Giê-rê-mi: Chương 28

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB24C028)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Cũng năm ấy, lúc Sê-đê-kia, vua Giu-đa, bắt đầu trị vì, tháng năm về năm thứ tư, Ha-na-nia, con trai A-xua, tiên tri ở Ga-ba-ôn, nói với tôi trong nhà Đức Giê-hô-va, trước mặt các thầy tế lễ và cả dân sự rằng: 2. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Ta đã bẻ ách của vua Ba-by-lôn. 3. Trong hai năm trọn, mọi khí mạnh của nhà Đức Giê-hô-va mà Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đã cất đi khỏi chỗ nầy và dời qua Ba-by-lôn, thì ta sẽ lại đem về trong nơi nầy. 4. Đức Giê-hô-va phán: Ta lại sẽ đem Giê-cô-nia, con trai Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, và mọi người Giu-đa bị bắt làm phu tù qua Ba-by-lôn, cũng đều trở về trong nơi nầy nữa; vì ta sẽ bẻ ách của vua Ba-by-lôn.

5. Bấy giờ, tiên tri Giê-rê-mi đáp cùng tiên tri Ha-na-nia, trước mặt các thầy tế lễ và cả dân sự đang đứng trong nhà Đức Giê-hô-va. 6. Tiên tri Giê-rê-mi nói rằng: A-men, nguyền xin Đức Giê-hô-va làm như vậy! Nguyền xin Đức Giê-hô-va làm những lời ngươi đã nói tiên tri, đem những khí mạnh của nhà Đức Giê-hô-va và hết thảy những kẻ phu tù từ Ba-by-lôn trở về trong chốn nầy! 7. Dầu vậy, hãy nghe lời tôi nói vào tai ngươi và vào tai cả dân sự rằng: 8. Các tiên tri ở trước tôi và trước ngươi, từ xưa đã nói tiên tri về giặc giã, tai vạ, và ôn dịch cho nhiều xứ và các nước lớn. 9. Nếu tiên tri nào báo sự bình yên, mà lời mình được ứng nghiệm, thì sẽ biết tiên tri đó là thật bởi Đức Giê-hô-va sai đến!

10. Tiên tri Ha-na-nia bèn cất cái ách khỏi cổ tiên tri Giê-rê-mi, và bẻ đi. 11. Đoạn, Ha-na-nia nói trước mặt cả dân sự rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Trong hai năm trọn, ta cũng sẽ bẻ cái ách của Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, khỏi cổ mọi nước như vầy. Tiên tri Giê-rê-mi bèn đi.

12. Sai khi tiên tri Ha-na-nia đã cất cái ách khỏi cổ Giê-rê-mi, thì có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giê-rê-mi như vầy:

13. Ngươi khá đi nói với Ha-na-nia rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ngươi đã bẻ ách bằng săng: song làm ách bằng sắt mà thế lại. 14. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Ta đã để ách bằng sắt trên cổ mọi nước nầy, đặng chúng nó phải làm tôi Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn. Vả, chúng nó phải làm tôi người, và ta đã ban các loài thú đồng cho người nữa.

15. Đoạn, tiên tri Giê-rê-mi nói với tiên tri Ha-na-nia rằng: Hỡi Ha-na-nia, hãy nghe! Đức Giê-hô-va chưa hề sai ngươi, nhưng ngươi làm cho dân nầy trông cậy sự giả dối. 16. Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ duồng ngươi khỏi mặt đất, năm nay ngươi sẽ chết vì đã nói ra sự bạn nghịch Đức Giê-hô-va. 17. Cũng năm ấy, tháng bảy, thì tiên tri Ha-na-nia chết.

Bản Dịch 2011

Ha-na-ni-a Giảng Dạy Nghịch Ý CHÚA và Bị Phạt Chết

1 Trong năm đó, vào tháng năm của năm thứ tư, đầu triều đại Xê-đê-ki-a vua Giu-đa, Tiên Tri Ha-na-ni-a con của A-xua, quê ở Ghi-bê-ôn, nói với tôi trong nhà CHÚA, trước mặt các tư tế và mọi người rằng, 2 “CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này, Ta đã bẻ gãy cái ách của vua Ba-by-lôn. 3 Trong vòng hai năm Ta sẽ đem trở về nơi này tất cả các vật dụng của nhà CHÚA mà Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn đã lấy ở nơi này đem qua Ba-by-lôn. 4 Ta cũng sẽ đem về nơi này Giê-cô-ni-a con của Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa và tất cả những kẻ đã bị bắt ở Giu-đa mà đem lưu đày qua Ba-by-lôn,” CHÚA phán, “vì Ta sẽ bẻ gãy cái ách của vua Ba-by-lôn.”

5 Bấy giờ Tiên Tri Giê-rê-mi nói với Tiên Tri Ha-na-ni-a trước mặt các tư tế và mọi người đang đứng trong nhà CHÚA. 6 Tiên Tri Giê-rê-mi nói, “A-men! Cầu xin CHÚA làm như vậy. Nguyện CHÚA làm ứng nghiệm những lời ông đã nói tiên tri và đem về nơi này tất cả các vật dụng của nhà CHÚA và đem mọi người đã bị lưu đày ở Ba-by-lôn về. 7 Nhưng bây giờ xin ông và mọi người ở đây lắng nghe những lời tôi nói: 8 Các vị tiên tri sống trước quý vị và tôi trong thời xa xưa đã nói tiên tri về chiến tranh, nạn đói, và ôn dịch nghịch lại các dân và các vương quốc. 9 Riêng đối với vị tiên tri nói tiên tri về hòa bình thì chỉ khi nào hòa bình thật sự xảy ra, bấy giờ người ta mới biết rằng quả thật CHÚA đã sai vị tiên tri đó.”

10 Nghe vậy Tiên Tri Ha-na-ni-a đến lấy cái ách đang đeo nơi cổ Tiên Tri Giê-rê-mi và đập gãy nó. 11 Kế đó Ha-na-ni-a nói trước mặt mọi người lúc đó rằng, “CHÚA phán thế này, Ta sẽ bẻ gãy cái ách của Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn trên các nước như thế này trong vòng hai năm tới.” Thấy vậy Tiên Tri Giê-rê-mi bỏ đi.

12 Sau khi Tiên Tri Ha-na-ni-a đã bẻ gãy cái ách đeo nơi cổ Tiên Tri Giê-rê-mi chẳng bao lâu, lời của CHÚA đến với Giê-rê-mi, 13 “Hãy đi và nói với Ha-na-ni-a, CHÚA phán thế này, ‘Ngươi đã bẻ gãy những thanh gỗ của cái ách bằng gỗ nên ngươi phải làm những thanh sắt cho cái ách bằng sắt thế vào,’” 14 vì CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này, “Ta đã đặt một cái ách bằng sắt trên cổ những nước này để chúng thần phục Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn, và chúng sẽ thần phục nó; ngay cả các thú hoang ngoài đồng Ta cũng ban chúng cho nó.” 15 Ðoạn Tiên Tri Giê-rê-mi nói với Tiên Tri Ha-na-ni-a, “Hỡi ông Ha-na-ni-a, bây giờ xin ông hãy nghe đây, ‘CHÚA không hề sai ông, nhưng ông đã làm cho dân này tin vào một lời nói dối.’ 16 Vì thế CHÚA phán thế này, ‘Này, Ta sẽ quăng ngươi ra khỏi mặt đất. Năm nay ngươi sẽ chết, vì ngươi đã rao báo những điều nghịch ý CHÚA.’” 17 Ðến tháng bảy năm đó Tiên Tri Ha-na-ni-a qua đời.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu