Giê-rê-mi: Chương 18

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB24C018)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Lời của Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi như vầy: 2. Ngươi khá chờ dậy, xuống trong nhà thợ gốm kia, tại đó ta sẽ cho ngươi nghe lời ta.

3. Tôi bèn xuống trong nhà thợ gốm, nầy, nó đang nắn đồ trên cái bàn xây. 4. Cái bình đã nắn ra bằng đất sét bị hư trong tay người thợ gốm, thì nó lấy mà nắn cái bình khác, tùy ý mình muốn làm.

5. Bấy giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: 6. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta đối với các ngươi há chẳng làm được như người thợ gốm hay sao? Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, đất sét ở trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi cũng ở trong tay ta thể ấy. 7. Trong lúc nào ta sẽ nói về một dân một nước kia đặng nhổ đi, hủy đi, diệt đi; 8. nếu nước mà ta nói đó xây bỏ điều ác mình, thì ta sẽ đổi ý ta đã toan giáng tai họa cho nó. 9. Cũng có lúc nào ta sẽ nói về một dân một nước kia đặng dựng nó, trồng nó; 10. nếu nước ấy làm điều ác trước mắt ta và không nghe tiếng ta, thì ta sẽ đổi ý ta đã định xuống phước cho nó.

11. Vậy nên bây giờ, hãy nói cùng người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem, bảo họ rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta đang gây tai vạ đánh các ngươi, đặt mưu kế hại các ngươi. Ai nầy khá dạy lại khỏi đường ác mình, chữa đường lối mình và công việc mình!

12. Nhưng họ nói rằng: Khéo mất công! Chúng ta cứ theo mưu mình; ai nấy sẽ theo sự cứng cỏi của lòng xấu mình.

13. Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy hỏi trong các nước có ai đã hề nghe sự như vậy không? Gái đồng trinh của Y-sơ-ra-ên đã làm việc đáng gớm. 14. Có ai thấy tuyết của Li-ban lìa bỏ vần đá nơi đồng bằng chăng? Hay là có ai thấy nước sông mát từ xa chảy đến mà cạn tắt đi chăng? 15. Thế mà dân ta đã quên ta; đốt hương cho thần tượng giả dối. Vì vậy, nó đã vấp ngã trong đường mình, trong nẻo cũ, đặng đi trong đường chưa dọn đắp. 16. Nên đất nó trở nên gở lạ, làm trò cười mãi mãi; kẻ qua người lại đều sững sờ và lắc đầu. 17. Ta sẽ làm cho nó tan lạc trước mặt kẻ thù, như bởi trận gió đông; ta xây lưng lại đằng nó, chẳng xây mặt lại trong ngày nó bị tai nạn.

18. Chúng nó bèn nói rằng: Hãy đến, đồng lập mưu nghịch cùng Giê-rê-mi; vì thầy tế lễ chẳng thiếu gì luật pháp, người khôn ngoan chẳng thiếu gì sự khôn ngoan, đấng tiên tri chẳng thiếu gì lời tiên tri. Chúng ta hãy đến, lấy miệng lưỡi mình mà công kích nó, đừng để tai vào lời nó nói chút nào.

19. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin vì tôi ghé tai nghe những lời của kẻ cãi lẫy với tôi! 20. Người ta có lẽ nào lấy ác báo thiện sao? vì họ đã đào hầm đặng hại linh hồn tôi. Xin Ngài nhớ rằng tôi từng đứng trước mặt Ngài đặng vì họ cầu phước, làm cho cơn giận Ngài xây khỏi họ. 21. Vậy nên, xin Ngài phó con cái họ cho sự đói kém, và chính mình họ cho quyền gươm dao. Nguyền cho vợ họ mất con và trở nên góa bụa, cho chồng bị chết dịch, cho những người trai tráng bị gươm đánh giữa trận mạc. 22. Nguyền cho người ta nghe tiếng kêu ra từ trong nhà, khi Ngài sẽ khiến đạo quân thoạt đến xông vào họ! Vì họ đã đào hầm để sập bắt tôi, đã giấu lưới dưới chân tôi. 23. Hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài biết cả mưu chước họ nghịch cùng tôi để giết tôi. Xin đừng tha sự gian ác họ, đừng xóa tội lỗi họ khỏi mắt Ngài; nhưng cho họ vấp ngã trước mặt Ngài; xin Ngài phạt họ trong ngày nổi giận của Ngài!

Bản Dịch 2011

Người Thợ Gốm và Ðất Sét

1 Có lời của CHÚA phán với Giê-rê-mi, 2 “Hãy đứng dậy và đi xuống nhà người thợ gốm; tại đó Ta sẽ cho ngươi nghe sứ điệp của Ta.”

3 Tôi đi xuống nhà người thợ gốm, và này, ông ấy đang làm việc nơi bàn quay. 4 Cái bình người thợ gốm đang nắn bằng đất sét bị hư trong tay ông. Ông lấy nó và nhào nắn lại thành một cái bình khác theo ý ông cho là tốt. 5 Bấy giờ có lời của CHÚA đến với tôi:

6 “Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, Ta há không thể làm cho ngươi như người thợ gốm đã làm sao?” CHÚA phán, “Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, hãy xem, đất sét trong tay người thợ gốm thể nào, các ngươi trong tay Ta cũng thể ấy. 7 Nếu khi nào Ta phán rằng một quốc gia hay một vương quốc nào đó cần phải bị nhổ bứt gốc, phải bị giật sập, và phải bị tiêu diệt, 8 nhưng nếu quốc gia Ta đã cảnh cáo biết quay khỏi điều ác của nó, thì Ta sẽ đổi ý và sẽ không giáng họa mà Ta định giáng trên nó. 9 Hoặc nếu khi nào Ta phán rằng Ta muốn xây dựng và trồng một quốc gia hay một vương quốc nào đó, 10 nhưng nếu nó làm điều ác trước mặt Ta, không nghe theo lời Ta, thì Ta sẽ thay đổi ý định tốt của Ta về việc lập quốc cho nó. 11 Vậy bây giờ, ngươi hãy nói với dân Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem rằng, CHÚA phán thế này, ‘Này, Ta đang nhào nặn tai họa để giáng trên các ngươi và soạn một kế hoạch để làm hại các ngươi. Bây giờ ai nấy trong các ngươi khá mau mau quay khỏi con đường gian ác của mình, và hãy sửa đổi cách ăn nết ở cùng cách làm ăn sinh sống của mình.’”

Sự Ương Ngạnh và Thờ Thần Tượng

12 Nhưng chúng nói, “Ðừng có mơ! Chúng tôi cứ làm theo các ý định của chúng tôi. Mỗi người trong chúng tôi sẽ làm theo điều lòng mình muốn, bất kể điều ấy có xấu xa thế nào.”

'

13 Vì thế CHÚA phán thế này:

“Hãy hỏi giữa các quốc gia,

Xem ai đã nghe một việc như thế chăng?

Kìa trinh nữ I-sơ-ra-ên đã làm một việc cực kỳ xấu xa khủng khiếp.

14 Tuyết ở Li-băng có bao giờ tan chảy hết trên các sườn núi đá chăng?

Hay các dòng nước mát trên ngàn lại ngưng chảy và cạn khô chăng?

15 Thế mà dân Ta đã quên Ta,

Chúng đã dâng hương cầu khấn các thần tượng hư không,

Nên chúng đã vấp ngã trong các đường lối chúng;

Vì chúng đã bỏ những đường xưa chính lộ,

Mà tẻ bước theo những đường hẻm lạc lầm.

16 Chúng đã làm cho đất nước của chúng ra hoang tàn đáng sợ,

Thành một cớ cười chê bị phỉ nhổ muôn đời.

Ai đi qua đó cũng lấy làm rởn ốc;

Họ lắc đầu và nguyền rủa chẳng tiếc lời.

17 Như ngọn gió từ hướng đông thổi tới,

Ta sẽ phân tán chúng ra giữa các quân thù.

Trong ngày chúng gặp phải khó khăn hoạn nạn,

Ta sẽ quay lưng đi, và chúng chẳng thấy mặt Ta.”

Âm Mưu Hãm Hại Giê-rê-mi

18 Khi ấy một số người của chúng nói, “Hãy đến, chúng ta hãy nghĩ kế để đối phó với tên Giê-rê-mi này, vì chúng ta đã có các tư tế giảng dạy luật pháp, các mưu sĩ hoạch định đường lối, và các tiên tri rao báo sứ điệp. Hãy đến, chúng ta hãy tìm lời để buộc tội hắn, hầu không ai nghe những lời hắn nói nữa.”

'

19 Lạy CHÚA, xin nghe con cầu khẩn,

Xin lắng nghe lời những kẻ chống đối con nói với nhau.

20 Chẳng lẽ con làm điều thiện mà bị trả ơn bằng điều ác?

Thế mà chúng đang đào một hố thẳm để hại con.

Xin Ngài nhớ lại thể nào con đã từng đứng trước mặt Ngài

Và cầu xin Ngài làm phước cho chúng,

Van xin Ngài bỏ qua cơn giận đối với chúng.

21 Vì thế nguyện Ngài để cho con cái chúng bị đói khát,

Lùa chúng ra để giáo mác giết đi,

Xin khiến vợ chúng bị hiếm con hoặc trở thành góa phụ,

Bọn đàn ông bị mắc bịnh bất trị qua đời,

Các trai tráng chúng bị giết bằng gươm nơi chiến trận.

22 Nguyện nhà chúng vang tiếng than khóc thê lương,

Khi Ngài sai giặc đến bất thần đột kích;

Vì chúng đã đào một hố sâu cốt để con ngã chết,

Và chúng đã gài những bẫy độc ở trước bước chân con.

23 Nhưng CHÚA ôi, Ngài đã biết rõ mọi âm mưu giết con của chúng;

Cầu xin Ngài đừng tha tội cho chúng;

Xin Ngài đừng xóa bỏ tội ác chúng trước mặt Ngài.

Xin để chúng bị lật đổ trước mặt Ngài;

Khi nổi giận, xin Ngài trừng trị chúng thẳng tay.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu