Ê-sai: Chương 41

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB23C041)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi các cù lao, hãy nín lặng trước mặt ta; các dân tộc hãy lấy sức mới; hãy đến gần, thì mới nói! Chúng ta hãy đến gần nhau để xét đoán! 2. Ai đã khiến người kia dấy lên từ phương đông, lấy sự công bình gọi người đến kề chân mình? Ngài phó các dân tộc trước mặt Người, khiến người cai trị các vua, phó họ như bụi cho gươm người, giống như rác rến bị gió thổi cho cung người. 3. Người đuổi theo họ trên con đường chưa hề đặt chân, mà vẫn vô sự lướt dặm. 4. Ai đã làm và thành tựu việc nầy? Ai đã gọi các dòng dõi từ ban đầu? Ấy là chính ta, Đức Giê-hô-va, là đầu tiên, mà cũng sẽ ở với cuối cùng. 5. Các cù lao thấy và thất kinh; các đầu cùng đất đều run rẩy. Chúng nó đều đến gần và nhóm lại, 6. ai nấy giúp đỡ kẻ lân cận mình, và bảo anh em mình rằng: Hãy phấn chí! 7. Thợ mộc giục lòng thợ vàng; kẻ dùng búa đánh bóng giục lòng kẻ đánh đe; luận về việc hàn rằng: Hàn vẫn tốt; đoạn lấy đinh đóng nó cho khỏi lung lay.

8. Nhưng, hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi là tôi tớ ta, còn ngươi, Gia-cốp, là kẻ ta đã chọn, dòng giống của Áp-ra-ham, bạn ta; 9. ta đã cầm lấy ngươi từ đầu cùng đất, gọi ngươi từ các góc đất, mà bảo ngươi rằng: Ngươi là tôi tớ ta; ta đã lựa ngươi, chưa từng bỏ ngươi. 10. Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. 11. Nầy, những kẻ nổi giận cùng ngươi sẽ hổ thẹn nhuốc nhơ. Những kẻ dấy lên nghịch cùng ngươi sẽ ra hư không và chết mất. 12. Những kẻ công kích ngươi, ngươi sẽ tìm nó mà chẳng thấy; những kẻ giao chiến cùng ngươi sẽ bị diệt và thành không. 13. Vì ta, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi; 14. hỡi sâu bọ Gia-cốp, và các người của dân Y-sơ-ra-ên, đừng sợ chi hết, ta sẽ giúp ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy, tức là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, và là Đấng chuộc ngươi.

15. Nầy, ta sẽ lấy ngươi làm cái bừa nhọn, thật mới và có răng bén. Ngươi sẽ tán các núi và nghiền nhỏ ra, làm cho các gò nên giống như cám mịn. 16. Ngươi sẽ dê nó, gió sẽ đùa đi, gió lốc sẽ làm tan lạc; nhưng ngươi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, khoe mình trong Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. 17. Những kẻ nghèo nàn thiếu thốn tìm nước mà không được, lưỡi khô vì khát; nhưng ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nhậm lời họ; ta, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, sẽ không lìa bỏ họ đâu. 18. Ta sẽ khiến sông chảy ra trên đỉnh núi trọi, và suối trào lên giữa trũng. Ta sẽ biến sa mạc thành ao, và đất khô thành nguồn nước. 19. Ta sẽ đặt trong đồng vắng những cây hương bách, cây tạo giáp, cây sim và cây dầu. Ta sẽ trồng chung nơi sa mạc những cây tùng, cây sam, cây hoàng dương, 20. hầu cho mọi người xem thấy và biết, ngẫm nghĩ và cùng nhau hiểu rằng tay Đức Giê-hô-va đã làm sự đó, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên đã dựng nên sự đó.

21. Đức Giê-hô-va phán: Hãy trình đơn các ngươi; Vua của Gia-cốp phán: Hãy bày tỏ lẽ mạnh các ngươi. 22. Phải, hãy thuật lại đi! Hãy rao cho chúng ta điều sẽ xảy đến! Hãy tỏ ra những điều đã có lúc trước, cho chúng ta để ý nghiệm sự cuối cùng nó là thế nào, hay là bảo cho chúng ta biết những sự hầu đến. 23. Hãy rao những việc sẽ xảy đến sau nầy, cho chúng ta biết các ngươi là thần, cũng hãy xuống phước hoặc xuống họa đi, hầu cho chúng ta cùng nhau xem thấy và lấy làm lạ. 24. Nầy các ngươi chẳng ra gì, sự các ngươi làm cũng là vô ích; kẻ lựa chọn các ngươi là đáng gớm ghiếc!

25. Ta dấy lên một người từ phương bắc, và người đã đến; người kêu cầu danh ta từ phía mặt trời mọc, giẵm lên trên các quan trưởng như giẵm trên đất vôi, khác nào thự gốm nhồi đất sét. 26. Ai đã tỏ ra điều đó từ lúc ban đầu cho chúng ta biết? Ai đã rao ra từ trước đặng chúng ta nói rằng, người là công bình? Nhưng chẳng ai rao hết, chẳng ai báo hết, chẳng ai từng nghe tiếng các ngươi. 27. Ấy chính ta đã phán trước nhất cùng Si-ôn rằng: Nầy, chúng nó đây! Ta sẽ sai một kẻ báo tin lành đến Giê-ru-sa-lem. 28. Ta xem rồi, chẳng có ai hết; trong đám họ cũng chẳng có một người mưu sĩ, để mà khi ta hỏi họ, có thể đáp một lời. 29. Thật, họ chỉ là hư vô hết thảy; công việc họ cũng thành không, tượng đúc của họ chẳng qua là gió và sự lộn lạo.

Bản Dịch 2011

I-sơ-ra-ên Chắc Chắn Ðược Cứu

1 Hỡi các xứ ở hải ngoại, hãy im lặng trước mặt Ta;

Hãy để các dân được phục hồi sức lực;

Hãy để họ đến gần;

Hãy cho họ phát biểu ý kiến;

Chúng ta hãy lại gần để xem ai đúng ai sai.

2 Ai đã dấy lên một người từ phương đông?

Ai lấy đức công chính gọi người ấy đến bên chân mình?

Ai ban các nước cho người ấy,

Và lập người ấy trị vì trên các vua?

Ai phó họ như bụi đất cho gươm của người ấy,

Như rơm rác bị gió đùa trước cung tên của người ấy?

3 Người ấy truy kích họ và chiến thắng họ cách hoàn toàn,

Trên con đường trước đây người ấy chưa hề đặt chân đến.

4 Ai đã thực hiện và hoàn thành việc ấy?

Ai từ ban đầu đã gọi các thế hệ nối tiếp nhau?

Ấy là Ta, CHÚA,

Ðấng Ðầu Tiên và Ðấng Sau Cùng; Ta là Đấng ấy.

5 Các xứ ở hải ngoại thấy thế bèn kinh hãi;

Các nơi tận cùng trái đất run sợ;

Chúng tiến lại gần và đến với nhau.

6 Ai nấy giúp đỡ người lân cận mình;

Chúng nói với nhau, “Khá can đảm lên.”

7 Thợ chạm khắc khích lệ thợ mạ vàng;

Thợ dùng búa để gò động viên thợ đập đe;

Thợ hàn bảo, “Pho tượng này tốt lắm.”

Rồi chúng dùng đinh đóng nó để nó không bị ngã.

8 Nhưng ngươi, hỡi I-sơ-ra-ên, tôi tớ Ta,

Hỡi Gia-cốp, người Ta đã chọn,

Hỡi dòng dõi Áp-ra-ham, bạn của Ta;

9 Ta đã nắm giữ ngươi dù ngươi ở những nơi tận cùng trái đất;

Ta đã gọi ngươi từ những miền xa xôi vạn dặm,

Ta đã bảo ngươi: Ngươi là tôi tớ Ta;

Ta đã chọn ngươi và không bỏ ngươi.

10 Ðừng sợ, vì Ta ở với ngươi;

Chớ kinh hãi, vì Ta là Ðức Chúa Trời ngươi.

Ta sẽ thêm sức cho ngươi;

Phải, Ta sẽ giúp đỡ ngươi;

Ta sẽ nâng đỡ ngươi bằng tay phải công chính của Ta.

11 Này, tất cả những kẻ nổi giận chống lại ngươi sẽ bị hổ thẹn và nhục nhã;

Những kẻ chống đối ngươi sẽ ra hư không và bị diệt vong.

12 Ngươi sẽ tìm kiếm chúng và không tìm ra được;

Những kẻ ra nghinh chiến với ngươi,

Những kẻ kéo quân đến đánh ngươi,

Sẽ trở nên hư không, sẽ như không hề hiện hữu.

13 Vì Ta, CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, sẽ nắm giữ ngươi bằng tay phải của Ta;

Ta bảo ngươi, “Ðừng sợ, Ta sẽ giúp đỡ ngươi.”

14 Ðừng sợ, hỡi các ngươi, sâu bọ của Gia-cốp,

Hỡi các ngươi, con dân của I-sơ-ra-ên,

Ta sẽ giúp đỡ các ngươi,

CHÚA, Ðấng Cứu Chuộc ngươi, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, phán vậy.

15 Này, Ta sẽ biến ngươi thành một cái bừa mới, có răng bén nhọn;

Ngươi sẽ bừa các núi và tán chúng ra nhỏ;

Ngươi sẽ biến các đồi thành trấu rác.

16 Ngươi sẽ rê chúng,

Gió sẽ thổi chúng đi,

Cơn lốc sẽ tung rải chúng.

Rồi ngươi sẽ vui mừng trong CHÚA,

Và được hiển vinh trong Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên.

17 Khi những người nghèo khó và thiếu thốn tìm nước uống,

Nhưng chẳng có giọt nước nào;

Lưỡi chúng khô khan vì khát,

Ta, CHÚA, sẽ nhậm lời chúng;

Ta, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, sẽ không bỏ chúng.

18 Ta sẽ mở những dòng sông chảy ra từ những đồi trơ trụi,

Những dòng suối sẽ tuôn trào từ các thung lũng;

Ta sẽ biến đồng hoang thành nơi có nhiều hồ nước,

Miền đất khô cằn sẽ có các suối nước trào lên.

19 Ta sẽ trồng trong đồng hoang cây bá hương và cây keo,

Cây sim và cây ô-liu;

Ta sẽ cho cây tùng, cây thông, và cây hoàng dương mọc lên với nhau trong sa mạc,

20 Ðể chúng có thể thấy và biết,

Rồi cùng nhau suy gẫm và hiểu

rằng tay CHÚA đã làm điều ấy,

Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên đã tạo ra điều ấy.

Sự Hư Không của Thần Tượng

21 CHÚA phán, “Hãy trình bày sự việc của các ngươi;”

Vua của Gia-cốp truyền, “Hãy đưa ra những luận chứng mạnh mẽ của các ngươi.”

22 Hãy để họ đưa ra và cho chúng tôi biết những gì sẽ xảy đến;

Hãy để họ nói cho chúng tôi hay những gì đã xảy ra,

Hầu chúng tôi có thể suy gẫm và biết được kết cục của chúng ra sao;

Hoặc hãy để họ công bố cho chúng tôi biết điều gì sẽ đến;

23 Hãy tỏ cho chúng tôi hay những gì sẽ xảy ra sau này,

Ðể chúng tôi biết rằng quý vị là những thần có thực lực.

Phải, hãy ban phước hoặc giáng họa đi,

Ðể chúng tôi thán phục hoặc sợ hãi quý vị.

24 Nhưng quý vị thật ra chỉ là hư không;

Công việc của quý vị đều là hư ảo;

Ai chọn tôn thờ quý vị là làm một việc đáng tởm.

25 Ta đã dấy lên một người từ phương bắc;

Nó sẽ đến;

Từ phương đông nó sẽ kêu cầu danh Ta;

Nó sẽ giày đạp các lãnh tụ như đạp bùn,

Như thợ gốm nhào nặn đất sét.

26 Ai đã công bố từ ban đầu để chúng ta có thể biết?

Từ xa xưa để chúng ta có thể nói, “Vị thần này là thật”?

Nhưng chẳng ai nói điều gì,

Cũng chẳng ai công bố điều gì,

Và chẳng ai được nghe một lời nào của quý vị.

27 Trước hết Ta phán với Si-ôn,

“Kìa, hãy nhìn xem chúng.”

Ta sẽ ban cho Giê-ru-sa-lem một người loan báo tin mừng,

28 Vì Ta đã nhìn xem và chẳng thấy một thần tượng nào;

Ta đã quan sát chúng, nhưng không tìm được một thần tượng nào có thể làm tham vấn,

Ðể khi Ta hỏi một câu, ít nữa nó cũng có thể đáp được một lời.

29 Kìa, tất cả các thần tượng ấy đều hư không;

Công việc của chúng chỉ là hư ảo;

Những tượng đúc chúng thờ đều rỗng không như gió, chẳng có thực chất gì.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu