Ê-sai: Chương 12

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB23C012)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Trong ngày đó, ngươi sẽ nói rằng:

“Đức Giê-hô-va ôi! Con cảm tạ Ngài,

Dù Ngài đã nổi giận với con,

Nhưng cơn giận của Ngài đã xoay hướng,

Và Ngài an ủi con.

2. Kìa, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của con;

Con sẽ tin cậy và không sợ hãi.

Bởi vì Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức mạnh và bài ca của con,

Ngài đã trở nên sự cứu rỗi của con.”

3. Vì vậy, các ngươi sẽ múc nước nơi những giếng của sự cứu chuộc với niềm vui.

4. Trong ngày đó, các ngươi sẽ nói rằng:

Hãy tôn ngợi Đức Giê-hô-va,

Hãy cầu khẩn danh Ngài;

Hãy công bố cho các dân biết những công việc của Ngài!

Hãy nhắc rằng danh Ngài được tôn cao!

5. Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, bởi vì Ngài đã làm những công việc kỳ vĩ;

Hãy khiến cho cả trái đất biết điều nầy!

6. Cư dân Si-ôn! Hãy reo hò và lớn tiếng tung hô!

Bởi vì Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, đang ngự ở giữa ngươi, là vĩ đại.

Bản Dịch Đại Chúng

Trong ngày đó, ngươi sẽ nói rằng: “Đức Giê-hô-va ôi! Con cảm tạ Ngài, dù Ngài đã nổi giận với con,

nhưng cơn giận của Ngài đã xoay hướng, và rồi Ngài an ủi con.”

Hãy nhìn xem, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của tôi; Tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Bởi vì Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức mạnh và bài ca của tôi, Ngài đã trở nên sự cứu rỗi của tôi.”

Vì vậy, các ngươi sẽ múc nước nơi những giếng của sự cứu chuộc với niềm vui. Trong ngày đó, các ngươi sẽ nói rằng: “Hãy tôn ngợi Đức Giê-hô-va, hãy cầu khẩn danh Ngài, hãy công bố cho các dân biết những công việc của Ngài! Hãy nhắc rằng danh Ngài được tôn cao! Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, bởi vì Ngài đã làm những công việc diệu kỳ, hãy khiến cho cả trái đất biết điều nầy!

Cư dân Si-ôn! Hãy reo hò và lớn tiếng tung hô! Bởi vì Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, đang ngự ở giữa ngươi, là vĩ đại.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Trong ngày đó, ngươi sẽ nói rằng:

“Đức Giê-hô-va ôi! Con cảm tạ Ngài,

Dù Ngài đã nổi giận với con,

Nhưng cơn giận của Ngài đã xoay hướng,

Và Ngài an ủi con.

2. Kìa, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của con;

Con sẽ tin cậy và không sợ hãi.

Bởi vì Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức mạnh và bài ca của con,

Ngài đã trở nên sự cứu rỗi của con.”

3. Vì vậy, các ngươi sẽ múc nước nơi những giếng của sự cứu chuộc với niềm vui.

4. Trong ngày đó, các ngươi sẽ nói rằng:

Hãy tôn ngợi Đức Giê-hô-va,

Hãy cầu khẩn danh Ngài;

Hãy công bố cho các dân biết những công việc của Ngài!

Hãy nhắc rằng danh Ngài được tôn cao!

5. Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, bởi vì Ngài đã làm những công việc kỳ vĩ;

Hãy khiến cho cả trái đất biết điều nầy!

6. Cư dân Si-ôn! Hãy reo hò và lớn tiếng tung hô!

Bởi vì Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, đang ngự ở giữa ngươi, là vĩ đại.

Bản Dịch 1925

1. Trong ngày đó, ngươi sẽ nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cảm tạ Chúa; vì Chúa vốn giận tôi, nhưng cơn giận Chúa đã lánh khỏi, và Chúa yên ủi tôi. 2. Nầy, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi; tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi; Ngài đã nên sự cứu rỗi tôi.

3. Vậy nên các ngươi sẽ vui vẻ mà múc nước nơi các nguồn sự cứu; 4. và trong ngày đó các ngươi sẽ nói rằng: Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va; hãy kêu cầu danh Ngài; hãy rao mọi việc của Ngài ra trong các dân tộc! Hãy xưng danh Ngài là tôn trọng! 5. Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ: nên phô cho thế gian đều biết! 6. Hỡi dân cư Si-ôn, hãy kêu lên to tiếng! Vì Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên là tôn trọng giữa ngươi.

Bản Dịch 2011

Cảm Tạ và Ca Ngợi

1 Trong ngày đó bạn sẽ nói,

“CHÚA ôi, con sẽ ca ngợi Ngài.

Mặc dù Ngài đã giận con,

Nhưng cơn giận của Ngài đã quay khỏi con,

Và Ngài đã an ủi con.”

2 Thật vậy Ðức Chúa Trời là Ðấng Giải Cứu của tôi;

Tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi;

Vì CHÚA, chính CHÚA là sức mạnh của tôi và bài ca của tôi;

Ngài đã trở thành sự cứu rỗi của tôi.

3 Với lòng vui mừng, anh chị em sẽ kéo gàu để lấy nước từ các giếng cứu rỗi.

4 Trong ngày đó anh chị em sẽ nói,

“Hãy cảm tạ CHÚA,

Hãy kêu cầu danh Ngài;

Hãy cho các dân biết những việc Ngài làm;

Hãy tôn cao danh Ngài.

5 Hãy ca hát tôn ngợi CHÚA,

Vì Ngài đã làm những việc vinh hiển;

Hãy cho cả thế gian biết điều ấy.

6 Hỡi dân Giê-ru-sa-lem, hãy lớn tiếng hoan ca,

Vì Ðấng Thánh ở giữa các ngươi thật vĩ đại.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành