Ê-sai: Chương 31

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB23C031)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Khốn thay cho những kẻ xuống Ê-díp-tô đặng cầu cứu, nhờ những ngựa, cậy những xe binh vì nó nhiều, và những lính kỵ vì nó mạnh, mà không ngó về Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, và chẳng tìm cầu Đức Giê-hô-va! 2. Nhưng mà, Ngài cũng là khôn sáng! Ấy chính Ngài là Đấng giáng tai vạ, chẳng hề ăn lời mình. Ngài sẽ dấy lên nghịch cùng nhà kẻ dữ, và nghịch cùng kẻ giúp bọn gian ác. 3. Vả, người Ê-díp-tô là loài người, không phải là Đức Chúa Trời; những ngựa nó chỉ là xác thịt, không phải là thần. Khi Đức Giê-hô-va sẽ giang tay ra, tức thì kẻ giúp sẽ vấp, kẻ được giúp sẽ ngã, cả hai đều diệt mất.

4. Vì Đức Giê-hô-va đã phán cùng ta như vầy: Như sư tử hoặc sư tử con bắt được mồi và gầm thét, mặc dầu bọn chăn chiên nhóm lại thành đoàn, nó cũng chẳng thấy kêu mà rùng, thấy động mà sợ; đồng một thể ấy, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ xuống đặng đánh trận trên núi Si-ôn và trên đồi nó. 5. Như chim bay liệng thể nào, đồng một thể ấy, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ che chở Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ che chở và cứu vớt cho, sẽ vuợt qua và gìn giữ cho.

6. Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, vậy hãy trở lại cùng Đấng mà các ngươi đã dấy loạn nghịch cùng, 7. vì trong ngày đó, ai nấy sẽ bỏ thần tượng mình bằng bạc bằng vàng, là đồ các ngươi đã dùng chính tay mình làm mà phạm tội. 8. A-si-ri sẽ ngã dưới gươm, chẳng phải gươm của loài người; và cái gươm mà chẳng phải là gươm của người ta sẽ nuốt nó. Nó sẽ trốn khỏi gươm đó, và những kẻ trai trẻ nó sẽ phải chịu khổ dịch. 9. Vầng đá nó sẽ qua đi vì sự kinh hãi, các quan trưởng nó sẽ kính sợ vì cờ xí, Đức Giê-hô-va phán như vậy, tức là Đấng có lửa tại Si-ôn, có lò tại Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch 2011

Quở Trách vì Cậy Vào Ai-cập

1 Khốn cho những kẻ xuống Ai-cập tìm cầu giúp đỡ,

Những kẻ cậy vào chiến mã,

Những kẻ nhờ vào các xe chiến mã, vì thấy chúng có nhiều,

Những kẻ ỷ vào kỵ binh, vì nghĩ rằng chúng mạnh,

Nhưng không cậy vào Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, hoặc tìm cầu CHÚA!

2 Khá biết rằng Ngài là Ðấng khôn ngoan;

Ngài có quyền giáng họa;

Ngài không rút lại lời Ngài đã phán;

Ngài sẽ trỗi dậy nghịch lại nhà của phường gian ác;

Ngài sẽ chống lại những kẻ giúp bọn gây nên tội ác.

3 Quân Ai-cập chỉ là phàm nhân chứ nào phải Ðức Chúa Trời;

Ngựa của chúng chỉ là loài xác thịt chứ đâu phải thần linh;

Khi CHÚA đưa cánh tay Ngài ra,

Kẻ giúp đỡ sẽ ngã nhào, và kẻ được giúp đỡ sẽ ngã quỵ;

Cả bọn chúng sẽ cùng nhau bị tiêu diệt.

CHÚA Sẽ Giải Cứu Giê-ru-sa-lem

4 Vì CHÚA đã phán với tôi thế này,

“Như con sư tử trưởng thành hoặc như con sư tử tơ gầm gừ để bảo vệ con mồi của nó thể nào,

–Cho dù cả đám người chăn gọi nhau đến tấn công nó,

Nó cũng chẳng kinh hãi chút nào dù họ hét la inh ỏi,

Nó cũng chẳng bất ổn vì tiếng ồn ào của họ–

CHÚA các đạo quân sẽ ngự xuống để chiến đấu trên Núi Si-ôn và trên đồi của núi đó cũng thể ấy.

5 Như con chim lượn qua lượn lại bảo vệ tổ nó thể nào,

CHÚA các đạo quân sẽ bảo vệ Giê-ru-sa-lem cũng thể ấy;

Ngài sẽ bảo vệ và giải cứu nó;

Ngài sẽ chừa nó lại và giải thoát nó.”

6 Hỡi dân I-sơ-ra-ên, các ngươi hãy quay về với Ðấng các ngươi đã công khai phản bội, 7 vì trong ngày ấy, tất cả các ngươi sẽ vứt bỏ những thần tượng bằng bạc và các thần tượng bằng vàng do bàn tay tội lỗi của các ngươi làm ra.

8 “Bấy giờ A-sy-ri sẽ sụp đổ bằng gươm, nhưng không phải gươm của phàm nhân;

Một thanh gươm không phải của loài người sẽ ăn nuốt nó;

Nó sẽ bỏ chạy trước lưỡi gươm ấy;

Các trai tráng của nó sẽ bị bắt đi làm lao dịch.

9 Nó sợ hãi đến nỗi phải bỏ các chiến lũy xây trên núi đá mà trốn đi;

Các quan tướng nó kinh hoảng đến độ vứt cờ mà chạy,”

CHÚA phán.

Ngài là Ðấng mà lửa của Ngài đang rực cháy tại Si-ôn,

Lò của Ngài đang nung đốt tại Giê-ru-sa-lem.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu