Giê-rê-mi: Chương 48

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB24C048)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Về Mô-áp. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Khốn cho Nê-bô, vì đã trở nên hoang vu! Ki-ri-a-ta-im mang xấu hổ, và bị bắt lấy; Nít-gáp bị xô đổ và nhuốc nhơ. 2. Sự ngợi khen của Mô-áp chẳng còn có nữa; tại Hết-bôn, người ta mưu hại nó mà rằng: Hãy đến, hủy diệt dân nầy, cho nó không được kể vào số các nước nữa! Hỡi Mát-mên, ngươi cũng sẽ trở nên im lặng; gươm sẽ đuổi theo ngươi. 3. Có tiếng kêu la khởi từ Hô-rô-na-im rằng: Sự hoang vu và hủy hoại lớn thay! 4. Mô-áp tan nát rồi. Những con trẻ nó kêu la vang tiếng! 5. Chúng nó sẽ lên giốc Lu-hít, khóc lóc, chẳng thôi; xuống giốc Hô-rô-na-im, nghe tiếng hủy hoại thảm sầu. 6. Hãy trốn đi, cứu lấy sự sống mình, như cây thạch thảo nơi đồng vắng!

7. Vì ngươi đã trông cậy sự mình làm ra và của báu mình, ngươi cũng sẽ bị bắt lấy. Kê-mốt cùng các thầy tế lễ và các quan trưởng mình sẽ đi làm phu tù. 8. Kẻ hủy diệt sẽ vào trong mọi thành, chẳng có thành nào thoát khỏi; nơi trũng sẽ bị hủy hoại, đồng bằng bị phá tan, như Đức Giê-hô-va đã phán. 9. Hãy cho Mô-áp những cánh, đặng nó bay đi trốn; các thành nó sẽ nên hoang vu, chẳng còn ai ở. 10. Đáng rủa thay là kẻ làm việc Đức Giê-hô-va cách dối dá! Đáng rủa thay là kẻ từ chối máu nơi gươm mình.

11. Mô-áp từ lúc còn trẻ vốn yên lặng, như rượu đứng cặn, chưa từ bình nầy rót qua bình khác: nó cũng chẳng đi làm phu tù; nên giữ được vị nguyên của mình, mùi thơm còn chưa đổi. 12. Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán: Nầy, ngày đến, bấy giờ ta sẽ sai đến cùng nó những kẻ đổ ra, chúng nó sẽ đổ nó ra, làm trống bình nó đi, và đập các bình ra từng mảnh. 13. Mô-áp sẽ bị xấu hổ bởi Kê-mốt, cũng như nhà Y-sơ-ra-ên đã bị xấu hổ bởi Bê-tên mình trông cậy.

14. Làm sao các ngươi nói được rằng: Chúng ta là anh hùng, là người mạnh mẽ nơi chiến trận? 15. Mô-áp bị phá hoại, kẻ thù nghịch đi lên tiến vào các thành nó; kẻ giỏi nhất trong bọn trai trẻ nó bị giết, Đức Vua, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán vậy. 16. Sự tai hại của Mô-áp gần đến; họa nó tới rất mau. 17. Hỡi các ngươi là kẻ ở chung quanh nó, hãy than khóc nó! Hết thảy các ngươi là kẻ biết danh nó, khá nói rằng: Cái gậy cứng mạnh, cái gậy đẹp đẽ nầy đã gãy đi là dường nào!

18. Hỡi con gái ở trong Đi-bôn! hãy xuống khỏi ngôi vinh hiển mình, ngồi cách khô khát. Vì kẻ hủy diệt Nô-áp lên nghịch cùng ngươi, phá đồn lũy ngươi. 19. Hỡi dân cư A-rô-e! Hãy đứng bên đường và ngó. Hãy hỏi đàn ông đi trốn và đàn bà thoát nạn, rằng: Việc đã xảy ra làm sao?

20. Mô-áp bị xấu hổ, sức mạnh nó đã tan nát. Hãy than thở, cất tiếng kêu lên! Hãy rao trên bờ Ạt-nôn rằng Mô-áp bị phá hại. 21. Sự đoán phạt đã đổ xuống trên xứ đồng bằng, trên Hô-lôn, Gia-sa, Mê-phát, 22. Đi-bôn, Nê-bô, Bết-Đíp-la-tha-im, 23. Ki-ri-a-ta-im, Bết-Ga-mun, Bết-Mê-ôn, 24. Kê-ri-giốt, Bốt-ra, và trên hết thảy các thành xứ Mô-áp, nơi gần và xa.

25. Đức Giê-hô-va phán: Sừng của Mô-áp đã chặt rồi, cánh tay nó đã gãy. 26. Hãy làm cho nó say sưa, vì nó đã lên mình nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Mô-áp sẽ đẵm mình trong sự mửa thổ, cũng làm cớ cho người ta chê cười.

27. Ngươi há chẳng từng chê cười Y-sơ-ra-ên sao? Vậy thì nó có bị bắt được trong vòng kẻ trộm chăng, mà hễ khi ngươi nói đến nó thì lắc đầu? 28. Hỡi dân cư Mô-áp, hãy lìa bỏ các thành, đi ở trong vầng đá; khá như chim bò câu làm ổ trên miệng vực sâu.

29. Mô-áp kiêu ngạo vô chừng, sự xấc xược, sự cậy mình, sự khoe khoang của lòng kiêu căng nó, chúng ta đều nghe cả. 30. Đức Giê-hô-va phán: Ta biết sự giận của nó là hư không, sự khoe khoang của nó là vô ích. 31. Vậy nên ta khóc thương Mô-áp, vì cả dân sự Mô-áp mà kêu la. Người ta than khóc cho dân Kiệt-Hê-re. 32. Hỡi cây nho Síp-ma, nhánh nhóc ngươi vượt qua biển, kịp tới biển Gia-ê-xe; kẻ hủy diệt đã đến cướp lấy trái mùa hạ và mùa nho ngươi, nên ta vì ngươi khóc lóc hơn là vì Gia-ê-xe khóc lóc. 33. Sự vui mừng hớn hở đã mất đi trong ruộng màu mỡ và đất Mô-áp; ta đã làm cho rượu cạn khô trong các bàn ép. Người ta chẳng reo vui mà đạp trái nho nữa: sự reo vui của nó chẳng phải là reo vui. 34. Tiếng than khóc từ Hết-bôn nghe thấu Ê-lê-a-lê cho đến Gia-hát, từ Xoa cho đến Hô-rô-na-im và đến Ê-lát-Sê-li-sia. Vì các dòng nước ở Nim-rim cũng đều nên hoang vu. 35. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ cất khỏi Mô-áp kẻ dâng tế lễ trên nơi cao, và kẻ đốt hương cho các thần mình.

36. Bởi vậy, lòng ta vì Mô-áp trổi tiếng như ống sáo; lòng ta trổi tiếng vì dân Kiệt-Hê-re như ống sáo; cho nên sự dư dật nó đã thâu góp thì mất hết rồi. 37. Đầu đều trọc hết, râu đều cắt hết; mọi tay đều bị dấu cắt, mọi lưng đều mang bao gai. 38. Trên các nóc nhà Mô-áp và trong các đường phố nó, rặt là những sự than khóc, vì ta đã đập bể Mô-áp như bình chẳng ai ưa thích, Đức Giê-hô-va phán vậy.

39. Kìa, nó đã đổ nát dường nào! Chúng nó than thở dường nào! Mô-áp xây lưng lại cách hổ thẹn dường nào! Mô-áp sẽ trở nên cớ nhạo cười và sợ hãi cho hết thảy người chung quanh. 40. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, quân nghịch liệng như chim ưng, sè cánh nghịch cùng Mô-áp. 41. Kê-ri-giốt bị lấy, các đồn lũy bị choán rồi; ngày đó, lòng những người mạnh mẽ của Mô-áp trở nên như lòng đàn bà đau đẻ. 42. Mô-áp sẽ bị diệt, không thành một dân nữa, vì nó đã lên mình nghịch cùng Đức Giê-hô-va. 43. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi dân Mô-áp! sự kinh hãi, hầm hố, bẫy dò đang lâm trên ngươi. 44. Kẻ nào trốn khỏi sự kinh hãi sẽ sa trong hầm hố, kẻ nào lên khỏi hầm hố sẽ mắc phải bẫy dò. Vì ta sẽ khiến năm thăm phạt đến trên Mô-áp, Đức Giê-hô-va phán vậy.

45. Kẻ trốn tránh kiệt sức rồi thì núp dưới bóng Hết-bôn; vì có lửa phát ra từ Hết-bôn, ngọn lửa từ giữa Si-hôn, thiêu nuốt góc Mô-áp, và sọ của con kẻ hỗn hào. 46. Hỡi Mô-áp, khốn nạn cho ngươi! dân Kê-mốt mất rồi! Các con trai và con gái ngươi đã bị bắt đi làm phu tù. 47. Nhưng, đến những ngày sau rốt, ta sẽ đem các phu tù Mô-áp trở về, Đức Giê-hô-va phán vậy. Lời xét đoán về Mô-áp đến đó mà thôi.

Bản Dịch 2011

Án Phạt Dân Mô-áp

1 Về Mô-áp, CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên phán thế này:

“Hỡi ôi Nê-bô, vì nó bị tàn phá mất rồi!

Ki-ri-a-tha-im phải chuốc lấy hổ thẹn, vì nó bị chiếm đóng;

Thành kiên cố phải mang lấy hổ nhục và bị phá hủy.

2 Niềm kiêu hãnh của Mô-áp không còn nữa.

Ở Hếch-bôn, người ta bàn mưu chống lại nó,

‘Hãy đến, chúng ta hãy tiêu diệt nó, để nó không còn là một quốc gia nữa.’

Còn ngươi, hỡi Mát-mên, ngươi sẽ bị tiêu diệt;

Gươm giáo sẽ đuổi theo ngươi.

3 Ở Hô-rô-na-im, người ta nghe tiếng khóc la,

‘Tàn phá và đại diệt vong!’

4 ‘Mô-áp bị tiêu diệt mất rồi!’

Các trẻ con trong nước của nàng kêu la như vậy.

5 Trên đường lên Ðèo Lu-hít, họ vừa đi vừa khóc thút thít;

Trên đường xuống Dốc Hô-rô-na-im, họ nghe quân thù réo nhau bảo tìm giết đến cùng.

6 Hãy chạy trốn!

Hãy cứu lấy mạng mình!

Hãy làm như con lừa rừng trốn tránh trong đồng hoang!

7 Số là ngươi đã cậy vào thành quả của ngươi và của cải ngươi,

Cho nên ngươi đáng bị quân thù chiếm đoạt;

Thần Kê-mốt sẽ bị bắt đem đi lưu đày,

Luôn với các tư tế của nó và những kẻ lãnh đạo của nó.

8 Kẻ hủy diệt sẽ đến từng thành nó,

Và không thành nào thoát khỏi.

Thung lũng sẽ bị tàn phá,

Ðồng bằng sẽ bị hủy hoại,

Y như CHÚA đã phán.

9 Hãy chắp cánh cho Mô-áp, để nó cao bay xa chạy;

Các thành của nó sẽ trở nên hoang vắng điêu tàn,

Không người nào còn ở trong các nơi đó nữa.

10 Ðáng nguyền rủa thay cho kẻ làm công việc CHÚA cách qua loa chiếu lệ.

Ðáng nguyền rủa thay cho kẻ giữ gươm của nó lại mà không để cho nhuốm máu!

11 Từ thuở niên thiếu Mô-áp luôn được sống an lành;

Ðược ổn định như rượu mà cặn đã lắng xuống,

Không bị rót từ vò này sang vò khác;

Nó chưa hề bị lưu đày,

Cho nên vị của nó còn nguyên,

Mùi của nó vẫn không thay đổi.

12 Vì vậy,” CHÚA phán, “chắc chắn sẽ có ngày Ta sai những kẻ gạn lọc đến để gạn lọc nó;

Chúng sẽ đổ hết các vò của nó ra, rồi chúng sẽ đập vỡ các vò ấy ra từng mảnh.

13 Bấy giờ Mô-áp sẽ mang lấy nỗi hổ nhục về việc thờ lạy Thần Kê-mốt,

Như nhà I-sơ-ra-ên đã mang lấy nỗi hổ nhục về việc thờ lạy tượng con bò vàng ở Bê-tên, vật chúng để lòng tin cậy.

14 Làm thể nào các ngươi có thể nói, ‘Chúng tôi là những anh hùng và những chiến sĩ dũng mãnh ở mặt trận,

15 Trong khi Mô-áp bị tàn phá, và quân thù của nó tiến lên các thành của nó,

Các chiến sĩ trẻ gan dạ nhất của nó đi xuống nghinh địch đều bị tàn sát?’

Ðức Vua, danh Ngài là CHÚA các đạo quân, phán hỏi.

16 Tai họa của Mô-áp đã gần kề,

Ngày tàn của nó đang đến cách mau chóng.

17 Hãy than khóc cho nó, hỡi các nước lân cận của nó,

Và hỡi mọi kẻ biết danh tiếng nó;

Hãy khóc rằng, ‘Tiếc thay cho vương trượng uy quyền đã bị gãy!

Tiếc thay cho cây gậy tốt đẹp đã không còn!’

18 Hỡi nàng thiếu nữ ở Ði-bôn,

Hãy rời bỏ chỗ sang trọng của nàng,

Xuống ngồi trên mặt đất khô khan nứt nẻ;

Vì kẻ tàn phá Mô-áp đang xông lên đánh ngươi;

Nó đang tiêu diệt các thành trì kiên cố của ngươi.

19 Hỡi dân cư ở A-rô-ê,

Hãy đứng bên lề đường và quan sát;

Hãy hỏi người nam đang chạy trốn và người nữ đang lẩn tránh,

‘Chuyện gì đã xảy ra thế?’

20 Mô-áp đang bị sỉ nhục,

Vì đất nước nó đang bị giải thể.

Hãy than khóc và kêu gào!

Hãy báo tin cho dân ở Ạc-nôn biết,

Rằng Mô-áp đã bị làm cho hoang phế điêu tàn.”

21 “Sự đoán phạt đã giáng xuống miền đồng bằng: giáng xuống Hô-lôn, Gia-xa, và Mê-pha-át, 22 giáng xuống Ði-bôn, Nê-bô, và Bết Ðíp-la-tha-im, 23 giáng xuống Ki-ri-a-tha-im, Bết Ga-mun, và Bết Mê-ôn, 24 giáng xuống Ki-ri-ốt, Bô-ra, và tất cả các thành trong đất Mô-áp, cả xa lẫn gần. 25 Sừng của Mô-áp đã bị chặt đứt, cánh tay của nó đã bị gãy,” CHÚA phán.

26 “Hãy bắt nó phải uống cho say, vì nó đã tự tôn nó lên bằng cách chống báng CHÚA. Hãy để cho Mô-áp dầm mình trong đống ói mửa của nó, để nó cũng trở thành đầu đề cho thiên hạ chế giễu cười chê. 27 Há chẳng phải ngươi vẫn thường chê cười chế giễu I-sơ-ra-ên đấy sao? Há chẳng phải ngươi coi dân ấy là phường trộm cắp hay sao? Mỗi khi ngươi nói đến dân ấy ngươi thường lắc đầu khinh miệt.”

28 “Hỡi dân cư ở Mô-áp,

Hãy rời khỏi các thành phố, và hãy vào các hang đá mà sống!

Hãy như con bồ câu làm tổ trong hốc đá bên bờ vực thẳm.

29 Chúng ta đã từng nghe nói về thói kiêu ngạo của Mô-áp;

Nó thật là phách lối kiêu căng;

Nó hợm mình, tự cao, và tự đại,

Lòng nó luôn ngạo mạn kiêu kỳ.”

30 CHÚA phán, “Ta biết rõ tính nóng nảy xấc xược của nó;

Những gì nó khoác lác ba hoa đều láo khoét cả;

Những việc nó khoe khoang đều chẳng có thực chất.

31 Vì thế Ta khóc than cho Mô-áp,

Ta vì toàn thể Mô-áp mà bật khóc,

Vì dân ở Ki-rơ Hê-rê mà sầu thảm buồn đau.

32 Hỡi cây nho ở Síp-ma,

Ta khóc cho ngươi hơn khóc cho Gia-xe;

Các cành của ngươi đã vươn qua bên kia biển,

Vươn đến tận miền ven biển ở Gia-xe;

Nhưng quân tàn phá đã đến phá hủy những trái mùa hè và luôn cả mùa nho của ngươi.

33 Niềm hân hoan và vui vẻ đã bị cất đi khỏi các cánh đồng trong đất Mô-áp phì nhiêu màu mỡ;

Ta đã làm cho những bồn ép nho ngưng chảy ra nước nho;

Không kẻ đạp nho nào sẽ cất tiếng reo mừng vui vẻ;

Vì tiếng gào la không phải tiếng reo mừng.”

34 “Tiếng gào thét từ Hếch-bôn nghe thấu đến Ê-lê-a-lê, và vang vọng đến Gia-ha; từ Xô-a dội đến Hô-rô-na-im và Éc-lát Sê-li-si-gia. Vì ngay cả vùng quanh các mạch nước ở Nim-rim đều trở thành khô cằn hoang vắng.” 35 CHÚA phán, “Ta sẽ làm cho ở Mô-áp không còn ai lên các nơi cao để dâng các lễ vật và dâng hương cho các thần của chúng. 36 Vì thế lòng Ta như cây sáo trỗi tiếng buồn não ruột cho Mô-áp. Lòng Ta như cây sáo trỗi điệu buồn não ruột cho dân ở Ki-rơ Hê-rê. Tiếc thay cho những của cải chúng khổ công dành dụm mà chẳng được hưởng dùng.

37 Ðầu nào cũng cạo trọc, râu ai cũng bị cạo trụi. Tất cả các đôi tay đều bị rạch nhiều lằn, và các lưng đều quấn vải thô tang chế. 38 Trên sân thượng của mọi nhà ở Mô-áp và tại các quảng trường người ta không nghe gì khác hơn là những tiếng khóc than ai oán, vì Ta đã đập vỡ Mô-áp như cái bình sành không ai muốn dùng nữa,” CHÚA phán. 39 “Nó đã vỡ nát rồi! Chúng đang than khóc! Mô-áp đã quay lưng bỏ đi trong tủi nhục! Mô-áp đã trở thành một cớ cười chê và một điều kinh hãi cho các lân bang.”

40 Vì CHÚA phán thế này,

“Hãy xem, quân thù sẽ như chim đại bàng lao xuống

Và dang cánh vụt tới bắt lấy con mồi Mô-áp,

41 Các thành phố của nó sẽ bị chiếm lấy,

Các thành trì kiên cố của nó sẽ bị bao vây.

Trong ngày đó lòng các chiến sĩ của Mô-áp sẽ đau đớn quặn thắt như sản phụ lúc lâm bồn.

42 Mô-áp sẽ bị tiêu diệt để không còn là một dân nữa,

Bởi vì nó đã tự tôn nó lên bằng cách chống báng CHÚA.

43 Hỡi dân cư của Mô-áp,

Hãi hùng, hố thẳm, và bẫy sập đang ở trước mặt các ngươi,” CHÚA phán.

44 “Kẻ nào thoát khỏi hãi hùng sẽ rơi vào hố thẳm,

Kẻ nào leo ra được khỏi hố thẳm sẽ bị sa vào bẫy sập,

Vì Ta sẽ mang những điều ấy giáng trên Mô-áp trong năm nó bị đoán phạt,” CHÚA phán.

45 “Dưới bóng mát của tường thành Hếch-bôn, những kẻ đào thoát dừng chân thở hổn hển,

Vì một ngọn lửa đã từ Hếch-bôn cháy lan ra,

Một ngọn lửa đã bốc cháy từ giữa hoàng tộc của Si-hôn;

Nó đã thiêu hủy trán của Mô-áp,

Và cháy rụi sọ của đám quân hỗn loạn.

46 Hỡi Mô-áp, khốn cho ngươi!

Dân ở Kê-mốt bị diệt vong,

Các con trai các ngươi bị bắt làm tù binh,

Các con gái các ngươi bị bắt đi lưu đày.

47 Dù vậy trong những ngày cuối cùng,

Ta sẽ tái lập vận mạng của Mô-áp,” CHÚA phán.

Lời tuyên án dành cho Mô-áp dừng lại ở đây.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu