Ê-sai: Chương 10

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB23C010)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Khốn thay cho những kẻ lập luật không công bình, cho những kẻ chép lời trái lẽ, 2. cất mất sự công bình khỏi kẻ nghèo, cướp lẽ phải của kẻ khốn khó trong dân ta, lấy kẻ góa bụa làm miếng mồi, kẻ mồ côi làm của cướp! 3. Tới ngày thăm phạt, khi họa hoạn từ xa mà đến, các ngươi sẽ làm thể nào? Các ngươi trốn đến cùng ai để cầu cứu, và để sự vinh hiển mình ở nơi nào? 4. Chúng nó chỉ có khom lưng dưới những kẻ phu tù, và ngã dưới những kẻ bị giết! Dầu vậy, cơn giận của Chúa chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra.

5. Hỡi A-si-ri, là cái roi của sự thạnh nộ ta! Cái gậy cầm trong tay nó là sự tức giận của ta vậy! 6. Ta sẽ sai nó nghịch cùng một nước chẳng tin kính; khiến nó đi đánh một dân mà ta nổi giận, để cướp lấy, bóc lột, và giày đạp chúng nó như bùn ngoài đường. 7. Nhưng nó không có ý thế, trong lòng nó chẳng nghĩ như vậy: lại thích phá hại, và hủy diệt nhiều dân. 8. Vì nó nói rằng: Các quan trưởng của ta há chẳng phải đều là vua sao? 9. Há lại Ca-nô chẳng như Cạt-kê-mít, Ha-mát chẳng như Ạt-bát, Sa-ma-ri chẳng như Đa-mách sao? 10. Như tay ta đã tới đến các nước của thần tượng, tượng chạm của họ lại hơn của Giê-ru-sa-lem và Sa-ma-ri nữa, 11. thì ta há chẳng sẽ làm cho Giê-ru-sa-lem và thần tượng nó cũng như ta đã làm cho Sa-ma-ri và thần tượng nó sao?

12. Nên sẽ xảy ra khi Chúa đã làm xong cả việc trên núi Si-ôn và tại Giê-ru-sa-lem, thì chính ta sẽ hành phạt những bông trái bởi lòng kiêu ngạo và sự vinh hiển của con mắt ngó cao của vua A-si-ri. 13. Vì người nói rằng: Ta đã làm điều đó bởi sức mạnh của tay ta, bởi sự khôn ngoan ta, vì ta là thông minh. Ta đã dời đổi giới hạn các dân; đã cướp của quí họ, như một người mạnh đã làm cho những kẻ đang ngồi phải xuống. 14. Tay ta đã tìm được của cải các dân như bắt ở chim, vơ vét cả đất như lượm trứng đã bỏ; chẳng có ai đập cánh, mở mỏ, hay là kêu hót!

15. Cái rìu há lại khoe mình cùng người cầm rìu ư? Cái cưa há lại dấy lên nghịch cùng kẻ cầm cưa ư? Thế cũng như cái roi vận động kẻ giơ roi, cái gậy nâng đỡ cánh tay cầm gậy! 16. Vậy nên, Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, sẽ làm cho những người mập mạnh của nó trở nên gầy mòn, và dưới sự vinh hiển nó sẽ đốt cháy lên như lửa thiêu đốt. 17. Sự sáng của Y-sơ-ra-ên sẽ trở nên lửa, Đấng Thánh nó sẽ trở nên ngọn đèn, chỉ trong một ngày, đốt tiêu gai gốc và chà chuôm nó; 18. lại thiêu hủy vinh hoa của rừng cây và ruộng màu mỡ nó, cả linh hồn và thân thể; như kẻ cầm cờ xí ngất đi vậy. 19. Bấy giờ những cây trên rừng nó còn sót lại chẳng là bao, một đứa bé con có thể chép lấy được.

20. Trong ngày đó, dân sót của Y-sơ-ra-ên, và người thoát nạn của nhà Gia-cốp, sẽ không cậy kẻ đánh mình nữa; nhưng thật lòng cậy Đức Giê-hô-va, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. 21. Một số dân sót, tức là dân sót của Gia-cốp, sẽ trở lại cùng Đức Chúa Trời quyền năng. 22. Hỡi Y-sơ-ra-ên, dầu dân ngươi như cát biển, chỉ một phần sót lại sẽ trở lại. Sự hủy diệt đã định, bởi vì sự công bình tràn khắp. 23. Vì Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, đã định làm trọn sự hủy diệt trong khắp đất.

24. Vậy có lời Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán như vầy: Hỡi dân ta, ngươi ở tại Si-ôn, chớ sợ người A-si-ri, dầu họ lấy roi đánh ngươi và giá gậy trên ngươi theo cách người Ê-díp-tô. 25. Vì còn ít lâu nữa, ta sẽ hết giận các ngươi; cơn thạnh nộ ta trở nghịch cùng dân ấy đặng hủy diệt nó. 26. Bấy giờ Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ giá roi trên họ, như Ngài đã đánh giết người Ma-đi-an nơi vầng đá Hô-rếp; lại sẽ giơ gậy trên biển, sẽ giơ lên như đã làm trong xứ Ê-díp-tô. 27. Trong ngày đó, gánh nặng nó sẽ cất khỏi vai ngươi, ách nó cất khỏi cổ ngươi, ách sẽ bị gãy vì sự béo mập. 28. Nó đi đến A-giát: trải qua Mi-gơ-rôn, để đồ đạc tại Mích-ma. 29. Chúng nó vuợt qua ải, đóng trại tại Ghê-ba; Ra-ma run sợ; Ghi-bê-a của Sau-lơ chạy trốn. 30. Hỡi con gái Ga-lim, hãy cất tiếng kêu to! Hỡi người La-ít, hãy ghé tai mà nghe! Thương thay cho người A-na-tốt! 31. Mát-mê-na trốn tránh; dân cư Ghê-bim tìm chỗ núp. 32. Chính ngày đó chúng nó sẽ đóng tại Nóp, và vung tay nghịch cùng núi của con gái Si-ôn, nghịch cùng đồi của Giê-ru-sa-lem!

33. Nầy, Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, sẽ dùng oai mạnh đốn các nhánh cây; những kẻ cao lớn đều bị chặt, những kẻ kiêu ngạo bị hạ xuống. 34. Ngài dùng sắt chặt những bụi rậm trên rừng, và Li-ban bị ngã xuống bởi người mạnh sức.

Bản Dịch 2011

'

1 Khốn cho những kẻ ban hành các đạo luật bất công,

Và những kẻ lập ra các sắc lịnh để áp bức,

2 Hầu loại bỏ những kẻ yếu để họ không được công lý bảo vệ,

Và tước đoạt quyền lợi của người nghèo ở giữa dân tôi,

Ðể biến các góa phụ thành mồi ngon cho chúng,

Và các cô nhi thành đối tượng để chúng cướp bóc tự do.

3 Các người sẽ làm gì trong ngày bị đoán phạt,

Khi từ xa tai họa sẽ ập đến thình lình?

Các người sẽ chạy đến với ai để cầu xin giúp đỡ?

Của cải các người sẽ để lại nơi nào?

4 Các người sẽ không còn gì, ngoài cong lưng chịu trận giữa đám tù binh,

Và ngã gục giữa những người bị giết.

Dù như vậy Ngài vẫn chưa nguôi giận;

Tay Ngài còn tiếp tục đưa lên.

Sứ Ðiệp Nghịch Lại A-sy-ri

5 “Khốn cho A-sy-ri, cái roi Ta dùng trong cơn thịnh nộ;

Cây đòn trong tay chúng được Ta dùng trong cơn giận của Ta.

6 Ta sai nó đến với một nước vô thần vô đạo đức;

Ta truyền nó đến với một dân cứ chọc giận Ta luôn,

Ðể cướp bóc và tước đoạt,

Và để giày đạp chúng như đạp bùn ngoài đường.

7 Nhưng nó chẳng hiểu như thế, và lòng nó cũng không muốn làm như thế;

Nhưng nó quyết tâm tận diệt và tẩy trừ nhiều nước.

8 Số là nó nói rằng,

‘Các tướng lãnh của ta há chẳng phải là vua cả sao?

9 Há Can-nô chẳng như Cạt-kê-mít sao?

Ha-mát chẳng như Ạc-pát sao?

Sa-ma-ri chẳng như Ða-mách sao?

10 Như tay ta đã nắm gọn các vương quốc đã thờ thần tượng,

Các tượng thần của chúng còn nhiều hơn các tượng thần ở Giê-ru-sa-lem và Sa-ma-ri,

11 Ta há sẽ không làm cho Giê-ru-sa-lem và các thần tượng của nó như ta đã làm cho Sa-ma-ri và các thần tượng của nó hay sao?’”

12 Sau khi Chúa hoàn tất mọi công việc của Ngài trên Núi Si-ôn và tại Giê-ru-sa-lem, Ngài phán, “Ta sẽ trừng phạt vua A-sy-ri vì lòng kiêu căng tự đại và vì cặp mắt kiêu ngạo khinh người của nó, 13 vì nó đã nói,

‘Nhờ sức mạnh của ta, ta đã được những điều đó,

Và cũng nhờ sự khôn ngoan của ta nữa,

Vì ta thông sáng hơn người.

Ta đã xóa bỏ biên giới các dân,

Ta đã chiếm đoạt các kho tàng của chúng,

Ta đã phế lập vua chúa các dân như một anh hùng vô địch.

14 Tay ta đã lấy của cải các dân như thể lấy một tổ chim,

Như người ta lấy trứng trong tổ lúc chim mẹ không canh giữ;

Ta đã tóm thâu mọi nước;

Chẳng có ai vỗ cánh,

Chẳng có ai mở miệng kêu la,

Chẳng có ai cất tiếng kêu lên chiêm chiếp.’” 

15 Cái rìu có thể nào lên mặt với kẻ cầm rìu để chặt chăng?

Hay cái cưa có thể tự tôn tự đại với người sử dụng nó chăng?

Vì nếu được thì chẳng khác gì cây roi có thể nâng người cầm roi lên được,

Hay cây gậy có thể nhấc bổng người không phải là gỗ lên!

16 Vì thế Chúa, CHÚA các đạo quân, sẽ làm cho các chiến sĩ mập mạnh của nó trở nên gầy yếu;

Rồi dưới sự vinh hoa phú quý của nó, một ngọn lửa sẽ bùng lên, như ngọn lửa phát cháy.

17 Ánh sáng của I-sơ-ra-ên sẽ trở nên như ngọn lửa;

Ðấng Thánh của nó là một ngọn lửa hừng;

Ngọn lửa ấy sẽ đốt cháy và thiêu rụi những gai góc và bụi gai trong một ngày.

18 Sự phong phú của rừng cây và ruộng đồng màu mỡ của nó

Sẽ bị CHÚA thiêu hủy, cả nhựa sống lẫn thân cây;

Rồi nó sẽ trở nên như một kẻ kiệt lực hao mòn.

19 Số cây còn sót lại trên rừng của nó quá ít ỏi,

Ðến nỗi một đứa bé cũng có thể kiểm kê được.

Dân I-sơ-ra-ên Còn Sót Lại Ăn Năn

20 Trong ngày ấy những kẻ còn sót lại của I-sơ-ra-ên,

Những người còn sống sót của nhà Gia-cốp

Sẽ không nương tựa vào kẻ đánh họ nữa,

Nhưng họ sẽ nương cậy vào CHÚA, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, với tất cả lòng chân thành.

21 Một số dân còn sống sót sẽ trở về;

Những kẻ còn sống sót của Gia-cốp sẽ quay về với Ðức Chúa Trời toàn năng.

22 Hỡi I-sơ-ra-ên, dù cho dân ngươi đông như cát nơi bờ biển,

Thì cũng chỉ những kẻ còn sót lại sẽ trở về.

Lịnh hủy diệt đã ban truyền;

Lẽ công chính sẽ ngập tràn khắp chốn.

23 Vì Chúa, CHÚA các đạo quân, đã nhất định thực hiện cho xong án lịnh hủy diệt trên khắp đất.

24 Vì vậy, Chúa, tức CHÚA các đạo quân, phán, “Hỡi dân Ta, những kẻ sống ở Si-ôn,

Ðừng sợ dân A-sy-ri khi chúng lấy roi đánh ngươi,

Và giơ gậy lên đập ngươi như dân Ai-cập đã làm,

25 Bởi vì không bao lâu nữa Ta sẽ hết giận ngươi,

Rồi cơn thịnh nộ của Ta sẽ hướng về chúng để hủy diệt chúng.”

26 CHÚA các đạo quân sẽ lấy roi đánh chúng,

Như Ngài đã đánh Mi-đi-an nơi vầng đá ở Hô-rếp;

Ngài sẽ giơ cây gậy mình trên biển,

Như Ngài đã giơ lên ở Ai-cập ngày xưa.

27 Trong ngày đó gánh nặng của nó trên vai ngươi sẽ được cất bỏ;

Ách của nó đặt trên cổ ngươi sẽ bị phá hủy vì ngươi trở nên mập mạnh.

28 Nó tiến đánh A-giát;

Nó đi ngang qua Mích-rôn;

Tại Mích-mát, nó chứa đồ tiếp tế;

29 Chúng đã vượt qua đèo và hạ trại qua đêm tại Ghê-ba;

Ra-ma run sợ;

Ghi-bê-a, thành của Sau-lơ, bỏ chạy.

30 Hỡi Ái Nữ ở Ga-lim, hãy lớn tiếng khóc to!

Hỡi La-ít, hãy lắng nghe!

Thật tội nghiệp thay cho dân A-na-thốt!

31 Mát-mê-ma chạy trốn;

Dân Ghê-bim cùng nhau chạy tìm chỗ ẩn núp.

32 Chính ngày ấy nó sẽ dừng lại ở Nóp;

Nó sẽ vung nắm tay nghịch lại núi của Ái Nữ Si-ôn, đồi của Giê-ru-sa-lem.

  

33 Kìa, Chúa, tức CHÚA các đạo quân,

Sẽ dùng quyền năng khủng khiếp chặt trụi các cành;

Những cây cao lớn sẽ bị đốn ngã;

Những cây cao ngất ngưởng sẽ bị triệt hạ.

34 Ngài sẽ dùng rìu sắt đốn ngã những cây cối rậm rạp trong rừng,

Rồi rừng cây hùng vĩ của Li-băng sẽ ngã rạp xuống.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu