẳng đến. 37. Ta sẽ làm cho người Ê-lam kinh hãi trước mặt kẻ thù nghịch và kẻ đòi mạng chúng nó. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ khiến sự tai hại, tức thạnh nộ phừng phừng của ta, đổ xuống trên chúng nó; và sai gươm theo sau, cho đến chừng nào ta hủy diệt chúng nó. 38. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ đặt ngai ta trong Ê-lam; vua và các quan trưởng nó, ta sẽ diệt đi. 39. Nhưng sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, ta sẽ đem các phu tù của Ê-lam trở về, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011

Án Phạt Dân Am-môn

1 Về dân Am-môn, CHÚA phán thế này,

“Há chẳng phải I-sơ-ra-ên không có các con trai?

Há chẳng phải ông ấy không có người thừa kế hay sao?

Thế tại sao Thần Minh-côm lại thừa kế sản nghiệp của chi tộc Gát,

Và những kẻ thờ phượng nó được đến định cư trong các thành của chi tộc ấy?

2 Vì vậy” CHÚA phán, “Chắc chắn trong những ngày tới,

Ta sẽ cho thổi kèn xung trận tiến đánh Thành Ráp-ba của dân Am-môn;

Thành ấy sẽ bị biến nên một gò đống điêu tàn,

Các thị trấn phụ thuộc của nó sẽ bị phóng hỏa;

Bấy giờ I-sơ-ra-ên sẽ lấy lại quyền làm chủ các sản nghiệp vốn thuộc quyền sở hữu của chúng,” CHÚA phán.

3 “Hỡi Hếch-bôn, hãy khóc than đi,

Vì Thành Ai đã bị tàn phá mất rồi.

Hỡi các thiếu nữ của Thành Ráp-ba, hãy khóc to lên,

Hãy mặc lấy vải thô làm tang phục,

Hãy than khóc bi thương,

Hãy đi tới đi lui trong thành cách âu sầu thiểu não,

Vì Thần Minh-côm sẽ bị đem đi lưu đày,

Cùng các tư tế của nó và những kẻ lãnh đạo của nó.

4 Hỡi người con gái bội tín, sao ngươi có thể tự hào về các thung lũng,

Các thung lũng phì nhiêu sản xuất nhiều hoa màu của ngươi?

Ngươi cậy vào của cải giàu có của mình và nói, ‘Ai sẽ dám đến đánh ta?’”

5 CHÚA các đạo quân phán,

“Này, Ta sẽ giáng nỗi kinh hoàng xuống trên ngươi,

Nó sẽ đến từ mọi nước lân cận của ngươi;

Các ngươi sẽ bị đánh giết, và mạnh ai nấy chạy;

Không còn ai đủ bản lĩnh để quy tụ những kẻ đào thoát về một mối.

6 Tuy nhiên sau đó Ta sẽ tái lập vận mạng của dân Am-môn,” CHÚA phán.

Án Phạt Dân Ê-đôm

7 Về Ê-đôm, CHÚA các đạo quân phán thế này,

“Ở Hê-man há không còn sự khôn ngoan sao?

Chẳng lẽ các nhà thông thái đã không còn mưu trí sao?

Chẳng lẽ sự khôn ngoan của họ đã bị tan biến cả rồi sao?

8 Hỡi dân cư ở Ðê-đan,

Hãy chạy trốn, hãy quay lưng bỏ chạy, hãy trốn chui trốn nhủi cho mau!

Vì Ta sẽ mang tai họa dành cho Ê-sau đến trên nó,

Vào thời kỳ Ta đoán phạt nó.

9 Nếu những kẻ hái nho đến làm việc cho ngươi,

Há chẳng phải chúng sẽ chừa lại một ít nho cho kẻ nghèo đến mót hay sao?

Nếu quân trộm cắp lẻn đến ban đêm,

Há chẳng phải chúng chỉ lấy những gì chúng muốn hay sao?

10 Thế nhưng Ta, Ta sẽ lột sạch Ê-sau cho trần trụi,

Ta sẽ phơi bày những chỗ ẩn náu của nó ra,

Ðể nó không thể trốn tránh ở đâu được nữa.

Con cháu nó, bà con dòng họ nó, và những người lân cận nó, thảy đều bị tiêu diệt;

Nó không còn nữa.

11 Hãy chừa lại những trẻ mồ côi, Ta sẽ nuôi dưỡng chúng;

Còn các góa phụ của ngươi, hãy để chúng tin cậy vào Ta.”

12 Vì CHÚA phán thế này, “Nếu những kẻ không đáng tội để uống chén đoán phạt mà còn phải uống chén ấy, thì ngươi có thể thoát khỏi bị phạt sao? Ngươi sẽ không thoát khỏi bị phạt đâu; ngươi phải uống chén ấy.” 13 CHÚA phán, “Vì về phần Ta, Ta đã thề rằng Bô-ra sẽ phải trở thành một đối tượng để kinh hoàng, một cớ để cười chê, một chốn điêu tàn, và một lời nguyền rủa; tất cả các thành của nó sẽ vĩnh viễn điêu tàn.”

14 Tôi đã nghe một tin từ CHÚA:

Một sứ giả được sai đến giữa các quốc gia, nói rằng,

“Các người hãy hiệp nhau lại và đến tấn công nó,

Hãy đứng dậy và xông ra chiến trận!”

15 “Vì này, Ta sẽ biến ngươi ra yếu nhỏ nhất giữa các quốc gia,

Ngươi sẽ bị người ta khinh miệt.

16 Hỡi ngươi, kẻ sống trong các hốc đá trên núi cao bên bờ vực thẳm,

Kẻ chiếm giữ đỉnh đồi,

Tính khủng bố của ngươi và lòng kiêu ngạo của ngươi đã lừa dối ngươi.

Dù ngươi làm tổ cho ngươi ở trên cao như nơi chim phượng hoàng làm tổ,

Thì từ nơi đó Ta cũng sẽ đem ngươi xuống,” CHÚA phán.

17 “Ê-đôm sẽ thành một đối tượng để kinh hoàng.

Ai đi qua đó sẽ kinh hãi và xầm xì chê bai, vì mọi tại họa nó đã chuốc lấy.

18 Giống như Sô-đôm, Gô-mô-ra, và những miền lân cận của chúng đã bị lật đổ thế nào,”

CHÚA phán, “Thì cũng vậy, không ai sẽ sống trong xứ ấy nữa, không người nào sẽ định cư ở đó nữa.

19 Này, như con sư tử ra khỏi bụi rậm ở bờ sông Giô-đanh đuổi theo con mồi trong đồng cỏ quanh năm tươi tốt,

Ta cũng sẽ rượt đuổi Ê-đôm ra khỏi xứ sở của nó chẳng bao lâu nữa,

Rồi Ta sẽ chỉ định một người để cai trị trong xứ theo ý muốn Ta,

Vì ai giống như Ta?

Ai có thể triệu Ta đến?

Kẻ chăn dân nào có thể đứng nổi trước mặt Ta?”

20 Thế thì khá lắng nghe chương trình CHÚA đã lập để chống lại Ê-đôm,

Và các kế hoạch Ngài đã lập ra để chống lại dân ở Tê-man:

Chắc chắn ngay cả những con chiên nhỏ bé trong đàn cũng sẽ bị kéo đi.

Chắc chắn những ràn của chúng trong đồng cỏ sẽ trở nên tiêu điều vắng vẻ.

21 Tin chúng bị sụp đổ làm cho đất phải rúng động;

Tiếng chúng kêu la vang vọng đến Hồng Hải.

22 Này, Ngài sẽ bay lên thật cao, rồi lao xuống như chim đại bàng,

Ngài dang cánh sà xuống bắt Bô-ra;

Trong ngày ấy lòng các dũng sĩ của Ê-đôm sẽ đớn đau quặn thắt như dạ sản phụ lúc lâm bồn.

Án Phạt Ða-mách

23 Về Ða-mách:

“Ha-mát và Ạc-pát đều hổ thẹn,

Vì chúng đã nghe tin dữ;

Chúng hồn phi phách tán,

Chúng bối rối như biển động,

Không làm sao lặng xuống được.

24 Ða-mách đã trở nên suy nhược,

Nàng quay lưng bỏ chạy thoát thân,

Nàng đã bị cơn hãi hùng bắt lấy,

Nỗi đau khổ và sầu thảm đã bám chặt lấy nàng,

Như cơn đau không rời khỏi sản phụ lúc lâm bồn.

25 Không thể nào một thành danh tiếng,

Một thành làm Ta vui vẻ như thế lại bị bỏ rơi!

26 Vì thế những trai tráng của nàng sẽ ngã xuống trong các quảng trường,

Và tất cả các chiến sĩ của nàng sẽ bị tiêu diệt trong ngày ấy,” CHÚA các đạo quân phán.

27 “Ta sẽ nhóm lên một ngọn lửa trong tường thành Ða-mách,

Và nó sẽ thiêu rụi các cung điện của Bên Ha-đát.”

Án Phạt Kê-đa và Ha-xơ

28 Về Kê-đa và các vương quốc của Ha-xơ mà Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn đã đánh bại, CHÚA phán thế này:

“Hãy đứng dậy, tiến đánh Kê-đa!

Hãy tiêu diệt dân đó ở phương đông!

29 Hãy cướp lấy các lều trại và các đàn súc vật của chúng,

Hãy lấy đi các màn trướng và tất cả của cải chúng,

Hãy dẫn đi các lạc đà của chúng;

Hãy kêu to cho chúng biết, ‘Kinh hoàng tứ phía!’

30 Hỡi dân cư ở Ha-xơ!

Hãy trốn đi!

Hãy bỏ xứ đi xa!

Hãy chui vào các hang sâu mà ẩn náu!” CHÚA phán.

“Vì Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn đã lập kế hoạch chống lại ngươi,

Và đã soạn một chiến lược để tiêu diệt ngươi.

31 ‘Hãy đứng dậy, đến tấn công một quốc gia sống an lành không phòng thủ,’” CHÚA phán.

“Một dân sống biệt lập, không có cổng và không có rào.

32 Các lạc đà của chúng sẽ trở thành các chiến lợi phẩm,

Các đàn súc vật của chúng sẽ là những miếng mồi ngon.

Ta sẽ phân tán những kẻ cạo tóc ở hai bên thái dương ra khắp bốn phương;

Ta sẽ đem tai họa đến với chúng từ mọi phía,” CHÚA phán.

33 “Ha-xơ sẽ trở thành nơi ở của chó rừng,

Một nơi điêu tàn mãi mãi;

Không ai sống ở đó nữa,

Không ai muốn định cư ở đó nữa.”

Án Phạt Ê-lam

34 Lời của CHÚA đến với Tiên Tri Giê-rê-mi liên quan đến Ê-lam, vào đầu triều đại của Xê-đê-ki-a vua Giu-đa: 35 CHÚA các đạo quân phán thế này,

“Này, Ta sẽ bẻ gãy cây cung của Ê-lam,

Sức mạnh quân sự chủ lực mà chúng cậy vào.

36 Ta sẽ đem gió từ bốn phương thổi tốc vào Ê-lam;

Ta sẽ tung rải chúng ra theo mọi hướng gió;

Bấy giờ sẽ không còn một nước nào không có dân Ê-lam đến làm kẻ lưu đày.

37 Ta sẽ làm cho Ê-lam hoảng sợ trước mặt quân thù của chúng,

Và trước mặt những kẻ tìm cách lấy mạng chúng.

Trong cơn giận bừng bừng của Ta, Ta sẽ giáng họa xuống trên chúng,” CHÚA phán.

“Ta sẽ sai gươm giáo đuổi theo chúng,

Cho đến khi Ta tiêu diệt chúng.

38 Bấy giờ Ta sẽ đặt ngai Ta ở Ê-lam để xử tội và diệt trừ vua của chúng và các quan của chúng,” CHÚA phán.

39 “Nhưng về sau Ta sẽ tái lập vận mạng của Ê-lam,” CHÚA phán.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu