Truyền Đạo: Chương 9

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB21C009)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Bởi vì ta đã chuyên tâm nghiên cứu tất cả những điều nầy, ta có thể nói rằng tất cả những người công chính, những người khôn ngoan, cùng với những việc làm của họ đều ở trong tay của Đức Chúa Trời - con người không biết sẽ được yêu thương hay bị ghét bỏ cho đến khi đối diện với điều đó.

2. Mọi việc xảy đến cho mọi người đều như nhau - người công chính cũng như kẻ gian ác và người tốt, người tinh sạch cũng như kẻ không tinh sạch, người dâng sinh tế cũng như kẻ không dâng sinh tế, người lương thiện cũng như kẻ tội lỗi, người hứa nguyện cũng như kẻ không dám hứa nguyện - 3. Đây là một điều tệ hại trong tất cả những gì xảy ra dưới mặt trời: Đó là tất cả mọi người đều có chung một số phận, vì vậy lòng dạ con người đầy dẫy điều hung ác và sự điên rồ chiếm hữu tâm trí của họ suốt cả cuộc đời, để cuối cùng họ phải đi vào cõi chết.

4. Tuy nhiên, ai được gia nhập với những người sống thì có hy vọng, bởi vì con chó sống còn hơn sư tử chết! 5. Bởi vì người sống biết người chết, nhưng người chết chẳng biết gì cả và cũng không nhận được phần thưởng gì bởi vì ký ức về họ đã rơi vào quên lãng. 6. Ngay cả tình yêu, sự ganh ghét, và sự đố kỵ của họ bây giờ cũng tiêu biến. Họ sẽ chẳng bao giờ được dự phần trở lại trong bất cứ điều gì xảy ra dưới mặt trời.

7. Hãy đi ăn bánh của con cách vui vẻ và hãy uống rượu của con với lòng vui mừng bởi vì Đức Chúa Trời đã chấp nhận các công việc của con. 8. Hãy luôn luôn mặc trang phục màu trắng và đừng thiếu dầu trên đầu của con. 9. Hãy vui sống với người vợ mà con yêu thương trọn những ngày của cuộc đời hư không mà Ngài đã ban cho con dưới mặt trời. Bởi vì đó là phần của con trong cuộc sống, giữa bao công lao khó nhọc mà con đã thực hiện dưới mặt trời, trong suốt những ngày hư không của con. 10. Mọi việc tay con làm được, hãy làm hết sức mình bởi vì tại cõi chết, là nơi con đang đi đến, chẳng có công việc, kế hoạch, tri thức hay là sự khôn ngoan.

11. Ta lại thấy dưới mặt trời không phải nhanh nhẹn thì thắng cuộc, hay mạnh mẽ thì thắng trận, hay khôn ngoan thì no đủ, hay thông sáng thì giàu sang, hay nhiều năng khiếu thì được biệt đãi - nhưng thời điểm và cơ hội xảy đến cho mọi người. 12. Bởi vì con người không biết thời điểm của mình. Giống như cá mắc lưới ác nghiệt, như chim vướng bẫy, cũng vậy con người cũng bị mắc nạn khi tai họa thình lình ập xuống trên họ.

13. Ta cũng xem xét sự khôn ngoan dưới mặt trời và điều đó tạo ấn tượng cho ta. 14. Có một thành nhỏ kia, có rất ít người, một vị vua hùng mạnh đến bao vây và đắp lũy chung quanh để tấn công. 15. Có một người nghèo nhưng khôn ngoan là người đã dùng sự khôn ngoan của mình đã giải cứu thành; dầu vậy không một ai nhớ đến người nghèo đó. 16. Và ta nói: “Sự khôn ngoan tốt hơn sức mạnh. Nhưng sự khôn ngoan của người nghèo bị khinh dể, và lời nói của người không được lắng nghe.”

17. Lời của người khôn ngoan được lắng nghe trong tĩnh lặng tốt hơn tiếng quát tháo từ một bậc cầm quyền của những kẻ khờ dại. 18. Sự khôn ngoan tốt hơn bất cứ vũ khí nào, nhưng một người phạm tội phá hủy biết bao điều tốt.

Bản Dịch Đại Chúng

Bởi vì ta đã chuyên tâm nghiên cứu tất cả những điều nầy, ta có thể nói rằng tất cả những người công chính, những người khôn ngoan, cùng với những việc làm của họ đều ở trong tay của Đức Chúa Trời - con người không biết sẽ được yêu thương hay bị ghét bỏ cho đến khi đối diện với điều đó.

Mọi việc xảy đến cho mọi người đều như nhau - người công chính cũng như kẻ gian ác và người tốt, người tinh sạch cũng như kẻ không tinh sạch, người dâng sinh tế cũng như kẻ không dâng sinh tế, người lương thiện cũng như kẻ tội lỗi, người hứa nguyện cũng như kẻ không dám hứa nguyện - Đây là một điều tệ hại trong tất cả những gì xảy ra dưới mặt trời: Đó là tất cả mọi người đều có chung một số phận, vì vậy lòng dạ con người đầy dẫy điều hung ác và sự điên rồ chiếm hữu tâm trí của họ suốt cả cuộc đời, để cuối cùng họ phải đi vào cõi chết.

Tuy nhiên, ai được gia nhập với những người sống thì có hy vọng, bởi vì con chó sống còn hơn sư tử chết! Bởi vì người sống biết người chết, nhưng người chết chẳng biết gì cả và cũng không nhận được phần thưởng gì bởi vì ký ức về họ đã rơi vào quên lãng. Ngay cả tình yêu, sự ganh ghét, và sự đố kỵ của họ bây giờ cũng tiêu biến. Họ sẽ chẳng bao giờ được dự phần trở lại trong bất cứ điều gì xảy ra dưới mặt trời.

Hãy đi ăn bánh của con cách vui vẻ và hãy uống rượu của con với lòng vui mừng bởi vì Đức Chúa Trời đã chấp nhận các công việc của con. Hãy luôn luôn mặc trang phục màu trắng và đừng thiếu dầu trên đầu của con. Hãy vui sống với người vợ mà con yêu thương trọn những ngày của cuộc đời hư không mà Ngài đã ban cho con dưới mặt trời. Bởi vì đó là phần của con trong cuộc sống, giữa bao công lao khó nhọc mà con đã thực hiện dưới mặt trời, trong suốt những ngày hư không của con. Mọi việc tay con làm được, hãy làm hết sức mình bởi vì tại cõi chết, là nơi con đang đi đến, chẳng có công việc, kế hoạch, tri thức hay là sự khôn ngoan.

Ta lại thấy dưới mặt trời không phải nhanh nhẹn thì thắng cuộc, hay mạnh mẽ thì thắng trận, hay khôn ngoan thì no đủ, hay thông sáng thì giàu sang, hay nhiều năng khiếu thì được biệt đãi - nhưng thời điểm và cơ hội xảy đến cho mọi người. Bởi vì con người không biết thời điểm của mình. Giống như cá mắc lưới ác nghiệt, như chim vướng bẫy, cũng vậy con người cũng bị mắc nạn khi tai họa thình lình ập xuống trên họ.

Ta cũng xem xét sự khôn ngoan dưới mặt trời và điều đó tạo ấn tượng cho ta. Có một thành nhỏ kia, có rất ít người, một vị vua hùng mạnh đến bao vây và đắp lũy chung quanh để tấn công. Có một người nghèo nhưng khôn ngoan là người đã dùng sự khôn ngoan của mình đã giải cứu thành; dầu vậy không một ai nhớ đến người nghèo đó. Và ta nói: “Sự khôn ngoan tốt hơn sức mạnh. Nhưng sự khôn ngoan của người nghèo bị khinh dể, và lời nói của người không được lắng nghe.”

Lời của người khôn ngoan được lắng nghe trong tĩnh lặng tốt hơn tiếng quát tháo từ một bậc cầm quyền của những kẻ khờ dại. Sự khôn ngoan tốt hơn bất cứ vũ khí nào, nhưng một người phạm tội phá hủy biết bao điều tốt.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Bởi vì ta đã chuyên tâm nghiên cứu tất cả những điều nầy, ta có thể nói rằng tất cả những người công chính, những người khôn ngoan, cùng với những việc làm của họ đều ở trong tay của Đức Chúa Trời - con người không biết sẽ được yêu thương hay bị ghét bỏ cho đến khi đối diện với điều đó.

2. Mọi việc xảy đến cho mọi người đều như nhau - người công chính cũng như kẻ gian ác và người tốt, người tinh sạch cũng như kẻ không tinh sạch, người dâng sinh tế cũng như kẻ không dâng sinh tế, người lương thiện cũng như kẻ tội lỗi, người hứa nguyện cũng như kẻ không dám hứa nguyện - 3. Đây là một điều tệ hại trong tất cả những gì xảy ra dưới mặt trời: Đó là tất cả mọi người đều có chung một số phận, vì vậy lòng dạ con người đầy dẫy điều hung ác, và sự điên rồ chiếm hữu tâm trí của họ suốt cả cuộc đời, để cuối cùng phải đi vào cõi chết.

4. Nhưng ai được gia nhập với những người sống thì có hy vọng, bởi vì con chó sống còn hơn sư tử chết! 5. Bởi vì người sống biết người chết, nhưng người chết chẳng biết gì cả, và cũng không nhận được phần thưởng gì, bởi vì ký ức về họ đã rơi vào quên lãng. 6. Ngay cả tình yêu, sự ganh ghét, và sự đố kỵ của họ bây giờ cũng tiêu biến. Họ sẽ chẳng bao giờ được dự phần trở lại trong bất cứ điều gì xảy ra dưới mặt trời.

7. Hãy đi ăn bánh của con cách vui vẻ, và hãy uống rượu của con với lòng vui mừng, bởi vì Đức Chúa Trời đã chấp nhận các công việc của con. 8. Hãy luôn luôn mặc trang phục màu trắng và đừng thiếu dầu trên đầu của con. 9. Hãy vui sống với người vợ mà con yêu thương trọn những ngày của cuộc đời hư không mà Ngài đã ban cho con dưới mặt trời. Bởi vì đó là phần của con trong cuộc sống, giữa bao công lao khó nhọc mà con đã thực hiện dưới mặt trời, trong suốt những ngày hư không của con. 10. Mọi việc tay con làm được, hãy làm hết sức mình; bởi vì tại cõi chết, là nơi con đang đi đến, chẳng có công việc, kế hoạch, tri thức hay là sự khôn ngoan.

11. Ta lại thấy dưới mặt trời không phải nhanh nhẹn thì thắng cuộc, hay mạnh mẽ thì thắng trận, hay khôn ngoan thì no đủ, hay thông sáng thì giàu sang, hay nhiều năng khiếu thì được biệt đãi - nhưng thời điểm và cơ hội xảy đến cho mọi người. 12. Bởi vì con người không biết thời điểm của mình - giống như cá mắc lưới ác nghiệt, như chim vướng bẫy, cũng vậy con người cũng bị mắc nạn khi tai họa thình lình ập xuống trên họ.

13. Ta cũng xem xét sự khôn ngoan dưới mặt trời và điều đó tạo ấn tượng cho ta. 14. Có một thành nhỏ kia, có rất ít người, một vị vua hùng mạnh đến bao vây và đắp lũy chung quanh để tấn công. 15. Có một người nghèo nhưng khôn ngoan là người đã dùng sự khôn ngoan của mình đã giải cứu thành; dầu vậy không một ai nhớ đến người nghèo đó. 16. Và ta nói: “Sự khôn ngoan tốt hơn sức mạnh. Nhưng sự khôn ngoan của người nghèo bị khinh dể, và lời nói của người không được lắng nghe.”

17. Lời của người khôn ngoan được lắng nghe trong tĩnh lặng tốt hơn tiếng quát tháo từ một bậc cầm quyền của những kẻ khờ dại. 18. Sự khôn ngoan tốt hơn bất cứ vũ khí nào, nhưng một người phạm tội phá hủy biết bao điều tốt.

Bản Dịch 1925

1. Nầy là các việc khác mà ta đã suy nghĩ và chuyên lòng hiểu rõ ràng: ta thấy người công bình và khôn ngoan, luôn với việc làm của họ, đều ở trong tay Đức Chúa Trời; hoặc sự yêu hay là sự ghét, loài người chẳng biết rõ: thảy đều thuộc về cuộc tương lai. 2. Mọi sự xảy đến cho mọi người như nhau: người công bình hay là kẻ hung ác, người hiền lành, thanh sạch, hay là người không thanh sạch, người dâng của tế lễ hay là người không dâng, người thiện hay là kẻ có tội, kẻ phát thề hay là người sợ lời thề, cả thảy đều đồng hưởng một số phận. 3. Tai nạn lớn hơn dưới mặt trời, ấy là mọi người đồng gặp một số phận, lòng loài người đầy dẫy sự hung ác, và sự điên cuồng choán trong lòng họ đương khi sống, rồi họ đi về cùng kẻ chết.

4. Một người ở trong hội kẻ sống, còn có sự trông mong; vì con chó sống hơn là sư tử chết.
5. Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết, chẳng được phần thưởng gì hết; vì sự kỷ niệm họ đã bị quên đi.
6. Sự yêu, sự ghét, sự ganh gỗ của họ thảy đều tiêu mất từ lâu; họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời.

7. Hãy đi ăn bánh cách vui mừng, và uống rượu cách hớn hở; vì Đức Chúa Trời đã nhận các công việc ngươi. 8. Khá hằng mặc áo trắng, chớ thiếu dầu thơm trên đầu ngươi. 9. Trọn các ngày của đời hư không ngươi, mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi dưới mặt trời, hãy ở vui vẻ cùng vợ mình yêu dấu; vì đó là phần của ngươi trong đời nầy, và là điều ngươi được bởi công lao mình làm ở dưới mặt trời. 10. Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì dưới âm phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức, hay là sự khôn ngoan.

11. Ta xây lại thấy dưới mặt trời có kẻ lẹ làng chẳng được cuộc chạy đua, người mạnh sức chẳng được thắng trận, kẻ khôn ngoan không đặng bánh, kẻ thông sáng chẳng hưởng của cải, và người khôn khéo chẳng được ơn; vì thời thế và cơ hội xảy đến cho mọi người. 12. Lại, loài người chẳng hiểu biết thời thế của mình: như cá mắc lưới, chim phải bẫy dò thể nào, thì loài người cũng bị vấn vương trong thời tai họa xảy đến thình lình thể ấy.

13. Ta cũng đã thấy sự khôn ngoan nầy dưới mặt trời, thật lấy làm cả thể. 14. Có thành nhỏ kia được một ít dân sự, một vua cường thạnh đến vây hãm nó, đắp những lũy cao lớn cùng nó. 15. Vả, trong thành ấy có một người nghèo mà khôn, dùng sự khôn ngoan mình giải cứu thành ấy; song về sau không ai nhớ đến người nghèo đó. 16. Ta bèn nói rằng: Sự khôn ngoan hơn sức mạnh; nhưng mà sự khôn ngoan của người nghèo bị khinh dể, và lời nói của người không ai nghe.

17. Lời của người khôn ngoan được nghe tại nơi êm lặng còn hơn tiếng kêu la của kẻ cai trị trong đám dại dột. 18. Sự khôn ngoan hơn đồ binh khí; nhưng chỉ một người có tội phá hủy được nhiều sự lành.

Bản Dịch 2011

Hãy Tận Hưởng Cuộc Sống

1 Số là tôi đã để tâm suy gẫm về mọi điều nầy, nên tôi có thể đi đến kết luận rằng: Tất cả những gì người ngay lành và người khôn ngoan đã làm đều ở trong tay Ðức Chúa Trời. Không ai biết mình sẽ được thương hay ghét. Không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. 2 Cuối cùng mọi người đều cùng chung một số phận, người ngay lành cũng như kẻ gian ác, người tốt cũng như kẻ xấu, người trong sạch cũng như kẻ ô uế, người dâng các của lễ cũng như kẻ chẳng dâng gì. Người tốt ra sao, kẻ có tội cũng như vậy. Người đã thề ra sao, kẻ sợ mà không dám thề gì cũng như vậy.

3 Ðây là điều bất hạnh trong mọi sự đã xảy ra dưới ánh mặt trời: Cuối cùng mọi người đều cùng chung một số phận. Vì thế lòng dạ của con người cứ đầy những gian ác xấu xa. Ngày nào còn sống, tâm địa của họ vẫn còn ấp ủ những chuyện điên rồ, để rồi sau đó họ sẽ nhập bọn với những người đã chết.

4 Quả thật tất cả những ai hiện đang sống đều còn có hy vọng, vì con chó sống vẫn tốt hơn con sư tử chết. 5 Vì ít nữa người sống còn biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết rồi chẳng còn biết điều chi. Họ đâu còn hưởng nhận được gì, thậm chí kỷ niệm về họ cũng đã rơi vào quên lãng. 6 Bao nhiêu yêu thương, thù ghét, và ganh tị của họ đều đã tan biến. Họ sẽ không bao giờ có phần gì về những việc sẽ xảy ra dưới ánh mặt trời nữa.

7 Hãy đi, hãy ăn thức ăn của bạn cách vui vẻ, hãy uống rượu của bạn với tâm hồn khoan khoái, vì bây giờ Ðức Chúa Trời chấp nhận những việc bạn làm. 8 Hãy luôn mặc đẹp và đừng thiếu dầu thơm trên đầu.

9 Hãy tận hưởng hạnh phúc với vợ của bạn, người bạn yêu thương, trọn những ngày vô nghĩa của cuộc đời mà Ðức Chúa Trời đã ban cho bạn dưới ánh mặt trời. Vì đó là phần của bạn trong chuỗi ngày vô nghĩa của cuộc sống mà bạn đã lao động vất vả dưới ánh mặt trời.

Ðường Lối của Ðức Chúa Trời Không Thể Hiểu Ðược

10 Những gì tay bạn làm được, hãy làm hết sức mình, vì trong phần mộ, nơi bạn sẽ đến, không có việc làm, không có kế hoạch, không có kiến thức, và không có khôn ngoan.

11 Tôi quay lại và nhìn thấy dưới ánh mặt trời rằng:

Không hẳn người chạy nhanh sẽ thắng cuộc chạy đua,

Không hẳn người dũng mãnh sẽ chiến thắng nơi trận mạc,

Không hẳn người khôn ngoan sẽ luôn có thức ăn,

Không hẳn người thông thái sẽ luôn được giàu có,

Và không hẳn người tri thức sẽ luôn được ban ơn,

Vì thời thế và cơ hội xảy đến chung cho mọi người.

12 Ngoài ra không ai biết trước được chuyện rủi ro sẽ xảy đến cho mình lúc nào. Như bầy cá chẳng may bị mắc lưới, như đàn chim bị sập vào bẫy lưới, người ta cũng có thể bị chuyện rủi ro ập xuống thình lình trên mình như vậy.

Khôn Ngoan Tốt Hơn Dại Dột

13 Tôi cũng đã thấy điều nầy liên quan đến sự khôn ngoan đã xảy ra dưới ánh mặt trời, và điều đó rất có ý nghĩa đối với tôi: 14 Có một thành nhỏ kia với dân số ít ỏi. Một đại vương nọ kéo quân đến đánh và bao vây thành. Vua ấy xây các công sự lớn để tấn công thành. 15 Bấy giờ người ta tìm được trong thành một người nghèo mà khôn. Người ấy đã dùng sự khôn ngoan của mình để giải cứu thành; nhưng sau đó không ai nhớ đến người nghèo ấy cả. 16 Vì thế tôi nói: Sự khôn ngoan mạnh hơn vũ lực, nhưng sự khôn ngoan của người nghèo bị coi thường, và lời nói của người nghèo không được ai đếm xỉa.

17 Lời nói của người khôn thốt ra cách nhỏ nhẹ được nghe rõ hơn tiếng la hét của kẻ cầm quyền đoán xét giữa những kẻ dại khờ.

18 Sự khôn ngoan có năng lực hơn các vũ khí chiến tranh, nhưng một kẻ nội gián có thể phá tan bao nhiêu kỳ mưu diệu kế.

Tài Liệu