Ê-sai: Chương 49

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB23C049)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi các cù lao, hãy nghe ta! Hỡi các dân xa lạ, hãy ghé tai! Đức Giê-hô-va đã gọi ta từ trong bụng mẹ, đã nói đến danh ta từ lòng dạ mẹ ta. 2. Ngài đã khiến miệng ta giống như gươm bén; lấy bóng tay Ngài mà che ta; làm cho ta như tên nhọn, và giấu ta trong bao tên. 3. Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi là tôi tớ ta, ta sẽ được sáng danh bởi ngươi. 4. Ta có nói rằng: Ta đã làm việc luống công, đã hao sức vô ích và không kết quả. Song lẽ ngay thẳng của ta ở nơi Đức Giê-hô-va, sự ban thưởng cho ta ở nơi Đức Chúa Trời ta. 5. Bây giờ, Đức Giê-hô-va là Đấng đã lập ta làm tôi tớ Ngài từ trong bụng mẹ, có khiến ta dẫn Gia-cốp đến cùng Ngài, và nhóm Y-sơ-ra-ên về cùng Ngài; vì ta được tôn trọng trước mắt Đức Giê-hô-va, và Đức Chúa Trời ta là sức mạnh ta. 6. Ngài có phán cùng ta rằng: Ngươi làm tôi tớ ta đặng lập lại các chi phái Gia-cốp, và làm cho những kẻ được gìn giữ của Y-sơ-ra-ên lại được trở về, còn là việc nhỏ; ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho các dân ngoại, hầu cho ngươi làm sự cứu rỗi của ta đến nơi đầu cùng đất.

7. Đức Giê-hô-va, Đấng Cứu chuộc Y-sơ-ra-ên, và Đấng Thánh của Ngài, phán cùng người bị loài người khinh dể, bị dân nầy gớm ghiếc, là người làm tôi kẻ có quyền thế, như vầy: Các vua sẽ thấy và đứng dậy; các quan trưởng sẽ quì lạy, vì cớ Đức Giê-hô-va là Đấng thành tín, tức là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã chọn ngươi.

8. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta đã nhậm lời ngươi trong kỳ thuận tiện, đã vùa giúp ngươi trong ngày cứu rỗi. Ta sẽ gìn giữ ngươi, phó ngươi làm giao ước của dân, đặng lập lại xứ nầy và chia đất hoang vu làm sản nghiệp cho; 9. đặng bảo kẻ bị trói rằng: Hãy ra, và bảo kẻ ở trong nơi tối tăm rằng: Hãy tỏ mình! Họ sẽ chăn thả trên đường, và đồng cỏ họ sẽ ở trên các núi trọi. 10. Họ sẽ không đói không khát, hơi nắng chẳng đốt đến, khí nóng mặt trời chẳng phạm đến nữa; vì Đấng thương xót họ sẽ dắt dẫn, đem họ đến gần suối nước. 11. Ta sẽ làm cho mọi núi ta nên đường phẳng, và các đường cái ta sẽ được sửa sang. 12. Nầy, những kẻ nầy sẽ đến từ nơi xa; kìa, những kẻ kia sẽ đến từ phương bắc, những kẻ nọ từ phương tây, và những kẻ khác từ xứ Si-ni. 13. Hỡi trời, hãy hát! Hỡi đất, hãy vui mừng! Hỡi các núi, hãy lên tiếng hát xướng! Vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi dân Ngài, cũng thương xót kẻ khốn khó.

14. Si-ôn từng nói rằng: Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ ta; Chúa đã quên ta. 15. Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. 16. Nầy ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta; các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn. 17. Con cái ngươi chóng về; kẻ phá hại hủy diệt ngươi sẽ ra khỏi giữa ngươi.

18. Hãy liếc mắt xem xung quanh ngươi: những kẻ nầy đều nhóm lại và đến cùng ngươi! Đức Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ngươi sẽ mặc lấy những kẻ nầy như đồ trang sức, và dùng mà thắt đai như nàng dâu mới! 19. Thật, các nơi đổ nát, hoang vu, xứ bị phá hại của ngươi, nay có đông người ở thành ra chật hẹp quá. Những kẻ nuốt ngươi sẽ lánh xa ngươi. 20. Con cái mà ngươi sẽ có, sau khi bị mất những đứa khác, sẽ nói vào tai ngươi rằng: Đất đai chật hẹp quá cho tôi; hãy sắm chỗ cho tôi, đặng tôi ở đây. 21. Chắc ngươi sẽ tự nói trong lòng rằng: Ai đã sanh sản cho ta những đứa nầy? Ta đã mất hết con cái; ta đã son sẻ, bị đày và lưu lạc? Vậy thì ai đã nuôi những đứa nầy? Nầy, ta đã ở một mình, những đứa nầy có bởi đâu?

22. Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ giá tay trên các nước, dựng cờ ta trong các dân. Bấy giờ chúng sẽ bồng các con trai ngươi, vác các con gái ngươi trên vai mà đến. 23. Các vua sẽ làm cha nuôi ngươi, các hoàng hậu sẽ làm mụ vú ngươi; họ sẽ cúi mặt sát đất ở trước mặt ngươi; liếm bụi dưới chân ngươi; ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, và những kẻ trông cậy ta sẽ chẳng hổ thẹn.

24. Vậy của cải bị người mạnh bạo cướp lấy, há ai giựt lại được sao? Người công bình bị bắt làm phu tù, há ai giải cứu được sao? 25. Song Đức Giê-hô-va phán như vầy: Thật, những kẻ bị người mạnh bạo bắt lấy, sẽ được cứu thoát, mồi của người đáng sợ sẽ bị giựt lại. Vì ta sẽ chống cự kẻ đối địch ngươi, và chính ta sẽ giải cứu con cái ngươi. 26. Ta sẽ làm cho kẻ hiếp đáp ngươi tự ăn thịt mình, say vì máu mình, như vì rượu mới; cả loài xác thịt sẽ biết ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng Cứu ngươi, Đấng Chuộc ngươi, tức là Đấng Toàn năng của Gia-cốp!

Bản Dịch 2011

Sứ Mạng của Ðầy Tớ CHÚA

1 Hỡi các xứ ở hải ngoại, hãy lắng nghe tôi nói,

Hỡi các dân tộc xa xôi, xin hãy chú ý lắng nghe!

CHÚA đã gọi tôi từ trong lòng mẹ;

Ngài đã nhắc đến tên tôi khi tôi còn trong dạ của mẹ tôi.

2 Ngài đã làm cho miệng tôi giống như một thanh gươm sắc bén;

Ngài đã che giấu tôi dưới bóng mát của tay Ngài.

Ngài đã biến tôi thành một mũi tên bén nhọn,

Và đã cất giấu tôi trong ống tên Ngài.

     

3 Ngài phán với tôi, “Hỡi I-sơ-ra-ên, ngươi là đầy tớ Ta,

Qua ngươi Ta sẽ được vinh hiển.”

4 Mặc dù tôi đã từng nói,

“Mình đã lao động vất vả luống công,

Mình đã phí sức uổng công và vô ích.”

Nhưng CHÚA sẽ xét lẽ công bình cho tôi và tưởng thưởng tôi;

Công lao tôi được xem là có giá trị đối với Ðức Chúa Trời của tôi.

     

5 Bấy giờ CHÚA, Ðấng đã tạo nên tôi trong lòng mẹ tôi để tôi làm đầy tớ Ngài, phán dạy,

–Ngài làm thế để đem Gia-cốp trở lại với Ngài,

Hầu I-sơ-ra-ên quy tụ quanh Ngài–

Bấy giờ tôi sẽ được CHÚA thương yêu quý trọng,

Và Ðức Chúa Trời của tôi chính là sức mạnh của tôi,

6 Chính Ngài phán, “Ngươi làm đầy tớ Ta,

Ðể lập lại các chi tộc của Gia-cốp,

Ðể đem những người còn sống sót của I-sơ-ra-ên trở về,

Ấy là việc nhỏ.

Này, Ta sẽ làm cho ngươi trở thành ánh sáng cho muôn dân,

Ðể qua ngươi ơn cứu rỗi của Ta có thể đến những nơi xa xôi và cực kỳ hẻo lánh trên mặt đất.”

    

7 CHÚA, Ðấng Cứu Chuộc I-sơ-ra-ên, Ðấng Thánh của họ, phán về Người bị người ta khinh bỉ,

Người bị chính dân mình ghê tởm,

Người làm đầy tớ cho những kẻ quyền thế rằng,

“Các vua sẽ thấy ngươi và đứng dậy,

Những người quyền thế sẽ sấp mình phủ phục trước mặt ngươi,

Bởi vì CHÚA, Ðấng Thành Tín, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, đã chọn ngươi.”

Dân Ở Si-ôn Ðược Trở Về

8 CHÚA phán thế này:

“Ta sẽ nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện;

Ta sẽ phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi.

Ta sẽ gìn giữ ngươi,

Và lập ngươi làm một giao ước với dân,

Ðể tái lập đất nước này,

Và chia đất bỏ hoang cho chúng làm sản nghiệp,

9 Ðể bảo kẻ bị tù rằng,

‘Hãy ra hưởng tự do,’

Và bảo kẻ ở trong ngục tối rằng, ‘Hãy ra ngoài ánh sáng.’

Họ sẽ được chăn nuôi suốt đường đời còn lại,

Các đồi trụi sẽ biến thành những đồng cỏ cho họ dùng.

10 Họ sẽ không còn đói khát,

Nắng cháy sẽ chẳng thiêu họ,

Mặt trời sẽ không nung họ,

Vì Ðấng thương xót họ sẽ dẫn dắt họ,

Và sẽ dẫn đưa họ đến những dòng nước mát ngọt ngào.

11 Ta sẽ làm một con đường xuyên qua mỗi ngọn núi;

Các đại lộ của Ta sẽ được đắp cao lên để phẳng bằng.

    

12 Kìa, những người ấy sẽ từ xa tiến đến;

Hãy xem, những người từ phương bắc, những người từ phương tây, và những người từ xứ Si-nim trở về.”

13 Hỡi trời cao, hãy cất lên tiếng hát;

Hỡi đất thấp, hãy trỗi giọng reo mừng;

Hỡi núi đồi, hãy bật lên lời ca ngợi;

Vì CHÚA đã an ủi con dân Ngài,

Và bày tỏ lòng thương xót với những kẻ bị khốn khổ của Ngài.

     

14 Si-ôn đã từng nói,

“CHÚA đã bỏ tôi rồi;

Chúa của tôi đã quên tôi rồi.”

     

15 “Có thể nào người mẹ quên con thơ còn bú của mình,

Hoặc không thương xót đến con trai ruột mình sao?

Dù người mẹ có thể quên con thơ mình đi nữa, Ta sẽ chẳng quên ngươi.

16 Này, Ta đã ghi khắc ngươi vào lòng bàn tay Ta;

Các tường thành của ngươi hằng ở trước mặt Ta.

17 Con cái ngươi đang vội vã trở về,

Bọn phá hoại và những kẻ làm ngươi bị đổ nát hoang tàn sẽ rời khỏi ngươi.

18 Hãy ngước mắt lên, nhìn quanh, và xem;

Tất cả những người ấy tụ họp lại để đến với ngươi.

CHÚA phán, Ta lấy chính sinh mạng Ta để bảo đảm;

Ngươi sẽ đeo tất cả chúng vào mình như đeo đồ trang sức,

Và mang chúng trên người như cô dâu mang giải lụa thắt lưng.

     

19 Thật vậy, những nơi vốn điêu tàn và hoang vắng,

Những vùng đất của ngươi từng bị hủy phá tan tành,

Khi ấy những nơi đó sẽ trở thành quá chật,

Không đủ chỗ cho người ta cư ngụ;

Bấy giờ những kẻ đã từng ăn nuốt ngươi sẽ lánh xa ngươi.

20 Những đứa con ngươi sinh ra sau thời kỳ đau buồn vì đã mất những đứa kia sẽ nói vào tai ngươi rằng,

‘Chỗ này chật quá đối với con,

Xin cho con chỗ khác để con ở.’

21 Bấy giờ ngươi sẽ dò lòng tự hỏi,

‘Ai đã sinh cho tôi những đứa con này,

Tôi đã mất con và trở thành đơn chiếc,

Chúng đã bị bắt đem lưu đày và bị phiêu bạt khắp đó đây,

Nhưng ai đã trưởng dưỡng những đứa này thế?

Này, tôi đã bị bỏ rơi cho cô độc,

Thế mà từ đâu tôi có được những đứa con này?’”

     

22 CHÚA phán thế này:

“Này, Ta sẽ sớm đưa tay Ta trên các nước,

Tỏ dấu hiệu Ta ra giữa các dân,

Ðể chúng bồng ẵm các con trai ngươi trong tay đem về,

Và mang các con gái ngươi trên vai đưa về nước.

23 Các vua sẽ làm các dưỡng phụ của ngươi,

Các hoàng hậu của họ sẽ làm các nhũ mẫu của ngươi;

Họ sẽ sấp mình phủ phục trước mặt ngươi;

Họ sẽ liếm bụi ở chân ngươi;

Bấy giờ ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA,

Vì phàm ai trông cậy Ta sẽ không bị hổ thẹn.

     

24 Của cải đã bị quân cường bạo cướp giựt há có thể lấy lại sao?

Những người đã bị quân bạo ngược bắt đem lưu đày há có thể được giải thoát sao?

25 Thế mà CHÚA phán thế này:

Ngay cả những kẻ đã bị quân cường bạo bắt đi lưu đày sẽ được giải thoát;

Của cải đã bị quân bạo ngược cướp đi sẽ được trả về;

Vì Ta sẽ đấu chọi với kẻ đấu chọi ngươi;

Ta sẽ giải cứu con cái ngươi;

26 Ta sẽ làm cho những kẻ áp bức ngươi phải ăn thịt chính mình;

Chúng sẽ uống máu của mình như người ta uống rượu mới;

Bấy giờ mọi loài xác thịt sẽ biết rằng Ta là CHÚA,

Ðấng Giải Cứu của ngươi,

Ðấng Cứu Chuộc của ngươi,

Ðấng Quyền Năng của Gia-cốp.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu