Ê-sai: Chương 8

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB23C008)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hãy lấy một cái bảng rộng và viết lên trên bằng bút loài người rằng: Ma-he-Sa-la-Hát-Bát. 2. Tôi đem theo những kẻ làm chứng đáng tin, tức là U-ri, thầy tế lễ, và Xa-cha-ri, con trai của Giê-bê-rê-kia. 3. Đoạn, tôi đến nhà nữ tiên tri; người chịu thai và sanh một con trai. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng tôi rằng: Hãy đặt tên nó là Ma-he-Sa-la-Hát-Bát 4. Vì, trước khi con trẻ biết kêu: Cha ơi! mẹ ơi! thì người ta sẽ cất lấy sự giàu có Đa-mách và của cướp Sa-ma-ri trước mặt vua A-si-ri.

5. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: 6. Vì dân nầy đã khinh bỏ các dòng nước Si-lô-ê chảy dịu, và ưa thích Rê-xin cùng con trai của Rê-ma-lia. 7. Vì cớ đó, nầy, Chúa sẽ khiến nước Sông mạnh và nhiều đến trên họ, tức là vua A-si-ri và cả oai vinh người; nó sẽ dấy lên khắp trên lòng sông, khỏa lên các bực; 8. chảy vào Giu-đa, tràn lan chảy xói, ngập cho đến cổ; hỡi Em-ma-nu-ên, nó sè cánh ra che cả xứ ngươi.

9. Hỡi các dân, hãy kêu la và bị tan nát! Hỡi các ngươi hết thảy, là dân các phương xa, hãy lắng tai! Hãy nịt lưng các ngươi, và bị tan nát; hãy nịt lưng các ngươi, và bị tan nát! 10. Hãy toan mưu cùng nhau, nó sẽ nên hư không; hãy nói, lời các ngươi sẽ không đứng, vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

11. Vì Đức Giê-hô-va dùng tay mạnh phán cùng ta, và dạy ta đừng noi theo đường dân ấy, 12. rằng: Khi dân nầy nói rằng: Kết đảng! thì các ngươi chớ nói rằng: Kết đảng! Chớ sợ điều nó sợ, và đừng kinh hãi. 13. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vạn quân là thánh; các ngươi chỉ nên sợ Ngài và kinh hãi Ngài. 14. Ngài sẽ là nơi thánh, nhưng cũng là hòn đá vấp ngã, vầng đó vướng mắc cho cả hai nhà Y-sơ-ra-ên, và là bẫy cùng lưới cho dân cư thành Giê-ru-sa-lem vậy. 15. Nhiều người trong bọn họ sẽ vấp chân; sẽ té và giập nát; sẽ sa vào lưới và bị bắt.

16. Ngươi hãy gói lời chứng nầy, niêm phong luật pháp nầy trong môn đồ ta!

17. Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, là Đấng ẩn mặt Ngài khỏi nhà Gia-cốp, tôi vẫn ngóng trông Ngài! 18. Nầy, tôi đây, với con cái mà Đức Giê-hô-va đã ban cho tôi, là dấu và điềm trong Y-sơ-ra-ên, bởi Đức Giê-hô-va vạn quân ngự trên núi Si-ôn. 19. Nếu có ai bảo các ngươi: Hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói, là kẻ nói ríu rít líu lo, thì hãy đáp rằng: Một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao? 20. Hãy theo luật pháp và lời chứng! Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó. 21. Nó sẽ đi lưu lạc trên đất, khốn khổ đói khát; trong cơn đói, nó bực mình, nguyền rủa vua và Đức Chúa Trời mình. Nó sẽ ngước xem trên cao; 22. rồi cúi xem dưới đất, chỉ thấy sự hoạn nạn và mờ mịt, chỉ thấy bóng buồn rầu: nó sẽ bị đuổi vào nơi tối tăm mờ mịt.

23. Nhưng, cho người đã chịu buồn rầu thì sẽ không có sự mờ mịt. Trong đời xưa Đức Chúa Trời đã hạ đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li xuống; nhưng trong kỳ sau Ngài đã làm cho đất gần mé biển, tức là nơi bên kia sông Giô-đanh, trong xứ Ga-li-lê của dân ngoại, được vinh hiển.

Bản Dịch 2011

A-sy-ri, Dụng Cụ của CHÚA

1 CHÚA phán với tôi, “Hãy lấy một cuộn giấy da lớn và viết trên đó bằng kiểu chữ thường dễ đọc, ‘Ma-he Sa-la Khát-ba.’”

2 Tôi đã mời các nhân chứng đáng tin cậy đến chứng kiến; đó là Tư Tế U-ri-a và Xa-cha-ri-a con của Giê-bê-rê-ki-a.

3 Sau đó tôi đến với người nữ tiên tri. Nàng thụ thai và sinh một con trai. CHÚA phán với tôi, “Ngươi hãy đặt tên nó là ‘Ma-he Sa-la Khát-ba,’ 4 vì trước khi đứa trẻ biết nói ‘Cha’ và ‘Mẹ’ thì vua A-sy-ri đã đem những phú quý của Ða-mách và những chiến lợi phẩm chiếm đoạt ở Sa-ma-ri đi rồi.”

5 CHÚA lại phán với tôi,

6 “Bởi vì dân này đã khước từ dòng nước dịu ngọt từ Si-lô-a chảy ra,

Nhưng lại thích Rê-xin và con của Rê-ma-li-a,

7 Cho nên, này, Chúa sẽ đem nước Sông Lớn đến làm ngập lụt,

Tức vua A-sy-ri và tất cả quân lực của vua ấy.

Nó sẽ đến, chảy tràn mọi kinh rạch, phủ ngập các bờ.

8 Nó cũng chảy luôn vào Giu-đa, làm đầy tràn và ngập cả xứ cho đến tận cổ.

Nó giương cánh bao phủ khắp chiều rộng của xứ.

Ôi Em-ma-nu-ên!”

9 Hỡi các dân, cứ hô hào liên minh với nhau đi, để rồi sẽ bị đập tan.

Hỡi các nước ở xa, hãy nghe đây,

Cứ chuẩn bị tham chiến đi, để rồi sẽ bị đập nát.

10 Hãy bàn mưu với nhau đi; mưu ấy sẽ không thành.

Hãy truyền lịnh đi; lịnh ấy sẽ không ai thực hiện,

Vì Ðức Chúa Trời ở cùng chúng tôi.

Khuyên Phải Kính Sợ CHÚA

11 CHÚA phán với tôi trong khi cánh tay mạnh mẽ của Ngài đặt trên tôi; Ngài cảnh cáo tôi đừng đi theo con đường của dân này,

12 “Các ngươi đừng gọi là âm mưu những gì dân này cho là âm mưu,

Ðừng sợ những gì chúng sợ, và chớ kinh hãi.

13 Nhưng CHÚA các đạo quân mới là Ðấng các ngươi phải tôn thánh,

Ngài là Ðấng các ngươi phải kính sợ và kinh hãi.

14 Ngài sẽ là một nơi thánh cho người ta nương dựa,

Nhưng đối với cả hai nhà I-sơ-ra-ên, Ngài sẽ thành một khối đá để bị vấp và một tảng đá gây cho vấp ngã,

Còn đối với dân ở Giê-ru-sa-lem, Ngài sẽ trở nên một cái bẫy và một cạm bẫy.

15 Nhiều người trong vòng họ sẽ vấp ngã;

Họ sẽ ngã nhào và té gãy xương;

Họ sẽ bị sa vào bẫy và bị bắt sống.”

Lời Dặn Các Ðồ Ðệ

16 Hãy gói cất lời chứng này cho kỹ;

Hãy niêm phong luật pháp này giữa các đồ đệ của tôi.

17 Còn tôi sẽ trông đợi CHÚA,

Ðấng ẩn mặt Ngài đối với nhà Gia-cốp;

Tôi vẫn cứ đặt trọn lòng tin cậy nơi Ngài.

18 Này, tôi và những đứa con CHÚA ban cho tôi là dấu hiệu và điềm báo trước trong I-sơ-ra-ên đến từ CHÚA các đạo quân, Ðấng ngự trên Núi Si-ôn.

19 Khi người ta nói với các ngươi,

“Hãy cầu hỏi các đồng bóng và các thầy pháp,

Những kẻ nói lảm nhảm và líu lo.”

Hãy bảo họ,

“Tại sao người ta không cầu hỏi Ðức Chúa Trời của mình?

Sao đi cầu hỏi những kẻ đã chết cho những người còn sống?

20 Các người hãy trở về với Luật Pháp và Lời Chứng.”

Những kẻ ấy nói như thế,

Bởi vì họ sống trong sự tối tăm thuộc linh.

21 Họ sẽ phải lang thang khắp đất, khốn khổ và đói khát;

Trong cơn cực kỳ đói khổ, họ sẽ nộ khí xung thiên,

Họ sẽ ngước mặt nhìn trời, rồi nguyền rủa vua của họ và Ðức Chúa Trời của họ;

22 Ðoạn họ nhìn xuống đất trở lại,

Kìa, họ chỉ thấy toàn là hoạn nạn, tối tăm, và sầu thảm mịt mùng;

Họ sẽ bị rơi vào hoàn cảnh cực kỳ đen tối.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu