Ê-sai: Chương 45

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB23C045)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va phán thể nầy cùng Si-ru, là người xức dầu của Ngài, ta đã cầm lấy tay hữu người, đặng hàng phục các nước trước mặt người, và ta sẽ tháo dây lưng các vua; đặng mỡ các cửa thành trước mặt người, cấm không được đóng lại: 2. Ta sẽ đi trước mặt ngươi, ban bằng các đường gập ghềnh; phá vỡ các cửa bằng đồng, bẻ gãy then gài bằng sắt; 3. ta sẽ ban vật báu chứa trong nơi tối, của cải chứa trong nơi kín cho ngươi, để ngươi biết rằng chính ta, là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, đã lấy tên ngươi gọi ngươi. 4. Vì cớ Gia-cốp, tôi tớ ta, và Y-sơ-ra-ên, kẻ lựa chọn của ta, nên ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi, và đặt tên thêm cho ngươi dầu ngươi không biết ta. 5. Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Dầu ngươi không biết ta, ta sẽ thắt lưng ngươi, 6. hầu cho từ phía mặt trời mọc đến phía mặt trời lặn họ được biết rằng không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài ta. Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác. 7. Ấy chính ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính ta, là Đức Giê-hô-va, là mọi sự đó. 8. Hỡi các từng trời, hãy sa móc xuống từ trên cao, vòng khung hãy đổ sự công bình xuống! Đất hãy tự nẻ ra, đặng sanh sự cứu rỗi, sự công bình mọc lên cả một lần! Ta, là Đức Giê-hô-va, đã dựng nên sự đó.

9. Khốn thay cho kẻ cãi lại với Đấng tạo nên mình! một bình trong các bình bằng đất! Đất sét há dễ nói cùng thợ gốm là người nhồi mình rằng: Ngươi làm chi? hoặc việc ngươi làm ra há nói rằng: Nó không có tay? 10. Khốn thay cho kẻ nói cùng cha mình rằng: Cha sinh ra gì? và cùng đàn bà rằng: Ngươi đẻ gì? 11. Đức Giê-hô-va, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, tức là Đấng đã làm ra Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Các ngươi hãy hỏi ta về những sự sẽ đến; hãy bảo ta về sự các con trai ta, và về việc làm bởi tay ta. 12. Ấy chính ta đã làm ra đất, dựng nên loài người ở trên đất; chính ta, tức là tay ta, đã giương ra các từng trời, và đã truyền bảo các cơ binh nó. 13. Ấy chính ta đã dấy người lên trong sự công bình, và sẽ ban bằng mọi đường lối người. Người sẽ lập lại thành ta, và thả kẻ bị đày của ta, không cần giá chuộc, cũng không cần phần thưởng, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

14. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Lời lãi nước Ê-díp-tô, của cải nước Ê-thi-ô-bi, cùng người Sa-bê, người vóc dạng cao lớn, đều sẽ qua cùng ngươi và thuộc về ngươi. Họ sẽ bước theo ngươi; mang xiềng mà đến, quị lụy trước mặt ngươi và nài xin rằng: Thật Đức Chúa Trời ở giữa ngươi; ngoài Ngài chẳng có ai khác, không có Đức Chúa Trời nào nữa. 15. Hỡi Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Cứu Chúa, Ngài thật là Đức Chúa Trời ẩn mình! 16. Hết thảy chúng nó đều bị xấu hổ nhuốc nhơ; những thợ làm hình tượng cùng nhau trở về, rất là mắc cỡ. 17. Duy Y-sơ-ra-ên đã được Đức Giê-hô-va cứu cho, được sự cứu đời đời, đến đời đời vô cùng các ngươi không còn mang hổ mang nhơ!

18. Vì Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các từng trời, tức là Đức Chúa Trời đã tạo thành đất và làm ra nó, đã lập nó cho bền vững, chẳng phải dựng nên là trống không, bèn đã làm nên để dân ở, phán như vầy: Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác! 19. Ta chẳng hề nói cách kín giấu, chẳng nói trong nơi của đất tối tăm. Ta chẳng từng phán cùng dòng dõi Gia-cốp rằng: Các ngươi tìm ta là vô ích. Ta, là Đức Giê-hô-va, phán sự công bình, truyền điều chân thật.

20. Hỡi dân thoát nạn của các nước, hãy nhóm lại và đến, thảy cùng nhau lại gần! Những kẻ khiên gỗ của tượng chạm mình, cầu nguyện với thần không cứu được, thật là đồ vô thức. 21. Vậy hãy truyền rao; hãy bảo chúng nó đến gần, và nghị luận cùng nhau! Từ đời xưa ai đã rao ra sự nầy? ai đã tỏ ra từ lúc thượng cổ? Há chẳng phải ta, là Đức Giê-hô-va, sao? Ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác! chẳng có Đức Chúa Trời nào khác là công bình và là Cứu Chúa ngoài ta.

22. Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu! Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. 23. Ta đã chỉ mình mà thề, lời công bình ra từ miệng ta sẽ chẳng hề trở lại: mọi đầu gối sẽ quì trước mặt ta, mọi lưỡi sẽ chỉ ta mà thề. 24. Người ta sẽ luận về ta rằng: sự công bình và sức mạnh chỉ ở trong Đức Giê-hô-va, người ta sẽ đến cùng Ngài. Mọi kẻ giận Ngài sẽ bị hổ thẹn. 25. Cả dòng dõi Y-sơ-ra-ên sẽ được xưng công bình trong Đức Giê-hô-va, và nhờ Ngài mà được vinh hiển.

Bản Dịch 2011

Ðức Chúa Trời Dùng Vua Si-ru

1 Đây là lời của CHÚA phán về người được xức dầu của Ngài, Vua Si-ru,

Người mà Ta nắm lấy tay phải của nó,

Ðể bắt các nước phải suy phục trước mặt nó,

Bắt các vua phải tháo bỏ áo mão của họ,

Và phải mở toang các cổng thành trước mặt nó,

Ðể không cổng thành nào đóng lại đối với nó:

2 Ta sẽ đi phía trước ngươi,

Những nơi gồ ghề Ta sẽ làm cho ra bằng phẳng;

Những cổng đồng Ta sẽ dộng tan ra từng mảnh;

Những song sắt Ta sẽ cắt khúc vứt đi,

3 Ta sẽ ban cho ngươi các kho tàng giấu kín,

Và các của báu chất chứa trong những nơi bí mật,

Ðể ngươi có thể biết rằng ấy là Ta, CHÚA,

Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên,

Ðấng đã gọi đích danh ngươi.

4 Vì cớ tôi tớ Ta là Gia-cốp,

Và vì I-sơ-ra-ên, dân Ta đã chọn,

Ta gọi đích danh ngươi,

Ta ban cho ngươi một danh vị, dù ngươi chưa biết Ta.

5 Ta là CHÚA, ngoài Ta không có thần nào khác;

Ngoài Ta không có Ðức Chúa Trời nào khác.

Ta đã trang bị cho ngươi, dù ngươi chưa biết Ta,

6 Ðể mọi người từ phương đông đến phương tây,

Thảy đều biết rằng ngoài Ta chẳng có thần nào khác;

Ta là CHÚA, ngoài Ta không có thần nào khác.

7 Ta đã tạo ra ánh sáng và dựng nên bóng tối;

Ta ban cho bình an và cũng khiến cho bị tai họa;

Ta là CHÚA, Ðấng làm nên mọi sự ấy.

8 Hỡi trời cao, hãy đổ mưa xuống;

Hỡi không gian, hãy tuôn đổ công chính vào;

Ðất hãy nứt ra, để ơn cứu rỗi mọc lên,

Ðể công chính cùng vươn lên một lượt;

Ta là CHÚA, Ðấng làm nên điều ấy.

9 Khốn cho ngươi là kẻ dám chống lại Ðấng dựng nên mình!

Thứ đồ sành đồ gốm mà dám chống lại người thợ gốm ư?

Có thể nào đất sét dám nói với người thợ gốm đang nặn nên đồ vật rằng,

“Ông tạo ra cái gì vậy?”

Hay tác phẩm của ông lại nói với ông,

“Ông thật chẳng có tay” chăng?

10 Khốn cho kẻ nào nói với cha nó, “Cha đã sinh ra giống gì thế?”

Hoặc nói với mẹ nó,

“Mẹ đã đẻ ra thứ gì vậy?”

11 CHÚA, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, Ðấng dựng nên nó, phán thế này:

Ngươi dám chất vấn Ta về những gì sẽ xảy đến với con dân Ta,

Hay dám truyền lịnh cho Ta về công việc của tay Ta làm sao?

12 Ta đã tạo ra trái đất,

Rồi dựng nên loài người để sống trên đất;

Chính tay Ta đã căng các tầng trời,

Và ban lịnh cho các thiên binh thiên thể.

13 Ta sẽ lập Si-ru lên trong sự công chính;

Ta sẽ làm cho mọi đường lối nó trở nên suông sẻ;

Nó sẽ xây dựng lại thành của Ta;

Nó sẽ phóng thích dân Ta bị lưu đày,

Và không làm thế để được trả công hay ban thưởng;

CHÚA các đạo quân phán vậy.

14 CHÚA phán thế này: Sự giàu có của Ai-cập, hàng hóa của Ê-thi-ô-pi, và những người vạm vỡ của Sê-ba sẽ đến với ngươi và sẽ thuộc về ngươi;

Chúng sẽ theo ngươi;

Chúng sẽ mang xiềng đến sấp mình xuống trước mặt ngươi;

Chúng sẽ cầu xin ngươi rằng,

“Quả thật, Ðức Chúa Trời có ở với ngài;

Không có thần nào khác,

Ngoài Ðức Chúa Trời, không có thần nào khác.”

15 Thật vậy, lạy Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, Ðấng Giải Cứu của chúng con,

Chỉ có Ngài, Ðấng đang ẩn mình, là Ðức Chúa Trời.

16 Tất cả những kẻ làm hình tượng đều bị hổ thẹn và bối rối;

Cả bọn chúng đều cùng nhau bối rối.

17 Nhưng I-sơ-ra-ên được CHÚA cứu bằng ơn cứu rỗi đời đời;

Các ngươi sẽ không bị hổ thẹn và bối rối cho đến vô cùng.

18 Vì CHÚA, Ðấng dựng nên các tầng trời;

–Ngài chính là Ðức Chúa Trời,

Ðấng tạo nên hình thể trái đất và dựng nên nó;

Ngài lập nó vững vàng;

Ngài không dựng nên nó để nó trống không,

Nhưng Ngài dựng nên nó để có người ở– phán thế này:

Ta là CHÚA, ngoài Ta không có thần nào khác.

19 Ta không nói trong nơi bí mật,

Cũng không nói trong nơi tăm tối của địa cầu;

Ta không bảo con cháu của Gia-cốp,

“Hãy tìm Ta trong vô vọng.”

Ta là CHÚA, Ðấng chỉ nói thật;

Ta tuyên bố những gì đúng.

Hình Tượng Không Cứu Ai

20 Hỡi những kẻ sống sót của các dân, cứ hội họp và đến với nhau đi,

Cứ đến gần nhau đi.

Chúng khiêng những hình tượng bằng gỗ chẳng biết gì,

Chúng cầu nguyện với những thần chẳng thể cứu ai.

21 Hãy phát biểu và trình bày duyên cớ của các ngươi;

Phải, hãy để chúng bàn luận với nhau.

Ai đã nói về điều này từ trước?

Ai đã tuyên bố về điều ấy tự ngàn xưa?

Há chẳng phải Ta, CHÚA, hay sao?

Ngoài Ta không có thần nào khác;

Ta là Ðức Chúa Trời công chính và Ðấng Giải Cứu,

Ngoài Ta không có thần nào khác.

22 Hỡi mọi người ở tận cùng trái đất,

Hãy quay về với Ta để các ngươi được cứu,

Vì Ta là Ðức Chúa Trời, chẳng có thần nào khác.

23 Ta đã lấy chính Ta mà thề;

Lời chân chính đã ra từ miệng Ta,

Lời nói ấy sẽ không bị thu hồi;

Mọi đầu gối sẽ quỳ xuống trước mặt Ta,

Và mọi lưỡi sẽ lấy Ta mà tuyên thệ.

24 Chúng sẽ nói rằng, “Chỉ ở trong CHÚA tôi mới có công chính và sức mạnh.

Tất cả những kẻ nổi giận Ngài đều phải đến ứng hầu trước mặt Ngài và hổ thẹn.

25 Nhờ ở trong CHÚA,

Toàn thể dòng dõi I-sơ-ra-ên sẽ được xưng công chính và hiển vinh.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu