Giê-rê-mi: Chương 25

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB24C025)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Nầy là lời phán cùng Giê-rê-mi về cả dân Giu-đa, trong năm thứ tư đời Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua của Giu-đa; ấy là năm thứ nhất đời Nê-bu-cát-nết-sa, vua nước Ba-by-lôn. 2. Đấng tiên tri Giê-rê-mi rao truyền những lời nầy trước mặt dân Giu-đa và hết thảy dân cư Giê-ru-sa-lem rằng: 3. Từ năm thứ mười ba đời Giô-si-a, con trai A-môn, vua của Giu-đa, cho đến ngày nay có hai mươi ba năm, lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi. Từ lúc đó, tôi dậy sớm nói cùng các ngươi; nhưng các ngươi chẳng khứng nghe tôi. 4. Đức Giê-hô-va đã sai các đầy tớ Ngài, là các tiên tri, đến cùng các ngươi, dậy sớm mà sai đến, nhưng các ngươi không nghe lời, không để tai mà nghe. 5. Các đấng ấy nói rằng: Mỗi người trong các ngươi hãy từ đường dữ mình trở lại; hãy bỏ điều ác của việc làm mình, và ở trong đất mà Đức Giê-hô-va đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi từ xưa cho đến đời đời. 6. Chớ theo các thần khác đặng hầu việc và thờ lạy, chớ lấy việc tay mình làm ra mà chọc giận ta nữa, thì ta sẽ không làm hại chi các ngươi. 7. Đức Giê-hô-va phán: Nhưng các ngươi chẳng nghe ta, mà lấy việc làm của tay mình chọc giận ta, và chuốc lấy tai hại cho mình.

8. Vậy nên, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Vì các ngươi đã chẳng nghe lời ta, 9. nầy, ta sẽ sai đòi mọi họ hàng phương bắc cùng đầy tớ ta là Nê-bu-các-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đến nghịch cùng đất nầy, nghịch cùng dân cư nó, và các nước ở chung quanh. Ta sẽ diệt hết chúng nó, làm chúng nó nên sự gở lạ, chê cười, và hoang vu đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy. 10. Vả, ta sẽ làm cho trong vòng chúng nó hết tiếng reo vui và kêu-mừng, hết tiếng của rể mới và dâu mới, hết tiếng ầm ầm của cối xay và ánh sáng của đèn. 11. Cả đất nầy sẽ trở nên hoang vu gở lạ, các nước nầy sẽ phục sự vua Ba-by-lôn trong bảy mươi năm.

12. Đức Giê-hô-va phán: Khi bảy mươi năm ấy sẽ mãn, ta sẽ phạt vua Ba-by-lôn và dân người, vì cớ tội ác chúng nó. Ta sẽ phạt xứ người Canh-đê và biến thành một nơi hoang vu đời đời. 13. Phàm lời ta đã phán nghịch cùng đất ấy, tức lời chép trong sách nầy, là lời Giê-rê-mi đã nói tiên tri nghịch cùng muôn nước, thì sẽ xảy đến cho đất ấy. 14. Vả, sẽ có nhiều nước và vua lớn bắt chính người Canh-đê làm tôi mọi, và ta sẽ báo chúng nó theo việc làm của chúng, và theo việc bởi tay chúng làm ra.

15. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán cùng tôi như vầy: Hãy lấy chén rượu của sự giận khỏi tay ta, khá cho các dân mà ta sai ngươi đến đều uống lấy. 16. Chúng nó sẽ uống, sẽ đi xiêu tó, và điên cuồng, vì cớ gươm dao mà ta sẽ sai đến giữa chúng nó. 17. Vậy tôi lấy chén khỏi tay Đức Giê-hô-va, và khiến cho mọi nước mà Đức Giê-hô-va sai tôi đến đều uống lấy: 18. cho Giê-ru-sa-lem và cho các thành của Giu-đa, cho các vua các quan trưởng nó, làm cho chúng nó hoang vu, gở lạ, bị chê cười, chịu rủa sả như ngày nay; 19. cho Pha-ra-ôn, vua nước Ê-díp-tô, cho những đầy tớ người, cho các quan trưởng và dân sự người; 20. cho mọi dân lộn, cho mọi vua xứ Út-xơ, cho mọi vua xứ Phi-li-tin: tức vua của Ách-ca-lôn, của Ga-xa, của Éc-rôn, và những kẻ còn sống sót ở Ách-đốt; 21. cho Ê-đôm, cho Mô-áp, cho con cái Am-môn; 22. cho các vua Ty-rơ, cho mọi vua ở Si-đôn, và cho mọi vua ở cù lao ngoài biển; 23. cho Đê-đan, cho Thê-ma, cho Bu-xơ, cho những kẻ cạo tóc chung quanh đầu; 24. cho mọi vua A-ra-bi, cho các vua của các nước thuộc về các giống lộn ở đồng vắng; 25. cho mọi vua của Xim-ri, cho mọi vua của Ê-lam, cho mọi vua của Mê-đi; 26. cho mọi vua phương bắc, ở gần hoặc ở xa, cho vua nầy cùng với vua kia; sau lại, cho mọi nước thế gian ở trên mặt đất. Vua của Sê-sác cũng sẽ uống chén sau các vua kia.

27. Ngươi khá bảo họ rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Hãy uống đi hãy say, mửa, ngã xuống, đừng dậy nữa, vì cớ gươm dao mà ta sẽ sai đến giữa các ngươi! 28. Nếu họ không khứng lấy chén ở tay ngươi đặng uống, thì ngươi khá bảo rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Chắc các ngươi phải uống! 29. Vả, nầy, ấy là thành kia là thành được xưng bằng danh ta, mà ta bắt đầu xuống tai vạ; còn các ngươi, há khỏi hình phạt được cả sao? Không! các ngươi sẽ không khỏi hình phạt đâu; vì ta sẽ sai gươm dao đến trên mọi dân cư trên đất, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

30. Cho nên ngươi khá lấy mọi lời nầy nói tiên tri nghịch cùng họ, và bảo rằng: Đức Giê-hô-va quát tháo từ nơi cao; phát tiếng từ chỗ ở thánh Ngài; quát tháo to nghịch cùng chuồng chiên; trổi tiếng kêu như những kẻ đạp trái nho, nghịch cùng hết thảy dân cư trên đất. 31. Tiếng om sòm sẽ vang ra đến cùng đất; vì Đức Giê-hô-va tranh cạnh cùng các nước, phán xét mọi xác thịt, phó những kẻ dữ cho gươm dao, Đức Giê-hô-va phán vậy.

32. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Nầy, tai vạ sẽ từ một dân nầy qua một dân khác; một trận bão lớn dấy lên từ các nơi đầu cùng đất. 33. Thây của những kẻ mà Đức Giê-hô-va đã giết trong ngày đó, sẽ đầy trên đất từ đầu nầy đến đầu kia; chẳng ai khóc, chẳng thâu liệm, chẳng chôn, sẽ làm phân trên mặt đất! 34. Hỡi những kẻ chăn, hãy than khóc, cất tiếng than van! Hỡi những kẻ dẫn bầy chiên, hãy lăn trong tro bụi! Vì ngày các ngươi bị giết, kỳ các ngươi bị tan lạc đã đến hạn; các ngươi sẽ ngã xuống như bình quí giá. 35. Kẻ chăn không bởi đâu trốn tránh, kẻ dẫn bầy chiên không bởi đâu thoát ra. 36. Kẻ chăn phát tiếng kêu, kẻ dẫn bầy chiên than khóc; vì Đức Giê-hô-va phá hoang đồng cỏ họ, 37. và những chuồng chiên yên ổn đã bị bắt phải nín lặng bởi sự nóng giận của Đức Giê-hô-va. 38. Ngài như sư tử đã ra khỏi chỗ kín mình. Đất chúng nó đã trở nên gở lạ bởi sức mạnh rất hung đè nén, và cơn giận rất mãnh liệt.

Bản Dịch 2011

Báo Trước về Sự Lưu Ðày Bảy Mươi Năm Ở Ba-by-lôn

1 Lời của CHÚA đến với Giê-rê-mi liên quan đến mọi người ở Giu-đa, trong năm thứ tư của triều đại Giê-hô-gia-kim con của Giô-si-a vua Giu-đa, cũng là năm thứ nhất của Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn. 2 Tiên Tri Giê-rê-mi đã rao báo cho mọi người ở Giu-đa và cho mọi cư dân ở Giê-ru-sa-lem rằng:

3 “Trong hai mươi ba năm, kể từ năm thứ mười ba của Giô-si-a con của A-môn vua Giu-đa, cho đến ngày nay, lời CHÚA đã đến với tôi và tôi đã kiên trì rao báo cho anh chị em, nhưng anh chị em không nghe. 4 Và dù CHÚA đã không ngừng sai tất cả các đầy tớ Ngài là các tiên tri đến rao báo, nhưng anh chị em đã chẳng nghe và cũng chẳng thèm để ý đến. 5 Họ đã nói, ‘Hỡi mọi người trong các ngươi, bây giờ hãy quay khỏi con đường tà và những việc làm gian ác thì các ngươi sẽ được tiếp tục sống trong xứ mà CHÚA đã ban cho các ngươi và cho tổ tiên các ngươi từ thời xa xưa, cho đến muôn đời. 6 Chớ đi theo các thần khác, chớ phục vụ và thờ phượng chúng, và chớ chọc giận Ta bằng những việc do tay các ngươi làm ra, để Ta sẽ không giáng họa trên các ngươi.’ 7 Tuy nhiên các ngươi đã không nghe lời Ta,” CHÚA phán, “Và các ngươi đã chọc giận Ta bằng những việc do tay các ngươi làm, để phải chuốc lấy tai họa cho mình.”

8 Vì thế CHÚA các đạo quân phán thế này, “Bởi vì các ngươi đã không vâng lời Ta, 9 Ta sẽ sai tất cả các chi tộc ở phương bắc đến,” CHÚA phán, “kể cả Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn đầy tớ Ta. Ta sẽ đem chúng đến đánh xứ này và dân cư trong xứ, cùng mọi nước lân cận nó. Ta sẽ hủy diệt chúng hoàn toàn và sẽ biến chúng thành một đối tượng kinh hoàng, một đề tài để huýt gió cười chê, và một nơi hoang tàn vĩnh viễn. 10 Ta sẽ loại trừ khỏi chúng âm thanh reo mừng và âm thanh vui vẻ, tiếng nói của chàng rể và tiếng nói của nàng dâu, tiếng động của cối xay, và ánh đèn trong đêm. 11 Cả xứ này sẽ trở thành một chốn điêu tàn và một nơi hoang phế, và các dân ấy sẽ thần phục vua Ba-by-lôn bảy mươi năm. 12 Khi bảy mươi năm mãn, Ta sẽ phạt vua Ba-by-lôn và quốc gia đó, tức xứ của người Canh-đê, vì tội của chúng,” CHÚA phán, “và sẽ biến xứ đó thành một nơi hoang tàn vĩnh viễn. 13 Ta sẽ giáng trên xứ đó mọi tai họa để làm ứng nghiệm mọi lời Ta đã phán nghịch lại nó, tức mọi lời đã chép trong sách này, mà Giê-rê-mi đã nói tiên tri để nghịch lại mọi nước. 14 Bấy giờ nhiều nước và các vua lớn sẽ đến bắt chúng làm nô lệ, và Ta sẽ báo trả chúng tùy theo những việc chúng làm và tùy theo những gì tay chúng gây ra.”

Chén Thịnh Nộ của Ðức Chúa Trời

15 CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, đã phán với tôi thế này, “Hãy lấy chén rượu thịnh nộ này nơi tay Ta mà bắt tất cả các nước Ta sai ngươi đến uống chén rượu ấy. 16 Chúng sẽ uống và bị say lảo đảo. Ðầu óc chúng sẽ điên cuồng vì gươm giáo Ta sai đến giữa chúng.”

17 Vậy tôi lấy cái chén từ tay CHÚA và bắt mọi nước CHÚA sai tôi đến uống chén ấy: 18 Giê-ru-sa-lem và các thành của Giu-đa, vua của nó và các quan chức của nó, để biến chúng thành một chốn điêu tàn, một nơi hoang phế, một đối tượng để huýt gió cười chê, và một lời nguyền rủa, như đã thấy ngày nay; 19 Pha-ra-ôn vua Ai-cập, quần thần của ông ấy, các quan chức của ông ấy, và toàn dân của ông ấy; 20 tất cả các dân hỗn tạp; tất cả các vua trong xứ U-xơ; tất cả các vua trong xứ Phi-li-tin, tức Ách-kê-lôn, Ga-xa, Éc-rôn, và những kẻ còn sót lại ở Ách-đốt; 21 Ê-đôm, Mô-áp, và dân Am-môn; 22 tất cả các vua ở Ty-rơ, tất cả các vua ở Si-đôn, và tất cả các vua ở các hải đảo bên kia bờ biển; 23 Ðê-đan, Tê-ma, Bu-xơ, và tất cả các dân cạo tóc hai bên thái dương; 24 tất cả các vua ở Ả-rập và tất cả các vua của các dân hỗn tạp sống trong sa mạc; 25 tất cả các vua ở Xim-ri, tất cả các vua ở Ê-lam, và tất cả các vua ở Mê-đi-a; 26 tất cả các vua ở phương bắc, gần hay xa, kẻ trước người sau, và tất cả các nước trên thế giới, tức ở trên mặt đất; và sau cùng là vua Sê-sách của Ba-by-lôn phải uống chén ấy.

27 “Bấy giờ ngươi sẽ nói với chúng,” CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này, “Hãy uống cho say và hãy ói mửa ra. Hãy ngã gục xuống và không đứng dậy được nữa, vì gươm giáo Ta sẽ sai đến giữa các ngươi. 28 Nếu chúng từ chối, không chịu uống chén nơi tay ngươi, ngươi hãy bảo chúng, ‘CHÚA các đạo quân phán thế này, “Các ngươi phải uống! 29 Vì, hãy xem, ngay cả thành được gọi bằng danh Ta mà Ta còn giáng họa trên nó thì làm sao các ngươi có thể khỏi bị phạt? Các ngươi sẽ không khỏi bị phạt đâu, vì Ta kêu gọi gươm giáo đến nghịch lại mọi dân trên đất,” CHÚA các đạo quân phán.’ 30 “Vì thế ngươi phải dùng mọi lời này nói tiên tri nghịch lại chúng và hãy bảo chúng rằng:

Từ trên cao CHÚA gầm thét,

Từ trong nơi ngự thánh của Ngài, Ngài cất tiếng rầy la;

Ngài gầm lên dữ dội nghịch lại nơi Ngài chọn để danh Ngài ngự;

Ngài quát to như tiếng reo hò của những kẻ đạp nho,

Ðể nghịch lại mọi dân cư trên đất.

31 Tiếng quát tháo sẽ vang rền đến tận cùng trái đất,

Vì CHÚA sẽ đoán phạt các quốc gia;

Ngài sẽ phán xét mọi loài xác thịt,

Và kẻ có tội sẽ bị trao cho gươm giáo,” CHÚA phán.

32 CHÚA các đạo quân phán,

“Này, tai họa đang lan tràn từ nước này sang nước khác,

Một cơn bão tố khủng khiếp đang nổi lên từ những miền xa xôi trên đất!”

33 Thây những kẻ bị CHÚA phạt chết ngày hôm đó sẽ nằm ngổn ngang từ phương trời này đến phương trời kia khắp mặt đất. Không ai than khóc chúng, không ai gom lại, và không ai đem chôn. Chúng sẽ bị tan rữa như phân trên đất.

34 Hỡi các ngươi, những kẻ chăn dân, hãy than khóc, và hãy lớn tiếng kêu than;

Hỡi các ngươi, những kẻ đè đầu cỡi cổ đàn chiên, hãy lăn mình trong tro bụi,

Vì những ngày các ngươi bị thảm sát đã đến, kỳ tán loạn của các ngươi đã gần,

Các ngươi sẽ như bình sứ quý giá bị rơi xuống vỡ tan.

35 Những kẻ chăn dân sẽ không còn đường chạy trốn,

Những kẻ đè đầu cỡi cổ đàn chiên sẽ không còn lối thoát thân.

36 Hãy lắng nghe tiếng khóc của những kẻ chăn dân vang vọng,

Tiếng rên siết của những kẻ đè đầu cỡi cổ đàn chiên,

Vì CHÚA đang phá tan đồng cỏ của chúng.

37 Các ràn chiên an lành đã bị phá tan hoang,

Vì cơn nóng giận của CHÚA.

38 Ngài như con sư tử đã ra khỏi nơi rình mồi trong bụi rậm,

Nên xứ của chúng đã trở nên hoang phế điêu tàn,

Vì gươm giáo bạo tàn và vì cơn nóng giận của Ngài.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu