Giê-rê-mi: Chương 1

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB24C001)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Chúa Gọi Giê-rê-mi

1. Đây là những lời của Giê-rê-mi, con trai của Hinh-kia, là một trong những tư tế tại A-na-tốt trong xứ Bên-gia-min. 2. Sứ điệp của Đức Giê-hô-va đã đến với ông vào năm thứ mười ba trong thời trị vì của Giô-si-a, con trai của A-môn, vua của Giu-đa. 3. Và sau đó đã đến trong thời của Giê-hô-gia-kim, con trai của Giô-si-a, vua của Giu-đa, cho đến cuối năm thứ mười một vào thời của Sê-đê-kia, con trai của Giô-si-a, vua của Giu-đa, và cho đến khi dân Giê-ru-sa-lem bị lưu đày vào tháng thứ năm.

4. Lời của Đức Giê-hô-va đã đến với tôi rằng: 5. Trước khi Ta tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi được sinh ra, Ta đã thánh hóa ngươi. Ta đã biệt riêng ngươi ra để làm tiên tri cho các nước.

6. Tôi thưa: Lạy Chúa, là Giê-hô-va! Xin hãy xem! Con không thể nói được, bởi vì con còn trẻ!

7. Nhưng Đức Giê-hô-va đã phán với tôi: Đừng nói "Con còn trẻ!" Bởi vì ngươi sẽ đến với tất cả người nào Ta sai ngươi đến, và ngươi sẽ nói bất kỳ điều gì Ta truyền cho ngươi nói. 8. Đừng sợ vẻ mặt của họ, bởi vì Ta ở cùng ngươi để giải cứu ngươi. - Đức Giê-hô-va phán vậy.

9. Đức Giê-hô-va đưa tay Ngài chạm vào miệng của tôi. Đức Giê-hô-va đã phán với tôi: Nầy, Ta đã đặt những lời của Ta trong miệng của ngươi. 10. Hãy xem! Ngày nay Ta đã lập ngươi trên các dân tộc và trên các vương quốc, để ngươi bứng gốc và giật sập, để hủy diệt và lật đổ, để xây dựng và vun trồng.

11. Thêm vào đó, lời của Đức Giê-hô-va lại đến với tôi: Giê-rê-mi! Ngươi thấy gì? Tôi nói: Con thấy một nhánh cây hạnh nhân. 12. Và rồi Đức Giê-hô-va phán với tôi: Ngươi thấy đúng, bởi vì Ta đang thức để thực hiện lời của Ta.

13. Lời của Đức Giê-hô-va lại đến với tôi lần thứ hai rằng: Ngươi thấy gì? Tôi thưa: Con thấy một nồi nước sôi, hướng ra từ phương bắc. 14. Rồi Đức Giê-hô-va phán cùng tôi: Từ phương bắc tai họa sẽ giáng trên tất cả những cư dân trong xứ. 15. Đức Giê-hô-va phán: Bởi vì kìa, Ta đang gọi tất cả các gia tộc thuộc những vương quốc tại phương bắc. Họ sẽ đến đặt ngôi của mình tại lối vào các cổng thành của Giê-ru-sa-lem. Họ sẽ bao vây các vách thành của nó, cũng như tất cả các thành của Giu-đa. 16. Ta sẽ công bố sự trừng phạt của Ta chống lại chúng về tất cả những gian ác của chúng, bởi vì chúng đã lìa bỏ Ta, đã đốt hương cho các thần khác, và đã thờ phượng những công việc do chính tay chúng làm ra.

17. Vì vậy, ngươi hãy chuẩn bị, hãy đứng lên, rồi nói với chúng tất cả mọi điều mà Ta truyền cho ngươi. Đừng khinh hãi trước mặt chúng, nhưng hãy để Ta làm cho chúng sợ hãi ngươi. 18. Bởi vì hãy nhìn xem, chính hôm nay, Ta đã lập ngươi làm một thành trì, làm một cột sắt, làm những bức tường bằng đồng để chống lại cả xứ, chống lại các vua của Giu-đa, chống lại những lãnh đạo, chống lại những tư tế, và chống lại dân chúng trong xứ. 19. Chúng sẽ giao chiến với ngươi nhưng chúng không thắng được ngươi, bởi vì Ta ở cùng ngươi để giải cứu ngươi — Đức Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch Đại Chúng

Chúa Gọi Giê-rê-mi

Đây là những lời của Giê-rê-mi, con trai của Hinh-kia, là một trong những tư tế tại A-na-tốt trong xứ Bên-gia-min. Sứ điệp của Đức Giê-hô-va đã đến với ông vào năm thứ mười ba trong thời trị vì của Giô-si-a, con trai của A-môn, vua của Giu-đa. Và sau đó đã đến trong thời của Giê-hô-gia-kim, con trai của Giô-si-a, vua của Giu-đa, cho đến cuối năm thứ mười một vào thời của Sê-đê-kia, con trai của Giô-si-a, vua của Giu-đa, và cho đến khi dân Giê-ru-sa-lem bị lưu đày vào tháng thứ năm.

Lời của Đức Giê-hô-va đã đến với tôi rằng: Trước khi Ta tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi được sinh ra, Ta đã thánh hóa ngươi. Ta đã biệt riêng ngươi ra để làm tiên tri cho các nước.

Tôi thưa: Lạy Chúa, là Giê-hô-va! Xin hãy xem! Con không thể nói được, bởi vì con còn trẻ!

Nhưng Đức Giê-hô-va đã phán với tôi: Đừng nói "Con còn trẻ!" Bởi vì ngươi sẽ đến với tất cả người nào Ta sai ngươi đến, và ngươi sẽ nói bất kỳ điều gì Ta truyền cho ngươi nói. Đừng sợ vẻ mặt của họ, bởi vì Ta ở cùng ngươi để giải cứu ngươi. - Đức Giê-hô-va phán vậy.

Đức Giê-hô-va đưa tay Ngài chạm vào miệng của tôi. Đức Giê-hô-va đã phán với tôi: Nầy, Ta đã đặt những lời của Ta trong miệng của ngươi. Hãy xem! Ngày nay Ta đã lập ngươi trên các dân tộc và trên các vương quốc, để ngươi bứng gốc và giật sập, để hủy diệt và lật đổ, để xây dựng và vun trồng.

Thêm vào đó, lời của Đức Giê-hô-va lại đến với tôi: Giê-rê-mi! Ngươi thấy gì?

Tôi nói: Con thấy một nhánh cây hạnh nhân.

Đức Giê-hô-va phán với tôi: Ngươi thấy đúng, bởi vì Ta đang thức để thực hiện lời của Ta.

Lời của Đức Giê-hô-va lại đến với tôi lần thứ hai rằng: Ngươi thấy gì?

Tôi thưa: Con thấy một nồi nước sôi, hướng ra từ phương bắc.

Rồi Đức Giê-hô-va phán cùng tôi: Từ phương bắc tai họa sẽ giáng trên tất cả những cư dân trong xứ.

Đức Giê-hô-va phán: Bởi vì kìa, Ta đang gọi tất cả các gia tộc thuộc những vương quốc tại phương bắc. Họ sẽ đến đặt ngôi của mình tại lối vào các cổng thành của Giê-ru-sa-lem. Họ sẽ bao vây các vách thành của nó, cũng như tất cả các thành của Giu-đa. Ta sẽ công bố sự trừng phạt của Ta chống lại chúng về tất cả những gian ác của chúng, bởi vì chúng đã lìa bỏ Ta, đã đốt hương cho các thần khác, và đã thờ phượng những công việc do chính tay chúng làm ra.

Vì vậy, ngươi hãy chuẩn bị, hãy đứng lên, rồi nói với chúng tất cả mọi điều mà Ta truyền cho ngươi. Đừng khinh hãi trước mặt chúng, nhưng hãy để Ta làm cho chúng sợ hãi ngươi. Bởi vì hãy nhìn xem, chính hôm nay, Ta đã lập ngươi làm một thành trì, làm một cột sắt, làm những bức tường bằng đồng để chống lại cả xứ, chống lại các vua của Giu-đa, chống lại những lãnh đạo, chống lại những tư tế, và chống lại dân chúng trong xứ. Chúng sẽ giao chiến với ngươi nhưng chúng không thắng được ngươi, bởi vì Ta ở cùng ngươi để giải cứu ngươi — Đức Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch Ngữ Căn

Chúa Gọi Giê-rê-mi

1. Đây là những lời của Giê-rê-mi, con trai của Hinh-kia, là một trong những tư tế tại A-na-tốt trong xứ Bên-gia-min. 2. Sứ điệp của Đức Giê-hô-va đã đến với ông vào năm thứ mười ba trong thời trị vì của Giô-si-a, con trai của A-môn, vua của Giu-đa. 3. Và sau đó đã đến trong thời của Giê-hô-gia-kim, con trai của Giô-si-a, vua của Giu-đa, cho đến cuối năm thứ mười một vào thời của Sê-đê-kia, con trai của Giô-si-a, vua của Giu-đa, và cho đến khi dân Giê-ru-sa-lem bị lưu đày vào tháng thứ năm.

4. Lời của Đức Giê-hô-va đã đến với tôi rằng: 5. Trước khi Ta tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi được sinh ra, Ta đã thánh hóa ngươi. Ta đã biệt riêng ngươi ra để làm tiên tri cho các nước.

6. Tôi thưa: Lạy Chúa, là Giê-hô-va! Xin hãy xem! Con không thể nói được, bởi vì con còn trẻ!

7. Nhưng Đức Giê-hô-va đã phán với tôi: Đừng nói "Con còn trẻ!" Bởi vì ngươi sẽ đến với tất cả người nào Ta sai ngươi đến, và ngươi sẽ nói bất kỳ điều gì Ta truyền cho ngươi nói. 8. Đừng sợ vẻ mặt của họ, bởi vì Ta ở cùng ngươi để giải cứu ngươi. - Đức Giê-hô-va phán vậy.

9. Đức Giê-hô-va đưa tay Ngài chạm vào miệng của tôi. Đức Giê-hô-va đã phán với tôi: Nầy, Ta đã đặt những lời của Ta trong miệng của ngươi. 10. Hãy xem! Ngày nay Ta đã lập ngươi trên các dân tộc và trên các vương quốc, để ngươi bứng gốc và giật sập, để hủy diệt và lật đổ, để xây dựng và vun trồng.

11. Thêm vào đó, lời của Đức Giê-hô-va lại đến với tôi: Giê-rê-mi! Ngươi thấy gì? Tôi nói: Con thấy một nhánh cây hạnh nhân. 12. Và rồi Đức Giê-hô-va phán với tôi: Ngươi thấy đúng, bởi vì Ta đang thức để thực hiện lời của Ta.

13. Lời của Đức Giê-hô-va lại đến với tôi lần thứ hai rằng: Ngươi thấy gì? Tôi thưa: Con thấy một nồi nước sôi, hướng ra từ phương bắc. 14. Rồi Đức Giê-hô-va phán cùng tôi: Từ phương bắc tai họa sẽ giáng trên tất cả những cư dân trong xứ. 15. Đức Giê-hô-va phán: Bởi vì kìa, Ta đang gọi tất cả các gia tộc thuộc những vương quốc tại phương bắc. Họ sẽ đến đặt ngôi của mình tại lối vào các cổng thành của Giê-ru-sa-lem. Họ sẽ bao vây các vách thành của nó, cũng như tất cả các thành của Giu-đa. 16. Ta sẽ công bố sự trừng phạt của Ta chống lại chúng về tất cả những gian ác của chúng, bởi vì chúng đã lìa bỏ Ta, đã đốt hương cho các thần khác, và đã thờ phượng những công việc do chính tay chúng làm ra.

17. Vì vậy, ngươi hãy chuẩn bị, hãy đứng lên, rồi nói với chúng tất cả mọi điều mà Ta truyền cho ngươi. Đừng khinh hãi trước mặt chúng, nhưng hãy để Ta làm cho chúng sợ hãi ngươi. 18. Bởi vì hãy nhìn xem, chính hôm nay, Ta đã lập ngươi làm một thành trì, làm một cột sắt, làm những bức tường bằng đồng để chống lại cả xứ, chống lại các vua của Giu-đa, chống lại những lãnh đạo, chống lại những tư tế, và chống lại dân chúng trong xứ. 19. Chúng sẽ giao chiến với ngươi nhưng chúng không thắng được ngươi, bởi vì Ta ở cùng ngươi để giải cứu ngươi — Đức Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 1925

1. Lời của Giê-rê-mi, con trai Hinh-kia, một trong các thầy tế lễ ở A-na-tốt, xứ Bên-gia-min. 2. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng người trong đời Giô-si-a, con trai A-môn, vua Giu-đa, năm thứ mười ba đời vua ấy; 3. lại có phán cùng người trong đời Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, cho đến cuối năm thứ mười một đời vua Sê-đê-kia, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, tức là năm mà Giê-ru-sa-lem bị bắt làm phu tù trong tháng thứ năm.

4. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi; 5. trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.

6. Tôi thưa rằng: Ôi! hỡi Chúa Giê-hô-va, nầy tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ. 7. Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán: Chớ nói: Tôi là con trẻ; vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói. 8. Đừng sợ vì cớ chúng nó; vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy.

9. Đoạn, Đức Giê-hô-va giang tay rờ miệng tôi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: Nầy, ta đã đặt những lời ta trong miệng ngươi. 10. Hãy xem, ngày nay ta đã lập ngươi trên các dân các nước, đặng ngươi hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng. 11. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hỡi Giê-rê-mi, ngươi thấy gì? Tôi thưa rằng: Tôi thấy một gậy bằng cây hạnh. 12. Đức Giê-hô-va bèn phán: Ngươi thấy phải đó; ta sẽ tỉnh thức, giữ lời phán ta đặng làm trọn.

13. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi lần thứ hai mà rằng: Ngươi thấy gì? Tôi thưa: Tôi thấy một nồi nước sôi từ phương bắc bắn ra. 14. Đức Giê-hô-va phán: Ấy là hoạn nạn từ phương bắc sẽ giáng cho hết thảy dân cư đất nầy. 15. Vậy, ta sẽ gọi mọi họ hàng của các nước phương bắc, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúng nó sẽ đến, và ai nấy đặt ngôi mình nơi cửa thành Giê-ru-sa-lem, vây đánh các vách thành ấy, và các thành của Giu-đa. 16. Ta sẽ rao sự xét đoán ta nghịch cùng chúng nó, vì điều ác chúng nó đã làm; bởi chưng chúng nó đã lìa bỏ ta, đốt hương cho các thần khác, và thờ lạy việc tay mình làm ra.

17. Vậy, ngươi hãy thắt lưng, chờ dậy, bảo cho chúng nó mọi sự mà ta truyền cho ngươi. Đừng sợ sệt vì cớ chúng nó, kẻo ta làm cho ngươi sợ sệt trước mặt chúng nó chăng. 18. Nầy, ngày nay, ta lập ngươi lên làm thành vững bền, làm cột bằng sắt, làm tường bằng đồng, nghịch cùng cả đất nầy, nghịch cùng các vua Giu-đa, các quan trưởng nó, các thầy tế lễ, và dân trong đất. 19. Họ sẽ đánh nhau với ngươi, nhưng không thắng ngươi; vì ta ở cùng ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011

Bối Cảnh Lịch Sử

1 Những lời của Giê-rê-mi con của Hinh-ki-a, một trong các tư tế ở A-na-thốt trong lãnh thổ của Bên-gia-min. 2 Lời của CHÚA đã đến với ông trong thời Giô-si-a con của A-môn, vua Giu-đa, vào năm thứ mười ba của triều đại vua ấy. 3 Lời của CHÚA cũng đến với ông trong thời Giê-hô-gia-kim con của Giô-si-a, vua Giu-đa, và cứ tiếp tục đến với ông cho đến năm thứ mười một của triều đại Xê-đê-ki-a con của Giô-si-a, vua Giu-đa, cho đến khi dân thành Giê-ru-sa-lem bị bắt đem lưu đày vào tháng năm của năm ấy.

Giê-rê-mi Ðược Kêu Gọi và Sai Phái

4 Lúc ấy lời của CHÚA đến với tôi rằng,

5 “Trước khi ngươi được thành hình trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi;

Trước khi ngươi được sinh ra, Ta đã biệt riêng ngươi ra thánh;

Ta đã lập ngươi làm một nhà tiên tri cho các nước.”

6 Lúc ấy tôi đáp, “Ôi lạy CHÚA Hằng Hữu, xin Ngài xem, con chẳng biết nói như thế nào, vì con chỉ là một đứa trẻ.” 7 Nhưng CHÚA phán với tôi,

“Ðừng nói, ‘Con chỉ là một đứa trẻ,’

Vì ngươi sẽ đến với người nào Ta sai ngươi đến,

Và ngươi sẽ nói những gì Ta truyền cho ngươi nói.

8 Chớ sợ chúng,

Vì Ta ở với ngươi để giải cứu ngươi,” CHÚA phán.

9 Bấy giờ CHÚA đưa tay ra và chạm vào miệng tôi, rồi CHÚA phán với tôi,

“Này, Ta đã đặt những lời Ta trong miệng ngươi.

10 Hãy xem, ngày nay Ta lập ngươi trên các quốc gia và các vương quốc,

Ðể nhổ lên và giật sập, để tiêu diệt và lật đổ, để xây dựng và trồng xuống.”

11 Lời của CHÚA lại đến với tôi rằng, “Giê-rê-mi, ngươi thấy gì?”

Tôi đáp, “Con thấy một cành cây hạnh nhân.”

12 Bấy giờ CHÚA phán với tôi, “Ngươi đã thấy đúng, vì Ta đang canh chừng lời Ta để thực hiện nó.”

13 Lời của CHÚA đến với tôi lần thứ hai rằng, “Ngươi thấy gì?”

Tôi thưa, “Con thấy một nồi nước sôi sùng sục, từ phương bắc nghiêng đổ xuống.”

14 Lời của CHÚA phán với tôi, “Từ phương bắc tai họa sẽ trút xuống trên mọi dân cư trong xứ này, 15 vì bây giờ Ta gọi mọi bộ tộc của các vương quốc ở phương bắc,” CHÚA phán, “Chúng sẽ đến và các vua của chúng sẽ đặt ngai của chúng trước các cổng thành Giê-ru-sa-lem, để đánh hạ tất cả các tường thành bao quanh nó và tất cả các thành ở Giu-đa. 16 Ta sẽ công bố những án phạt của Ta đối với chúng, vì mọi việc gian ác của chúng, những kẻ đã bỏ Ta mà dâng hương cho các thần khác. Chúng đã thờ lạy những công việc do tay chúng làm ra. 17 Nhưng ngươi, ngươi hãy nịt lưng mình cho sẵn. Hãy đứng dậy và nói cho chúng mọi điều Ta truyền cho ngươi nói. Khi ở trước mặt chúng, ngươi chớ sợ chúng, bằng không Ta sẽ để ngươi mất can đảm trước mặt chúng. 18 Về phần Ta, ngày nay Ta làm cho ngươi trở nên như một thành trì kiên cố, một cây trụ sắt, một bức tường đồng, chống lại cả xứ, tức chống lại các vua Giu-đa, các kẻ quyền thế của nó, các tư tế của nó, và dân trong xứ. 19 Chúng sẽ chiến đấu chống lại ngươi, nhưng chúng sẽ không thắng được ngươi, vì Ta ở với ngươi để giải cứu ngươi,” CHÚA phán.

Tài Liệu