Ê-sai: Chương 48

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB23C048)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi nhà Gia-cốp, là những người được xưng bằng danh Y-sơ-ra-ên, ra từ nguồn Giu-đa, hãy nghe đây; các ngươi chỉ danh Đức Giê-hô-va mà thề, kêu cầu Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, nhưng chẳng lấy lòng chân thật và công bình. 2. Vì họ lấy thành thánh làm danh mình, và cậy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên; danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân.

3. Ta đã phán từ xưa về những sự qua rồi; những sự ấy ra từ miệng ta, và ta đã rao ra: ta đã làm thình lình, và những sự đó đã xảy đến. 4. Hỡi Y-sơ-ra-ên, vì ta biết ngươi cứng cỏi, gáy ngươi là gân sắt, trán ngươi là đồng, 5. nên ta đã phán những sự đó từ xưa, đã dạy ngươi về những sự đó trước khi chưa đến, kẻo ngươi nói rằng: Ấy là thần tượng ta đã làm nên, tượng chạm hoặc đúc của ta đã dạy biểu mọi điều đó. 6. Ngươi đã nghe rồi, hãy thấy mọi điều đó, sao các ngươi không nói phô đi? Từ nay về sau, ta tỏ ra những sự mới, là sự kín nhiệm ngươi chưa biết. 7. Bây giờ những sự đó mới dựng nên, không phải ngày xưa đã có; trước ngày nầy ngươi chưa nghe chi hết, kẻo ngươi nói rằng: Nầy, ta biết sự đó rồi! 8. Không, thật ngươi chưa từng nghe, chưa từng biết, tai ngươi chưa mở ra; vì ta biết rằng ngươi làm gian dối luôn, từ trong lòng mẹ đã được gọi là bội nghịch. 9. Ta vì danh mình mà tạm nhịn giận ta; vì sự vinh hiển mình mà nhịn nhục đối với ngươi, đặng không hủy diệt ngươi. 10. Nầy, ta luyện ngươi, nhưng không phải như luyện bạc; ta đã thử ngươi trong lò hoạn nạn. 11. Ấy là vì ta, vì một mình ta, mà ta sẽ làm điều đó; vì ta há để nhục danh ta sao? Ta sẽ chẳng nhường sự vinh hiển ta cho thần nào khác.

12. Hỡi Gia-cốp, và ngươi, Y-sơ-ra-ên ta đã gọi, hãy nghe lời ta: Ta là Đấng đó; ta là đầu tiên và cũng là cuối cùng. 13. Tay ta đã lập nền đất, tay hữu ta đã giương các từng trời; ta gọi đến, trời đất đều đứng lên. 14. Các ngươi hãy nhóm lại hết thảy, và hãy nghe: Trong vòng họ có ai đã rao ra những sự nầy không? Người mà Đức Giê-hô-va yêu, sẽ làm điều đẹp ý Ngài nghịch cùng Ba-by-lôn, và cánh tay người sẽ giá lên nghịch cùng người Canh-đê. 15. Ta, chính ta đã phán, và đã gọi người; ta đã khiến người đến, người sẽ làm thạnh vượng đường lối mình. 16. Các ngươi hãy đến gần ta, và nghe điều nầy: Từ lúc ban đầu ta chưa từng nói cách kín giấu. Vừa lúc có sự ấy, ta đã ở đó rồi. Vả, bây giờ, Chúa Giê-hô-va, và Thần của Ngài, sai ta đến.

17. Đức Giê-hô-va, Đấng Cứu chuộc ngươi, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy cho ngươi được ích, và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi. 18. Than ôi! ước gì ngươi đã để ý đến các điều răn ta! thì sự bình an ngươi như sông, và sự công bình ngươi như sóng biển, 19. dòng dõi ngươi như cát, hoa trái của ruột già ngươi như sạn, danh ngươi chẳng bị diệt bị xóa trước mặt ta.

20. Hãy ra khỏi Ba-by-lôn! Hãy tránh xa người Canh-đê! Hãy cất tiếng reo vui mà rao tin nầy, tuyên bố và truyền ra cho đến nơi cuối cùng đất! Hãy rằng: Đức Giê-hô-va đã chuộc Gia-cốp, là tôi tớ Ngài. 21. Khi Ngài dẫn họ đi ngang qua sa mạc thì họ không khát, vì Ngài đã khiến nước từ vầng đá chảy ra cho họ; đập bể vầng đá, thì nước văng ra. 22. Những người ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011

CHÚA Sẽ Giải Cứu I-sơ-ra-ên

1 Hãy nghe đây, hỡi nhà Gia-cốp;

Hỡi những kẻ được gọi bằng danh I-sơ-ra-ên,

Và những người ra từ nguồn cội của Giu-đa,

Những người lấy danh CHÚA mà thề,

Cầu khẩn Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên,

Nhưng lại không thật lòng và ngay thẳng,

2 Dù chúng cho mình là dân của thành thánh,

Và nương cậy vào Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên,

Tức Ðấng có danh là CHÚA các đạo quân.

3 Những chuyện đã qua Ta đã báo trước tự ngàn xưa;

Những điều ấy đã ra từ miệng Ta,

Và Ta làm cho người ta biết chúng,

Rồi thình lình Ta thực hiện những điều ấy,

Và chúng đã xảy ra.

4 Vì Ta biết ngươi là kẻ cứng đầu,

Gân cổ ngươi cứng như sắt,

Trán của ngươi cứng như đồng,

5 Nên ngay từ ban đầu Ta đã nói cho ngươi những điều ấy;

Trước khi chúng xảy ra, Ta đã nói về chúng cho ngươi hay,

Ðể ngươi không thể nói,

“Ấy là thần tượng của tôi đã làm những điều ấy;

Ðó là tượng chạm của tôi và tượng đúc của tôi đã ra lịnh cho chúng phải xảy ra.”

6 Ngươi đã nghe rồi;

Ngươi đã thấy tất cả rồi;

Sao ngươi không tuyên bố ra đi?

Từ nay Ta sẽ cho ngươi nghe những điều mới,

Ngay cả những điều còn giữ kín mà ngươi chưa hề biết.

7 Ðến bây giờ những điều ấy mới được tạo nên,

Chứ chẳng phải chúng đã có sẵn từ lâu rồi đâu;

Trước ngày này ngươi chưa bao giờ nghe về chúng,

Ðể ngươi không thể nói,

“Ồ tưởng gì chứ những điều đó tôi đã biết cả rồi.”

8 Chắc chắn ngươi chưa nghe đến;

Chắc chắn ngươi chưa biết đến;

Chắc chắn từ lâu tai ngươi chưa mở ra,

Vì Ta biết ngươi là kẻ phản bội,

Ngươi mang tên là kẻ phản phúc từ lúc ngươi còn là một thai nhi.

9 Bấy lâu nay, vì danh Ta, Ta cam nén giận,

Vì sự ca ngợi dành cho Ta, Ta dằn lòng chịu đựng ngươi,

Mà không tiêu diệt ngươi.

10 Này, Ta đã tinh luyện ngươi,

Nhưng không như người ta luyện bạc;

Ta đã rèn luyện ngươi trong lò lửa khổ đau.

11 Nhưng nay vì cớ Ta, vì chính Ta, Ta sẽ ra tay hành động;

Chứ lẽ nào Ta cứ để cho danh Ta bị sỉ nhục hay sao?

Ta sẽ không nhường vinh hiển Ta cho một kẻ nào khác.

12 Hỡi Gia-cốp, hãy lắng nghe Ta;

Hỡi I-sơ-ra-ên, người Ta đã gọi;

Ta là Ðấng ấy,

Ta là Ðấng Ðầu Tiên, Ta cũng là Ðấng Sau Cùng.

13 Chính tay Ta đã đặt nền trái đất;

Tay phải Ta đã trải rộng bầu trời;

Khi Ta gọi chúng, chúng cùng nhau đứng dậy.

14 Hỡi tất cả các ngươi, hãy họp lại và lắng nghe!

Ai trong vòng chúng đã công bố những điều ấy?

CHÚA yêu thương nó;

Ngài sẽ thực hiện điều đẹp ý Ngài đối với Ba-by-lôn;

Ngài sẽ đưa tay ra nghịch lại người Canh-đê.

15 Ta, chính Ta, đã phán;

Phải, Ta đã gọi nó;

Ta đã dẫn dắt nó,

Nên đường lối nó sẽ thành công thịnh vượng.

16 Hãy đến gần Ta và nghe rõ điều này:

Từ ban đầu, Ta không nói điều gì bí ẩn;

Lúc nó xảy ra, Ta đã có ở đó rồi.

Và bây giờ CHÚA Hằng Hữu và Thần của Ngài đã sai tôi.

17 CHÚA, Ðấng Cứu Chuộc ngươi, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, phán thế này:

Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi,

Ðấng dạy bảo ngươi để ngươi được phước,

Ðấng dẫn dắt ngươi vào đường lối ngươi nên đi.

18 Ôi, ước chi ngươi chú ý đến các điều răn Ta,

Thì hòa bình thịnh vượng của ngươi sẽ còn mãi như dòng sông vô tận,

Sự thành công của ngươi sẽ không ngừng như sóng ở đại dương,

19 Con cháu của ngươi sẽ đông như cát nơi bờ biển,

Dòng dõi của ngươi sẽ nhiều tựa cát của đại dương,

Danh của ngươi sẽ không bao giờ bị xóa bỏ,

Và chẳng bao giờ bị diệt mất trước mặt Ta.

20 Hãy rời khỏi Ba-by-lôn,

Hãy trốn khỏi dân Canh-đê,

Hãy cất tiếng hát ca,

Hãy tuyên bố,

Hãy công bố điều ấy ra,

Hãy truyền tin ấy đến tận cùng trái đất,

Bảo rằng, “CHÚA cứu chuộc Gia-cốp đầy tớ Ngài.”

21 Dù Ngài dẫn họ đi qua sa mạc,

Họ cũng không khát nước,

Vì Ngài khiến nước từ vầng đá chảy ra cho họ uống.

Ngài chẻ vầng đá, và nước đã trào ra.

22 Tuy nhiên phường gian tà sẽ không có bình an,

CHÚA phán.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu