Ê-sai: Chương 21

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB23C021)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Gánh nặng về đồng vắng ở gần biển.

Nó đến từ đồng vắng, là đất đáng kinh khiếp, khác nào cơn gió lốc vụt qua trong phương nam. 2. Có sự hiện thấy hãi hùng đã tỏ ra cho tôi: kẻ gian dối ở gian dối, kẻ tàn hại làm tàn hại!

Hỡi người Ê-lam, hãy lên; Hỡi người Mê-đi, hãy vây đi! Ta sẽ làm cho dứt mọi tiếng than thở nó.

3. Vậy nên lưng ta đau lắm, quặn thắt như đàn bà đang sanh đẻ; sự đau đớn mà ta chịu, làm cho ta không nghe, sự kinh hãi làm cho ta không thấy! 4. Lòng ta mê muội, rất nên khiếp sợ; vốn là chiều hôm ta ưa thích, đã đổi ra sự run rẩy cho ta. 5. Người ta đặt bàn tiệc, cắt kẻ canh giữ; người ta ăn và uống. Hỡi các quan trưởng, hãy chờ dậy! Hãy thoa dầu cho cái thuẫn!

6. Vì Chúa phán cùng tôi như vầy: Hãy đi, sắp đặt vọng canh, thấy việc gì thì báo. 7. Khi nó thấy quân lính cỡi ngựa đi từng cặp, và có lừa cùng lạc đà từng bầy, thì nó phải chăm chỉ mà nghe. 8. Đoạn nó kêu lên như sư tử, mà rằng: Hỡi Chúa, tôi đứng rình nơi chòi trông cả ngày, và đứng tại chỗ tôi canh cả đêm. 9. Nầy, có quân lính cỡi ngựa đi từng cặp mà đến. Nó đáp rằng: Ba-by-lôn đổ xuống rồi, đổ xuống rồi! Mọi hình tượng tà thần của nó đã bể nát trên đất rồi!

10. Hỡi lúa bị đạp của ta, là thóc trên sân kia! sự ta đã nghe từ Đức Giê-hô-va vạn quân, tức là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, thì ta đã bảo cho ngươi biết.

11. Gánh nặng về Đu-ma. Có người từ Sê-i-rơ kêu tôi rằng: Hỡi người canh, đêm thể nào? Hỡi người canh, đêm thể nào? 12. Người canh đáp rằng: Buổi sáng đến; đêm cũng đến. Nếu muốn hỏi thì hỏi đi; hãy trở lại, hãy đến.

13. Gánh nặng về A-ra-bi.

Hỡi đoàn đi buôn ở Đê-đan, sẽ ngủ trong rừng xứ A-ra-bi. Dân cư Thê-ma đã đem nước cho những kẻ khát; 14. đã đón những người trốn đặng cho họ bánh. 15. Vì họ trốn gươm, trốn gươm trần, trốn cung giương ra, trốn sự chiến tranh kinh khiếp. 16. Chúa đã phán cùng tôi như vầy: Trong một năm nữa, kể như năm kẻ ở mướn, cả sự vinh hiển của Kê-đa sẽ hao mòn. 17. Những kẻ cầm cung mạnh mẽ, là con cái của Kê-đa, sẽ sót lại chẳng bao lăm. Vì Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, đã phán vậy.

Bản Dịch 2011

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Ba-by-lôn

1 Sứ điệp về vùng đồng hoang dọc miền duyên hải:

Giống như những cơn lốc từ phương nam quét sạch,

Kẻ xâm lăng sẽ từ miền sa mạc kéo đến,

Từ vùng đất kinh hoàng tiến về.

2 Tôi được báo cho hay một khải tượng hãi hùng;

Quân phản bội phản bội,

Kẻ hủy diệt hủy diệt.

Hỡi Ê-lam, hãy tiến lên,

Hỡi Mê-đi, hãy bao vây.

Ta sẽ làm cho mọi tiếng thở than chấm dứt.

3 Vì thế lòng dạ tôi bồi hồi lo lắng;

Tôi đau đớn quặn thắt,

Như sản phụ đau đớn lúc lâm bồn.

Tôi té xỉu khi nghe về nó,

Tôi hoảng kinh khi thấy nó đến gần.

4 Tôi trở nên như kẻ mất hồn,

Nỗi kinh hãi đã làm tôi run sợ.

Cảnh hoàng hôn tôi trông đợi đã biến thành nỗi kinh hoàng cho tôi.

5 Họ dọn tiệc, họ trải thảm ra,

Họ ăn, họ uống.

Hỡi các tướng lãnh, hãy đứng lên, hãy thoa dầu trên các thuẫn khiên.

6 Vì Chúa đã phán với tôi thế này:

“Hãy đi, đặt người canh gác,

Khi thấy gì thì hãy báo cáo ngay.

7 Khi thấy xe chiến mã với một cặp kỵ binh, hoặc xe do lừa kéo, hoặc xe do lạc đà kéo, thì hãy nghe cho kỹ, hãy quan sát kỹ càng.”

8 Rồi người canh gác phải lớn tiếng báo cáo như sư tử rống rằng,

“Trình thượng cấp, tôi đứng nơi vọng canh suốt ngày,

Tôi trực tại trạm gác thâu đêm.

9 Kìa, đạo quân kỵ binh đã đến,

Từng cặp kỵ binh trên mỗi xe chiến mã.”

Bấy giờ người chỉ huy đáp lại và nói,

“Ba-by-lôn đã sụp đổ, đã sụp đổ;

Tất cả hình tượng các thần của nó đã vỡ nát tan tành trên mặt đất.”

10 Hỡi dân tộc tôi, những người bị chà đạp và sàng sảy như lúa thóc,

Những gì tôi đã nghe từ CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên,

Tôi xin loan báo cho các người.

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Ðu-ma

11 Sứ điệp về Ðu-ma:

Có người từ Sê-i-rơ gọi tôi,

“Hỡi người canh gác, đêm trường còn bao lâu nữa?

Hỡi người canh gác, đêm trường còn bao lâu nữa?”

12 Người canh gác đáp,

“Bình minh sắp ló dạng rồi, nhưng đêm trường cũng cùng đến!

Bạn muốn hỏi gì, xin cứ hỏi;

Hãy trở lại, hãy đến nhé.”

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Ả-rập

13 Sứ điệp về Ả-rập:

Hỡi đoàn thương gia của Ðê-đan,

Các người sẽ trú ẩn giữa các lùm cây trong đồng hoang Ả-rập.

14 Hỡi dân cư ở xứ Tê-ma,

Hãy đem nước đến cho những người đang chết khát,

Hãy mang bánh đến cho những người đang trốn tránh,

15 Vì họ đang trốn khỏi gươm,

Họ đang trốn khỏi những lưỡi gươm đã tuốt ra khỏi vỏ,

Họ đang trốn khỏi những cây cung đã giương lên,

Họ đang trốn khỏi trận chiến tranh khốc liệt.

16 Vì đây là những gì Chúa đã phán với tôi:

Trong vòng một năm, như số năm người làm thuê hoàn tất giao kèo vừa mãn hạn, tất cả vinh hoa phú quý của Kê-đa sẽ chấm dứt; 17 số dũng sĩ sử dụng cung tên của Kê-đa sẽ còn lại rất ít, vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, đã phán vậy.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu