Ê-sai: Chương 30

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB23C030)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va phán: Khốn thay cho con cái bội nghịch, lập mưu chẳng bởi ý ta, kết ước chẳng cậy Thần ta, hầu cho thêm tội trên tội; 2. chúng nó chưa hỏi miệng ta, đã khởi đi xuống Ê-díp-tô, để cậy sức mạnh của Pha-ra-ôn mà thêm sức cho mình, và núp dưới bóng Ê-díp-tô! 3. Cho nên sức mạnh của Pha-ra-ôn sẽ làm sỉ nhục các ngươi, nơi ẩn náu dưới bóng Ê-díp-tô sẽ trở nên sự xấu hổ các ngươi. 4. Các quan trưởng dân nó đã tới Xô-an, sứ giả đã đến Ha-ne; 5. hết thảy sẽ mắc cỡ vì một dân kia chẳng làm ích chi cho mình, chẳng cứu giúp cũng chẳng làm lợi, song làm cho mang hổ mang nhuốc.

6. Gánh nặng về các thú vật phương nam.

Trong xứ gian nan khốn khổ, tự xứ đó đến những sư tử đực, sư tử cái, rắn lục và rắn lửa bay. Chúng nó chở của cải mình trên vai lừa con, vật báu trên gu lạc đà, đặng dâng cho một dân tộc chẳng làm ích gì được hết. 7. Sự cứu giúp của người Ê-díp-tô chẳng qua là hư không vô ích, nên ta đặt tên nó là Ra-háp, ngồi yên chẳng động.

8. Bây giờ, ngươi hãy đi, chạm lời nầy trên bảng nhỏ ở trước mặt họ, hãy chép vào sách, để truyền lại đời sau, mãi mãi không cùng. 9. Dân nầy là bội nghịch, là con cái nói dối, con cái không muốn nghe luật pháp Đức Giê-hô-va; 10. nói với kẻ tiên kiến rằng: Đừng tiên kiến làm chi! nói với kẻ tiên tri rằng: Đừng nói tiên tri về lẽ thật! Hãy nói cho chúng tôi những điều vui thú, hãy lấy những sự huyễn hoặc bảo chúng tôi! 11. Hãy lìa khỏi đường, bỏ khỏi lối, cất Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên khỏi mặt chúng tôi!

12. Vậy nên, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Vì các ngươi khinh bỏ lời nầy, cậy điều bạo ngược và trái nghịch, mà nương-nhờ những sự ấy, 13. bởi cớ đó, tội các ngươi như tường nẻ sắp vỡ, lồi ra trên cao, chỉ trong giây phút sẽ thình lình đổ xuống. 14. Ngài sẽ đập bể nó như cái bình thợ gốm bị bể ra, bể ra từng miếng, chẳng tiếc gì; đến nỗi trong những miếng mẻ nó, sẽ chẳng tìm được một mảnh nào để lấy lửa nơi bếp hay là múc nước nơi hồ.

15. Vả, Chúa Giê-hô-va, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, có phán như vầy: Các ngươi sẽ được rỗi, là tại trở lại và yên nghỉ; các ngươi sẽ được sức mạnh, là tại yên lặng và trông cậy. Nhưng các ngươi đã không muốn thế! 16. Các ngươi nói rằng: Không; chúng tôi sẽ cỡi ngựa chạy trốn! Ừ phải, các ngươi sẽ phải chạy trốn. Chúng tôi cỡi ngựa chạy mau! Ừ phải, những kẻ đuổi theo các ngươi cũng sẽ chạy mau! 17. Một người dọa, ngàn người đi trốn; năm người dọa, các ngươi đều đi trốn, cho đến chừng nào các ngươi còn sót lại như cây vọi trên đỉnh núi, như cờ xí trên gò.

18. Dầu vậy, Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để làm ơn cho các ngươi; Ngài sẽ được tôn lên mà thương xót các ngươi; vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công nghĩa. Phước thay cho mọi kẻ trông đợi Ngài! 19. Vì dân nầy sẽ ở trong Si-ôn nơi Giê-ru-sa-lem; ngươi chẳng còn khóc lóc nữa. Khi ngươi kêu, Ngài chắc sẽ làm ơn; mới vừa nghe ngươi, Ngài liền nhậm lời. 20. Dầu Chúa ban bánh hoạn nạn và nước khốn khó cho các ngươi, các thầy giáo ngươi sẽ chẳng lẩn khuất nữa, mắt ngươi sẽ được thấy các thầy giáo ngươi. 21. Khi các ngươi xê qua bên hữu hoặc bên tả, tai các ngươi sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng: Nầy là đường đây, hãy noi theo! 22. Các ngươi sẽ lấy bạc bọc tượng chạm, lấy vàng thếp tượng đúc của mình làm ô uế, mà ném ra xa như đồ dơ bẩn, và bảo nó rằng: Hãy ra khỏi đây!

23. Chúa sẽ khiến mưa xuống trên giống các ngươi gieo ở đất; bánh lương thực từ đất sanh sản sẽ màu mỡ và dư dật; trong ngày đó, súc vật các ngươi sẽ ăn cỏ nơi đồng rộng. 24. Bò và lừa con cày ruộng sẽ ăn thóc ngon mà người ta dê bằng mủng với nia. 25. Đến ngày chém giết lớn, khi đồn lũy đổ xuống, thì trên mọi núi cao đồi cả sẽ có những suối nước chảy. 26. Sáng mặt trăng sẽ chói lói như sáng mặt trời, và sự sáng mặt trời sẽ lớn hơn bảy lần, như vốn là sự sáng của bảy ngày, trong ngày Đức Giê-hô-va buộc dấu vít của dân Ngài, và chữa lành vết thương nó.

27. Nầy, danh Đức Giê-hô-va từ xa mà đến; cơn giận phừng phừng, như khói đậm bay lên, môi đầy thạnh nộ, lưỡi giống như lửa nuốt. 28. Hơi thở Ngài khác nào sông vỡ lở, nước lên ngập đến cổ. Ngài lấy cái sàng hủy diệt mà sàng các nước, và dùng cái khớp dẫn đi lạc đường mà khớp hàm các dân.

29. Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng Đá của Y-sơ-ra-ên. 30. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho nghe tiếng oai nghiêm Ngài. Ngài sẽ tỏ cánh tay hăm dọa của mình ra, giữa cơn giận Ngài, những ngọn lửa nuốt, gió táp, bão, và mưa đá. 31. Vì, A-si-ri sẽ nghe tiếng Đức Giê-hô-va mà run sợ. Ngài sẽ lấy roi đánh A-si-ri; 32. và mỗi khi Đức Giê-hô-va lấy roi định đánh nó, thì người ta sẽ nghe tiếng trống và đàn cầm; vả, trong những trận mạc Đức Giê-hô-va sẽ vung cánh tay mà tranh chiến cùng nó. 33. Vì Tô-phết đã sửa soạn từ xưa; sắm sẵn cho vua. Nó sâu và rộng, trên có lửa và củi thật nhiều; hơi thở của Đức Giê-hô-va như suối lưu hoàng nhúm nó.

Bản Dịch 2011

Quở Trách vì Cậy Vào Ai-cập

1 CHÚA phán,

“Khốn cho những con cái phản nghịch;

Chúng thực hiện kế hoạch, nhưng không phải kế hoạch của Ta;

Chúng ký hiệp ước, nhưng không bởi Thần Ta soi dẫn;

Chúng cứ chồng chất tội này trên tội khác.

2 Chúng tự ý dọn xuống Ai-cập mà không thèm hỏi Ta;

Chúng cho rằng chúng sẽ trở nên mạnh mẽ khi dựa vào sức mạnh của Pha-ra-ôn,

Và núp dưới bóng của Ai-cập.

3 Vì thế sức mạnh của Pha-ra-ôn sẽ trở thành nỗi sỉ nhục của các ngươi;

Sự cậy nhờ vào bóng của Ai-cập sẽ khiến các ngươi bị nhục nhã.

4 Vì các quan tướng của nó đã kéo quân đến Xô-an;

Các sứ giả của nó đã đến Ha-ne;

5 Rồi đây tất cả các ngươi sẽ hổ thẹn vì một dân chẳng giúp được gì;

Thật chúng chẳng giúp được gì, nhưng chỉ đem lại xấu hổ và nhục nhã mà thôi.”

6 Sứ điệp nghịch lại những con thú ở phương Nam:

“Trong xứ của gian lao và sầu khổ,

Xứ của sư tử tơ và sư tử cái,

Xứ của rắn lục và rắn lửa bay,

Chúng chở các bửu vật của mình trên lưng các lừa tơ,

Chúng mang các báu vật của mình trên bướu các lạc đà,

Ðể mang đến cống hiến cho một dân chẳng giúp được gì,

7 Vì sự giúp đỡ của Ai-cập chỉ là hư không và rỗng tuếch,

Nên Ta gọi nó là ‘Thủy quái bị cột giò.’”

Một Dân Hay Phản Bội

8 “Bây giờ hãy đi, đến trước mặt chúng, và viết những điều ấy trên một tấm bảng;

Hãy chép nó vào một cuộn sách để lưu lại về sau,

Hầu làm một bằng chứng cho đến muôn đời,

9 Vì chúng là một dân hay phản bội,

Những đứa con vô tín,

Những con cái không nghe theo luật pháp của CHÚA.

10 Chúng nói với những vị tiên kiến, ‘Ðừng thấy gì,’

Và nói với các vị tiên tri,

‘Ðừng nói tiên tri cho chúng tôi biết những gì là đúng,

Nhưng hãy kể cho chúng tôi nghe những chuyện khoái tai thôi;

Hãy kể cho chúng tôi nghe những chuyện mộng mơ hư ảo.

11 Hãy lìa bỏ chánh đạo, hãy tách khỏi đường ngay;

Ðừng nói cho chúng tôi nghe điều gì về Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên nữa.’

12 Vì thế Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên phán,

Bởi vì các ngươi loại bỏ lời Ta, nhưng cậy vào việc áp bức và lừa đảo, rồi để lòng cậy nhờ vào đó;

13 Vì thế hậu quả của tội lỗi này sẽ đổ trên các ngươi,

Như một tường cao bị nứt, phình ra, và sắp vỡ,

Nó sẽ sụp đổ thình lình, trong chốc lát.

14 Nó sẽ vỡ nát như một bình sành bị vỡ;

Nó sẽ bị vỡ nát tan tành,

Ðến nỗi trong đống vụn người ta không thể tìm được một miếng sành,

Ðể có thể dùng làm đồ lấy lửa trong bếp,

Hoặc để múc nước ngoài ao.”

15 Vì CHÚA Hằng Hữu, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, phán,

“Nếu các ngươi trở về và yên tâm chờ đợi, các ngươi sẽ được giải cứu;

Yên lặng và tin cậy vào Ta sẽ là sức mạnh của các ngươi,

Nhưng các ngươi không muốn vậy;

16 Các ngươi nói, ‘Không, chúng tôi muốn lên ngựa chạy trốn,’

Cho nên các ngươi sẽ được chạy trốn;

‘Chúng tôi muốn phóng ngựa vọt nhanh,’

Cho nên những kẻ rượt đuổi các ngươi cũng sẽ phi ngựa rượt nhanh.

17 Chỉ một người hăm dọa, cả ngàn người sẽ bỏ chạy;

Chỉ năm người ngăm đe, cả miền sẽ bỏ xứ vượt biên,

Cho đến khi xứ sở các ngươi chỉ còn trơ trọi như cột cờ chơ vơ trên đỉnh núi,

Và lẻ loi như ngọn cờ đơn độc giữa đỉnh đồi.”

Lời Hứa Dành Cho Si-ôn

18 Tuy nhiên CHÚA vẫn chờ đợi để gia ơn ban phước cho các ngươi;

Dầu vậy Ngài cũng sẽ trỗi dậy để bày tỏ lòng thương xót đối với các ngươi;

Vì CHÚA là Ðức Chúa Trời của công lý;

Phước hạnh thay cho những ai trông cậy nơi Ngài.

19 Hỡi dân cư của Si-ôn đang sống tại Giê-ru-sa-lem,

Các ngươi sẽ không phải khóc lóc nữa,

Vì khi vừa nghe tiếng các ngươi kêu, Ngài đã dủ lòng thương xót,

Vừa nghe tiếng các ngươi xin, thì Ngài đã nhậm lời.

20 Dù Chúa đã để cho các ngươi ăn bánh giữa nghịch cảnh và uống nước giữa khó khăn hoạn nạn,

Nhưng Ðấng Dạy Dỗ các ngươi sẽ không ẩn mặt nữa,

Chính mắt các ngươi sẽ thấy được Ðấng Dạy Dỗ mình.

21 Khi các ngươi lưỡng lự không biết phải chọn đường nào,

Không biết chọn đi qua bên phải hoặc đi qua bên trái,

Bấy giờ tai các ngươi sẽ nghe một tiếng nói sau lưng,

“Ðây là con đường đúng, hãy bước vào.”

22 Bấy giờ các ngươi sẽ coi những hình tượng được dát bạc hoặc mạ vàng là những đồ ô uế;

Các ngươi sẽ vứt chúng đi như giẻ rách ô nhơ;

Các ngươi sẽ nói với chúng rằng, “Hãy cút khỏi nơi đây!”

23 Bấy giờ Ngài sẽ ban mưa xuống ruộng rẫy các ngươi đã gieo trồng hạt giống;

Rồi lương thực và các sản phẩm của đất đai sẽ có phẩm chất cao và sung túc dồi dào.

Trong ngày ấy súc vật các ngươi sẽ ăn trên những đồng cỏ mênh mông bát ngát;

24 Ngay cả bò và lừa gánh vác việc cày bừa cũng được ăn toàn những ngọn rạ non,

Tức thực phẩm cho bò lừa đã được dùng xẻng và chĩa trộn chất bổ vào rồi để riêng ra.

25 Trên mỗi ngọn núi cao, trên mỗi ngọn đồi cao, sẽ có những suối nước và lạch khe tuôn chảy,

Trong ngày thảm sát, ngày các pháo tháp sụp đổ.

26 Ngoài ra ánh sáng mặt trăng sẽ rạng rỡ như ánh sáng mặt trời;

Còn ánh sáng mặt trời sẽ có hiệu năng gấp bảy lần, như hiệu năng của bảy ngày thường cộng lại,

Trong ngày CHÚA băng bó các vết thương của con dân Ngài,

Và chữa lành những thương tích đã bị Ngài đánh phạt.

Sự Ðoán Phạt A-sy-ri

27 Này, danh CHÚA đang từ xa tiến đến;

Cơn giận Ngài bừng cháy tựa lửa hừng;

Môi Ngài đang đằng đằng nộ khí;

Lưỡi Ngài đang hừng hực lửa thiêu;

28 Hơi thở Ngài như thác ào ào tuôn đổ và nước ngập tới cổ.

Ngài dùng cái sàng hủy diệt để sàng sảy các nước;

Ngài đặt trong miệng các dân cái hàm khớp, khiến chúng bị điều khiển đi lạc đường.

29 Các ngươi sẽ hát một bài ca, như trong đêm cử hành thánh lễ;

Lòng các ngươi sẽ vui như người bước theo nhịp sáo,

Tiến lên núi của CHÚA,

Vầng Ðá của I-sơ-ra-ên.

30 CHÚA sẽ cho người ta nghe tiếng oai nghiêm của Ngài;

Ngài sẽ cho họ thấy cánh tay Ngài giáng xuống,

Trong cơn nóng giận phừng phừng,

Như ngọn lửa hừng đang sẵn sàng thiêu đốt,

Cùng với mưa gió, bão tố, và mưa đá.

31 Quân A-sy-ri sẽ cực kỳ kinh hãi khi nghe tiếng CHÚA,

Khi Ngài lấy roi đánh phạt chúng.

32 Nơi nào có roi CHÚA đánh phạt chúng,

Nơi đó sẽ có tiếng trống và tiếng đàn;

Ngài sẽ giao chiến với chúng trong những trận đánh đầy âm thanh hỗn loạn,

33 Vì lò thiêu xác chúng đã được chuẩn bị sẵn từ lâu;

Thật vậy nó đã sẵn sàng thiêu vua của chúng;

Hồ lửa vừa sâu và vừa rộng; củi và lửa đều nhiều,

Hơi thở của CHÚA thổi qua, như một luồng lưu hoàng,

Khiến nó cháy bùng.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu