Ê-sai: Chương 37

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB23C037)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Nghe tin đó, vua Ê-xê-chia liền xé áo mình, quấn bao gai, vào đền Đức Giê-hô-va. 2. Đoạn, sai quan cung giám Ê-li-a-kim, thơ ký Sép-na, và các trưởng lão trong hàng thầy tế lễ, đều quấn bao gai, đến cùng đấng tiên tri Ê-sai, con trai của A-mốt, 3. nói với người rằng: Vua Ê-xê-chia phán như vầy: Ngày nay là ngày hoạn nạn, quở phạt, và hổ nhuốc; vì con đã đến kỳ đẻ rồi, nhưng không có sức mà đẻ ra. 4. Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ nghe những lời của Ráp-sa-kê mà chủ nó là vua A-si-ri đã sai đến để đố thách Đức Chúa Trời hằng sống; và có lẽ Ngài sẽ quở phạt nó theo như những lời mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã nghe: vậy xin hãy vì những người còn lại đây mà cầu nguyện!

5. Các tôi tớ của vua Ê-xê-chia bèn đến cùng Ê-sai. 6. Ê-sai bảo rằng: Nầy là lời các ngươi sẽ tâu lại cùng chủ mình: Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Chớ sợ về những lời ngươi đã nghe, là lời của tôi tớ vua A-si-ri dùng mà nói phạm ta. 7. Nầy ta đặt thần linh trong nó, rồi nó sẽ nghe tin mà trở về xứ mình; tại đó, ta sẽ làm cho nó ngã dưới gươm.

8. Vả, khi Ráp-sa-kê nghe chủ mình là vua A-si-ri đã đi khỏi La-ki, bèn trở về chầu người, gặp người đang đánh thành Líp-na. 9. Bấy giờ vua A-si-ri có nghe tin báo về Tiệt-ha-ca là vua Ê-thi-ô-bi rằng: Người kéo ra để đánh cùng vua; bèn sai các sứ giả đến cùng Ê-xê-chia, và dặn rằng: 10. Các ngươi hãy nói cùng Ê-xê-chia, vua Giu-đa, rằng: Vua chớ để cho mình bị lừa bởi Đức Chúa Trời mà mình tin cậy, nói rằng: Giê-ru-sa-lem sẽ chẳng phó vào tay vua A-si-ri đâu. 11. Nầy, vua hẳn có nghe những sự các vua A-si-ri đã làm ra ở các nước. Các nước ấy đã bị hủy diệt cả rồi; còn vua, vua sẽ được cứu khỏi ư! 12. Các thần của các nước mà tổ tiên chúng ta đã diệt, tức là các thần của Gô-xan, của Cha-ran, của Rết-sép và của con cái Ê-đen ở Tê-la-sa, có cứu được họ không? 13. Chớ nào vua của Ha-mát, vua của Ạt-bát, các vua của thành Sê-phạt va-im, thành Hê-ma và thành Y-va ở đâu?

14. Ê-xê-chia đã nhận thơ tại tay sứ giả và đọc rồi, thì lên nhà Đức Giê-hô-va, mở thơ ra trước mặt Đức Giê-hô-va, 15. cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: 16. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng ngự trên các chê-ru-bin, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của mọi nước trên đất, Ngài đã dựng nên trời và đất. 17. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nghiêng tai mà nghe! Hỡi Đức Giê-hô-va, xin mở mắt mà xem! Xin nghe mọi lời mà San-chê-ríp đã khiến nói cùng tôi để đố thách Đức Chúa Trời hằng sống! 18. Hỡi Đức Giê-hô-va, thật rằng các vua nước A-si-ri đã hủy diệt các nước và phá hại đất đai, 19. ném các thần trong lửa. Nhưng ấy chẳng phải là các thần, bèn là việc của tay người ta, bằng gỗ và bằng đá, cho nên họ đã hủy diệt đi được. 20. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, vậy, bây giờ, xin Ngài cứu chúng tôi khỏi tay San-chê-ríp, hầu cho mọi nước trên đất đều biết chỉ một mình Ngài là Đức Giê-hô-va!

21. Ê-sai, con trai của A-mốt, bèn khiến người tâu cùng vua Ê-xê-chia rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Vì ngươi đã cầu xin ta nghịch cùng San-chê-ríp, vua A-si-ri; 22. nầy là lời Đức Giê-hô-va đã phán về nó: Gái đồng trinh Si-ôn khinh dể ngươi, nhạo cười ngươi; gái Giê-ru-sa-lem lắc đầu sau ngươi! 23. Ngươi đã đố thách và nói phạm đến ai? Ngươi đã cất tiếng lên và ngước mắt lên cao nghịch cùng ai? Ấy là nghịch cùng Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. 24. Ngươi đã dùng các tôi tớ mình mà đố thách Chúa, nói rằng: Ta đem muôn vàn cỗ xe lên trên chót núi, là nơi xa thẳm của Li-ban; ta sẽ đốn những cây bách rất cao, cây tùng rất xinh; vào đến trên đỉnh rất cao, trong rừng của ruộng tốt. 25. Ta đã đào đất và uống nước; dùng bàn chân làm cho cạn mọi sông Ê-díp-tô.

26. Ngươi há chẳng nghe rằng ta đã làm sự đó từ lâu, đã định từ đời xưa hay sao? Hiện nay ta khiến xảy ra, hầu cho ngươi phá các thành bền vững nên gò đống đổ nát. 27. Những dân cư các thành ấy đã kém sức, khiếp sợ, xấu hổ, trở nên như rau ngoài đồng và cỏ xanh, như cỏ trên mái nhà, như lúa mì chưa trồi đọt mà đã héo. 28. Ta xem thấy ngươi khi ngồi, khi ra, khi vào và khi náo loạn nghịch cùng ta. 29. Vì ngươi náo loạn nghịch cùng ta, lời xấc xược của ngươi đã thấu đến tai ta, nên ta tra cái khoen nơi lỗ mũi ngươi, và cái khớp nơi miệng ngươi, khiến ngươi theo con đường mình đã noi đến mà trở về.

30. Hỡi Ê-xê-chia, điều nầy sẽ là dấu: năm nay sẽ ăn hoa lợi chính ruộng tự sanh ra, sang năm còn ăn lúa tự nhiên mọc lên không gieo giống. Nhưng, đến năm thứ ba, hãy gieo và gặt, hãy trồng vườn nho và ăn trái. 31. Trong nhà Giu-đa kẻ nào tránh khỏi nạn và còn sót lại sẽ châm rễ mới ở dưới và ra trái ở trên. 32. Vì sẽ có dân sót ra từ Giê-ru-sa-lem, và mấy kẻ trốn khỏi nạn ra từ núi Si-ôn: lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm điều đó.

33. Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán về vua A-si-ri như vầy: Nó sẽ không vào thành nầy, chẳng bắn vào một mũi tên, cũng chẳng dùng một cái thuẫn mà nghịch với, và chẳng đắp lũy mà cự lại. 34. Nó sẽ theo con đường mình đã noi đến mà trở về, không vào thành nầy đâu, Đức Giê-hô-va phán vậy. 35. Ta sẽ binh vực thành nầy, để giải cứu nó, vì cớ ta và vì cớ Đa-vít là tôi tớ ta.

36. Bấy giờ, một thiên sứ của Đức Giê-hô-va vào trại quân của người A-si-ri, và giết mười tám vạn năm ngàn người. Sáng hôm sau, người ta dậy sớm, thấy rặt những thây chết. 37. San-chê-ríp, vua A-si-ri, bèn đi, trở về ở tại Ni-ni-ve. 38. Một ngày kia người đang quì lạy trong đền Nít-róc, thần của mình, thì con trai người là A-tra-mê-léc và Sa-rết-se lấy gươm giết người. Đoạn, hai người đó trốn trong xứ A-ra-rát. Con trai người là Ê-sạt-ha-đôn trị vì thay người.

Bản Dịch 2011

Ê-xê-chia Xin Ê-sai Cầu Nguyện

(2 Vua 19:1-7)

1 Khi Vua Ê-xê-chia nghe như thế, ông xé áo mình, lấy vải thô quấn lấy mình, rồi vào trong nhà CHÚA. 2 Ðoạn vua sai Ê-li-a-kim quan tổng quản hoàng cung, Sép-na quan ký lục, và các tư tế cao niên tất cả đều mặc vải thô, đến gặp Tiên Tri Ê-sai con của A-mô. 3 Họ nói với ông ấy, “Vua Ê-xê-chia nói: Hôm nay là ngày hoạn nạn, quở phạt, và hổ nhục, vì đã đến lúc con lọt lòng mà mẹ không có sức để sinh ra. 4 Ước chi CHÚA, Ðức Chúa Trời của ông, đã nghe những lời của Ráp-sa-kê, người được chủ hắn, vua A-sy-ri, sai đến để nói những lời xúc phạm đến Ðức Chúa Trời hằng sống, và sẽ quở phạt chúng vì những lời mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của ông, đã nghe. Vậy xin ông dâng lời cầu nguyện cho những người còn sót lại.” 5 Ðó là điều bầy tôi của Vua Ê-xê-chia đến gặp Ê-sai đã làm.

6 Ê-sai nói với họ, “Quý vị hãy về thưa với chủ quý vị như thế này, CHÚA phán, ‘Ðừng sợ vì những lời ngươi đã nghe các tôi tớ vua A-sy-ri xúc phạm đến Ta. 7 Ta sẽ sai một thần linh đến với nó; nó sẽ nghe một tin đồn và sẽ rút quân về. Ta sẽ khiến nó ngã chết bằng gươm trong đất nước của nó.’”

Vua A-sy-ri Lại Ðe Dọa Ê-xê-chia Cầu Nguyện

(2 Vua 19:8-19)

8 Sau đó Ráp-sa-kê trở về tâu với vua hắn, và hắn được biết rằng vua A-sy-ri đã rút khỏi La-kích và đang vây đánh Thành Líp-na. 9 Khi ấy Sên-na-chê-ríp nhận được tin báo về Tiệt-ha-ca vua Ê-thi-ô-pi rằng “Vua ấy đã kéo quân ra để đối phó với ông.”

Nghe như thế ông sai các sứ giả đến gặp Ê-xê-chia và nói, 10 “Các ngươi hãy nói với Ê-xê-chia vua Giu-đa rằng, ‘Ðừng để Ðức Chúa Trời, Ðấng ngươi tin cậy, lừa gạt ngươi, mà bảo rằng, “Giê-ru-sa-lem sẽ không bị rơi vào tay vua A-sy-ri.”’ 11 Hãy xem, ngươi đã nghe việc các vua A-sy-ri đã làm cho các nước, hủy diệt chúng hoàn toàn, thế thì ngươi sẽ thoát sao? 12 Các thần của các nước mà tổ tiên ta đã tiêu diệt, như các thần của dân Gô-xan, dân Cha-ran, dân Rê-xép, và con cháu của Ê-đen sống ở Tê-la-sa, có giải cứu chúng được chăng? 13 Vua Ha-mát, vua Ạc-pát, vua Thành Sê-phạc-va-im, vua Hê-na, và vua I-va đâu rồi?”

14 Khi Vua Ê-xê-chia nhận bức thư từ tay các sứ giả và đọc xong, Ê-xê-chia đi lên nhà CHÚA và trải bức thư ấy ra trước mặt CHÚA. 15 Ðoạn Ê-xê-chia cầu nguyện với CHÚA rằng,

16 “Ôi lạy CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, Ðấng ngự giữa các chê-ru-bim, chỉ một mình Ngài là Ðức Chúa Trời của tất cả các vương quốc trên đất. Chính Ngài đã dựng nên trời và đất. 17 Lạy CHÚA, xin nghiêng tai Ngài lắng nghe. Lạy CHÚA, xin mở mắt Ngài nhìn xem. Xin Ngài nghe mọi lời Sên-na-chê-ríp đã sai người đến nói những lời xúc phạm đến Ðức Chúa Trời hằng sống. 18 Thật vậy CHÚA ôi, các vua A-sy-ri đã đánh bại mọi nước, khiến xứ sở của họ ra hoang tàn, 19 và ném các thần tượng của họ vào trong lửa, vì thật ra chúng chẳng phải là thần, nhưng chỉ là tác phẩm do tay người ta làm ra, chúng chỉ là gỗ và đá. Cho nên họ có thể tiêu diệt chúng được. 20 Vậy bây giờ, ôi lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng con, xin cứu chúng con khỏi tay hắn, để tất cả các vương quốc trên đất có thể nhận biết rằng chỉ một mình Ngài là CHÚA mà thôi.”

Lời của CHÚA về Sên-na-chê-ríp

(2 Vua 19:20-37)

21 Bấy giờ Ê-sai con của A-mô sai người đến nói với Ê-xê-chia rằng, “CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này: Vì ngươi đã cầu nguyện, xin Ta đối phó với Sên-na-chê-ríp vua A-sy-ri, 22 nên đây là lời CHÚA đã phán về nó:

Nàng trinh nữ, con gái của Si-ôn, khinh bỉ ngươi, nhạo cười ngươi;

Ái nữ của Giê-ru-sa-lem đứng sau lưng ngươi, nhìn ngươi, và lắc đầu.

23 Ngươi đã nhục mạ và xúc phạm đến ai?

Ngươi đã lớn tiếng lên giọng với ai?

Ngươi đã ngước mắt khinh bỉ ai?

Ngươi đã nghịch lại Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên.

24 Ngươi đã dùng các tôi tớ ngươi phỉ báng Chúa,

Và nói rằng, ‘Nhờ vào vô số xe chiến mã của ta,

Ta đã lên những đỉnh cao các núi,

Ðến tận nơi cao vút của Núi Li-băng;

Ta đã đốn hạ những cây tùng cao lớn,

Cùng những cây bách đẹp cao;

Ta đã lên những đỉnh núi cao chót vót,

Vào những nơi sâu thẳm của rừng xanh.

25 Ta đã đào giếng và uống nước.

Với gót giày của ta, ta đã làm khô cạn mọi khe suối ở Ai-cập.’

26 Ngươi há chẳng nghe rằng Ta đã quyết định sự việc phải xảy ra như thế từ lâu rồi sao?

Từ thời xa xưa Ta đã định tâm làm như thế,

Bây giờ Ta thực hiện những điều ấy;

Ta muốn dùng ngươi phá tan những thành trì kiên cố ra thành những đống đổ nát điêu tàn.

27 Bởi thế Ta đã làm cho dân cư các xứ ấy chẳng còn sức lực;

Chúng hoảng sợ và bị làm cho sỉ nhục;

Chúng như cỏ ngoài đồng,

Tựa đám rau xanh,

Như cỏ non mọc trên mái nhà,

Giống như những ngọn lúa chưa kịp lớn lên mà đã héo.

28 Này Ta biết rõ ngươi ở đâu; khi ngươi đứng, khi ngươi ngồi, khi ngươi ra, khi ngươi vào, Ta đều biết cả;

Ngay cả khi ngươi giận dữ chống lại Ta, Ta cũng biết.

29 Vì ngươi dám nổi giận chống lại Ta,

Những lời ngạo mạn của ngươi đã thấu đến tai Ta,

Vì thế Ta sẽ đeo một vòng khoen vào mũi ngươi,

Ðặt một hàm khớp nơi miệng ngươi,

Khiến cho ngươi phải trở về bằng chính con đường ngươi đã ra đi.

     

30 Đây sẽ là dấu hiệu cho ngươi:

Năm nay ngươi sẽ ăn hoa lợi do ruộng đất tự sinh ra,

Năm thứ nhì ngươi sẽ ăn những hoa lợi từ những hoa lợi đó tự sinh ra,

Ðến năm thứ ba ngươi hãy gieo, gặt, trồng nho, và ăn trái.

31 Những người đã trốn thoát và còn sót lại của nhà Giu-đa thì bên dưới sẽ đâm rễ sâu xuống đất,

Còn bên trên sẽ kết quả đùm đề.

32 Vì từ Giê-ru-sa-lem những người còn sót lại sẽ sinh sôi nẩy nở thêm nhiều;

Từ những kẻ đã trốn thoát của Núi Si-ôn nhiều người sẽ ra định cư khắp nơi trong nước.

Lòng nhiệt thành của CHÚA các đạo quân sẽ làm điều ấy.

     

33 Vậy CHÚA phán thế này về vua A-sy-ri:

Nó sẽ không vào thành này,

Không bắn một mũi tên vào thành,

Không dàn quân mang thuẫn đứng trước cổng thành,

Không xây công sự để công thành.

34 Nó từ đường nào kéo đến,

Nó sẽ theo đường ấy rút về;

Nó sẽ không vào thành này,”

CHÚA phán.

35 “Vì Ta sẽ bảo vệ thành này, để cứu nó,

Vì Ta và vì Ða-vít tôi tớ Ta.”

Sên-na-chê-ríp Bị Bại và Bị Giết

36 Bấy giờ một thiên sứ của CHÚA đi ra, đến doanh trại của quân A-sy-ri, và giết một trăm tám mươi lăm ngàn người. Sáng hôm sau khi dân trong thành thức dậy, kìa, họ thấy toàn xác chết.

37 Vậy Sên-na-chê-ríp vua A-sy-ri rời bỏ, rút quân, về xứ, và ở tại Ni-ni-ve. 38 Một ngày kia khi ông đang thờ lạy trong đền thờ của Nít-róc thần của ông, hai con trai ông, Át-ram-mê-léc và Sa-rết-se, đã dùng gươm hạ sát ông, rồi chúng bỏ trốn qua xứ A-ra-rát. Ê-sạc-hát-đôn, một con trai khác của ông, lên ngôi kế vị.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu