Giê-rê-mi: Chương 13

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB24C013)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Hãy đi, mua cho ngươi một cái đai gai, thắt vào lưng ngươi; nhưng chớ dầm trong nước. 2. Vậy tôi theo lịnh Đức Giê-hô-va, mua đai, thắt vào lưng tôi. 3. Lời của Đức Giê-hô-va truyền cho tôi lần thứ hai như vầy: 4. Hãy lấy cái đai ngươi đã mua đang thắt trên lưng ngươi; chờ dậy, đi đến bờ sông Ơ-phơ-rát, và giấu nó trong kẽ vầng đá tại đó. 5. Tôi bèn đi giấu nó nơi bờ sông Ơ-phơ-rát, như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. 6. Sau đó nhiều ngày, Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hãy chờ dậy, đi đến bờ sông Ơ-phơ-rát, lấy cái đai ta đã khiến ngươi giấu tại đó. 7. Tôi đi đến sông Ơ-phơ-rát; đào và rứt cái đai ra từ chỗ tôi đã giấu trước kia. Nhưng cái đai hư hết, không dùng chi được nữa. 8. Đoạn, lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng:

9. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta sẽ làm hư sự kiêu ngạo của Giu-đa, và sự kiêu ngạo lớn của Giê-ru-sa-lem đồng một thể nầy. 10. Dân ác nầy chẳng khứng nghe lời ta, bước theo sự cứng cỏi của lòng mình, theo các thần khác mà hầu việc và thờ lạy, thì sẽ trở nên như cái đai nầy không còn dùng được việc gì. 11. Đức Giê-hô-va phán: Như cái đai dính vào lưng người, thì ta khiến cả nhà Y-sơ-ra-ên và cả nhà Giu-đa dính vào ta cũng vậy, đặng chúng nó làm dân ta, làm danh vọng, ca tụng, vinh quang ta; nhưng chúng nó chẳng khứng nghe.

12. Ngươi khá bảo chúng nó lời nầy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng: Hễ là bình thì sẽ được đầy rượu. Chúng sẽ nói cùng ngươi rằng: Chúng tôi há chẳng biết các bình đều sẽ đầy rượu sao? 13. Ngươi khá lại bảo rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ khiến hết thảy dân cư đất nầy, các vua ngồi trên ngai Đa-vít, các thầy tế lễ, các kẻ tiên tri, và hết thảy dân cư Giê-ru-sa-lem đều say sưa. 14. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ làm cho người nầy với kẻ khác, cha với con, chạm nhau; ta sẽ chẳng áy náy, chẳng dè nể, chẳng thương xót, chẳng chi ngăn ta hủy diệt chúng nó.

15. Hãy nghe và lắng tai, đừng kiêu ngạo, vì Đức Giê-hô-va đã phán. 16. Hãy dâng vinh quang cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, trước khi Ngài chưa khiến sự tối tăm đến, trước khi chân các ngươi chưa vấp trên những hòn núi mù mịt. Bấy giờ các ngươi đợi ánh sáng, nhưng Ngài sẽ đổi nó ra bóng sự chết, hóa nên bóng tối mờ. 17. Nếu các ngươi chẳng nghe, linh hồn ta sẽ khóc thầm về sự kiêu ngạo các ngươi. Thật, mắt ta sẽ khóc nhiều, giọt lụy tuôn rơi, vì bầy của Đức Giê-hô-va bị bắt đi.

18. Hãy tâu cùng vua và thái hậu rằng: Xin hãy hạ mình, mà ngồi dưới đất; vì mão triều thiên vinh hiển trên đầu đã rớt xuống rồi. 19. Các thành phương nam đều đóng lại, chẳng ai mở ra. Giu-đa bị bắt đem đi, cả họ đều bị bắt đem đi.

20. hãy ngước mắt lên; xem những kẻ đến từ phương bắc. Chớ nào bầy chiên đẹp đẽ đã được ban cho ngươi ở đâu? 21. Khi Đức Giê-hô-va lập những người mà ngươi đã dạy làm bạn hữu lên làm đầu ngươi, thì ngươi sẽ nói làm sao? Sự buồn rầu há chẳng bắt lấy ngươi như bắt lấy đàn bà sanh đẻ? 22. Và nếu ngươi tự nói trong lòng rằng: Cớ sao điều nầy xảy đến cho ta? Ấy là vì tội ác ngươi lớn lắm, nên vạt áo ngươi bị tốc lên, và gót chân ngươi bị giập.

23. Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được. 24. Vậy ta sẽ làm cho các ngươi tan lạc như rơm rác bị gió nơi đồng vắng đùa đi. 25. Đức Giê-hô-va phán: Đó là phần ngươi, phần ta lường cho ngươi, vì ngươi đã quên ta và trông cậy sự giả dối. 26. Ta cũng sẽ tốc vạt áo ngươi lên trên mặt ngươi, thì sự xấu hổ ngươi sẽ bày tỏ. 27. Những sự gớm ghiếc, tức là sự dâm dục, và tiếng hí ngươi, tội ác tà dâm ngươi trên các gò đồng ruộng, thì ta đã thấy hết. Hỡi Giê-ru-sa-lem, khốn thay cho ngươi! Ngươi chẳng khứng làm sạch mình cho đến chừng nào?

Bản Dịch 2011

Dây Thắt Lưng

1 CHÚA phán với tôi thế này, “Hãy đi và mua cho ngươi một dây thắt lưng bằng vải gai mịn, rồi dùng nó buộc lưng ngươi lại, nhưng chớ để nó bị thấm nước.”

2 Vậy tôi mua một dây thắt lưng và buộc lưng tôi lại như CHÚA đã truyền cho tôi. 3 Bấy giờ có lời của CHÚA phán với tôi lần thứ hai rằng, 4 “Hãy lấy dây thắt lưng ngươi đã mua, buộc quanh lưng ngươi, rồi đứng dậy, đi đến Sông Ơ-phơ-rát, và giấu nó trong một hang đá ở đó.”

5 Vậy tôi đi và giấu nó bên bờ Sông Ơ-phơ-rát như CHÚA đã truyền cho tôi.

6 Sau nhiều ngày CHÚA lại phán với tôi, “Hãy đứng dậy, đến Sông Ơ-phơ-rát, lấy dây thắt lưng Ta đã truyền cho ngươi giấu ở đó.”

7 Vậy tôi đứng dậy, đi đến Sông Ơ-phơ-rát, đào bới, và lấy dây thắt lưng tôi đã giấu ở đó ra; nhưng bấy giờ dây thắt lưng ấy đã mục hết; nó chẳng có thể dùng vào việc chi được nữa.

8 Kế đó lời của CHÚA đến với tôi. 9 CHÚA phán thế này, “Cũng vậy, Ta sẽ tiêu hủy niềm kiêu hãnh của Giu-đa và niềm kiêu hãnh quá đáng của Giê-ru-sa-lem. 10 Dân tội lỗi này không chịu nghe lời Ta, nhưng cứ theo sự ương ngạnh của lòng chúng, đi theo các thần khác mà phục vụ và thờ phượng các thần ấy. Cho nên dân này sẽ trở nên giống như dây thắt lưng này, chẳng dùng vào việc chi được cả. 11 Vì giống như dây thắt lưng được buộc vào lưng một người thế nào, Ta đã buộc cả nhà I-sơ-ra-ên và cả nhà Giu-đa vào lưng Ta thể ấy,” CHÚA phán, “để chúng trở thành một dân thuộc riêng về Ta, hầu đem lại cho Ta danh tiếng, ca ngợi, và vinh hiển; nhưng chúng chẳng nghe theo.”

Các Vò Rượu

12 Ngươi hãy nói với chúng sứ điệp này: “CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này, ‘Vò rượu nào cũng phải chứa đầy rượu.’ Bấy giờ chúng sẽ nói với ngươi, ‘Bộ ông tưởng chúng tôi không biết vò nào cũng phải chứa đầy rượu sao?’ 13 Bấy giờ ngươi hãy nói với chúng, ‘CHÚA phán thế này, “Ta sắp sửa làm cho toàn thể dân cư trong xứ này, từ các vua ngồi trên ngai của Ða-vít cho đến các tư tế, các tiên tri, và toàn thể dân thành Giê-ru-sa-lem, say bí tỉ. 14 Ta sẽ làm cho chúng đánh nhau tơi bời, ngay cả cha con cũng đánh nhau,” CHÚA phán. “Ta sẽ không thương xót, không nương tay, và không thương hại khi Ta tiêu diệt chúng.”’”

Viễn Ảnh Bị Lưu Ðày

'

15 Xin anh chị em hãy lắng tai và nghe cho rõ,

Ðừng tự cao vì CHÚA đã phán.

16 Hãy dâng vinh hiển lên CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em,

Trước khi Ngài cho màn đêm phủ xuống,

Và trước khi chân của anh chị em bị vấp trên núi lúc trời sụp tối.

Anh chị em đã trông đợi ánh sáng,

Nhưng Ngài đã biến nó ra bóng tối mịt mùng và làm cho nó càng thêm đen tối.

17 Nếu anh chị em không nghe theo,

Linh hồn tôi chỉ còn biết khóc thầm cho tính kiêu ngạo của anh chị em;

Mắt tôi sẽ đẫm lệ xót xa và nước mắt tôi sẽ chảy mãi,

Vì đàn chiên của CHÚA phải bị dẫn đi lưu đày.

18 “Hãy nói với vua và thái hậu: ‘Xin các ngài bước xuống ghế thấp mà ngồi,

Vì vương miệng đẹp đẽ đã bị cất khỏi đầu các ngài rồi.’

19 Các thành ở miền nam hoàn toàn bị phong tỏa,

Không ai có đủ sức giải vây;

Tất cả dân Giu-đa đều bị bắt đem đi lưu đày,

Ai cũng bị đem lưu đày cả.

20 Hãy ngước mắt lên và xem những kẻ đến từ phương bắc.

Ðâu rồi đàn chiên đã giao cho ngươi chăn dắt,

Ðàn chiên đã đẹp đẽ một thời?

21 Ngươi sẽ nói sao khi những kẻ từng được ngươi huấn luyện nay lên cầm quyền, và chúng xử phạt ngươi?

Há chẳng phải ngươi sẽ đau đớn như sản phụ lúc lâm bồn sao?

22 Nếu trong lòng ngươi tự hỏi,

‘Sao những chuyện ấy lại xảy đến cho tôi?’

Ấy là vì những tội lỗi nặng nề của ngươi, mà ngươi đã bị tốc váy và tiết hạnh của ngươi đã bị xâm phạm.

23 Người Ê-thi-ô-pi có thể thay đổi được màu da mình,

Hay con beo có thể thay đổi được các đốm trên mình nó chăng?

Nếu được thì các ngươi, những kẻ đã quen thói xấu xa tội lỗi, có thể tự mình làm người ngay lành lương thiện được.

24 Ta sẽ tung rải các ngươi ra,

Như rác bị gió sa mạc thổi bay tứ tán.

25 Ðó là phần số của ngươi, phần Ta đã chia cho ngươi,” CHÚA phán,

“Bởi vì ngươi đã quên Ta mà tin cậy vào các thần giả dối.

26 Ta sẽ cho tốc váy ngươi lên che phủ mặt ngươi,

Ðể thiên hạ sẽ thấy chỗ đáng mắc cở của ngươi.

27 Ta đã thấy rõ những việc gớm ghiếc của ngươi,

Nào những cuộc ngoại tình, những tiếng ré cười dâm dật, và những trò dâm ô bỉ ổi trên các núi đồi và trong khắp các miền thôn dã.

Hỡi Giê-ru-sa-lem, khốn cho ngươi!

Tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa trước khi ngươi được thanh tẩy đây?”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu