Ê-sai: Chương 63

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB23C063)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đấng từ Ê-đôm đến, từ Bốt-ra tới, mặc áo nhuộm, bận đồ hoa mĩ, cậy sức mạnh cả thể, kéo bộ cách oai nghiêm, là ai? Ấy, chính ta, là Đấng dùng sự công bình mà nói, và có quyền lớn để cứu rỗi! 2. Áo ngươi có màu đỏ, áo xống của ngươi như của người đạp bàn ép rượu là vì sao? 3. Chỉ một mình ta đạp bàn ép rượu, trong vòng các dân chẳng từng có ai với ta. Trong cơn giận ta đã đạp lên; đang khi thạnh nộ ta đã nghiền nát ra: máu tươi họ đã vảy ra trên áo ta, áo xống ta đã vấy hết. 4. Vì ta đã định ngày báo thù trong lòng ta, và năm cứu chuộc của ta đã đến. 5. Ta đã xem, chẳng có ai đến giúp ta; ta lấy làm lạ vì chẳng có ai nâng đỡ ta! Cánh tay ta bèn cứu ta, sự thạnh nộ ta bèn nâng đỡ ta. 6. Ta đã giày đạp các dân trong cơn giận; đã khiến chúng nó say vì sự thạnh nộ ta, và đã đổ máu tươi chúng nó ra trên đất.

7. Ta sẽ nói đến những sự nhân từ của Đức Giê-hô-va, và sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, y theo mọi sự Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta, và thuật lại phước lớn Ngài đã ban cho nhà Y-sơ-ra-ên, y theo những sự thương xót và sự nhân từ vô số của Ngài. 8. Vì Ngài có phán: Thật, chúng nó là dân ta, tức con cái sẽ chẳng làm dối; vậy Ngài đã làm Đấng Cứu họ. 9. Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu đang thương xót mà chuộc họ. Ngài đã ẵm bồng, và mang họ trong các ngày thuở xưa.

10. Song họ đã bội nghịch, đã làm cho Thần thánh Ngài buồn rầu, Ngài bèn trở làm cừu thù với họ, và chính mình Ngài chinh chiến cùng họ. 11. Bấy giờ dân nhớ lại ngày xưa, về Môi-se và dân sự người, mà nói rằng: Nào Đấng đã làm cho dân và người chăn bầy vật mình ra khỏi biển ở đâu? Nào Đấng đã đặt Thần thánh mình giữa dân sự ở đâu? 12. là Đấng lấy cánh tay vinh hiển đi bên tay hữu Môi-se; là Đấng đã rẽ nước ra trước mặt họ, đặng rạng danh vô cùng; 13. là Đấng đã dắt dân qua trên sóng đào, như ngựa chạy đồng bằng, và không sẩy bước. 14. Thần của Đức Giê-hô-va đã khiến dân sự yên nghỉ, như bầy vật xuống nơi trũng. Cũng vậy, Ngài đã dắt dân mình đi đường, để cho rạng danh vinh hiển mình.

15. Xin Chúa từ trên trời ngó xuống, từ chỗ ở thánh và vinh hiển của Ngài mà nhìn xem! Chớ nào lòng nóng nảy và công việc lớn Ngài ở đâu? Lòng ước ao sốt sắng và sự thương xót của Ngài bị ngăn trở đến cùng tôi. 16. Thật Ngài là Cha chúng tôi, dầu Áp-ra-ham chẳng biết chúng tôi, Y-sơ-ra-ên cũng chẳng nhận chúng tôi; hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là Cha chúng tôi, danh Ngài là Đấng Cứu chuộc chúng tôi từ trước đời đời. 17. Hỡi Đức Giê-hô-va, sao để chúng tôi lầm lạc xa đường Ngài? sao để lòng chúng tôi cứng cỏi đến nỗi chẳng kính sợ Ngài? Xin hãy vì cớ các tôi tớ Ngài và các chi phái của cơ nghiệp Ngài mà trở lại! 18. Dân thánh của Ngài được xứ nầy làm kỷ vật chưa bao lâu; mà kẻ thù chúng tôi đã giày đạp nơi thánh của Ngài. 19. Từ lâu nay chúng tôi đã như một dân không hề được Ngài cai trị, và không còn đội danh Ngài nữa.

Bản Dịch 2011

Ê-đôm Bị Báo Trả

1 Ai đang từ Ê-đôm đi đến, mà y phục của mình đã nhuộm đỏ tại Bô-ra?

Ai đã mặc y phục thật huy hoàng rực rỡ, và bước đi với quyền phép lớn lao?

      

“Ấy chính là Ta,

Ðấng nói điều công chính,

Ðấng giải cứu quyền năng.”

      

2 Thưa, tại sao y phục của Ngài lại mang màu đỏ thắm?

Sao áo quần của Ngài giống như áo quần của người đạp bồn nho?

      

3 “Một mình Ta đã đạp bồn nho ấy;

Trong muôn dân chẳng ai đạp với Ta;

Ta đã đạp chúng trong khi Ta nóng giận;

Ta đã giẫm nát chúng trong cơn thịnh nộ của Ta;

Máu chúng đã văng lên quần áo Ta;

Toàn bộ y phục của Ta đã bị vấy đầy máu chúng.

4 Vì đã đến ngày báo trả mà lòng Ta đã quyết;

Năm cứu chuộc của Ta nay đã đến rồi.

5 Ta nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai muốn giúp;

Ta ngỡ ngàng khi không một kẻ phụ tay;

Vì thế Ta phải tự tay giải cứu lấy mình,

Cơn giận của Ta đã bảo vệ Ta.

6 Ta đã giày đạp muôn dân trong cơn giận,

Bắt chúng phải uống chén thịnh nộ của Ta,

Và làm chúng phải đổ máu khắp nơi trên đất.”

Nhớ Lại Ơn Thương Xót của CHÚA

7 Tôi xin nhắc lại tình thương của CHÚA,

Cùng dâng lời ca ngợi CHÚA,

Vì mọi điều mà CHÚA đã ban cho chúng tôi,

Vì lòng tốt lớn lao của Ngài đối với nhà I-sơ-ra-ên,

Mà Ngài đã ban cho họ theo ơn thương xót của Ngài,

Và theo tình thương vô lượng của Ngài,

8 Vì Ngài đã phán,

“Chắc chắn chúng là dân Ta,

Những đứa con không lừa dối của Ta.”

Vì thế Ngài đã trở thành Ðấng Giải Cứu của họ.

9 Trong mọi đau khổ của họ, Ngài đã chịu đau khổ với họ,

Thiên sứ ở trước mặt Ngài đã cứu họ; [70: Có bản ghi: Trong mọi đớn đau hoạn nạn của họ,Không phải một sứ giả hay một thiên sứ nào đã cứu họ,Nhưng chính sự hiện diện của Ngài đã giải cứu họ.]

Vì tình thương và lòng thương xót của Ngài, Ngài đã cứu chuộc họ;

Ngài đã nhấc họ lên và bồng ẵm họ suốt những ngày xa xưa.

10 Nhưng họ đã nổi loạn và làm buồn Ðức Thánh Linh của Ngài,

Nên Ngài đã trở thành kẻ thù của họ,

Và Ngài đã chiến đấu chống lại họ.

      

11 Bấy giờ dân Ngài mới nhớ lại những ngày xa xưa;

Họ nhớ đến Môi-se và đoàn dân theo ông ấy ra đi.

Ðâu rồi Ðấng đã đem họ lên khỏi lòng biển cả,

Dùng những người chăn dẫn dắt bầy của Ngài?

Ðâu rồi Ðấng đã đặt Thần Ngài giữa vòng họ,

12 Dùng tay phải của Môi-se để dẫn dắt họ ra đi?

Bằng cánh tay vinh hiển của mình, Ngài rẽ nước ra trước mặt họ,

Tạo cho Ngài một danh tiếng đời đời.

13 Ðâu rồi Ðấng đã dẫn họ vượt qua các vực thẳm?

Như ngựa phi vùn vụt giữa đồng hoang, họ đã không vấp ngã.

14 Như đàn súc vật khoan thai đi vào thung lũng,

Thần của CHÚA đã cho họ được nghỉ ngơi.

      

Vậy Ngài đã dẫn dắt dân của Ngài như thế,

Khiến danh Ngài được vinh hiển lẫy lừng.

Lời Cầu Nguyện Ăn Năn

15 Xin Chúa từ trời nhìn xuống và xem,

Tức từ nơi ngự thánh và vinh hiển của Ngài;

Lòng nhiệt thành của Ngài và quyền năng của Ngài,

Sự thúc giục trong lòng Ngài và ơn thương xót của Ngài dành cho con đâu rồi?

Chẳng lẽ chúng đã bị kiềm hãm rồi sao?

16 Vì chính Ngài là Cha chúng con.

Dù cho Áp-ra-ham không còn biết đến chúng con,

Và dù cho I-sơ-ra-ên không còn nhìn nhận chúng con nữa,

Thì CHÚA ôi, Ngài vẫn là Cha chúng con, Ðấng Cứu Chuộc chúng con.

Đó là danh Ngài từ muôn đời về trước.

17 Lạy CHÚA, sao Ngài nỡ để chúng con xa lạc đường lối Ngài?

Sao Ngài để cho lòng chúng con ra chai đá mà không kính sợ Ngài?

Nay vì cớ các tôi tớ Ngài, các chi tộc làm cơ nghiệp Ngài, cầu xin Ngài quay trở lại.

18 Dân thánh của Ngài chiếm ngụ nơi này chưa được bao lâu,

Thì kẻ thù của chúng con đã đến giày đạp nơi thánh Ngài.

19 Chúng con đã trở thành những kẻ như thời xa xưa, khi chưa được Ngài trị vì,

Thời chúng con chưa được mang lấy danh Ngài.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu