Giê-rê-mi: Chương 17

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB24C017)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Tội của Giu-đa đã chép bằng bút sắt, bằng dùi kim cương; đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó, và trên sừng những bàn thờ các ngươi. 2. Con cái chúng nó nhớ lại bàn thờ và hình tượng chúng nó đã lập lên gần các cây xanh và trên gò cao.

3. Hỡi hòn núi ta trong đồng, ta sẽ phó của cải, châu báu và các nơi cao ngươi làm của cướp; vì cớ tội lỗi ngươi đã phạm trên khắp bờ cõi mình. 4. Ngươi sẽ bỏ mất cơ nghiệp ta đã ban cho, ấy là tự ngươi làm lấy; ta sẽ bắt ngươi phục kẻ thù ngươi trong một xứ mà ngươi chưa từng biết; vì ngươi đã nhen lửa giận ta lên, thì nó cháy hoài hoài.

5. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. 6. Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở. 7. Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. 8. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.

9. Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? 10. Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.

11. Kẻ nào được giàu có chẳng theo sự công bình, cũng như chim đa đa ấp trứng mà mình chẳng đẻ ra; đến nửa đời người, nó phải mất hết, cuối cùng nó ra là ngu dại.

12. Ngôi vinh hiển được lập lên từ ban đầu, ấy là nơi thánh của dân chúng ta! 13. Hỡi Đức Giê-hô-va, là sự trông cậy của Y-sơ-ra-ên, những kẻ nào bỏ Ngài đều sẽ bị xấu hổ! Những kẻ lìa khỏi ta sẽ bị ghi trên đất, vì họ đã bỏ suối nước sống, tức là Đức Giê-hô-va.

14. Hỡi Đức Giê-hô-va! xin Ngài chữa tôi thì tôi sẽ được lành; xin Ngài cứu tôi thì tôi sẽ được rỗi: vì Ngài là Đấng mà tôi ngợi khen. 15. Nầy là lời người ta bảo tôi: Lời phán của Đức Giê-hô-va ở đâu? Rày hãy ứng nghiệm!

16. Còn tôi, tôi chẳng vội vàng bỏ chức chăn dân mà không theo Ngài. Tôi cũng không tự ý muốn mình trông đến ngày khốn nạn, Ngài vẫn biết vậy. Lời miệng tôi nói ra điều ở trước mặt Ngài. 17. Ngài là nơi ẩn náu của tôi trong ngày hoạn nạn, xin chớ làm cớ cho tôi kinh khiếp!

18. Xin Ngài làm cho những kẻ bắt bớ tôi bị xấu hổ, mà chính tôi đừng bị xấu hổ; cho họ kinh hoàng, mà chính tôi đừng kinh hoàng! Xin cho ngày hoạn nạn lâm trên họ, và hủy hoại gấp hai!

19. Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hãy đi, đứng tại cửa của con cái dân sự, tức là cửa các vua Giu-đa thường ra vào, và tại hết thảy các cửa thành Giê-ru-sa-lem. 20. Ngươi khá nói rằng: Hỡi các vua nước Giu-đa, cùng cả dân Giu-đa, và hết thảy dân cư Giê-ru-sa-lem, là kẻ do các cửa nầy qua lại, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va.

21. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Các ngươi hãy giữ, chớ khiêng gánh trong ngày sa-bát; chớ khiêng gánh vào cửa thành Giê-ru-sa-lem. 22. Trong ngày sa-bát, đừng khiêng gánh ra khỏi nhà các ngươi, cũng đừng làm việc chi hết; nhưng hãy biệt riêng ngày sa-bát ra thánh, như ta đã phán dặn tổ phụ các ngươi. 23. Nhưng mà, họ chẳng nghe, chẳng lắng tai; cứng cổ để chẳng nghe ta và chẳng chịu dạy.

24. Đức Giê-hô-va phán: Nếu các ngươi chăm chỉ nghe ta, nếu các ngươi không khiêng gánh vào cửa thành ấy trong ngày sa-bát, nếu các ngươi biệt riêng ngày sa-bát ra thánh và không làm việc gì trong ngày đó, 25. thì các vua và các quan trưởng ngồi trên ngai Đa-vít sẽ cỡi xe cỡi ngựa, cùng với các quan trưởng người Giu-đa, và dân cư Giê-ru-sa-lem do cửa thành ấy mà vào; và thành ấy sẽ còn đời đời.

26. Người ta sẽ đến từ các thành của Giu-đa và từ các nơi chung quanh Giê-ru-sa-lem, từ xứ Bên-gia-min, từ đất đồng bằng, đất núi, và phương Nam, đặng đem của lễ thiêu và các của lễ, của lễ chay cùng nhũ hương, và đem của lễ thù ân đến nhà Đức Giê-hô-va. 27. Nhưng nếu các ngươi không nghe ta để biệt riêng ngày sa-bát ra thánh, mà trong ngày sa-bát khiêng gánh và vào cửa thành Giê-ru-sa-lem, thì ta sẽ đặt lửa nơi cửa thành, lửa ấy sẽ thiêu hủy cung điện của Giê-ru-sa-lem, không bao giờ tắt.

Bản Dịch 2011

Tội Lỗi và Hình Phạt Giu-đa

1 “Tội lỗi của Giu-đa được ghi bằng bút sắt, được khắc bằng mũi kim cương trên bia lòng chúng, và trên các sừng bàn thờ của chúng, 2 trong khi con cháu chúng nhớ đến các bàn thờ và các trụ thờ chúng lập dưới những cây xanh và trên những đồi cao, 3 trên những ngọn núi, và ngoài đồng trống. Ta sẽ ban của cải của ngươi và tất cả các kho tàng của ngươi làm chiến lợi phẩm cho quân thù, vì cớ tội lỗi của ngươi trong khắp nước. 4 Bởi hành động của ngươi, ngươi đã làm mất cơ nghiệp Ta ban cho ngươi. Ta sẽ để ngươi làm tôi cho kẻ thù của ngươi trong một xứ mà ngươi chưa hề biết, vì ngươi đã nhen ngọn lửa giận của Ta lên; nó sẽ cháy mãi không ngừng.”

'

5 CHÚA phán thế này,

“Ðáng nguyền rủa thay cho kẻ chỉ tin cậy loài người,

Kẻ chỉ cậy vào sức mạnh của loài xác thịt,

Và xoay lòng lìa bỏ CHÚA.

6 Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc,

Nó sẽ chẳng bao giờ thấy phước hạnh đến.

Nó sẽ ở những nơi khô khan nứt nẻ trong đồng hoang,

Trong vùng đất mặn không người sinh sống.

7 Phước thay cho người tin cậy CHÚA,

Và chọn CHÚA làm Ðấng để tin cậy hoàn toàn.

8 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước,

Có rễ đâm sâu vào mạch nước sạch trong,

Nó sẽ không sợ dù nóng như thiêu như đốt,

Lá trên cành vẫn cứ mãi xanh tươi;

Gặp năm hạn hán nó chẳng lo gì,

Nhưng cứ không ngừng trổ hoa sinh trái.

9 Lòng người ta thật dối trá hơn mọi vật, vô phương cứu chữa!

Ai có thể biết được lòng dạ loài người?

10 Ta, CHÚA, Ðấng thử nghiệm trong trí và dò xét trong lòng,

Sẽ báo trả mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả việc họ làm.

11 Như chim đa đa ấp trứng không do nó đẻ ra thể nào,

Những kẻ bất lương làm giàu bất chính cũng sẽ như vậy;

Ðến nửa đời người những của cải ấy đều sẽ không cánh mà bay;

Ðến cuối cùng hóa ra chúng chỉ là những kẻ dại.”

12 Lạy Ðấng ngự trên ngôi vinh hiển,

Ðấng luôn được tôn cao tự thuở ban đầu,

Ðấng ngự trên tòa thánh trong nơi thánh của chúng con!

13 Ôi lạy CHÚA! Niềm hy vọng của I-sơ-ra-ên!

Tất cả những kẻ lìa bỏ Ngài sẽ bị hổ thẹn.

“Những kẻ quay lưng lìa bỏ Ta,

Tên tuổi chúng sẽ bị xóa nhòa như đã ghi trên cát bụi;

Vì chúng đã lìa bỏ CHÚA, nguồn nước hằng sống.”

Giê-rê-mi Xin CHÚA Binh Vực

'

14 Lạy CHÚA, xin chữa lành con, thì con sẽ được chữa lành;

Xin cứu con, thì con sẽ được cứu,

Vì Ngài là Ðấng con ca ngợi.

15 Ðây này, xin Ngài xem những lời họ nói với con,

“Lời của CHÚA ông đã rao giảng đâu rồi?

Hãy làm cho nó được ứng nghiệm đi!”

16 Phần con, con đã không bỏ cuộc trong việc làm tròn bổn phận người chăn mà Ngài giao phó.

Con thật không muốn ngày giáng họa đó xảy ra.

Ngài biết rõ những lời môi con đã rao giảng.

Những lời đó hiện vẫn còn rất rõ trước mặt Ngài.

17 Xin Ngài đừng trở thành nỗi kinh hoàng của con;

Ngài là nơi con nương náu trong ngày hoạn nạn.

18 Xin để những kẻ bách hại con bị hổ thẹn, nhưng xin đừng để con bị hổ thẹn.

Xin để chúng bị kinh hoàng, nhưng xin đừng để con bị kinh hoàng.

Xin giáng trên chúng ngày tai họa ấy.

Xin giáng họa gấp đôi để tiêu diệt chúng đi.

Phải Tôn Thánh Ngày Sa-bát

19 CHÚA phán với tôi thế này, “Hãy đi và đứng nơi cổng chính, nơi dân chúng và các vua Giu-đa ra vào, và cũng hãy đến đứng tại các cổng thành của Giê-ru-sa-lem, 20 và nói với chúng, ‘Hãy nghe lời của CHÚA, hỡi các ngài là các vua Giu-đa, hỡi toàn thể dân Giu-đa, hỡi toàn thể dân cư của Giê-ru-sa-lem, những người ra vào các cổng này. 21 CHÚA phán thế này, “Ai nấy khá cẩn trọng giữ mình. Các ngươi chớ khuân vác gánh gồng đi qua các cổng Thành Giê-ru-sa-lem trong ngày Sa-bát. 22 Các ngươi chớ khuân vác gánh gồng vật gì ra khỏi nhà hay làm việc trong ngày Sa-bát, nhưng hãy giữ ngày Sa-bát để làm nên ngày thánh như Ta đã truyền cho tổ tiên các ngươi. 23 Tuy nhiên chúng đã không màng gì đến và cũng chẳng để tai nghe. Chúng đã cứng cổ, không muốn nghe, và không chịu nhận lời dạy dỗ. 24 Nhưng nếu các ngươi chăm chỉ nghe Ta,” CHÚA phán, “không khuân vác gánh gồng vật gì đi qua các cổng của thành này trong ngày Sa-bát, nhưng giữ ngày Sa-bát để làm nên ngày thánh, và không làm việc trong ngày ấy, 25 thì ra vào các cổng thành này sẽ là các vua ngồi trên ngai của Ða-vít, những người cỡi trên các xe chiến mã và các ngựa chiến, các vua ấy và các quan tướng của họ, dân Giu-đa, và dân cư Giê-ru-sa-lem, và thành này sẽ có người ở mãi mãi. 26 Người từ các thành của Giu-đa, các vùng phụ cận của Giê-ru-sa-lem, từ miền đất Bên-gia-min, từ Sê-phê-la, từ trên các cao nguyên, và từ miền nam sẽ đem các của lễ thiêu, các sinh tế, các của lễ chay, nhũ hương, và các của lễ tạ ơn vào nhà CHÚA. 27 Nhưng nếu các ngươi chẳng khứng nghe Ta, không chịu giữ ngày Sa-bát để làm nên ngày thánh, nhưng vẫn khuân vác gánh gồng ra vào các cổng Thành Giê-ru-sa-lem trong ngày Sa-bát, thì Ta sẽ cho một ngọn lửa bùng lên cháy các cổng ấy; nó sẽ thiêu rụi các cung điện ở Giê-ru-sa-lem, và ngọn lửa ấy sẽ không tàn lụi.”’”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu