Giê-rê-mi: Chương 31

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB24C031)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va phán: Trong lúc đó, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của hết thảy họ hàng Y-sơ-ra-ên; chúng nó sẽ làm dân ta. 2. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Dân sót lại thoát khỏi gươm dao, tức là Y-sơ-ra-ên, đã được ơn trong đồng vắng, khi ta đi khiến chúng nó được yên nghỉ.

3. Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. 4. Ta sẽ dựng lại ngươi, thì ngươi sẽ được dựng, hỡi gái đồng trinh Y-sơ-ra-ên! Ngươi sẽ lại cầm trống cơm làm trang sức, đi làm một với những người nhảy múa vui vẻ. 5. Ngươi sẽ lại trồng vườn nho trên núi Sa-ma-ri, những kẻ trồng sẽ trồng và sẽ được hái trái. 6. Sẽ có ngày, những kẻ canh trên các núi Ép-ra-im kêu rằng: Hãy chổi dậy, chúng ta hãy lên núi Si-ôn, đến cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta!

7. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy trổi tiếng reo vui vì Gia-cốp; hãy hò hét lên vì dân làm đầu các nước. Khá rao truyền ngợi khen mà rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cứu dân Ngài, là dân còn sót của Y-sơ-ra-ên.

8. Nầy, ta sẽ đem chúng nó về từ xứ phương bắc, nhóm lại từ các đầu cùng đất. Trong vòng chúng nó sẽ có kẻ đui, kẻ què, đàn bà có nghén, đàn bà đẻ, hiệp nên một hội lớn mà trở về đây. 9. Chúng nó khóc lóc mà đến, và ta sẽ dắt dẫn trong khi chúng nó nài xin ta; ta sẽ đưa chúng nó đi dọc bờ các sông, theo đường bằng thẳng, chẳng bị vấp ngã. Vì ta làm cha cho Y-sơ-ra-ên, còn Ép-ra-im là con đầu lòng ta.

10. Hỡi các nước, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va; hãy reo lời ấy ra trong các cù lao xa! Khá nói rằng: Đấng đã làm tan lạc Y-sơ-ra-ên sẽ thâu nhóm nó lại, sẽ giữ như kẻ chăn giữ bầy chiên mình. 11. Vì Đức Giê-hô-va đã chuộc Gia-cốp, cứu khỏi tay kẻ mạnh hơn. 12. Họ sẽ đến và hát trên nơi cao của Si-ôn; sẽ trôi chảy đến ơn phước của Đức Giê-hô-va, đến lúa mì, rượu mới, dầu, và con nhỏ của chiên và bò; lòng họ sẽ như vườn đượm nhuần, chẳng buồn rầu chi nữa hết. 13. Bấy giờ gái đồng trinh sẽ vui mừng nhảy múa, các người trai trẻ và các ông già cũng sẽ vui chung; vì ta sẽ đổi sự sầu thảm chúng nó ra vui mừng, yên ủi chúng nó, khiến được hớn hở khỏi buồn rầu. 14. Ta sẽ làm cho lòng các thầy tế lễ chán chê vì đồ ăn béo; dân ta sẽ no nê về ơn phước của ta, Đức Giê-hô-va phán vậy.

15. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Tại Ra-ma nghe có tiếng than thở, khóc lóc đắng cay. Ra-chên khóc con cái mình, mà không chịu yên ủi về con cái mình, vì chúng nó không còn nữa! 16. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy nín tiếng ngươi, đừng than khóc, mắt ngươi đừng sa lụy, vì công việc của ngươi sẽ được thưởng; chúng nó sẽ trở về từ xứ kẻ thù, Đức Giê-hô-va phán vậy. 17. Đức Giê-hô-va phán: Sẽ có sự trông mong cho kỳ sau rốt của ngươi; con cái ngươi sẽ trở về bờ cõi mình.

18. Ta nghe Ép-ra-im vì mình than thở rằng: Ngài đã sửa phạt tôi, tôi bị sửa phạt như con bò tơ chưa quen ách. Xin Chúa cho tôi trở lại, thì tôi sẽ được trở lại; vì Chúa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi! 19. Thật, sau khi tôi bị trở lại, tôi đã ăn năn; sau khi tôi được dạy dỗ, tôi đã vỗ đùi. Tôi nhuốc nhơ hổ thẹn, vì đã mang sự sỉ nhục của tuổi trẻ. 20. Vậy thì Ép-ra-im há là con rất thiết của ta, là con mà ta ưa thích sao? Mỗi khi ta nói nghịch cùng nó, ta còn nhớ đến nó lắm. Cho nên ta đã động lòng vì nó; phải, ta sẽ thương xót nó, Đức Giê-hô-va phán vậy.

21. Hãy dựng nêu, đặt trụ chỉ lối; hãy để lòng về đường cái, nơi đường ngươi đã noi theo. Hỡi gái đồng trinh Y-sơ-ra-ên, hãy trở về các thành nầy thuộc về ngươi! 22. Hỡi gái bội nghịch, ngươi sẽ đi dông dài cho đến chừng nào? Vì Đức Giê-hô-va đã dựng nên một sự mới trên đất: ấy là người nữ sẽ bao bọc người nam.

23. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Khi ta đã đem những phu tù trở về, thì trong đất Giu-đa và các thành nó, người ta sẽ còn nói lời nầy: Hỡi chỗ ở của sự công bình, núi của sự thánh khiết kia, nguyền xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi! 24. Giu-đa cùng mọi thành nó, những người làm ruộng và những kẻ dẫn bầy sẽ ở chung tại đó. 25. Vì ta đã làm cho lòng mệt mỏi được no nê, và mỗi lòng buồn rầu lại được đầy dẫy. 26. Bấy giờ tôi thức dậy, thấy giấc ngủ tôi ngon lắm.

27. Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lấy giống người và giống thú vật mà gieo nơi nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa. 28. Như ta đã canh giữ chúng nó đặng nhổ, phá, đổ, diệt và làm khốn khổ thể nào, thì ta cũng sẽ canh giữ để dựng và trồng thể ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy. 29. Trong những ngày đó, người ta sẽ không còn nói: Ông cha ăn trái nho chua mà con cháu phải ghê răng. 30. Nhưng mỗi người sẽ chết vì sự gian ác mình; hễ ai ăn trái nho chua, thì nấy phải ghê răng vậy.

31. Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa. 32. Giao ước nầy sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Ê-díp-tô, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy.

33. Đức Giê-hô-va phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. 34. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giê-hô-va! vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa. 35. Đức Giê-hô-va, là Đấng đã ban mặt trời làm sự sáng ban ngày, ban thứ tự mặt trăng và ngôi sao soi ban đêm, lật biển lên, đến nỗi sóng nó gầm thét, Đức Giê-hô-va vạn quân là danh của Ngài phán rằng: 36. Nếu lệ luật đó mất đi khỏi trước mặt ta, thì bấy giờ dòng giống Y-sơ-ra-ên cũng sẽ thôi không làm một nước trước mặt ta đời đời, Đức Giê-hô-va phán vậy. 37. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nếu trên có thể đo được trời, dưới có thể dò được nền đất; thì cũng vậy, ta sẽ bỏ trọn cả dòng giống Y-sơ-ra-ên vì cớ mọi đều chúng nó đã làm, Đức Giê-hô-va phán vậy.

38. Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, khi thành sẽ được xây lại cho Đức Giê-hô-va, từ tháp Ha-na-nê-ên cho đến cửa góc. 39. Dây đo sẽ giăng thẳng qua trên đồi Ga-rép, và vòng quanh đến đất Gô-a. 40. Cả nơi trũng của thây chết và tro, hết thảy đồng ruộng cho đến khe Xết-rôn và đến góc cửa ngựa về phía đông, đều sẽ được biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, và đời đời sẽ không bị nhổ đi và đổ xuống nữa.

Bản Dịch 2011

Những Người Bị Lưu Ðày Ðược Hồi Hương

1 Vào lúc đó, CHÚA phán,

“Ta sẽ là Ðức Chúa Trời của tất cả các gia tộc I-sơ-ra-ên, và chúng sẽ là dân Ta.”

2 CHÚA phán thế này,

“Những kẻ thoát khỏi lưỡi gươm đã tìm được ân huệ trong đồng hoang;

Ta đã đến để ban cho I-sơ-ra-ên được nghỉ ngơi.”

3 CHÚA của thời xa xưa đã hiện ra với tôi phán bảo,

“Ta đã yêu thương ngươi bằng một tình yêu đời đời;

Vì thế Ta sẽ tiếp tục bày tỏ lòng thành tín của Ta đối với ngươi.

4 Ta sẽ xây dựng ngươi lại, và ngươi sẽ được xây dựng lại,

Hỡi Trinh Nữ I-sơ-ra-ên!

Ngươi sẽ trang điểm cho mình bằng những trống cơm,

Và đi ra nhảy múa vũ điệu của những kẻ vui mừng.

5 Ngươi sẽ trồng các vườn nho trở lại trên các dãy núi ở Sa-ma-ri,

Những kẻ trồng trọt sẽ trồng trọt trở lại, và chúng sẽ vui mừng hưởng hoa lợi mình.

6 Vì sẽ có ngày những kẻ canh gác sẽ hô hào trong miền đồi núi Ép-ra-im rằng,

‘Hãy đến. Chúng ta hãy đi lên Si-ôn, đến với CHÚA,

Ðức Chúa Trời chúng ta.’”

7 Vì CHÚA phán thế này,

“Hãy lớn tiếng vui ca cho Gia-cốp,

Khá trỗi tiếng ca vang cho thủ lãnh các quốc gia.

Hãy tuyên bố, hãy chúc tụng, và hãy nói,

‘Lạy CHÚA, xin giải cứu dân Ngài, những người còn sót lại của I-sơ-ra-ên.’

8 Này, Ta sẽ đem chúng từ đất bắc trở về,

Ta sẽ gom nhóm chúng từ những miền xa xăm tận cùng trái đất.

Trong số chúng sẽ có những kẻ mù và kẻ què,

Có những kẻ tay bế con thơ và những kẻ chuyển bụng lâm bồn,

Chúng sẽ họp nhau thành một đoàn người đông đúc,

Và chúng sẽ trở về đây.

9 Chúng sẽ đến với nước mắt vui mừng,

Ta sẽ dẫn chúng về giữa những lời cầu nguyện,

Ta sẽ dắt chúng đi dọc theo những dòng nước,

Trong một con đường bằng phẳng để chúng không vấp ngã;

Vì đối với I-sơ-ra-ên, Ta là cha,

Và Ép-ra-im là con trưởng của Ta.

10 Hỡi các quốc gia, hãy nghe lời của CHÚA,

Hãy công bố về nó cho những ai ở các hải đảo xa xăm,

Rằng ‘Ðấng tung rải I-sơ-ra-ên ra sẽ gom nhóm nó về,

Ngài sẽ chăn giữ nó như người chăn bầy chăn giữ đàn chiên.’

11 Vì CHÚA đã cứu chuộc Gia-cốp,

Ngài đã chuộc mua nó khỏi tay những kẻ quá mạnh đối với nó.

12 Chúng sẽ đến và reo mừng trên đỉnh Si-ôn,

Mặt mày ai nấy đều rạng rỡ vì lòng tốt của CHÚA;

Nào lúa gạo, rượu, và dầu,

Nào các con nhỏ của đàn chiên và đàn bò;

Linh hồn chúng vui thỏa như vườn được tưới nước,

Và chúng sẽ không bao giờ sầu não nữa.

13 Các thiếu nữ sẽ vui ca nhảy múa,

Các thanh niên và các bô lão sẽ hớn hở vui mừng.

Ta sẽ biến nỗi sầu thảm của chúng thành niềm vui,

Ta sẽ an ủi chúng và làm cho chúng vui vẻ thay cho âu sầu.

14 Ta sẽ cho linh hồn các tư tế của chúng no nê với thức ăn béo bổ,

Con dân Ta sẽ no thỏa với phước hạnh dồi dào của Ta,” CHÚA phán.

15 CHÚA phán thế này,

“Người ta nghe có tiếng ai oán ở Ra-ma,

Tiếng than khóc và rên rỉ rất thê lương,

Tiếng Ra-chên than khóc các con nàng,

Nàng từ chối không để ai an ủi nàng về các con nàng,

Vì chúng không còn nữa.”

16 CHÚA phán thế này,

“Ðừng khóc nữa,

Hãy lau khô giọt lệ trên mi,

Vì những gì ngươi làm sẽ được ban thưởng,” CHÚA phán,

“Chúng sẽ từ xứ của kẻ thù trở về.

17 Tương lai ngươi sẽ tràn trề hy vọng,” CHÚA phán,

“Con cái ngươi sẽ trở về lại đất nước của chúng.”

18 “Thật vậy, Ta nghe có tiếng rên rỉ của Ép-ra-im:

‘Ngài đã sửa phạt con, và con đã nhận sự sửa phạt;

Con vốn như con bò tơ chưa hề bị mang ách.

Xin đem con trở về, xin cho con được trở về,

Vì Ngài là CHÚA, Ðức Chúa Trời của con.

19 Sau khi con bỏ đi, con đã ăn năn,

Sau khi con tỉnh ngộ, con đã tự đập lấy đùi mình;

Con cảm thấy xấu hổ và lấy làm hổ thẹn,

Vì phải mang lấy sự xấu hổ về những việc mình làm lúc tuổi thanh xuân.’

20 Ép-ra-im há chẳng phải là con trai yêu quý của Ta sao?

Nó chẳng phải là đứa con Ta yêu thích sao?

Dù Ta thường phàn nàn về nó, Ta vẫn luôn nhớ thương nó khôn nguôi.

Thật vậy lòng Ta bồi hồi xúc động vì nó;

Dĩ nhiên Ta sẽ bày tỏ lòng thương xót đối với nó,” CHÚA phán.

21 “Ngươi hãy chuẩn bị các bảng chỉ đường cho sẵn sàng,

Hãy làm cho mình các cột để dựng các bảng chỉ đường;

Hãy nghiên cứu kỹ đại lộ, tức con đường ngươi đã đi qua.

Hỡi Trinh Nữ I-sơ-ra-ên, hãy trở về,

Hãy trở về những nơi này, các thành của ngươi.

22 Ngươi còn chần chừ bao lâu nữa, hỡi đứa con gái ngổ nghịch không vâng lời kia?

Vì CHÚA đã làm một việc mới trên đất:

Một người đàn bà vây lấy một người đàn ông.”

'

23 CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này, “Những người sống trong xứ Giu-đa và trong các thành của nó sẽ sử dụng lại những lời chúc này khi Ta tái lập vận mạng của nó:

‘Cầu xin CHÚA ban phước cho ngươi,

Hỡi nơi ở của sự công chính,

Hỡi núi thánh!’

24 Giu-đa và các thành của nó sẽ sống với nhau trong xứ đó; các nông dân và những người du mục chăn các đàn súc vật của họ cũng làm vậy.

25 Ta sẽ làm cho những kẻ mệt mỏi được phục hồi sức lực,

Những kẻ ngã lòng được bồi bổ tâm linh.”

26 Ðến đây tôi chợt thức giấc; tôi nhìn quanh và cảm thấy giấc ngủ của tôi thật êm đềm.

27 “Này, những ngày đến,” CHÚA phán, “Ta sẽ gieo trong nhà Giu-đa và nhà I-sơ-ra-ên những hạt giống của loài người và những hạt giống của thú vật. 28 Giống như khi Ta trông coi việc nhổ chúng lên, đập tan chúng, lật đổ chúng, tiêu diệt chúng, và giáng họa cho chúng thể nào, Ta cũng sẽ trông coi việc xây dựng chúng và trồng chúng xuống trở lại thể ấy,” CHÚA phán.

Trách Nhiệm Cá Nhân

29 “Trong những ngày ấy chúng sẽ không còn nói, ‘Cha mẹ ăn nho chua, mà con cái bị ghê răng.’

30 Nhưng mỗi người sẽ chết vì tội của mình. Kẻ nào ăn nho chua, kẻ ấy sẽ bị ghê răng.”

Giao Ước Mới

31 “Này, những ngày đến,” CHÚA phán, “Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa một giao ước mới. 32 Nó sẽ không như giao ước Ta đã lập với tổ tiên chúng trong ngày Ta nắm tay chúng đem chúng ra khỏi đất Ai-cập – đó là một giao ước mà chúng đã bội ước mặc dù đối với chúng, Ta là người chồng. 33 Nhưng đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày ấy,” CHÚA phán, “Ta sẽ đặt luật pháp Ta trong tâm trí chúng. Ta sẽ ghi chép nó vào lòng chúng. Ta sẽ là Ðức Chúa Trời của chúng, và chúng sẽ là dân Ta. 34 Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau hay nói với nhau, ‘Hãy biết CHÚA,’ vì tất cả chúng đều biết Ta, từ kẻ nhỏ nhất cho đến người lớn nhất,” CHÚA phán, “Vì Ta sẽ tha thứ tội của chúng và sẽ không nhớ đến tội của chúng nữa.”

35 CHÚA phán thế này,

“Ðấng ban ánh sáng cho mặt trời ban ngày,

Và ấn định trật tự của mặt trăng và các vì sao để tỏa sáng ban đêm,

Ðấng khuấy động biển khơi cho ba đào gầm thét – CHÚA các đạo quân là danh Ngài.

36 Khi nào các định luật ấn định cho các tinh tú bị chấm dứt trước mặt Ta,” CHÚA phán,

“Bấy giờ dòng dõi của I-sơ-ra-ên mới vĩnh viễn không còn là một quốc gia trước mặt Ta.”

37 CHÚA phán thế này,

“Nếu các từng trời trên không gian cao kia có thể được đo hết,

Và nếu tất cả các nền của trái đất bên dưới có thể được dò thấu,

Ta sẽ bằng lòng loại bỏ tất cả dòng dõi I-sơ-ra-ên, vì mọi điều chúng đã làm,” CHÚA phán.

Giê-ru-sa-lem Ðược Nới Rộng

38 “Này, những ngày đến,” CHÚA phán, “kinh thành sẽ được xây dựng lại cho CHÚA, từ Tháp Ha-na-nên cho đến Cổng Góc. 39 Dây đo sẽ kéo ra xa hơn, chạy thẳng đến Ðồi Ga-rếp, rồi quay về hướng Gô-a. 40 Toàn thể thung lũng dành để chôn các tử thi và đổ tro hỏa táng, tất cả các cánh đồng chạy dài đến Khe Kít-rôn, đến góc của Cổng Ngựa về hướng đông, sẽ được biệt riêng ra thánh cho CHÚA. Thành ấy sẽ không bao giờ bị nhổ lên hay bị lật đổ nữa.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu