Giê-rê-mi: Chương 21

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB24C021)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Có lời từ nơi Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi, khi vua Sê-đê-kia sai Pha-su-rơ, con trai Manh-ki-gia, và Sô-phô-ni, con trai thầy tế lễ Ma-a-sê-gia, đến cùng người mà rằng: 2. Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đến đánh chúng ta, nên hãy vì chúng ta cầu hỏi Đức Giê-hô-va; có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ vì chúng ta làm y theo mọi việc lạ lùng của Ngài, cho người lìa khỏi chúng ta.

3. Giê-rê-mi đáp rằng: Các ông hãy tâu lại cùng Sê-đê-kia như vầy: 4. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Nầy, những binh khí trong tay các ngươi đang cầm để đánh đuổi vua Ba-by-lôn và người Canh-đê hiện vây các ngươi ở ngoài tường thành, thì ta sẽ khiến lui về, và thâu lại vào giữa thành nầy. 5. Chính ta sẽ chiến đấu nghịch cùng các ngươi, dùng tay giang ra, cánh tay mạnh sức, nổi nóng, phát giận và sự thạnh nộ lớn. 6. Ta sẽ đánh dân cư thành nầy cả người và vật: chúng nó sẽ chết dịch rất lớn.

7. Đức Giê-hô-va phán: Sau đó, ta sẽ phó Sê-đê-kia, vua Giu-đa, tôi tớ và dân nó, tức những kẻ còn lại trong thành, đã tránh khỏi dịch lệ, gươm dao, đói kém, ta sẽ phó chúng nó vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, vào tay những kẻ cừu thù và những kẻ đòi mạng chúng nó. Nê-bu-cát-nết-sa sẽ đánh chúng nó bằng lưỡi gươm, không dè tiếc, không áy náy, không thương xót.

8. Ngươi khá nói cùng dân nầy rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta đặt trước mặt các ngươi con đường sống và con đường chết. 9. Kẻ nào cứ ở lại trong thành nầy sẽ chết bởi gươm dao, đói kém, và ôn dịch; nhưng kẻ nào ra khỏi, đi sang cùng người Canh-đê, tức người đang vây mình, thì sẽ sống, và sự sống mình sẽ làm của cướp cho mình. 10. Đức Giê-hô-va phán: Vì ta để mặt ta trên thành nầy mà xuống họa cho, chớ không phải xuống phước; thành ấy sẽ bị phó vào tay vua Ba-by-lôn, người sẽ lấy lửa đốt đi.

11. Luận về nhà vua Giu-đa, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va: 12. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi nhà Đa-vít, vừa lúc ban mai hãy làm sự công bình, hãy cứu kẻ bị cướp ra khỏi tay người ức hiếp, e rằng vì các ngươi làm điều ác, mà ta phát giận ra như lửa, cháy không ai tắt được chăng.

13. Đức Giê-hô-va phán: Nầy, hỡi kẻ ở trong nơi trũng, trên vầng đá nơi đồng bằng kia, ta nghịch cùng các ngươi, là những người nói rằng: Ai sẽ xuống nghịch cùng chúng ta? ai sẽ sấn vào nơi chúng ta ở? 14. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ phạt các ngươi theo quả của việc làm các ngươi; ta sẽ đốt lửa trong rừng nó, lửa sẽ nuốt hết mọi vật ở chung quanh nó.

Bản Dịch 2011

Giê-ru-sa-lem Sẽ Thất Thủ

1 Ðây là lời của CHÚA đến với Giê-rê-mi khi Vua Xê-đê-ki-a sai Pát-khua con của Manh-ki-a và Tư Tế Sô-phô-ni-a con của Ma-a-sê-gia đến với ông, nói rằng, 2 “Xin ông cầu vấn CHÚA cho chúng tôi, vì Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn đang tiến đánh chúng tôi. Biết đâu CHÚA sẽ làm một việc lạ lùng cho chúng tôi như Ngài vẫn thường làm, và sẽ khiến vua ấy lui quân khỏi chúng tôi.”

3 Bấy giờ Giê-rê-mi nói với họ, 4 “Xin quý ông về nói lại với Xê-đê-ki-a như thế này, ‘CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này, “Ta sẽ làm những binh khí ngươi dùng để đánh vua Ba-by-lôn và quân Canh-đê, những kẻ bao vây ngươi bên ngoài thành, quay ngược lại giết hại ngươi. Ta sẽ đem chúng vào tận trung tâm thành này. 5 Trong cơn giận, trong cơn thịnh nộ, trong cơn uất khí, chính Ta sẽ đưa cánh tay quyền năng của Ta ra đánh ngươi. 6 Ta sẽ đánh hạ mọi kẻ ở trong thành này, cả người ta lẫn súc vật. Chúng sẽ chết vì bịnh dịch kinh hoàng. 7 Sau đó,” CHÚA phán, “Ta sẽ trao Xê-đê-ki-a vua Giu-đa, quần thần của nó, và dân chúng trong thành này, tức những kẻ sống sót sau các trận ôn dịch, gươm giáo, và nạn đói, vào tay Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn, vào tay quân thù của chúng, vào tay những kẻ tìm cách lấy mạng chúng. Nó sẽ đánh giết chúng bằng lưỡi gươm. Nó sẽ không thương xót chúng, hoặc chừa chúng lại, hoặc thương hại chúng.”’

8 Bây giờ ngươi hãy nói với dân này, ‘CHÚA phán thế này, “Này, Ta đặt trước mặt các ngươi một con đường sống và một con đường chết. 9 Ai ở lại trong thành sẽ phải chết bằng gươm đao, nạn đói, hoặc ôn dịch, còn ai đi ra ngoài thành đầu hàng quân Canh-đê đang bao vây các ngươi, sẽ giữ được mạng mình,” 10 CHÚA phán, “Vì Ta đã hướng mặt Ta về thành này để giáng họa chứ không phải để ban phước. Ta sẽ trao nó vào tay vua Ba-by-lôn và hắn sẽ phóng hỏa thiêu rụi nó.”’

Sứ Ðiệp cho Nhà Ða-vít

11 “Hãy nói với triều thần của vua Giu-đa, ‘Hãy nghe lời của CHÚA, 12 hỡi nhà Ða-vít, CHÚA phán thế này,

'

“Mỗi sáng hãy thi hành công lý.

Hãy giải thoát kẻ bị bóc lột khỏi tay kẻ áp bức,

Nếu không cơn giận của Ta sẽ bùng lên như lửa cháy,

Và không ai có thể dập tắt,

Vì những việc ác các ngươi đã làm.

13 Này, hỡi kẻ sống dưới thung lũng,

Trên vầng đá trong đồng bằng kia,” CHÚA phán,

“Ta chống lại ngươi, những kẻ đã nói rằng, ‘Ai sẽ xuống chống lại chúng ta?

Hay ai sẽ vào được nơi chúng ta ở?’”

14 CHÚA phán,

“Nhưng Ta sẽ phạt các ngươi tùy theo kết quả công việc các ngươi làm.

Ta sẽ cho một ngọn lửa bùng cháy trong rừng của nó,

Và ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi mọi vật chung quanh nó.”’”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu