Ê-sai: Chương 66

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB23C066)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Trời là ngai ta, đất là bệ chân ta. Các ngươi sẽ xây nhà thể nào cho ta? Các ngươi sẽ lấy nơi nào làm chỗ nghỉ ngơi cho ta? 2. Đức Giê-hô-va phán: Mọi sự nầy đều bởi tay ta làm ra, và có như vậy. Nầy là kẻ mà ta đoái đến: tức là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn đau đớn, nghe lời nói ta mà run.

3. Làm thịt một con bò, cũng như giết một người; tế bằng một con chiên con, cũng như bẻ cổ một con chó; dâng của lễ chay, cũng như chọc huyết heo; đốt hương cũng như ngợi khen thần tượng. Vì những kẻ ấy đã chọn đường mình, lòng ưa thích những việc gớm ghiếc, 4. thì ta cũng kén chọn những sự phỉnh dỗ, lấy những điều họ sợ mà giáng cho. Vì ta đã gọi mà chẳng ai thưa, ta đã phán mà họ không nghe, lại làm điều ác trước mắt ta, chọn điều ta không vừa ý.

5. Hỡi các ngươi là kẻ nghe lời phán Đức Giê-hô-va mà run, hãy nghe lời Ngài: Anh em các ngươi ghét các ngươi, vì cớ danh ta bỏ các ngươi, từng nói rằng: Xin Đức Giê-hô-va được vinh hiển, đặng chúng ta thấy sự vui mừng các ngươi; nhưng chính họ sẽ bị hổ thẹn. 6. Có tiếng om sòm nổi lên từ trong thành; có tiếng la lối vang ra từ đền thờ; là tiếng của Đức Giê-hô-va, Ngài báo trả cho kẻ thù nghịch mình.

7. Nó chưa ở cữ, đã sanh nở; chưa chịu đau đớn, đã đẻ một trai. 8. Ai đã hề nghe một sự thể nầy? Ai đã hề thấy sự gì giống như vậy? Nước há dễ sanh ra trong một ngày, dân tộc há dễ sanh ra trong một chặp? Mà Si-ôn mới vừa nằm nơi, đã sanh con cái. 9. Đức Giê-hô-va phán: Ta là Đấng đã mở lòng mẹ ra, há chẳng săn sóc sự sanh đẻ hay sao? Đức Chúa Trời ngươi phán: Ta là Đấng đã khiến sanh đẻ, há lại làm cho son sẻ hay sao?

10. Các ngươi là kẻ yêu Giê-ru-sa-lem, hãy vui với nó, hãy mừng vì nó! Các ngươi là kẻ đã khóc vì Giê-ru-sa-lem, hãy cùng nó hớn hở vui cười; 11. hầu cho các ngươi sẽ được bú và no bởi vú của sự yên ủi nó; được vắt sữa và lấy làm vui sướng bởi sự dư dật của vinh quang nó. 12. Vì Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như một con sông, và sự vinh hiển của các dân như nước vỡ bờ; các ngươi sẽ được bú, được bồng trên hông, và mơn trớn trên đầu gối. 13. Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con, và ấy là tại trong Giê-ru-sa-lem mà các ngươi sẽ được yên ủi. 14. Các ngươi sẽ thấy mọi điều đó, thì trong lòng được sự vui vẻ, và xương cốt các ngươi sẽ nẩy nở như cỏ non; tay Đức Giê-hô-va sẽ tỏ ra cùng tôi tớ Ngài, và Ngài sẽ giận nghịch cùng kẻ cừu địch.

15. Nầy, Đức Giê-hô-va sẽ đến với lửa, và xe cộ Ngài giống như gió lốc, hầu cho cơn giận của Ngài thêm nóng nảy, và sự quở trách của Ngài biến thành ngọn lửa hừng. 16. Đức Giê-hô-va sẽ lấy lửa và gươm làm sự xét đoán Ngài trên mọi xác thịt, và số những kẻ phải chết bởi Đức Giê-hô-va là nhiều lắm. 17. Những kẻ biệt mình riêng ra và tự làm sạch mình để đến các vườn, ở đằng sau một cái cây giữa đó, ăn thịt heo, thịt chuột, và những đồ ăn gớm ghiếc, thì sẽ chết với nhau, Đức Giê-hô-va phán vậy.

18. Về phần ta, ta biết việc làm và ý tưởng chúng nó; kỳ đến mà ta sẽ nhóm các nước và các thứ tiếng; chúng nó sẽ đến và thấy sự vinh hiển ta. 19. Ta sẽ đặt một dấu hiệu giữa họ; những kẻ trong vòng họ đã tránh khỏi nạn, thì ta sẽ sai đến khắp các nước, tức là đến Ta-rê-si, Phun, Lút là dân có tài bắn cung, Tu-banh và Gia-van, cho đến trong các cù lao xa, là nơi chưa hề nghe danh tiếng ta, và chưa từng thấy sự vinh hiển ta. Bấy giờ chúng sẽ rao truyền sự vinh hiển ta ra trong các nước.

20. Đức Giê-hô-va phán: Các dân ngoại sẽ đem hết thảy anh em các ngươi cỡi ngựa, xe, kiệu, la, lạc đà một gu, từ các nước mà đem đến núi thánh ta, là Giê-ru-sa-lem, đặng dâng họ cho Đức Giê-hô-va làm của lễ, cũng như con cái Y-sơ-ra-ên đem của lễ trong đồ-đựng sạch sẽ mà vào đền thờ Đức Giê-hô-va vậy. 21. Đức Giê-hô-va phán: Ta lại từ trong đám họ lựa kẻ làm thầy tế lễ và làm người Lê-vi. 22. Đức Giê-hô-va phán: Vì như trời mới đất mới mà ta hầu dựng, sẽ cứ còn trước mặt ta thể nào, thì dòng giống và danh hiệu các ngươi cũng sẽ cứ còn thể ấy. 23. Đức Giê-hô-va phán: Từ ngày trăng mới nầy đến ngày trăng mới khác, từ ngày Sa-bát nọ đến ngày Sa-bát kia, mọi xác thịt sẽ đến thờ lạy trước mặt ta. 24. Khi dân sự ra ngoài, sẽ thấy thây của những người đã bội nghịch cùng ta; vì sâu chúng nó chẳng hề chết, lửa chúng nó chẳng hề tắt; chúng nó sẽ làm sự gớm ghiếc cho mọi xác thịt.

Bản Dịch 2011

Khuyên Hãy Thờ Phượng CHÚA

1 CHÚA phán thế này:

“Trời là ngai Ta, đất là bệ chân Ta.

Các ngươi có thể xây nhà nào cho Ta,

Và cất nơi nào để cho Ta nghỉ?

2 Vì mọi vật đều do tay Ta dựng nên;

Tất cả những gì hiện hữu đều do chính Ta tạo dựng,”

CHÚA phán.

“Nhưng đây mới là kẻ Ta ưa đoái đến:

Kẻ luôn nhận biết mình là người nghèo khó,

Có tâm linh biết thống hối đau buồn,

Và biết run sợ trước lời Ta phán bảo.

3 Còn những kẻ xem việc giết một con bò làm con vật hiến tế hay giết một mạng người làm con vật hiến tế đều như nhau,

Sát tế một con chiên hay sát tế một con chó đều như nhau,

Dâng của lễ chay hoặc dâng huyết heo đều chẳng có gì khác biệt,

Dâng hương cầu nguyện hay cầu phước trước hình tượng đều chẳng khác gì nhau;

Cứ như thế, chúng chọn theo đường riêng chúng thích;

Linh hồn chúng lấy làm vui trong các việc gớm ghiếc chúng làm.

4 Ðối với những kẻ ấy, Ta sẽ chọn điều tai ương cho chúng,

Cho xảy ra điều khiến chúng kinh hoàng,

Bởi vì khi Ta gọi, chẳng ai thèm đáp lại,

Khi Ta phán, chúng chẳng muốn lắng nghe;

Nhưng chúng cứ làm điều ác trước mắt Ta;

Và cứ chọn làm những điều Ta không thích.”

Si-ôn Ðược Ban Phước

5 Hãy lắng nghe lời CHÚA,

Hỡi các ngươi là những kẻ run sợ trước lời Ngài:

“Ðồng bào ngươi đã ghét bỏ ngươi;

Vì danh Ta mà các ngươi đã bị chúng đuổi đi, bảo rằng,

‘Cứ để cho CHÚA được vinh hiển đi, để xem niềm vui của chúng mày sẽ ra sao.’

Nhưng chúng mới là những kẻ sẽ bị sỉ nhục.”

6 Có tiếng ồn ào huyên náo trong thành!

Có tiếng phán từ đền thờ vọng ra!

Tiếng của CHÚA, Đấng báo trả đầy đủ những kẻ thù của Ngài!

7 “Trước khi chuyển bụng, người phụ nữ đã sinh con;

Trước khi đau đớn từng cơn, nàng đã sinh được một con trai.

8 Ai đã nghe một việc như thế chưa?

Ai đã thấy một việc như vậy bao giờ chưa?

Có đất nước nào mà chỉ một ngày là được sinh ra chăng?

Có dân tộc nào mà chỉ trong chốc lát lại được chào đời chăng?

Thế mà Si-ôn vừa mới chuyển bụng thì đã sinh ra được một đàn con.

9 Chẳng lẽ Ta đã làm cho thai nhi được thành hình đủ ngày đầy tháng trong bụng mẹ mà không để nàng sinh nó ra sao?”

CHÚA phán.

“Chẳng lẽ Ta, Ðấng làm cho người mẹ sinh con, mà lại làm cho bụng nàng đóng lại sao?”

Ðức Chúa Trời của ngươi phán.

10 “Hãy chung vui với Giê-ru-sa-lem, và hãy mừng cho nàng, hỡi những người yêu mến nàng;

Hãy hân hoan vui mừng với nàng, hỡi những người than khóc nàng,

11 Ðể các ngươi có thể no sữa và được thỏa thuê bên bầu sữa ấm êm của nàng,

Ðể các ngươi có thể uống no nê và thỏa thích vì sự sung mãn của bầu sữa nàng.”

12 CHÚA phán thế này:

“Này, Ta sẽ cho nó được thái bình lâu dài như dòng sông không hề cạn,

Cho phú quý muôn dân đổ về nó như dòng suối chẳng hề ngưng;

Bấy giờ các ngươi sẽ như em bé được bú no sữa mẹ, được bồng ẵm bên lòng mẹ, và được nâng niu trên đầu gối mẹ.

13 Như trẻ thơ được mẹ hiền an ủi, Ta cũng sẽ an ủi các ngươi như vậy,

Rồi các ngươi sẽ được an ủi ở Giê-ru-sa-lem.”

Sự Trị Vì Nghiêm Minh của CHÚA

14 Khi thấy thế lòng các ngươi sẽ mừng rỡ;

Xương các ngươi sẽ khỏe mạnh tợ cỏ lan;

Tay của CHÚA sẽ được các tôi tớ Ngài biết đến,

Còn những kẻ thù của Ngài sẽ lãnh đủ cơn giận của Ngài.

15 Vì kìa, CHÚA sẽ ngự đến giữa ngọn lửa hừng;

Ðoàn xa giá của Ngài sẽ vụt đến tựa cuồng phong,

Ðể biểu lộ cơn giận của Ngài qua cơn thịnh nộ,

Và sự quở trách của Ngài bằng những ngọn lửa hừng.

16 Vì bằng ngọn lửa, CHÚA sẽ thi hành sự phán xét,

Và bằng thanh gươm, Ngài sẽ đoán phạt mọi người;

Rồi nhiều kẻ sẽ bị CHÚA tiêu diệt.

17 “Những kẻ áp dụng nghi lễ của tà đạo để tách biệt mình ra và tẩy uế mình của chúng, hầu được vào trong các vườn để cúng tế các tà linh thần tượng trong đó, rồi ăn thịt heo, thịt các thú vật gớm ghiếc, và thịt chuột, đều sẽ bị diệt sạch,” CHÚA phán.

18 “Còn Ta, Ta biết các việc làm và những suy nghĩ của chúng. Rồi đây Ta sẽ tập họp dân trong mọi quốc gia và mọi ngôn ngữ lại. Chúng sẽ đến và sẽ thấy vinh quang Ta. 19 Ta sẽ đặt giữa chúng một dấu hiệu, rồi sai những người còn sống sót của chúng đến các quốc gia: Tạt-si, Pun, Lút, là những dân bắn cung thiện nghệ, đến Tu-banh và Gia-van, đến những dân ở hải ngoại xa xăm, tức những dân chưa được nghe đến danh Ta hoặc chưa hề thấy vinh quang Ta, hầu chúng rao truyền vinh quang Ta ra giữa các dân các nước. 20 Bấy giờ người ta sẽ dùng ngựa, xe, cáng, la, và lạc đà đưa tất cả đồng bào các ngươi từ mọi quốc gia trở về Giê-ru-sa-lem, núi thánh của Ta, như một của lễ dâng lên CHÚA,” CHÚA phán, “giống như dân I-sơ-ra-ên dâng một của lễ chay để trong một mâm tinh sạch đem vào nhà CHÚA. 21 Rồi Ta sẽ chọn một số người của chúng làm tư tế và làm người Lê-vi,” CHÚA phán.

22 “Vì như trời mới và đất mới Ta đã dựng nên sẽ tồn tại đời đời trước mặt Ta thể nào,

Dòng dõi và danh các ngươi cũng sẽ được tồn tại trước mặt Ta thể ấy,” CHÚA phán.

23 “Rồi đây, từ ngày trăng mới này qua ngày trăng mới khác, từ ngày Sa-bát nọ đến ngày Sa-bát kia,

Mọi người sẽ đến thờ phượng trước mặt Ta,” CHÚA phán.

24 “Chúng sẽ đi ra và nhìn xem xác chết của những kẻ đã phản nghịch chống lại Ta.

Giòi bọ rúc rỉa chúng sẽ không hề chết.

Lửa thiêu đốt chúng sẽ không hề tắt.

Chúng sẽ là đồ gớm ghiếc cho mọi loài xác thịt.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu