Truyền Đạo: Chương 8

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB21C008)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Ai là người khôn ngoan? Ai biết giải thích vấn đề? Sự khôn ngoan của một người tỏa rạng trên mặt người đó và biến đổi nét mặt nghiêm khắc.

2. Ta khuyên: Vì lời hứa với Đức Chúa Trời, hãy tuân lệnh vua. 3. Đừng hấp tấp rời khỏi sự hiện diện của vua, đừng tham dự vào việc ác, bởi vì vua có toàn quyền làm điều mình muốn. 4. Lời của vua có thẩm quyền, ai dám hỏi vua rằng “Ngài làm gì vậy?” 5. Ai tuân lệnh vua sẽ không gặp nguy hại; và lòng của người khôn ngoan biết được thời điểm và phương thức. 6. Bởi vì mọi việc, dù khó khăn lớn thế nào, đều có thời điểm và phương thức. 7. Bởi vì không ai biết được điều gì sẽ xảy ra, hay khi nào sẽ xảy ra, ai có thể nói trước được?

8. Không ai có quyền trên sinh khí để cầm giữ sinh khí lại, cũng không ai có quyền trên ngày chết. Không ai được giải ngũ lúc chiến tranh - những người gian ác sẽ không được giải cứu.

9. Ta đã thấy tất cả những điều này khi chuyên tâm suy nghĩ về mọi việc xảy ra dưới mặt trời. Có lúc người nầy cai trị trên người khác, gây tổn hại cho chính mình.

10. Ta cũng thấy những kẻ gian ác chết được chôn cất, còn những người từ nơi thánh ra đi, họ bị quên lãng ngay tại thành nơi họ đã làm. Điều này cũng là hư không.

11. Bởi vì hình phạt dành cho công việc gian ác không được thi hành nhanh chóng, cho nên lòng dạ của con người đầy dẫy hành động gian ác bên trong họ. 12. Dù kẻ có tội làm ác hàng trăm lần và được tồn tại lâu dài, dầu vậy ta biết chắc rằng người kính sợ Đức Chúa Trời sẽ được phước, bởi vì người kính sợ Ngài. 13. Nhưng kẻ ác sẽ không được phước và giống như chiếc bóng cũng không tồn tại lâu dài, bởi vì hắn không kính sợ Đức Chúa Trời.

14. Có một việc hư không xảy ra trên đất: Có việc xảy ra cho những người công chính như là do họ đã làm điều gian ác; và cũng có việc xảy ra cho những kẻ ác như là do họ đã làm điều công chính. Ta nói rằng đây cũng là sự hư không.

15. Ta ca ngợi sự vui sướng, bởi vì dưới ánh mặt trời không có gì tốt cho con người hơn là ăn, uống, và vui thỏa, bởi vì điều đó gắn liền với chuỗi ngày lao khổ của đời sống mà Đức Chúa Trời ban cho con người dưới mặt trời.

16. Ta chuyên tâm tìm hiểu sự khôn ngoan và quan sát công việc đã được thực hiện cả ngày lẫn đêm trên đất, không cho mắt mình ngơi nghỉ. 17. Ta thấy rằng trong tất cả công việc của Đức Chúa Trời, con người không thể khám phá việc xảy ra dưới mặt trời. Cho dù con người khó nhọc tìm kiếm cũng không khám phá nổi, và càng nỗ lực chừng nào, người khôn ngoan biết rằng người sẽ không thể khám phá được.

Bản Dịch Đại Chúng

Ai là người khôn ngoan? Ai biết giải thích vấn đề? Sự khôn ngoan của một người tỏa rạng trên mặt người đó và biến đổi nét mặt nghiêm khắc.

Ta khuyên: Vì lời hứa với Đức Chúa Trời, hãy tuân lệnh vua. Đừng hấp tấp rời khỏi sự hiện diện của vua, đừng tham dự vào việc ác, bởi vì vua có toàn quyền làm điều mình muốn. Lời của vua có thẩm quyền, ai dám hỏi vua rằng “Ngài làm gì vậy?” Ai tuân lệnh vua sẽ không gặp nguy hại; và lòng của người khôn ngoan biết được thời điểm và phương thức. Bởi vì mọi việc, dù khó khăn lớn thế nào, đều có thời điểm và phương thức. Bởi vì không ai biết được điều gì sẽ xảy ra, hay khi nào sẽ xảy ra, ai có thể nói trước được?

Không ai có quyền trên sinh khí để cầm giữ sinh khí lại, cũng không ai có quyền trên ngày chết. Không ai được giải ngũ lúc chiến tranh - những người gian ác sẽ không được giải cứu.

Ta đã thấy tất cả những điều này khi chuyên tâm suy nghĩ về mọi việc xảy ra dưới mặt trời. Có lúc người nầy cai trị trên người khác, gây tổn hại cho chính mình.

Ta cũng thấy những kẻ gian ác chết được chôn cất, còn những người từ nơi thánh ra đi, họ bị quên lãng ngay tại thành nơi họ đã làm. Điều này cũng là hư không.

Bởi vì hình phạt dành cho công việc gian ác không được thi hành nhanh chóng, cho nên lòng dạ của con người đầy dẫy hành động gian ác bên trong họ. Dù kẻ có tội làm ác hàng trăm lần và được tồn tại lâu dài, dầu vậy ta biết chắc rằng người kính sợ Đức Chúa Trời sẽ được phước, bởi vì người kính sợ Ngài. Nhưng kẻ ác sẽ không được phước và giống như chiếc bóng cũng không tồn tại lâu dài, bởi vì hắn không kính sợ Đức Chúa Trời.

Có một việc hư không xảy ra trên đất: Có việc xảy ra cho những người công chính như là do họ đã làm điều gian ác; và cũng có việc xảy ra cho những kẻ ác như là do họ đã làm điều công chính. Ta nói rằng đây cũng là sự hư không.

Ta ca ngợi sự vui sướng, bởi vì dưới ánh mặt trời không có gì tốt cho con người hơn là ăn, uống, và vui thỏa, bởi vì điều đó gắn liền với chuỗi ngày lao khổ của đời sống mà Đức Chúa Trời ban cho con người dưới mặt trời.

Ta chuyên tâm tìm hiểu sự khôn ngoan và quan sát công việc đã được thực hiện cả ngày lẫn đêm trên đất, không cho mắt mình ngơi nghỉ. Ta thấy rằng trong tất cả công việc của Đức Chúa Trời, con người không thể khám phá việc xảy ra dưới mặt trời. Cho dù con người khó nhọc tìm kiếm cũng không khám phá nổi, và càng nỗ lực chừng nào, người khôn ngoan biết rằng người sẽ không thể khám phá được.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Ai là người khôn ngoan? Ai biết giải thích vấn đề? Sự khôn ngoan của một người tỏa rạng trên mặt người đó và biến đổi nét mặt nghiêm khắc.

2. Ta khuyên: Vì lời hứa với Đức Chúa Trời, hãy tuân lệnh vua. 3. Đừng hấp tấp rời khỏi sự hiện diện của người, đừng tham dự vào việc ác, bởi vì người có toàn quyền làm điều mình muốn. 4. Lời của vua có thẩm quyền, ai dám hỏi người rằng “Ngài làm gì vậy?” 5. Ai tuân lệnh người sẽ không gặp nguy hại; và lòng của người khôn ngoan biết được thời điểm và phương thức. 6. Bởi vì mọi việc, dù khó khăn lớn thế nào, đều có thời điểm và phương thức. 7. Bởi vì không ai biết được điều gì sẽ xảy ra, hay khi nào sẽ xảy ra, ai có thể nói trước được?

8. Không ai có quyền trên sinh khí để cầm giữ sinh khí lại, cũng không ai có quyền trên ngày chết. Không ai được giải ngũ lúc chiến tranh - những người gian ác sẽ không được giải cứu.

9. Ta đã thấy tất cả những điều này khi chuyên tâm suy nghĩ về mọi việc xảy ra dưới mặt trời. Có lúc người nầy cai trị trên người khác, và gây tổn hại cho chính mình.

10. Ta cũng thấy những kẻ gian ác chết được chôn cất, còn những người từ nơi thánh ra đi, họ bị quên lãng ngay tại thành nơi họ đã làm. Điều này cũng là hư không.

11. Bởi vì hình phạt dành cho công việc gian ác không được thi hành nhanh chóng, cho nên lòng dạ của con người đầy dẫy hành động gian ác bên trong họ. 12. Dù kẻ có tội làm ác hàng trăm lần và được tồn tại lâu dài, dầu vậy ta biết chắc rằng người kính sợ Đức Chúa Trời sẽ được phước, bởi vì người kính sợ Ngài. 13. Nhưng kẻ ác sẽ không được phước và giống như chiếc bóng cũng không tồn tại lâu dài, bởi vì hắn không kính sợ Đức Chúa Trời.

14. Có một việc hư không xảy ra trên đất: Có việc xảy ra cho những người công chính như là do họ đã làm điều gian ác; và cũng có việc xảy ra cho những kẻ ác như là do họ đã làm điều công chính. Ta nói rằng đây cũng là sự hư không.

15. Ta ca ngợi sự vui sướng, bởi vì dưới ánh mặt trời không có gì tốt cho con người hơn là ăn, uống, và vui thỏa, bởi vì điều đó gắn liền với chuỗi ngày lao khổ của đời sống mà Đức Chúa Trời ban cho con người dưới mặt trời.

16. Ta chuyên tâm tìm hiểu sự khôn ngoan và quan sát công việc đã được thực hiện cả ngày lẫn đêm trên đất, không cho mắt mình ngơi nghỉ. 17. Ta thấy rằng trong tất cả công việc của Đức Chúa Trời, con người không thể khám phá việc xảy ra dưới mặt trời. Cho dù con người khó nhọc tìm kiếm cũng không khám phá nổi, và càng nỗ lực chừng nào, người khôn ngoan biết rằng người sẽ không thể khám phá được.

Bản Dịch 1925

1. Ai sánh được với người khôn ngoan? Ai biết giải nghĩa các vật? Sự khôn ngoan làm cho sáng sủa mắt người, và đổi sắc nghiêm trang đi. 2. Ta khuyên rằng: Vì cớ lời thề cùng Đức Chúa Trời, khá gìn giữ mạng vua. 3. Chớ vội lui ra khỏi trước mặt người; đừng ghì mài trong sự ác, vì vua làm điều chi đẹp lòng mình. 4. Vả lại, lời vua có quyền; ai dám nói với người rằng: Ngươi làm chi? 5. Ai tuân theo lịnh người thì chẳng biết sự tai nạn, và lòng người khôn ngoan biết thì thế và phép lệ. 6. Vì tuy loài người bị sự tai nạn bối rối nhiều, phàm sự gì cũng có thì thế và phép lệ. 7. Vì người chẳng biết điều chi sẽ xảy đến; ai có thế nói trước được các việc sẽ xảy ra làm sao?

8. Chẳng có ai cai trị được sanh khí để cầm sanh khí lại; lại chẳng ai có quyền về ngày chết; trong khi tranh chiến chẳng có sự miễn thứ; sự gian ác nào cứu được kẻ làm ra nó.

9. Ta có thấy các điều đó; ta chuyên lòng suy nghĩ về mọi việc làm ra ở dưới mặt trời. Có khi người nầy cai trị trên người kia mà làm tai hại cho người ấy.

10. Ta cũng thấy những kẻ gian ác qua đời, và được chôn bình yên; còn những người làm lành lại phải lìa khỏi nơi thánh, bị người đồng thành quên đi. Ấy cũng là sự hư không.

11. Bởi chẳng thi hành ngay án phạt những việc ác, nên lòng con loài người chuyên làm điều ác. 12. Vì kẻ có tội làm ác một trăm lần vẫn được trường thọ; dầu vậy, ta biết rằng kẻ kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời, sau rốt ắt được phước. 13. Nhưng kẻ ác chẳng sẽ được phước; cũng sẽ không được sống lâu, vì đời nó giống như bóng qua; ấy tại nó không kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời.

14. Lại còn có một sự hư không khác trên thế gian: lắm người công bình bị đãi theo công việc kẻ ác, và lắm kẻ ác lại được đãi theo công việc người công bình. Ta nói rằng điều đó cũng là sự hư không. 15. Ta bèn khen sự vui mừng, bởi vì dưới mặt trời chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là ăn, uống, và vui sướng; vì ấy là điều còn lại cho mình về công lao trọn trong các ngày của đời mình, mà Đức Chúa Trời ban cho mình dưới mặt trời.

16. Khi ta chuyên lòng để học biết sự khôn ngoan, để hiểu mọi việc làm ra trên đất, thì ta thấy có người ngày và đêm không cho mắt ngủ, 17. cũng thấy mọi công việc của Đức Chúa Trời, và hiểu biết người ta không thể dò được mọi việc làm ra dưới mặt trời, dầu chịu cực nhọc ngần nào đặng tìm biết, cũng chẳng tìm được; và dầu cho người khôn ngoan tưởng rằng sẽ chắc biết, thì cũng chẳng tìm được.

Bản Dịch 2011

Hãy Vâng Phục Vua và Tận Hưởng Cuộc Sống

1 Có ai như một người khôn ngoan chăng? Có ai có tri thức để có thể giải nghĩa những sự việc ở đời chăng? Sự khôn ngoan làm nét mặt của người khôn ngời sáng, và vẻ cứng rắn trên gương mặt của người ấy cũng dịu đi.

2 Tôi khuyên: Hãy vâng lời vua, vì bạn đã thề trước mặt Ðức Chúa Trời sẽ làm như vậy. 3 Ðừng hấp tấp rời khỏi mặt vua; chớ đứng lên binh vực cho sự dữ, vì vua có quyền làm điều gì lòng mình muốn. 4 Vì lời vua phán có thẩm quyền, và ai dám hỏi vua, “Ngài định làm gì vậy?” 5 Người nào vâng lệnh vua sẽ không sợ bị vua trị tội. Lòng người khôn biết phân biệt thời thế và hình phạt của mỗi thời, để có thể ứng xử thích nghi. 6 Vì mỗi biến cố xảy ra đều có thời điểm riêng và hình phạt riêng, cho dù dân chúng phải chịu những áp lực đè nặng trên mình. 7 Vì không ai biết điều gì sẽ xảy ra; vậy ai có thể nói cho người khác biết việc gì sẽ xảy ra được?

8 Không ai có quyền trên sinh khí của mình, để có thể giữ sinh khí của mình lại hầu sống mãi. Không ai có quyền trên ngày chết của mình.

Không ai được cho giải ngũ khi lâm trận thể nào, sự gian ác cũng không buông kẻ đã quen làm ác ra thể ấy.

9 Trong tất cả những gì tôi đã thấy xảy ra dưới ánh mặt trời và đã ghi nhớ trong lòng, tôi thấy có điều nầy: Lắm khi người có quyền thế lại là người gây đau khổ cho dân.

10 Tôi cũng thấy điều nầy nữa: Kẻ ác chết và được chôn cất tử tế. Người ta khiêng xác nó từ trong thành thánh ra chôn, và chẳng bao lâu những người trong thành đều quên hết mọi việc ác nó làm. Ðiều đó cũng là vô nghĩa.

11 Vì án phạt dành cho kẻ phạm tội ác không được thi hành nhanh chóng, nên lòng người cứ toan tính chuyện làm ác.

12 Có kẻ phạm tội cả trăm lần mà vẫn sống lâu, nhưng tôi biết chắc một điều: Ai kính sợ Ðức Chúa Trời sẽ được phước, vì người ấy biết lấy lòng kính sợ mà sống trước mặt Ngài. 13 Nhưng kẻ ác sẽ không được phước, và đời nó khó kéo dài, nhưng sẽ qua mau như chiếc bóng, vì nó không biết lấy lòng kính sợ mà sống trước mặt Ðức Chúa Trời.

14 Có một việc vô nghĩa mà tôi đã thấy xảy ra trên đất: Người ngay lành gặp chuyện không may xảy đến cho mình, mà đáng lý kẻ ác phải gặp chuyện ấy mới đúng, trong khi đó kẻ ác lại được may mắn, mà đáng lý điều may mắn ấy phải xảy đến cho người ngay lành mới đúng. Tôi nói: điều đó cũng là vô nghĩa.

15 Do đó tôi khuyên mọi người nên hưởng lấy niềm vui tìm thấy trong cuộc sống, bởi vì không có gì tốt hơn cho con người dưới ánh mặt trời là ăn, uống, và tận hưởng niềm vui. Vì đó là những dư âm sẽ còn lại sau những ngày gian khổ của cuộc đời mà Ðức Chúa Trời đã ban cho mỗi người dưới ánh mặt trời.

16 Khi tôi để tâm trí tìm biết sự khôn ngoan và quan sát công việc loài người đã làm trên đất –công việc mà cả ngày lẫn đêm người ta không dám chợp mắt, hầu thực hiện cho được– 17 bấy giờ tôi thấy rằng tất cả chẳng qua là công việc của Ðức Chúa Trời. Không ai có thể hiểu được những gì đang diễn ra dưới ánh mặt trời. Dù người ta cố công tìm kiếm bao nhiêu, họ cũng không thể nào hiểu hết được; ngay cả kẻ tự cho mình là khôn ngoan trí thức và quán thông kim cổ vẫn không sao hiểu biết được mọi sự.

Tài Liệu