Ê-sai: Chương 18

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB23C018)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Ôi! đất đập cánh ào ào kia, là đất ở bên kia các sông của Cút; 2. sai sứ vượt biển, cỡi thuyền bằng lau đi trên mặt nước! Hỡi các sứ giả nhặm lẹ kia, hãy đi đến nước người cao da mởn, đến dân đáng kính sợ từ khi lập nước trở đi, đến dân hay cân lường và giày đạp, là nước mà có những sông chia đất nó. 3. Hỡi các ngươi hết thảy, là dân thiên hạ ở trên đất kia, vừa khi cờ dựng trên núi, hãy xem; vừa khi kèn thổi, hãy nghe!

4. Vả, Đức Giê-hô-va đã phán cùng ta như vầy: Ta sẽ ở yên lặng, và ở từ chỗ ta ngự mà xem, như ánh nắng sáng sủa, như mây ngút trong nắng mùa gặt. 5. Nhưng, trước ngày gặt, khi mùa hoa đã cuối, và hoa nho thành trái hầu chín, thì Ngài sẽ dùng liềm cắt những nhánh, tỉa bỏ những nhánh rậm lá. 6. Chúng nó sẽ cùng nhau bị bỏ lại cho chim ăn thịt trong núi, và cho cả thú vật trên đất; những chim ăn thịt đó sẽ dùng mà qua mùa hạ, và những thú vật trên đất sẽ dùng mà qua mùa đông.

7. Trong lúc đó, dân người cao da mởn, tức là dân đáng kinh sợ từ khi lập nước trở đi, là dân hay cân lường và giày đạp, là nước mà có những sông chia đất nó, chính dân ấy sẽ đem lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va vạn quân, trong nơi danh Đức Giê-hô-va vạn quân ngự, là núi Si-ôn.

Bản Dịch 2011

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Ê-thi-ô-pi

1 Khốn cho xứ của loài côn trùng đập cánh vù vù,

Ở tận mãi bên kia các dòng sông xứ Ê-thi-ô-pi,

2 Nó sai các sứ giả vượt biển bằng các thuyền đan bằng cỏ chỉ thảo lướt trên mặt nước.

Hãy ra đi, hỡi các sứ giả nhanh nhẹn;

Hãy đến một nước có dân cao lớn và da dẻ mịn màng,

Hãy tới một dân mà mọi người xa gần đều khiếp sợ,

Một nước hùng cường và đàn áp các lân bang,

Một nước có các sông phân chia lãnh thổ.

3 Hỡi tất cả các ngươi, dân cư trên thế giới,

Tức những người đang sống ở thế gian,

Hãy ngắm nhìn khi cờ hiệu giương lên trên núi;

Hãy lắng nghe khi tù và trỗi tiếng điểm binh,

4 Vì CHÚA đã phán với tôi thế này:

“Từ nơi Ta ngự, Ta sẽ lặng lẽ quan sát,

Như ánh nắng chói chang khi mặt trời đứng bóng,

Như màn sương tan mau dưới cơn nắng mùa gặt.”

5 Vì trước mùa hái nho, khi hoa nho biến mất trên cành,

Khi các đóa hoa biến thành những chùm nho chín mọng,

Ngài sẽ dùng rựa chặt các cành,

Cắt bỏ các nhánh, và vứt chúng đi.

6 Tất cả chúng sẽ bị bỏ thây để làm thức ăn cho chim chóc trên núi và cho các dã thú trên đất.

Chim chóc sẽ ăn chúng suốt mùa hè;

Mọi dã thú trên đất sẽ ăn chúng suốt mùa đông.

7 Bấy giờ một dân cao lớn và da dẻ mịn màng,

Một dân mà mọi người xa gần đều khiếp sợ,

Một nước hùng cường và đàn áp các lân bang,

Một nước có các sông phân chia lãnh thổ,

Sẽ sai người mang lễ vật đến dâng lên CHÚA các đạo quân,

Ở trên Núi Si-ôn,

Nơi danh CHÚA các đạo quân ngự.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu