Truyền Đạo: Chương 10

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB21C010)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Những con ruồi chết làm thối dầu thơm của người chế nước hoa. Một chút điên dại phương hại đến sự khôn ngoan và danh giá.

2. Lòng người khôn ngoan hướng về bên phải, còn lòng người ngu dại hướng về bên trái.

3. Ngay cả khi đi trên đường, người ngu dại cũng thiếu sự khôn ngoan, người đó bày tỏ cho mọi người rằng mình là một kẻ ngu dại.

4. Nếu người lãnh đạo nổi giận cùng con, đừng rời bỏ khỏi chỗ của con bởi vì sự ôn hòa hóa giải những lỗi lầm nghiêm trọng.

5. Có một điều tệ hại mà ta đã thấy dưới mặt trời - một sai lầm xuất phát từ người lãnh đạo - 6. đó là kẻ ngu dại được đặt ở địa vị rất cao, còn người giàu sang lại ở vị trí thấp hèn. 7. Ta cũng thấy những đầy tớ thì cưỡi ngựa, trong khi những lãnh đạo phải đi bộ dưới đất như đầy tớ.

8. Người nào đào hố sẽ ngã vào đó, và kẻ phá tường sẽ bị rắn cắn.

9. Ai đục đá có thể bị thương tích bởi đá; ai chẻ củi có thể bị hiểm nguy vì củi.

10. Lưỡi rìu bị cùn, người nào không chịu mài cho bén thì người đó phải dùng nhiều sức lực; nhưng sự khôn ngoan mang đến sự thành công.

11. Nếu rắn cắn trước khi bị bùa mê, thì thầy bùa chẳng còn ích gì.

12. Miệng người khôn ngoan thốt ra lời ân hậu nhưng môi kẻ ngu dại hủy hại chính người đó. 13. Miệng của hắn bắt đầu với lời lẽ dại khờ, và kết thúc với lời nói điên dại. 14. Kẻ ngu dại thì lắm lời. Không ai biết được điều gì sẽ xảy đến và ai có thể nói cho một người biết về tương lai của người đó? 15. Sự lao nhọc của những kẻ dại làm cho họ mệt mỏi đến nỗi không biết làm sao đi vào thành.

16. Khốn cho đất nước có vua còn nhỏ, và có những nhà lãnh đạo mới sáng đã tiệc tùng. 17. Phước cho đất nước có vua thuộc dòng quý tộc, và có những lãnh đạo tiệc tùng đúng lúc để được sức mạnh, chứ không vì no say!

18. Do biếng nhác nên nhà sụp đổ; vì những bàn tay thụ động nên nhà bị dột.

19. Tiệc tùng để mua vui, rượu làm cho đời vui vẻ, và tiền bạc để đáp ứng mọi thứ.

20. Dù trong tư tưởng, con đừng nguyền rủa vua; dù trong phòng ngủ, con cũng đừng nguyền rủa người giàu có; bởi vì chim trời có thể mang tiếng nói của con và vấn đề sẽ loan ra như có cánh.

Bản Dịch Đại Chúng

Những con ruồi chết làm thối dầu thơm của người chế nước hoa. Một chút điên dại phương hại đến sự khôn ngoan và danh giá.

Lòng người khôn ngoan hướng về bên phải, còn lòng người ngu dại hướng về bên trái.

Ngay cả khi đi trên đường, người ngu dại cũng thiếu sự khôn ngoan, người đó bày tỏ cho mọi người rằng mình là một kẻ ngu dại.

Nếu người lãnh đạo nổi giận cùng con, đừng rời bỏ khỏi chỗ của con bởi vì sự ôn hòa hóa giải những lỗi lầm nghiêm trọng.

Có một điều tệ hại mà ta đã thấy dưới mặt trời - một sai lầm xuất phát từ người lãnh đạo - đó là kẻ ngu dại được đặt ở địa vị rất cao, còn người giàu sang lại ở vị trí thấp hèn. Ta cũng thấy những đầy tớ thì cưỡi ngựa, trong khi những lãnh đạo phải đi bộ dưới đất như đầy tớ.

Người nào đào hố sẽ ngã vào đó, và kẻ phá tường sẽ bị rắn cắn.

Ai đục đá có thể bị thương tích bởi đá; ai chẻ củi có thể bị hiểm nguy vì củi.

Lưỡi rìu bị cùn, người nào không chịu mài cho bén thì người đó phải dùng nhiều sức lực; nhưng sự khôn ngoan mang đến sự thành công.

Nếu rắn cắn trước khi bị bùa mê, thì thầy bùa chẳng còn ích gì.

Miệng người khôn ngoan thốt ra lời ân hậu nhưng môi kẻ ngu dại hủy hại chính người đó. Miệng của hắn bắt đầu với lời lẽ dại khờ, và kết thúc với lời nói điên dại. Kẻ ngu dại thì lắm lời. Không ai biết được điều gì sẽ xảy đến và ai có thể nói cho một người biết về tương lai của người đó? Sự lao nhọc của những kẻ dại làm cho họ mệt mỏi đến nỗi không biết làm sao đi vào thành.

Khốn cho đất nước có vua còn nhỏ, và có những nhà lãnh đạo mới sáng đã tiệc tùng. Phước cho đất nước có vua thuộc dòng quý tộc, và có những lãnh đạo tiệc tùng đúng lúc để được sức mạnh, chứ không vì no say!

Do biếng nhác nên nhà sụp đổ; vì những bàn tay thụ động nên nhà bị dột.

Tiệc tùng để mua vui, rượu làm cho đời vui vẻ, và tiền bạc để đáp ứng mọi thứ.

Dù trong tư tưởng, con đừng nguyền rủa vua; dù trong phòng ngủ, con cũng đừng nguyền rủa người giàu có; bởi vì chim trời có thể mang tiếng nói của con và vấn đề sẽ loan ra như có cánh.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Những con ruồi chết làm thối dầu thơm của người chế nước hoa; một chút điên dại phương hại đến sự khôn ngoan và danh giá.

2. Lòng người khôn ngoan hướng về bên phải, và lòng người ngu dại hướng về bên trái.

3. Ngay cả khi đi trên đường, người ngu dại cũng thiếu sự khôn ngoan, người đó bày tỏ cho mọi người rằng mình là một kẻ ngu dại.

4. Nếu người lãnh đạo nổi giận cùng con, đừng rời bỏ khỏi chỗ của con, bởi vì sự ôn hòa hóa giải những lỗi lầm nghiêm trọng.

5. Có một điều tệ hại mà ta đã thấy dưới mặt trời - một sai lầm xuất phát từ người lãnh đạo - 6. đó là kẻ ngu dại được đặt ở địa vị rất cao, còn người giàu sang lại ở vị trí thấp hèn. 7. Ta cũng thấy những đầy tớ thì cưỡi ngựa, trong khi những lãnh đạo phải đi bộ dưới đất như đầy tớ.

8. Người nào đào hố sẽ ngã vào đó, và kẻ phá tường sẽ bị rắn cắn.

9. Ai đục đá có thể bị thương tích bởi chúng; ai chẻ củi có thể bị hiểm nguy vì nó.

10. Lưỡi rìu cùn, ai không chịu mài cho bén, thì người đó phải dùng nhiều sức lực; nhưng sự khôn ngoan mang đến sự thành công.

11. Nếu rắn cắn trước khi bị bùa mê, thì thầy bùa chẳng còn ích gì.

12. Miệng người khôn ngoan thốt ra lời ân hậu, nhưng môi kẻ ngu dại hủy hại chính người đó. 13. Miệng của hắn bắt đầu với lời lẽ dại khờ, và kết thúc với lời nói điên dại. 14. Kẻ ngu dại thì lắm lời. Không ai biết được điều gì sẽ xảy đến, và ai có thể nói cho một người biết về tương lai của người đó? 15. Sự lao nhọc của những kẻ dại làm cho họ mệt mỏi đến nỗi không biết đi vào thành.

16. Khốn cho đất nước có vua còn nhỏ, và có những nhà lãnh đạo mới sáng đã tiệc tùng. 17. Phước cho đất nước có vua thuộc dòng quý tộc, và có những lãnh đạo tiệc tùng đúng lúc - để được sức mạnh, chứ không vì no say!

18. Do biếng nhác nên nhà sụp đổ; vì những bàn tay thụ động nên nhà bị dột.

19. Tiệc tùng để mua vui, rượu làm cho đời vui vẻ, và tiền bạc để đáp ứng mọi thứ.

20. Dù trong tư tưởng, con đừng nguyền rủa vua; dù trong phòng ngủ, con cũng đừng nguyền rủa người giàu có; bởi vì chim trời có thể mang tiếng nói của con, và vấn đề sẽ loan ra như có cánh.

Bản Dịch 1925

1. Con ruồi chết làm cho thúi dầu thơm của thợ hòa hương; cũng vậy, một chút điên dại làm nhẹ danh một người khôn ngoan sang trọng.
2. Trái tim của người khôn ở bên hữu; còn trái tim của kẻ dại ở bên tả. 3. Lại khi kẻ dại đi đường, rõ ra là thiếu mất lẽ phải; nó nói cho mọi người rằng mình là kẻ dại.
4. Nếu người cai quản nổi giận cùng ngươi, chớ lìa khỏi chỗ mình; vì sự mềm mại ngăn ngừa được tội lỗi lớn.
5. Có một tai nạn ta đã thấy ở dưới mặt trời, như một sự lỗi lầm do quan trưởng phạm: 6. ấy là kẻ ngu muội được đặt ở nơi cao, còn người giàu lại ngồi chỗ thấp. 7. Ta đã thấy kẻ tôi tớ đi ngựa, còn quan trưởng đi bộ như tôi tớ vậy.
8. Kẻ nào đào hầm sẽ sa xuống đó, còn kẻ phá vách tường phải bị rắn cắn. 9. Ai lăn đá khỏi chỗ nó, sẽ bị thương; kẻ bửa củi có khi phải hiểm nghèo.
10. Cái rìu lụt mà không mài lưỡi nó lại, ắt phải rán sức còng nhiều; nhưng sự khôn ngoan có ích đặng dẫn dắt. 11. Nếu rắn cắn trước khi bị ếm chú, thì thầy ếm chú chẳng làm ích gì.
12. Lời của miệng người khôn ngoan có ơn; nhưng môi của kẻ khờ dại lại nuốt lấy nó.13. Lời nói của miệng nó, khởi đầu là ngu dại, cuối cùng vẫn điên cuồng nguy hiểm. 14. Kẻ ngu muội hay nói nhiều lời; dầu vậy, người ta chẳng biết điều sẽ xảy đến; và ai là kẻ tỏ ra được cho nó sự sẽ có sau mình? 15. Công lao kẻ ngu muội làm cho mệt nhọc chúng nó, vì chẳng biết phải bắt đường nào đặng đi đến thành.
16. Hỡi xứ, khốn thay cho mầy khi có vua còn thơ ấu, và các quan trưởng mầy ăn từ lúc buổi sáng.
17. Hỡi xứ, phước cho mầy khi có vua là dòng cao sang, và các quan trưởng mầy ăn theo giờ xứng đáng, để bổ sức lại, chớ chẳng phải để đắm say!
18. Tại tay làm biếng nên rường nhà sụp; vì tay nhác nhớn nên nhà dột.
19. Người ta bày tiệc đặng vui chơi; rượu khiến cho đời vui; có tiền bạc thì ứng cho mọi sự.
20. Dầu trong tư tưởng ngươi cũng chớ nguyền rủa vua; dầu trong phòng ngủ ngươi cũng chớ rủa sả kẻ giàu có; vì chim trời sẽ đồn ra tiếng ngươi, và loài có cánh sẽ thuật việc ra.

Bản Dịch 2011

Những Nhận Xét Khác Về Cuộc Ðời

1 Những con ruồi chết làm thối chai dầu thơm của thợ chế dầu thơm,

Cũng vậy, một chút bỡn cợt không đúng lúc sẽ làm sút giảm hiệu lực của sự khôn ngoan và sự tôn trọng.

2 Lòng của người khôn hướng về điều ngay lẽ phải,

Tâm của kẻ dại hướng về sự sai trái gian tà.

3 Ngay cả lúc đi đường nó cũng không bình thường;

Nó nói năng hành động khiến mọi người đều biết nó quả là kẻ dại.

4 Nếu người có quyền trên bạn giận bạn, bạn đừng nên bỏ đi,

Vì sự bình tĩnh sẽ giải tỏa được nhiều nguyên nhân gây ra tức giận.

5 Có một điều bất hạnh tôi đã thấy dưới ánh mặt trời, một lầm lỗi lớn mà những người cầm quyền đã vấp phải: 6 Kẻ khờ dại bất tài lại được bổ nhiệm vào chức vụ quan trọng, trong khi người tài trí giàu sang bị đặt ở địa vị thấp kém. 7 Tôi đã thấy các đầy tớ ngồi chễm chệ trên các lưng ngựa, còn các quan quyền lại lội bộ như các tôi đòi.

8 Kẻ nào đào hố sẽ bị sa vào đó;

Còn kẻ đào phá tường ắt sẽ bị rắn độc trong tường cắn.

9 Kẻ đục đá sẽ có ngày bị thương vì đá;

Kẻ đốn cây sẽ có ngày bị nguy hiểm vì cây.

10 Nếu lưỡi rìu bị cùn mà không mài cho bén lại, ắt phải hao tổn nhiều sức lực.

Sự khôn ngoan luôn đem lại lợi lộc thành công.

11 Nếu đã bị rắn cắn trước khi rắn bị dụ thì đâu cần gì đến người dụ rắn nữa.

12 Lời của người khôn ngoan luôn mang đến ơn huệ,

Còn môi kẻ ngu dại gây thiệt hại cho chính mình.

13 Lời của miệng nó bắt đầu trong điên dại,

Ðến khi nó dứt lời sự điên dại lại dữ dội hơn.

14 Thế mà kẻ dại cứ nói dai, làm ra vẻ như nó biết tất cả.

Nhưng thật ra không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra;

Ai có thể nói cho người khác biết trước chuyện gì sẽ xảy đến sau khi mình qua đời chăng?

15 Kẻ dại làm những việc không ra gì cho đến khi tiêu hết sức lực,

Rồi khi cần phải làm một việc quan trọng thật giản dị thì không còn sức để làm.

16 Hỡi đất nước, khốn thay cho ngươi khi vua ngươi còn quá thơ dại,

Còn các quan quyền thì vừa sáng sớm đã lo tổ chức tiệc để nhậu nhẹt say sưa.

17 Hỡi đất nước, phước thay cho ngươi khi vua ngươi là con nhà quý tộc,

Và các quan quyền của ngươi ăn uống đúng giờ, để có sức phục vụ, chứ không phải để chè chén say sưa.

18 Lười chảy thây gây cột nhà xiêu vẹo;

Tay lười biếng khiến nhà dột khắp nơi.

19 Tiệc tùng tạo cơ hội để vui cười;

Rượu nồng làm cho lòng phấn chấn;

Tiền bạc đáp ứng những nhu cầu.

20 Chớ nguyền rủa vua dù chỉ trong tư tưởng;

Ðừng nguyền rủa người giàu sang quyền quý dù chỉ trong phòng riêng,

Vì chim trời có thể chuyển tải tiếng nói của bạn,

Hoặc các loài có cánh có thể tường thuật lời của bạn.

Tài Liệu