Ê-sai: Chương 47

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB23C047)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi con gái đồng trinh của Ba-by-lôn, hãy xuống ngồi trong bụi đất! Hỡi con gái người Canh-đê, hãy ngồi dưới đất, ngươi chẳng có ngôi nữa! Vì từ nay về sau, ngươi sẽ không được xưng là dịu dàng yểu điệu nữa đâu. 2. Hãy lấy cối xay và đi xay bột; hãy bỏ lúp, vén vạt áo đi, để trần chân, đặng lội qua sông. 3. Sự lõa lồ của ngươi phải tỏ ra, sự sỉ nhục ngươi sẽ bị thấy! Ta sẽ làm sự báo cừu, không chừa ai hết. 4. Đấng Cứu chuộc của chúng ta, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.

5. Hỡi con gái của người Canh-đê, hãy ngồi làm thinh, trốn trong nơi tối tăm! Vì từ nay về sau, ngươi sẽ không được gọi là chủ mẫu của các nước nữa. 6. Ta đã nổi giận nghịch cũng dân ta, làm ô uế sản nghiệp ta, và phó hết chúng nó trong tay ngươi. Nhưng ngươi chẳng từng dùng sự thương xót đối với chúng nó; đã tra ách nặng trên người già cả. 7. Ngươi nói rằng: Ta sẽ làm chủ mẫu luôn. Ngươi chẳng để những sự ấy vào lòng, và chẳng nghĩ đến cuối cùng sự đó. 8. Hỡi người sung sướng ở yên ổn, bụng bảo dạ rằng: Ta đây, ngoài ta chẳng còn ai! Ta sẽ chẳng góa bụa, chẳng biết mất con cái là gì; nầy, bây giờ hãy nghe đây. 9. Cùng trong một giây phút trong một ngày, hai nạn ấy, là sự mất con cái và sự góa bụa, sẽ xảy đến cho ngươi. Hai nạn ấy sẽ đến đầy đủ trên ngươi, khi ngươi làm tà thuật rất nhiều, và có lắm quyền của phù chú! 10. Ngươi cậy sự gian ác của mình và nói rằng: Chẳng ai thấy ta. Sự khôn ngoan thông biết của ngươi đã phỉnh dỗ ngươi, và ngươi tự nói trong lòng rằng: Ta đây, ngoài ta chẳng còn ai! 11. Vậy nên tai vạ sẽ lâm trên ngươi, mà chẳng biết từ đâu; hoạn nạn sẽ đến cho ngươi, mà chẳng trừ được; sự hủy diệt xảy ra thình lình, ngươi không thể liệu trước.

12. Vậy ngươi hãy đứng lên, dùng những tà thuật với vô số phù chú mà ngươi đã tập từ khi thơ ấu! Có lẽ ngươi sẽ được lợi ích; và có lẽ nhân đó ngươi sẽ nên đáng sợ chăng? 13. Ngươi đã nhọc sức vì cớ nhiều mưu chước. Vậy những kẻ hỏi trời, xem sao, xem trăng mới mà đoán việc ngày sau, bây giờ hãy đứng lên và cứu ngươi cho khỏi những sự xảy đến trên ngươi. 14. Kìa, họ sẽ trở nên như rơm rạ, bị lửa thiêu đốt; họ sẽ chẳng cứu mình được khỏi quyền ngọn lửa; lửa ấy chẳng phải lửa than để sưởi, hay là lửa để ngồi kề một bên. 15. Kìa, những sự mà ngươi đã làm khó nhọc thì đã trở nên như vậy: những kẻ buôn bán với ngươi từ thuỡ nhỏ, ai về chỗ nấy, chẳng ai đến cứu ngươi hết!

Bản Dịch 2011

Ba-by-lôn Bị Sỉ Nhục

1 Hỡi trinh nữ của Ba-by-lôn,

Hãy bước xuống và ngồi trong tro bụi;

Hỡi ái nữ của dân Canh-đê,

Hãy ngồi xuống đất vì ngai vàng không còn nữa,

Vì từ nay người ta sẽ không còn gọi ngươi là người thiếu nữ dịu dàng và đài các nữa.

2 Hãy lấy cối xay mà xay bột cho mình;

Hãy gỡ lúp che mặt ra mà làm lụng như bao người khác;

Hãy cởi áo ngoài ra, để lộ đùi, mà lội qua sông.

3 Sự lõa lồ của ngươi sẽ bị phơi bày;

Phải, sự xấu hổ của ngươi sẽ bị người ta trông thấy.

Ta sẽ báo trả ngươi,

Và Ta sẽ không chừa lại ai cả.

4 Ðấng Cứu Chuộc chúng ta,

Danh Ngài là CHÚA các đạo quân,

Chính Ngài là Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên.

5 Hỡi ái nữ của dân Canh-đê,

Hãy ngồi im và lui vào bóng tối,

Vì từ nay ngươi sẽ không còn được gọi là nữ hoàng của các vương quốc nữa.

6 Bởi khi Ta giận con dân Ta,

Ta muốn để những kẻ làm cơ nghiệp của Ta phải bị nhục;

Ta đã phó chúng vào tay ngươi,

Nhưng ngươi đã không thương xót chúng;

Ngươi đã đặt trên cổ người già cả một ách quá nặng nề;

7 Ngươi tuyên bố, “Ta sẽ làm nữ hoàng mãi mãi.”

Ngươi quả không để tâm suy gẫm những điều ấy,

Mà nhớ lại xem kết cục của chúng ra sao.

8 Vậy bây giờ hãy nghe đây,

Hỡi kẻ chỉ biết đam mê khoái lạc,

Kẻ cho rằng địa vị mình giờ đã vững vàng rồi,

Kẻ tự nhủ rằng, “Chỉ có ta, chứ ngoài ta không còn ai khác;

Ta sẽ không ngự trị như một góa phụ;

Ta sẽ không kinh nghiệm việc mất con.”

9 Nhưng chỉ trong chốc lát, chỉ trong một ngày,

Hai việc đó sẽ đến với ngươi cùng một lượt:

Ngươi sẽ mất con và ngươi sẽ trở thành góa phụ cô đơn.

Hai điều ấy sẽ ập đến trên ngươi thật đầy đủ,

Dù ngươi có cậy bao nhiêu tà linh pháp thuật,

Và nhờ nhiều bùa chú phù phép bảo hộ ngươi;

10 Vì ngươi đã cậy vào tính gian ác của ngươi,

Ngươi bảo rằng, “Ðâu có ai thấy việc ta làm.”

Chính cái khôn và kiến thức của ngươi đã làm ngươi bị sai lạc,

Ðến độ ngươi đã tự nhủ trong lòng,

“Chỉ có ta, ngoài ta không còn ai khác.”

11 Vì thế sự dữ sẽ đến với ngươi,

Mà ngươi không biết từ đâu nó trỗi dậy.

Tai họa sẽ giáng xuống trên ngươi;

Ngươi không biết đối phó cách nào.

Sự tàn phá sẽ thình lình xảy đến với ngươi,

Ngươi không biết làm sao tiên liệu.

12 Hãy đứng dậy, dùng bùa chú phù phép của ngươi và vô số tà linh pháp thuật của ngươi đi,

Tức những thứ ngươi đã dày công luyện tập từ thời niên thiếu;

Không chừng chúng sẽ giúp ngươi được gì chăng;

Không chừng chúng sẽ khiến người ta phải khiếp sợ ngươi chăng.

13 Ngươi quả đã cạn kiệt với trăm mưu nghìn kế rồi.

Ðâu rồi những kẻ xem thiên văn dự đoán?

Ðâu rồi các chiêm tinh gia mò mẫm đoán liều?

Ðâu rồi những kẻ tháng tháng nhìn trăng mới đoán mò những việc sẽ xảy đến với ngươi?

Hãy bảo chúng đứng dậy và giải cứu ngươi đi.

14 Kìa, chúng chẳng khác gì rơm rác;

Lửa hừng sẽ đốt chúng tiêu tan;

Chúng sẽ không thể cứu chính mình khỏi quyền lực của ngọn lửa;

Ngọn lửa ấy không như lửa từ đống than tỏa ra hơi ấm,

Không như ngọn lửa có thể ngồi bên cạnh để sưởi ấm cho mình.

15 Chúng là như thế đó cho ngươi,

Những kẻ ngươi đã tốn công nhọc sức rất nhiều;

Những kẻ ngươi đã hao tiền tốn của từ thời còn niên thiếu;

Chúng sẽ bỏ đi lang thang mỗi người một ngả;

Không ai có thể cứu ngươi.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu