Giê-rê-mi: Chương 5

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB24C005)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hãy đi dạo các đường phố Giê-ru-sa-lem, và nhìn xem, Hãy dò hỏi tìm kiếm nơi các chợ, thử có thấy một người chăng, nếu có một người làm sự công bình, tìm sự trung tín, thì ta sẽ tha thứ cho thành ấy. 2. Dầu chúng nó nói rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống! ấy cũng là thề dối!

3. Hỡi Đức Giê-hô-va, há chẳng phải mắt Ngài đoái xem sự trung tín sao?... Ngài đánh chúng nó, chúng nó chẳng biết lo buồn, Ngài diệt đi, chúng nó chẳng chịu dạy dỗ. Chúng nó tự làm cứng mặt mình hơn vầng đá, chẳng khứng trở lại. 4. Tôi bèn nói: Đó thật là kẻ nghèo hèn, ngu muội, vì không biết đường lối của Đức Giê-hô-va, luật pháp của Đức Chúa Trời mình. 5. Tôi sẽ đến cùng những người sang trọng mà nói với họ, vì họ biết rõ đường lối của Đức Giê-hô-va, sự công bình của Đức Chúa Trời mình... Song, những người nầy hợp ý cùng nhau mà bẻ ách dứt dây! 6. Vậy nên sư tử trong rừng sẽ giết họ đi, muông sói nơi sa mạc diệt họ đi, beo đang rình ngoài thành họ, hễ ai ra khỏi đó, sẽ bị cắn xé! Vì tội lỗi của họ rất nhiều, sự bội nghịch của họ càng thêm.

7. Ta tha thứ ngươi sao được? Các con trai ngươi đã lìa bỏ ta, thề bởi những thần không phải là thần. Ta đã khiến chúng nó ăn no, mà chúng nó thì phạm tội tà dâm, nhóm nhau cả lũ trong nhà đĩ. 8. Chúng nó cũng như con ngựa mập chạy lung, mỗi một người theo sau vợ kẻ lân cận mình mà hí. 9. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ chẳng thăm phạt vì những sự đó hay sao? Thần ta há chẳng trả thù một nước như vậy hay sao? 10. Hãy leo lên những vách tường nó và phá đổ đi; nhưng đừng diệt hết. Hãy tỉa bỏ những nhánh nó, vì chẳng thuộc về Đức Giê-hô-va. 11. Vì nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa đã dùng cách quỉ quyệt đối với ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. 12. Chúng nó đã chối bỏ Đức Giê-hô-va, và nói rằng: Chẳng phải là Ngài! Hoạn nạn sẽ chẳng lâm trên chúng ta; chúng ta sẽ chẳng gặp gươm dao đói kém. 13. Các đấng tiên tri sẽ trở nên gió, đạo chẳng ở trong họ; họ sẽ gặp phải như vậy. 14. Vậy nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân phán như vầy: Vì các ngươi đã nói lời đó, nầy, ta sẽ khiến lời ta nên như lửa trong miệng ngươi, dân nầy sẽ như củi, và lửa ấy sẽ nuốt nó.

15. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta sẽ khiến một dân tộc mạnh, tức một dân tộc cũ, một dân tộc mà ngươi chẳng biết tiếng, chẳng hiểu lời, từ phương xa đến nghịch cùng ngươi. 16. Cái bao tên nó giống như mồ mả mở ra; chúng nó đều là mạnh bạo. 17. Nó sẽ ăn mùa màng và bánh ngươi, là vật mà con trai con gái ngươi phải ăn; nó sẽ ăn bầy chiên và bầy bò ngươi, ăn cây nho và cây vả ngươi. Nó sẽ lấy gươm hủy phá các thành vững bền của ngươi, là nơi mà ngươi trông cậy! 18. Đức Giê-hô-va phán: Dầu vậy, cũng trong những ngày đó, ta sẽ chẳng diệt hết các ngươi đâu.

19. Xảy ra khi các ngươi nói rằng: Sao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã làm mọi sự nầy cho chúng tôi? thì ngươi khá bảo chúng nó rằng: Như các ngươi đã lìa bỏ ta và hầu việc các thần ngoại trong đất mình thể nào, thì các ngươi cũng sẽ hầu việc các dân ngoại trong một đất chẳng thuộc về mình thể ấy.

20. Hãy rao những lời nầy cho nhà Gia-cốp; hãy truyền ra trong Giu-đa, nói rằng: 21. Hỡi dân ngu muội và không hiểu biết, là dân có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe kia, hãy nghe điều nầy. 22. Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi chẳng kính sợ ta, chẳng run rẩy trước mặt ta sao? Ta là Đấng đã lấy cát làm bờ cõi biển, bởi một mạng lịnh đời đời, không vượt qua được. Sóng biển dầu động, cũng không thắng được; biển dầu gầm rống, cũng không qua khỏi nó; 23. nhưng dân nầy thì lại có lòng ngoa ngạnh và bạn nghịch, hết thảy đều dấy loạn và đi. 24. Chúng nó chẳng nói trong lòng rằng: Chúng ta hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình tức là Đấng tùy thời ban cho mưa đầu mùa và mưa cuối mùa, lại vì chúng ta giữ các tuần lễ nhất định về mùa gặt. 25. Sự gian ác các ngươi đã làm cho những sự ấy xa các ngươi; tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước. 26. Vì trong vòng dân ta có những kẻ ác; chúng nó hay rình rập, như người nhử chim, gài bẫy giăng lưới, mà bắt người ta. 27. Nhà chúng nó đầy sự dối trá, cũng như lồng đầy chim vậy, vì đó chúng nó trở nên lớn và giàu. 28. Chúng nó mập béo và mởn mờ. Sự hung ác chúng nó quá đỗi; chẳng xét lẽ cho kẻ mồ côi, hầu cho được thạnh lợi! Chúng nó chẳng làm sự công bình cho kẻ nghèo.

29. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ chẳng thăm phạt về những sự ấy sao? Thần ta chẳng trả thù một nước dường ấy sao? 30. Trong đất nầy đã xảy ra sự lạ lùng đáng gớm. 31. Những kẻ tiên tri nói tiên tri dối, các thầy tế lễ bởi đó mà cầm quyền! Dân ta đều lấy làm ưa thích. Khi đến cuối cùng, các ngươi sẽ làm thế nào?

Bản Dịch 2011

Sự Băng Hoại Hoàn Toàn của Dân

1 “Hãy đi tới đi lui khắp các đường phố ở Giê-ru-sa-lem,

Hãy nhìn quanh và tìm hiểu,

Hãy tìm kiếm khắp các quảng trường của nó,

Nếu các ngươi có thể tìm được một người,

Nếu có một người làm theo công lý, một người tìm kiếm chân lý,

Nếu có một người như thế,

Ta sẽ tha cho thành ấy.

2 Mặc dù chúng nói, ‘Có CHÚA là Ðấng hằng sống chứng giám,’

Thế mà chúng vẫn thề dối.”

3 Lạy CHÚA, mắt Ngài há không tìm sự thật sao?

Ngài đã đánh họ, nhưng họ chẳng biết đau buồn;

Ngài làm họ bị tiêu hao đến kiệt quệ, nhưng họ vẫn không nhận sự sửa phạt.

Họ đã làm cho mặt họ chai lỳ hơn đá;

Họ đã từ chối quay về với Ngài.

4 Bấy giờ tôi nói, “Những người này chỉ là những người nghèo ít học,

Có lẽ họ nghĩ chưa tới,

Bởi họ không biết gì về đường lối CHÚA,

Tức luật pháp của Ðức Chúa Trời của họ.

5 Thôi để tôi đến với những người giàu sang trí thức, và nói với họ xem sao;

Thế nào những người ấy cũng biết rõ đường lối CHÚA,

Tức luật pháp của Ðức Chúa Trời của họ.”

Thế nhưng họ thảy đều như nhau,

Họ đã cùng nhau bẻ gãy cái ách,

Họ đã bứt đứt những dây ràng buộc.

6 Vì thế một con sư tử từ trong rừng sẽ ra vồ chết họ,

Một con chó sói từ trong đồng hoang sẽ đến cắn xé họ.

Một con báo đang rình các thành của họ;

Hễ ai bước ra khỏi thành sẽ bị nó xé xác ra từng mảnh,

Bởi vì họ đã phạm tội quá nhiều,

Và những hành động phản nghịch của họ thật vô kể.

7 “Làm sao ta có thể tha thứ cho ngươi được?

Trong khi các con cái ngươi đã lìa bỏ Ta,

Chúng lấy danh của những kẻ chẳng phải là thần mà thề nguyện.

Ta đã nuôi chúng no nê mập mạnh,

Nhưng chúng đã phạm tội ngoại tình,

Và chen chúc nhau đến các nhà chứa điếm.

8 Chúng nó tựa những con ngựa sung sức động tình,

Ai nấy đều hí lên để ve vãn vợ kẻ khác.

9 Chẳng lẽ Ta không phạt chúng về việc như thế sao?

Chẳng lẽ Ta không giáng hình phạt xuống một nước như thế sao?” CHÚA phán.

10 “Hãy đi lên các dãy nho của nó và phá hủy,

Nhưng đừng phá hết;

Hãy tước bỏ các cành,

Vì những cành ấy không thuộc về CHÚA.

11 Vì nhà I-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa đã hoàn toàn bất trung với Ta,” CHÚA phán.

12 “Chúng đã nói dối về CHÚA,

Chúng bảo rằng, ‘Ngài sẽ chẳng làm gì đâu;

Chẳng có tai họa gì sẽ đến với chúng ta đâu;

Chúng ta sẽ chẳng thấy gươm đao và đói kém.’”

13 Các tiên tri nói ào ào như gió,

Mà chẳng có sứ điệp của Chúa ban cho,

Chúng rao báo bậy bạ nên tai vạ sẽ giáng trên chúng.

14 Vì thế CHÚA, Ðức Chúa Trời các đạo quân, phán,

“Bởi vì các ngươi đã nói những lời ấy,

Này, Ta sẽ làm cho những lời Ta thành một ngọn lửa nơi miệng ngươi,

Và dân này là củi,

Rồi ngọn lửa sẽ thiêu rụi chúng.

15 Hỡi nhà I-sơ-ra-ên,

Này, Ta sẽ đem một dân ở xa đến,

Chúng nó sẽ đánh phá ngươi,” CHÚA phán.

“Ðó là một dân hùng cường,

Ðó là một dân đã hiện hữu từ lâu,

Một dân nói một ngôn ngữ ngươi không biết,

Khi chúng nói với nhau ngươi chẳng hiểu chúng nói gì.

16 Bao tên của chúng là cửa mồ mở rộng,

Tất cả chúng là những chiến sĩ can trường.

17 Chúng sẽ ăn hết mùa màng và thực phẩm của ngươi;

Chúng sẽ cướp lấy các con trai và các con gái của ngươi;

Chúng sẽ ăn hết các đàn chiên và các đàn bò của ngươi;

Chúng sẽ ăn hết những trái nho và trái vả của ngươi;

Chúng sẽ dùng gươm để triệt hạ các thành kiên cố mà ngươi đã nhờ cậy.

18 Tuy nhiên dù giữa những ngày ấy,” CHÚA phán, “Ta cũng sẽ không tuyệt diệt ngươi. 19 Rồi khi dân ngươi thắc mắc: ‘Tại sao CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta, đã làm những việc như thế đối với chúng ta?’ Bấy giờ ngươi hãy trả lời với chúng: ‘Bởi vì các ngươi đã lìa bỏ Ta và phục vụ các thần ngoại bang ngay trong nước của các ngươi, vì thế các ngươi sẽ phải phục vụ dân ngoại bang ở trong nước không phải là nước của các ngươi.’

20 Hãy công bố điều này cho nhà Gia-cốp biết,

Hãy rao truyền tin này ra trong khắp xứ Giu-đa:

21 Hãy nghe đây, hỡi dân điên rồ và dại dột,

Những kẻ có mắt mà không thấy,

Những kẻ có tai mà không nghe,

22 Các ngươi há không kính sợ Ta sao?” CHÚA phán.

“Các ngươi không run sợ trước mặt Ta sao?

Ta đã lấy cát làm giới hạn cho biển cả,

Làm bờ để muôn đời nó không được phép vượt qua;

Dù các đợt sóng có tới lui dồi dập, chúng cũng không bao giờ được phép tràn qua,

Dù chúng có gào la ầm ĩ, chúng cũng không bao giờ được phép vượt qua.

23 Nhưng dân này có lòng ương ngạnh và phản loạn;

Chúng tự tách rời và lìa bỏ ra đi.

24 Chúng không tự nhủ với lòng mình,

‘Chúng ta hãy kính sợ CHÚA,

Ðức Chúa Trời chúng ta,

Ðấng đã ban mưa đúng mùa,

Mưa mùa thu và mưa mùa xuân,

Ðấng đã dành cho chúng ta những tuần lễ nhất định để gặt hái mùa màng.’

25 Những tội lỗi của các ngươi đã làm mất đi những điều đó,

Những gian ác của các ngươi đã cướp đi những phước hạnh của các ngươi.

26 Này, đã có phường gian ác ở giữa dân Ta;

Chúng nằm rình như những kẻ đánh bẫy,

Chúng gài bẫy để bắt người ta.

27 Giống như chiếc lồng đầy các chim bị bắt,

Nhà chúng đầy lừa đảo dối gian;

Nhờ vậy chúng có quyền lực và giàu sang.

28 Chúng đã trở nên đẫy đà và mập béo.

Tội ác của chúng thật không sao kể xiết;

Khi xét xử người, chúng vứt bỏ công lý qua một bên.

Duyên cớ của kẻ mồ côi chúng chẳng màng gì đến, miễn sao chúng được lợi thì thôi;

Quyền lợi của dân nghèo chúng chẳng xét xử công minh.

29 Ta há sẽ không trừng phạt chúng vì những việc như thế hay sao?” CHÚA phán,

“Ta há không báo trả một nước như thế bằng hình phạt sao?

30 Một việc ghê tởm và kinh khủng đã xảy ra trong xứ này:

31 Các tiên tri đã nói những lời tiên tri giả dối,

Các tư tế đã lạm quyền để trục lợi cho mình,

Thế mà dân Ta lại ưa thích như vậy!

Nhưng rồi đây khi mọi sự sẽ đến hồi kết liễu,

Lúc ấy xem các ngươi sẽ xoay xở thế nào?”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu