Ê-sai: Chương 42

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB23C042)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Nầy, đầy tớ ta đây, là kẻ ta nâng đỡ; là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt Thần ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại. 2. Người sẽ chẳng kêu la, chẳng lên tiếng, chẳng để ngoài đường phố nghe tiếng mình. 3. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã giập, và chẳng dụt tim đèn còn hơi cháy. Người sẽ lấy lẽ thật mà tỏ ra sự công bình.

4. Người chẳng mòn mỏi, chẳng ngã lòng, cho đến chừng nào lập xong sự công bình trên đất; các cù lao sẽ trông đợi luật pháp người.

5. Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là Đấng đã dựng nên các từng trời và giương ra, đã trải đất với mọi sự ra bởi nó, đã ban hơi sống cho dân ở trên nó, và thần linh cho mọi loài đi trên nó, có phán như vầy: 6. Ta, Đức Giê-hô-va, đã kêu gọi ngươi trong sự công bình; ta sẽ nắm tay ngươi và giữ lấy ngươi. Ta sẽ phó ngươi làm giao ước của dân nầy, làm sự sáng cho các dân ngoại, 7. để mở mắt kẻ mù, làm cho kẻ tù ra khỏi khám, kẻ ngồi trong tối tăm ra khỏi ngục. 8. Ta là Đức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm! 9. Nầy, những sự đầu tiên đã ứng nghiệm rồi, nay ta lại rao cho các ngươi sự mới; ta làm cho các ngươi biết trước khi nó nổ ra.

10. Các ngươi là kẻ đi biển cùng mọi vật ở trong biển, các cù lao cùng dân cư nó, hãy hát bài ca tụng mới cho Đức Giê-hô-va, hãy từ nơi đầu cùng đất ngợi khen Ngài! 11. Đồng vắng cùng các thành nó hãy cất tiếng lên; các làng Kê-đa ở cũng vậy; dân cư Sê-la hãy hát, hãy kêu lên từ trên chót núi! 12. Hãy dâng vinh hiển cho Đức Giê-hô-va, và rao sự ngợi khen Chúa trong các cù lao!

13. Đức Giê-hô-va sẽ ra như người mạnh dạn; giục lòng sốt sắng như người lính chiến; kêu la quát tháo; ra sức cự lại kẻ thù nghịch mình. 14. Ta làm thinh đã lâu; ta đã nín lặng, ta đã cầm mình. Nhưng bây giờ, ta rên la, thở hổn hển, như đàn bà sanh đẻ. 15. Ta sắp phá hoang núi và đồi, làm cho cỏ cây khô héo; biến sông thành cù lao, làm cho hồ ao cạn tắt. 16. Ta sẽ khiến kẻ mù đi trên con đường mình không thuộc, dắt họ bởi các nẻo chẳng quen; ta sẽ đổi bóng tối trước mặt họ ra ánh sáng, nơi cong queo ra ngay thẳng. Thật, ta sẽ làm các sự đó, và không lìa bỏ chúng nó đâu. 17. Song những kẻ cậy các tượng chạm, xưng các tượng đúc rằng: Các ngài là thần chúng tôi, thì sẽ đều giựt lùi và mang xấu hổ!

18. Hỡi những kẻ điếc, hãy nghe; còn các ngươi là kẻ mù, hãy mở mắt và thấy! 19. Ai là mù, há chẳng phải đầy tớ ta sao? Ai là điếc như sứ giả mà ta đã sai đi? Ai là mù như kẻ đã hòa thuận cùng ta! Ai là mù như đầy tớ của Đức Giê-hô-va? 20. Ngươi thấy nhiều sự, mà không giữ chi hết; ngươi vận có lỗ tai ngỏ, mà không nghe chi hết. 21. Đức Giê-hô-va vui lòng vì sự công bình mình, làm cho luật pháp cả sáng và tôn trọng. 22. Nhưng ấy là một dân bị cướp bị giựt: hết thảy đều bị mắc lưới trong hang và giam trong ngục; chúng nó làm của cướp mà chẳng ai giải cứu; làm mồi mà chẳng ai nói rằng: Hãy trả lại!

23. Trong vòng các ngươi ai là kẻ lắng tai nghe điều nầy, ai để ý đến và nghe sự xảy có về sau? 24. Ai đã phó Gia-cốp cho sự cướp bóc, và Y-sơ-ra-ên cho quân trộm cướp? Há chẳng phải Đức Giê-hô-va, là Đấng mà chúng ta phạm tội nghịch cùng, đường lối Ngài chúng nó chẳng noi theo, luật pháp Ngài chúng nó chẳng vâng giữ? 25. Cho nên Chúa đã trút cơn thạnh nộ và sự chiến tranh dữ dội trên nó; lửa đốt tứ bề mà nó không biết; lửa thiêu cháy nó, mà cũng chẳng lấy làm lo.

Bản Dịch 2011

Ðầy Tớ CHÚA

1 Ðây là đầy tớ Ta, người Ta nâng đỡ,

Người Ta tuyển chọn, và linh hồn Ta hài lòng;

Ta đã đặt Thần Ta trong người ấy;

Người ấy sẽ đem công lý đến muôn dân.

2 Người ấy sẽ không la hét hay lớn tiếng;

Ở ngoài đường không ai nghe tiếng người ấy.

3 Người ấy sẽ không bẻ gãy cây sậy giập nát;

Người ấy sẽ không dập tắt tim đèn gần tàn.

Người ấy sẽ thực thi công lý cách trung tín.

4 Người ấy sẽ không thối chí và ngã lòng,

Cho đến khi thiết lập nền công lý trên thế giới;

Các dân ở hải ngoại đều trông mong luật pháp của người ấy.

5 CHÚA Ðức Chúa Trời, Ðấng dựng nên các tầng trời và căng chúng ra,

Ðấng trải rộng mặt đất và khiến mọi thảo mộc từ dưới đất mọc lên,

Ðấng ban hơi thở cho mọi người trên đất,

Và ban tâm linh cho những kẻ bước đi trên đất, phán:

6 Ta là CHÚA, Ta đã gọi ngươi để bày tỏ đức công chính của Ta;

Ta sẽ nắm tay ngươi;

Ta sẽ gìn giữ ngươi và lập ngươi làm giao ước với loài người,

Làm ánh sáng cho muôn dân,

7 Ðể mở mắt cho người mù,

Ðể giải phóng kẻ bị tù ra khỏi ngục thất,

Cho những kẻ ngồi trong ngục tối được hưởng tự do.

8 Ta là CHÚA, đó là danh Ta;

Ta sẽ không nhường vinh hiển Ta cho ai;

Ta không nhường những lời ca tụng Ta cho các thần tượng vô tri.

9 Này, những chuyện cũ đã qua rồi,

Bây giờ Ta công bố những điều mới;

Trước khi chúng xảy ra, Ta báo về chúng cho các ngươi biết.

Bài Ca Chiến Thắng

10 Hãy ca ngợi CHÚA một bài ca mới,

Từ những nơi tận cùng trái đất hãy cất lên lời chúc tụng Ngài.

Hỡi các ngươi là những kẻ sống ngành hàng hải, cùng mọi loài ở trong các đại dương,

Hỡi những xứ ở hải ngoại và dân cư của chúng,

11 Hỡi các đồng hoang và các thị thành, hãy trỗi tiếng tôn vinh.

Hỡi các khu lều trại nơi dân du mục Kê-đa cư ngụ,

Hãy dâng lời ca cùng các cư dân miền núi đá Sê-la;

Hãy để họ vang tiếng reo mừng từ đỉnh cao các núi.

12 Hãy để họ tự do dâng vinh hiển lên CHÚA,

Và truyền ra lời ca ngợi Ngài đến tận các miền hải ngoại xa xăm.

13 CHÚA xông ra như một anh hùng ra trận;

Hùng khí của Ngài bừng bừng như một dũng sĩ ở chiến trường.

Ngài thét lên một tiếng,

Phải, Ngài thét lên một tiếng lớn,

Ngài chiến thắng những kẻ thù của Ngài.

14 Ðã từ lâu Ta giữ mình im lặng;

Ta làm thinh và tự dằn lấy lòng mình;

Nhưng bây giờ Ta sẽ rên la như sản phụ lâm bồn;

Ta sẽ thở hổn hển và gấp rút hớp hơi từng ngụm một;

15 Ta sẽ biến các núi và các đồi ra hoang phế;

Mọi cỏ cây của chúng Ta sẽ khiến phải chết khô;

Ta sẽ biến các sông ngòi trở thành các hoang đảo;

Các hồ ao sẽ thành những chỗ khô cằn.

16 Ta sẽ dắt người mù vào con đường chúng chưa hề biết;

Ta sẽ dẫn chúng đi trong những lối chúng chưa tường.

Ta sẽ biến bóng tối trước mặt chúng trở thành ánh sáng;

Những đường ngoằn ngoèo sẽ trở nên những đại lộ thẳng bằng.

Những điều ấy Ta sẽ đem ra thực hiện,

Ta sẽ không bỏ sót một điều nào.

17 Còn những kẻ tin cậy vào các tượng chạm,

Những kẻ nói với các tượng đúc rằng,

“Các ngài là những vị thần của chúng tôi,”

Chúng sẽ phải thối lui,

Chúng sẽ bị nhục nhã ê chề.

I-sơ-ra-ên Bất Tuân Lời CHÚA

18 Hãy nghe rõ, hỡi những kẻ điếc,

Hãy nhìn xem, hỡi những kẻ mù,

Ðể các ngươi trông thấy rõ ràng.

19 Ai bị mù, nếu chẳng phải là tôi tớ Ta?

Hoặc ai bị điếc, nếu không phải là sứ giả Ta sai đến?

Ai mù như người tận hiến cho Ta?

Và ai bị đui như đầy tớ CHÚA?

20 Ngươi đã nhìn xem nhiều, nhưng mắt ngươi chẳng thấy,

Ngươi đã mở tai ra, nhưng tai ngươi vẫn chưa nghe.

21 Vì đức công chính của Ngài,

CHÚA lấy làm hài lòng khiến luật pháp Ngài được tán dương và tôn vinh.

22 Nhưng dân này đã bị cướp đoạt và bị bóc lột;

Họ thảy đều sa vào hố sâu;

Họ bị nhốt kín trong các ngục thất;

Họ trở thành những miếng mồi không ai giải cứu;

Khi họ bị bóc lột, chẳng ai lên tiếng, bảo rằng,

“Hãy trả lại cho người ta!”

23 Ai trong các ngươi muốn để tai nghe điều ấy?

Trong tương lai ai sẽ để ý lắng nghe?

24 Ai đã phó Gia-cốp cho người ta bóc lột?

Ai đã trao I-sơ-ra-ên cho những kẻ cướp đoạt nó?

Há chẳng phải là CHÚA,

Ðấng chúng ta đã phạm tội chống lại sao?

Vì họ đã không đi theo đường lối Ngài,

Họ cũng không vâng theo luật pháp Ngài.

25 Vì thế Ngài đã trút trên nó cơn thịnh nộ của Ngài,

Ngài đã phó nó cho sức tàn phá của chiến tranh.

Lửa cháy xung quanh nó ngút ngàn, nhưng nó chẳng màng;

Lửa thiêu đốt nó, nhưng nó chẳng quan tâm gì cả.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu