Ê-sai: Chương 65

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB23C065)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Những kẻ vốn chẳng cầu hỏi ta thì đã hỏi thăm ta; những kẻ vốn chẳng tìm ta thì đã gặp được ta. Ta đã phán cùng một dân chưa kêu cầu danh ta, mà rằng: Ta đây, ta đây!

2. Ta đã giang tay ra trọn ngày hướng về một dân bội nghịch, là những kẻ đi trong đường không tốt, theo ý riêng mình, 3. là một dân kia hằng chọc giận ta trước mặt ta, tế trong vườn, đốt hương trên đống gạch, 4. ngồi trong mồ mả, trọ trong nơi kín, ăn thịt heo, đựng nước của vật gớm ghiếc trong khí mạnh nó, 5. và dám nói rằng: Hãy đứng riêng ra, đừng lại gần ta, vì ta thánh sạch hơn ngươi! Bọn đó là khói nơi lỗ mũi ta, như lửa cháy cả ngày. 6. Nầy, đã ghi chép trước mặt ta rằng ta sẽ không làm thinh đâu, song ta sẽ báo trả, thật ta sẽ báo trả vào ngực nó, 7. tức là tội ác các ngươi, luôn với tội ác tổ phụ các ngươi, là những kẻ đã đốt hương trên các núi, và nói phạm đến ta trên các gò: nên ta sẽ đo lường việc trước chúng nó vào ngực chúng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy.

8. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Khi người ta thấy rượu mới trong chùm nho, thì rằng: Đừng làm hư đi, vì trong trái đó có phước lành; ta cũng sẽ làm như vậy vì cớ các tôi tớ ta, hầu cho ta không hủy diệt cả. 9. Ta sẽ khiến một dòng dõi ra từ Gia-cốp, và một kẻ kế tự các núi ta ra từ Giu-đa; những kẻ lựa chọn của ta sẽ được xứ nầy làm kỷ vật, tôi tớ ta sẽ ở đó. 10. Trong dân ta, những kẻ nào đã tìm kiếm ta, sẽ được đồng Sa-rôn dùng làm chỗ chăn chiên, nơi trũng A-cô dùng làm đồng cỏ thả bò.

11. Còn như các ngươi, là kẻ đã bỏ Đức Giê-hô-va, đã quên núi thánh ta, đã đặt một bàn cho Gát, và rót chén đầy kính Mê-ni, 12. nên ta định cho các ngươi phải gươm dao, các ngươi thảy đều cúi xuống và bị giết; vì ta đã kêu, các ngươi không đáp lại; ta đã nói, các ngươi không lắng nghe, nhưng các ngươi đã làm điều ta ghét, và đã chọn điều ta chẳng đẹp lòng.

13. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, các tôi tớ ta sẽ ăn, còn các ngươi thì đói; nầy, tôi tớ ta sẽ uống, còn các ngươi thì khát; nầy, tôi tớ ta sẽ được vui vẻ, còn các ngươi thì bị nhuốc nhơ; 14. nầy, tôi tớ ta sẽ hát mừng vì lòng đầy vui vẻ, còn các ngươi thì khóc lóc vì lòng buồn bực, kêu than vì tâm thần phiền não. 15. Danh các ngươi sẽ còn lại làm tiếng rủa sả cho những kẻ lựa chọn của ta; Chúa Giê-hô-va sẽ giết ngươi; nhưng Ngài sẽ lấy danh khác đặt cho các tôi tớ mình. 16. Vì vậy, phàm ai ở trên đất chúc phước cho mình thì sẽ cầu phước lành nơi danh Đức Chúa Trời chân thật; còn ai ở trên đất mà thề nguyền, thì sẽ chỉ Đức Chúa Trời chân thật mà thề nguyền; vì những sự khốn nạn trước đã quên hết, và đã khuất khỏi mặt ta.

17. Ta sẽ dựng trời mới đất mới; những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa. 18. Thà các ngươi hãy mừng rỡ và vui vẻ đời đời trong sự ta dựng nên. Thật, ta dựng nên Giê-ru-sa-lem cho sự vui, và dân nó cho sự mừng rỡ. 19. Ta sẽ vui vì Giê-ru-sa-lem, ta sẽ mừng vì dân ta; tại đó sẽ chẳng còn nghe tiếng khóc lóc kêu la nữa. 20. Tại đó sẽ không có trẻ con chết non, cũng chẳng có ông già nào chẳng trọn đời mình; vì chết lúc trăm tuổi, còn là chết trẻ, và kẻ có tội lúc trăm tuổi, ấy là bị rủa sả.

21. Dân ta sẽ xây nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái. 22. Họ chẳng xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho người khác ăn; vì tuổi dân ta sẽ như tuổi cây, những kẻ lựa chọn của ta sẽ hằng hưởng công việc tay mình làm. 23. Họ sẽ không nhọc mình vô ích nữa, không kẻ con ra để gặp sự họa, vì họ là dòng dõi của kẻ được ban phước bởi Đức Giê-hô-va, con cháu họ cùng với họ nữa. 24. Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta; họ còn nói, ta đã nghe rồi. 25. Muông sói với chiên con sẽ ăn chung, sư tử ăn rơm như bò, rắn ăn bụi đất. Sẽ chẳng có ai làm tổn hại hay là hủy phá trong khắp núi thánh ta, Đức Giê-hô-va đã phán vậy.

Bản Dịch 2011

Sự Phán Xét Công Minh của CHÚA

1 “Ta đã cho những kẻ chẳng thèm hỏi đến Ta được cầu xin Ta,

Ta đã cho những kẻ chẳng tìm kiếm Ta được tìm Ta.

Ta nói với một dân chẳng thèm kêu cầu danh Ta rằng,

‘Ta ở đây! Ta ở đây!’

2 Suốt ngày Ta dang hai tay mời gọi một dân phản nghịch,

Một dân cứ bước theo đường lối gian tà, theo ý riêng mình,

3 Một dân không ngừng chọc giận ngay vào mặt Ta,

Chúng dâng con vật hiến tế cho tà thần trong các vườn,

Và dâng hương cho các thần tượng trên những bàn thờ bằng gạch;

4 Chúng ngồi trầm tư mặc tưởng giữa các mồ mả,

Và thức thâu đêm tĩnh tọa nơi mộ địa âm u.

Chúng ăn thịt heo ô uế;

Bát đĩa chúng chứa đầy các thức ăn gớm ghiếc.

5 Chúng là những kẻ đã nói,

‘Hãy đứng xa ra, chớ lại gần ta, vì ta thánh khiết hơn ngươi!’

Những điều ấy làm cho khói giận của Ta bốc ra nơi lỗ mũi,

Như lửa hừng cháy hừng hực suốt ngày.

6 Này, những việc ấy đã được ghi lại trước mặt Ta;

Ta sẽ không im lặng, nhưng sẽ báo trả,

Ta sẽ báo trả ngay vào lòng chúng;

7 Ta sẽ báo trả tội của các ngươi và tội của tổ tiên các ngươi nữa,”

CHÚA phán.

“Chúng đã dâng hương cho các tà thần trên các núi;

Chúng đã xúc phạm đến Ta trên các ngọn đồi,

Nên Ta sẽ lường theo những việc chúng làm khi trước,

Mà báo trả đích đáng vào lòng chúng.”

8 CHÚA phán thế này:

“Như rượu mới còn tìm thấy trong chùm nho héo,

Người ta bảo rằng, ‘Ðừng bỏ nó đi, vì trong đó còn tìm thấy chút phước lành,’

Thì vì cớ các tôi tớ Ta, Ta sẽ làm như vậy;

Ta sẽ không tiêu diệt hết chúng đâu.

9 Từ Gia-cốp Ta sẽ cho phát sinh một dòng dõi;

Từ Giu-đa sẽ ra một người thừa kế các núi thánh của Ta;

Người Ta chọn sẽ thừa hưởng cơ nghiệp đó;

Các tôi tớ Ta sẽ cư ngụ ở đó.

10 Sa-rôn sẽ là đồng cỏ cho các bầy súc vật;

Thung lũng A-cơ sẽ là chỗ cho các đàn bò nằm,

Vì dân Ta đã tìm kiếm Ta.

11 Nhưng hỡi các ngươi là những kẻ bỏ CHÚA,

Những kẻ quên núi thánh của Ta,

Những kẻ lập bàn thờ cho Thần May Mắn,

Dâng rượu pha cho Thần Ðịnh Mệnh,

12 Vì thế Ta sẽ định phần số các ngươi cho gươm giáo;

Tất cả các ngươi sẽ quỳ xuống trước kẻ giết mình,

Vì khi Ta gọi, các ngươi chẳng thèm đáp lại;

Khi Ta phán, các ngươi chẳng muốn lắng nghe;

Nhưng các ngươi cứ làm điều ác trước mắt Ta,

Và cứ chọn làm những điều Ta không thích.”

13 Vì thế CHÚA Hằng Hữu phán thế này:

“Này, các tôi tớ Ta sẽ ăn, nhưng các ngươi sẽ đói;

Này, các tôi tớ Ta sẽ uống, nhưng các ngươi sẽ khát;

Này, các tôi tớ Ta sẽ vui mừng, nhưng các ngươi sẽ tủi hổ;

14 Này, các tôi tớ Ta sẽ ca hát vì tâm hồn vui vẻ,

Nhưng các ngươi sẽ khóc than vì sầu thảm trong lòng,

Và các ngươi sẽ khóc lóc vì tâm linh đau đớn.

15 Các ngươi cũng sẽ được lưu danh,

Nhưng chỉ để làm lời nguyền rủa cho những kẻ Ta chọn,

Vì CHÚA Hằng Hữu sẽ tiêu diệt ngươi,

Nhưng các tôi tớ Ngài, Ngài sẽ gọi họ bằng một danh khác.

16 Vì vậy, ở trong xứ, ai cầu phúc cho mình sẽ nhân danh Ðức Chúa Trời của sự thật mà cầu phúc;

Ở trong xứ, ai tuyên thệ sẽ nhân danh Ðức Chúa Trời của sự thật mà thề,

Vì những gian truân khi trước đã bị quên rồi,

Và vì chúng đã bị che khuất khỏi mắt Ta rồi.

Trời Mới Ðất Mới

17 Vì này, Ta sẽ dựng nên trời mới và đất mới;

Những gì trước kia sẽ không còn được nhớ đến nữa,

Và cũng không còn đến trong trí nữa.

18 Nhưng hãy hân hoan và vui mừng mãi mãi về những gì Ta tạo dựng;

Vì này, Ta dựng nên Giê-ru-sa-lem để làm một niềm vui;

Và dân thành ấy sẽ là một niềm vui thỏa.

19 Ta sẽ vui vẻ vì Giê-ru-sa-lem;

Ta sẽ vui mừng vì dân Ta;

Tiếng than khóc sẽ không còn nghe trong thành ấy;

Tiếng khóc than sẽ vĩnh viễn không còn.

20 Trong thành ấy trẻ thơ sẽ không còn chết yểu;

Không người già nào chẳng hưởng trọn tuổi thọ của mình;

Vì ai trăm tuổi mà qua đời sẽ bị xem là chết trẻ;

Người chưa được bách niên mà thất lộc sẽ xem như bị rủa nguyền.

21 Chúng sẽ xây nhà và an cư trong các nhà đó;

Chúng sẽ trồng vườn nho và được ăn trái mình trồng.

22 Chúng sẽ không xây nhà để bị người khác vào chiếm ở;

Chúng sẽ không trồng cây để bị người khác đến chiếm ăn.

Vì cây cối sống bao nhiêu tuổi, dân Ta cũng sẽ thọ bấy nhiêu.

Những kẻ Ta chọn sẽ hưởng lâu dài mọi kết quả do tay mình làm ra.

23 Chúng sẽ không làm lụng cách luống công vô ích;

Chúng sinh con ra chẳng phải để chuốc lấy âu sầu,

Vì con cháu chúng sẽ là những người được CHÚA ban phước,

Và dòng dõi chúng cùng với chúng nữa.

24 Rồi đây, trước khi chúng cầu xin, Ta đã trả lời;

Khi chúng còn đang nói, Ta đã nghe rõ hết.

25 Chó sói và chiên con sẽ ăn cỏ với nhau,

Sư tử sẽ ăn rơm rạ như bò,

Còn bụi đất sẽ là thức ăn của loài rắn;

Chúng sẽ không gây đau thương hay hủy diệt trong khắp núi thánh của Ta,”

CHÚA phán.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu