Giê-rê-mi: Chương 30

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB24C030)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Giê-rê-mi rằng: 2. Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Hãy chép mọi lời ta đã phán cùng ngươi vào trong sách. 3. Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ đem những kẻ bị phu tù của dân Y-sơ-ra-ên và dân Giu-đa ta trở về. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ khiến chúng nó về trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ chúng nó, và chúng nó sẽ được đất ấy làm sản nghiệp.

4. Đây là những lời của Đức Giê-hô-va đã phán về Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. 5. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Chúng ta đã nghe tiếng run rẩy sợ hãi, chẳng phải tiếng bình an. 6. Hãy dò la, hỏi thử có phải ấy là đàn ông sanh đẻ không? Làm sao ta thấy mọi người nam đều lấy tay đỡ lưng mình như đàn bà đang đẻ? Làm sao mặt ai nấy đều tái xanh đi? 7. Khốn thay! Ngày đó thật lớn, đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy. Ấy là kỳ tai hại của Gia-cốp! Nhưng nó sẽ được cứu thoát khỏi sự ấy. 8. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Trong ngày đó, ta sẽ bẻ ách nó khỏi cổ ngươi; sẽ dứt dây trói ngươi, dân ngoại sẽ không bắt nó phục dịch nữa; 9. nhưng chúng nó sẽ hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và Đa-vít, vua mình, mà ta sẽ dấy lên cho.

10. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Gia-cốp, ngươi là tôi tớ ta, chớ sợ chi. Hỡi Y-sơ-ra-ên, đừng kinh hãi! vì, nầy, ta sẽ cứu ngươi từ phương xa, và dòng dõi ngươi từ đất bị đày. Gia-cốp sẽ trở về được yên lặng an ổn, chẳng có ai làm cho nó sợ hãi. 11. Đức Giê-hô-va phán: Vì ta ở cùng ngươi đặng giải cứu ngươi. Ta sẽ diệt hết các nước mà ta đã làm cho ngươi tan lạc trong đó, nhưng ngươi, thì ta không diệt hết. Ta sẽ sửa phạt ngươi có chừng mực, song chẳng hề để cho ngươi khỏi hình phạt.

12. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Vết thương ngươi không chữa được, dấu vít ngươi nặng lắm. 13. Chẳng ai lấy cớ ngươi cầu thay, để ngươi được ràng buộc; ngươi chẳng có thuốc chữa. 14. Mọi kẻ yêu ngươi đã quên ngươi, không hỏi han ngươi; vì ta đã đánh ngươi bị thương như kẻ hù đánh, sửa phạt ngươi như người hung ác sửa phạt, bởi cớ sự gian ác ngươi dồn dập, tội lỗi ngươi thêm nhiều. 15. Sao ngươi kêu la vì vết thương mình? Sự đa đoan ngươi không phương chữa. Ấy là vì cớ sự gian ác ngươi dồn dập, tội lỗi ngươi thêm nhiều, mà ta đã làm cho những sự nầy.

16. Cho nên mọi kẻ nuốt ngươi sẽ bị nuốt; mọi kẻ đối địch ngươi, mỗi một ngươi, sẽ bị làm phu tù; những kẻ bốc lột ngươi sẽ bị bốc lột, còn mọi kẻ cướp giựt ngươi, ta cũng sẽ phó cho sự cướp giựt. 17. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ chữa lành thân thể ngươi, và chữa vết thương ngươi, vì chúng nó đã gọi ngươi là kẻ bị bỏ, mà rằng: Ấy là Si-ôn, chẳng ai ngó ngàng đến!

18. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ đem các nhà trại Gia-cốp trở về khỏi sự phu tù, ta sẽ thương xót chỗ ở nó; thành nầy sẽ xây lại trên gò nó, cung điện sẽ có người ở như thuở xưa. 19. Sự tạ ơn và tiếng của kẻ reo vui sẽ ra từ chúng nó. Ta sẽ làm cho số chúng nó thêm nhiều ra, và chúng nó sẽ không kém đi; ta cũng sẽ làm cho chúng nó vinh hiển, chẳng còn là thấp hèn. 20. Con cái chúng nó sẽ y như ngày trước; hội chúng nó sẽ đứng vững trước mặt ta, và ta sẽ phạt mọi kẻ hiếp đáp chúng nó. 21. Vua chúng nó sẽ ra từ trong chúng nó, quan cai sẽ ra từ giữa chúng nó. Ta sẽ khiến người lại gần, thì người sẽ đến gần ta: vì ai đã có sự dạn dĩ đến gần ta? Đức Giê-hô-va phán vậy. 22. Như vậy, các ngươi sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi.

23. Nầy, cơn bão của Đức Giê-hô-va, tức là cơn thạnh nộ của Ngài, đã phát ra, một cơn bão lớn: nó sẽ phát ra trên đầu kẻ dữ. 24. Sự nóng giận của Đức Giê-hô-va chẳng trở về cho đến chừng nào Ngài đã làm và đã trọn ý toan trong lòng Ngài. Trong những ngày sau rốt, các ngươi sẽ hiểu điều đó.

Bản Dịch 2011

CHÚA Hứa Tái Lập I-sơ-ra-ên và Giu-đa

1 Có lời của CHÚA đến với Giê-rê-mi: 2 CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này, “Hãy viết vào một cuộn sách mọi lời Ta đã phán với ngươi, 3 vì chắc chắn trong những ngày đến,” CHÚA phán, “Ta sẽ tái lập vận mạng của dân Ta, tức của dân I-sơ-ra-ên và Giu-đa,” CHÚA phán. “Ta sẽ đem chúng trở về xứ Ta đã ban cho tổ tiên chúng, và chúng sẽ chiếm lấy làm sở hữu.”

4 Ðây là những lời CHÚA phán liên quan đến I-sơ-ra-ên và Giu-đa:

5 “CHÚA phán thế này,

Chúng tôi đã nghe tiếng kêu khóc kinh hoàng,

Biểu lộ sự kinh khiếp chứ không phải bình an.

6 Bây giờ hãy hỏi xem,

Chẳng lẽ đàn ông lại có thể mang thai và sinh con?

Thế sao người đàn ông lực lưỡng nào cũng lấy tay ôm bụng như người đàn bà sắp lâm bồn vậy?

Tại sao mặt mày người nào cũng tái xanh sợ sệt vậy?

7 Hỡi ôi! Ngày ấy thật lớn lao khủng khiếp!

Không ngày nào giống như ngày ấy,

Vì đó là ngày khốn quẫn cho Gia-cốp;

Tuy nhiên nó sẽ được giải thoát khỏi ngày ấy.

8 Trong ngày ấy,” CHÚA các đạo quân phán,

“Ta sẽ bẻ gãy cái ách của nó khỏi cổ ngươi;

Ta sẽ phá tan gông cùm trói buộc ngươi,

Và ngươi sẽ không phải làm tôi cho người ngoại quốc nữa.

9 Nhưng chúng sẽ phục vụ CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng, và phục vụ Ða-vít vua của chúng, người Ta sẽ dấy lên cho chúng.

10 Còn phần ngươi, ngươi chớ sợ, hỡi Gia-cốp đầy tớ Ta,” CHÚA phán.

“Hỡi I-sơ-ra-ên, chớ kinh hãi,

Vì Ta sẽ cứu ngươi ra khỏi các xứ xa xăm,

Và giải thoát con cháu ngươi ra khỏi các xứ chúng bị lưu đày.

Gia-cốp sẽ trở về, sống an lành và thoải mái,

Không ai sẽ làm nó sợ hãi nữa,

11 Vì Ta ở với ngươi để cứu ngươi,” CHÚA phán.

“Ta sẽ làm cho các nước, những nơi Ta tung rải các ngươi đến, phải bị giải thể hoàn toàn;

Còn ngươi, Ta sẽ không để cho ngươi bị triệt tiêu.

Ta sẽ sửa trị ngươi đúng mức,

Và Ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi thoát khỏi bị sửa phạt,”

12 Vì CHÚA phán thế này,

“Vết thương của ngươi đã vô phương cứu chữa,

Chỗ độc trên thân thể ngươi đã quá trầm trọng rồi.

13 Chẳng ai cầu thay cho ngươi,

Chẳng ai kiếm thuốc băng bó vết thương của ngươi;

Ngươi sẽ không thể lành lại như trước.

14 Tất cả những kẻ đã từng yêu mến ngươi đã quên ngươi;

Chúng chẳng quan tâm đến ngươi nữa;

Vì Ta đã đánh ngươi trọng thương như đánh một kẻ thù;

Ta đã phạt ngươi một hình phạt thật quá ư tàn khốc,

Bởi tội của ngươi quá nhiều,

Vì lỗi của ngươi vô kể.

15 Ngươi kêu la vì vết thương của ngươi đau nhức làm gì?

Nỗi đau của ngươi sẽ không thể nào chữa lành được.

Bởi tội của ngươi quá nhiều,

Vì lỗi của ngươi vô kể,

Nên Ta đã làm những điều ấy cho ngươi.

16 Vậy tất cả những kẻ đã ăn nuốt ngươi sẽ bị ăn nuốt,

Tất cả những kẻ đã thù ghét ngươi, không chừa một kẻ nào, sẽ bị đem đi lưu đày;

Những kẻ đã xông vào cướp đoạt của cải ngươi sẽ bị kẻ khác xông vào cướp đoạt của cải;

Tất cả những kẻ đã rình rập cướp giựt ngươi sẽ trở thành miếng mồi cho người khác cướp giựt.

17 Vì Ta sẽ phục hồi sức khỏe của ngươi,

Ta sẽ chữa lành các vết thương của ngươi,” CHÚA phán,

“Vì chúng đã gọi ngươi là đồ bỏ:

‘Si-ôn đấy à; chẳng ai cần đến nó!’”

18 CHÚA phán thế này,

“Ta sẽ tái lập số phận các lều trại của Gia-cốp,

Ta sẽ dủ lòng thương xót các nơi chúng ở;

Kinh đô sẽ được dựng lại trên đống đổ nát của nó,

Thành trì sẽ được xây lại tại chỗ của nó trước kia.

19 Từ những nơi ấy sẽ vang ra tiếng cảm tạ,

Vang âm thanh của những kẻ vui mừng.

Ta sẽ làm cho chúng gia tăng dân số;

Chúng sẽ không là dân thiểu số nữa;

Ta sẽ làm cho chúng được tôn trọng;

Chúng sẽ không còn bị khinh khi.

20 Con cháu của chúng sẽ được như thuở xưa,

Cộng đồng của chúng sẽ được vững lập trước mặt Ta;

Ta sẽ phạt mọi kẻ áp bức chúng.

21 Người lãnh đạo của chúng sẽ là một người của chúng,

Kẻ cầm quyền của chúng sẽ từ giữa chúng mà ra.

Ta sẽ cho nó đến gần, và nó sẽ được đến gần Ta,

Vì ai dám cả gan tự động đến gần Ta?” CHÚA phán.

22 “Các ngươi sẽ là dân Ta,

Và Ta sẽ là Ðức Chúa Trời các ngươi.”

23 Này, cơn bão tố của CHÚA!

Cơn thịnh nộ của CHÚA đã bùng lên,

Cơn giông tố đang quay cuồng,

Nó sẽ giáng xuống đầu của phường gian ác.

24 Cơn giận bừng bừng của CHÚA sẽ không nguôi đi,

Cho đến khi Ngài thực hiện và hoàn tất mọi điều lòng Ngài đã định.

Ðiều ấy sau này các người sẽ hiểu.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu