Truyền Đạo: Chương 7

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB21C007)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Danh tiếng hơn dầu quý giá; ngày chết hơn ngày sinh.

2. Đi đến nhà tang chế tốt hơn đến nhà yến tiệc, bởi vì đó là nơi cuối cùng của mọi người, và người sống để tâm suy nghĩ. 3. Buồn rầu tốt hơn vui cười, bởi vì nhờ mặt buồn mà lòng được tốt hơn. 4. Lòng người khôn ngoan ở trong nhà tang chế, còn lòng kẻ ngu dại ở tại trong chốn vui chơi.

5. Nghe lời quở trách của người khôn ngoan tốt hơn nghe lời ca tụng của những kẻ ngu dại. 6. Bởi vì tiếng cười của kẻ ngu dại giống như tiếng củi gai nổ lách tách dưới nồi. Đó cũng là sự hư không.

7. Sự áp bức tiêu diệt lý luận của người khôn ngoan; vật hối lộ làm hư hỏng lòng người.

8. Kết thúc của một việc tốt hơn khởi đầu việc của đó; tính kiên nhẫn tốt hơn tính tự cao.

9. Đừng vội để cho lòng mình nổi giận, bởi vì cơn giận nằm sẵn trong bụng kẻ ngu dại.

10. Đừng hỏi: “Tại sao thời trước tốt hơn bây giờ?” Bởi vì hỏi như vậy là không khôn ngoan. 11. Sự khôn ngoan đáng giá như thừa hưởng cơ nghiệp, đem lại lợi ích cho những người thấy mặt trời. 12. Bởi vì sự khôn ngoan đem lại sự bảo vệ cũng như tiền bạc đem lại sự bảo vệ; tuy nhiên lợi ích của tri thức đó là được sự khôn ngoan bảo tồn mạng sống của người sở hữu nó.

13. Hãy suy gẫm về công việc của Đức Chúa Trời; ai có thể làm cho thẳng được vật mà Ngài đã bẻ cong?

14. Trong ngày thịnh vượng, hãy vui hưởng; trong ngày tai họa, hãy suy gẫm; bởi vì Đức Chúa Trời đã cho cả hai ngày ấy xảy ra để loài người không thể khám phá điều gì sẽ xảy đến trong tương lai.

15. Trong những ngày hư không của đời ta, ta đã thấy tất cả mọi điều: Người công chính chết sớm, dù công chính; còn kẻ gian ác lại được sống lâu, dù gian ác. 16. Đừng tỏ ra quá công chính, cũng đừng tỏ ra quá khôn ngoan; tại sao lại hủy hoại chính mình? 17. Đừng gian ác quá, cũng đừng sống dại dột; tại sao con phải chết trước kỳ định? 18. Điều tốt hơn đó là con hãy nắm giữ điều nầy mà cũng đừng buông tay khỏi điều kia, bởi vì người kính sợ Đức Chúa Trời sẽ thoát được với cả hai.

19. Sự khôn ngoan khiến cho người khôn mạnh hơn cả mười lãnh đạo trong thành.

20. Thật ra chẳng có người công chính nào trên đất - là người luôn làm điều thiện mà không bao giờ phạm tội.

21. Đừng chú tâm đến mọi lời người ta nói, kẻo con nghe cả lời của đầy tớ nguyền rủa mình chăng! 22. Bởi vì lòng con biết rõ rằng chính con đã nhiều lần nguyền rủa kẻ khác.

23. Ta đã dùng sự khôn ngoan mà thử nghiệm mọi điều nầy, và ta nói: “Ta sẽ trở nên khôn ngoan,” nhưng sự khôn ngoan vẫn cách xa ta. 24. Điều gì xa xôi và sâu thẳm quá, ai có thể tìm ra được? 25. Ta lại chuyên tâm tìm hiểu, khảo sát, và tìm kiếm sự khôn ngoan, cùng nguyên lý của muôn vật; ta nhận biết rằng gian ác là ngu xuẩn, dại dột là điên rồ. 26. Ta đã khám phá ra một điều cay đắng hơn sự chết, đó là người đàn bà có lòng như lưới bẫy, tay nàng như xích xiềng. Ai sống đẹp lòng Đức Chúa Trời sẽ thoát khỏi nàng, nhưng người có tội sẽ bị vướng bẫy bởi nàng.

27. Người truyền đạo nói: “Đây là điều ta tìm được bằng cách góp điều này với điều kia để tìm ra nguyên lý. 28. Đó là điều ta vẫn còn tìm nhưng chưa tìm ra: ‘Trong một ngàn người đàn ông, ta đã tìm được một người; còn trong những người đàn bà, ta chẳng tìm được một ai.’ 29. Nhưng đây là điều duy nhất ta tìm được: ‘Đức Chúa Trời đã dựng nên con người ngay thẳng, nhưng chính họ đã tìm ra lắm mưu kế.’”

Bản Dịch Đại Chúng

Danh tiếng hơn dầu quý giá; ngày chết hơn ngày sinh.

Đi đến nhà tang chế tốt hơn đến nhà yến tiệc, bởi vì đó là nơi cuối cùng của mọi người, và người sống để tâm suy nghĩ. Buồn rầu tốt hơn vui cười, bởi vì nhờ mặt buồn mà lòng được tốt hơn. Lòng người khôn ngoan ở trong nhà tang chế, còn lòng kẻ ngu dại ở tại trong chốn vui chơi.

Nghe lời quở trách của người khôn ngoan tốt hơn nghe lời ca tụng của những kẻ ngu dại. Bởi vì tiếng cười của kẻ ngu dại giống như tiếng củi gai nổ lách tách dưới nồi. Đó cũng là sự hư không.

Sự áp bức tiêu diệt lý luận của người khôn ngoan; vật hối lộ làm hư hỏng lòng người.

Kết thúc của một việc tốt hơn khởi đầu việc của đó; tính kiên nhẫn tốt hơn tính tự cao.

Đừng vội để cho lòng mình nổi giận, bởi vì cơn giận nằm sẵn trong bụng kẻ ngu dại.

Đừng hỏi: “Tại sao thời trước tốt hơn bây giờ?” Bởi vì hỏi như vậy là không khôn ngoan. Sự khôn ngoan đáng giá như thừa hưởng cơ nghiệp, đem lại lợi ích cho những người thấy mặt trời. Bởi vì sự khôn ngoan đem lại sự bảo vệ cũng như tiền bạc đem lại sự bảo vệ; tuy nhiên lợi ích của tri thức đó là được sự khôn ngoan bảo tồn mạng sống của người sở hữu nó.

Hãy suy gẫm về công việc của Đức Chúa Trời; ai có thể làm cho thẳng được vật mà Ngài đã bẻ cong?

Trong ngày thịnh vượng, hãy vui hưởng; trong ngày tai họa, hãy suy gẫm; bởi vì Đức Chúa Trời đã cho cả hai ngày ấy xảy ra để loài người không thể khám phá điều gì sẽ xảy đến trong tương lai.

Trong những ngày hư không của đời ta, ta đã thấy tất cả mọi điều: Người công chính chết sớm, dù công chính; còn kẻ gian ác lại được sống lâu, dù gian ác. Đừng tỏ ra quá công chính, cũng đừng tỏ ra quá khôn ngoan; tại sao lại hủy hoại chính mình? Đừng gian ác quá, cũng đừng sống dại dột; tại sao con phải chết trước kỳ định? Điều tốt hơn đó là con hãy nắm giữ điều nầy mà cũng đừng buông tay khỏi điều kia, bởi vì người kính sợ Đức Chúa Trời sẽ thoát được với cả hai.

Sự khôn ngoan khiến cho người khôn mạnh hơn cả mười lãnh đạo trong thành.

Thật ra chẳng có người công chính nào trên đất - là người luôn làm điều thiện mà không bao giờ phạm tội.

Đừng chú tâm đến mọi lời người ta nói, kẻo con nghe cả lời của đầy tớ nguyền rủa mình chăng! Bởi vì lòng con biết rõ rằng chính con đã nhiều lần nguyền rủa kẻ khác.

Ta đã dùng sự khôn ngoan mà thử nghiệm mọi điều nầy, và ta nói: “Ta sẽ trở nên khôn ngoan,” nhưng sự khôn ngoan vẫn cách xa ta. Điều gì xa xôi và sâu thẳm quá, ai có thể tìm ra được? Ta lại chuyên tâm tìm hiểu, khảo sát, và tìm kiếm sự khôn ngoan, cùng nguyên lý của muôn vật; ta nhận biết rằng gian ác là ngu xuẩn, dại dột là điên rồ. Ta đã khám phá ra một điều cay đắng hơn sự chết, đó là người đàn bà có lòng như lưới bẫy, tay nàng như xích xiềng. Ai sống đẹp lòng Đức Chúa Trời sẽ thoát khỏi nàng, nhưng người có tội sẽ bị vướng bẫy bởi nàng.

Người truyền đạo nói: “Đây là điều ta tìm được bằng cách góp điều này với điều kia để tìm ra nguyên lý. Đó là điều ta vẫn còn tìm nhưng chưa tìm ra: ‘Trong một ngàn người đàn ông, ta đã tìm được một người; còn trong những người đàn bà, ta chẳng tìm được một ai.’ Nhưng đây là điều duy nhất ta tìm được: ‘Đức Chúa Trời đã dựng nên con người ngay thẳng, nhưng chính họ đã tìm ra lắm mưu kế.’”

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Danh tiếng hơn dầu quý giá; ngày chết hơn ngày sinh.

2. Đi đến nhà tang chế tốt hơn đến nhà yến tiệc, bởi vì đó là nơi cuối cùng của mọi người, và người sống để vào lòng. 3. Buồn rầu tốt hơn vui cười, bởi vì nhờ mặt buồn mà lòng được tốt hơn. 4. Lòng người khôn ngoan ở trong nhà tang chế, còn lòng kẻ ngu dại ở tại trong chốn vui chơi.

5. Nghe lời quở trách của người khôn ngoan tốt hơn nghe lời ca tụng của những kẻ ngu dại. 6. Bởi vì tiếng cười của kẻ ngu dại giống như tiếng củi gai nổ lách tách dưới nồi. Đó cũng là sự hư không.

7. Sự áp bức tiêu diệt lý luận của người khôn ngoan; vật hối lộ làm hư hỏng lòng người.

8. Kết thúc của một việc tốt hơn khởi đầu việc của đó; tính kiên nhẫn tốt hơn tính tự cao.

9. Đừng vội để cho lòng mình nổi giận, bởi vì cơn giận nằm sẵn trong bụng kẻ ngu dại.

10. Đừng hỏi: “Tại sao thời trước tốt hơn bây giờ?” Bởi vì hỏi như vậy là không khôn ngoan.

11. Sự khôn ngoan đáng giá như thừa hưởng cơ nghiệp, đem lại lợi ích cho những người thấy mặt trời. 12. Vì sự khôn ngoan bảo vệ cũng như tiền bạc bảo vệ; tuy nhiên lợi ích của tri thức đó là được sự khôn ngoan bảo tồn mạng sống của người sở hữu nó.

13. Hãy suy gẫm về công việc của Đức Chúa Trời; ai có thể làm cho thẳng được vật mà Ngài đã bẻ cong?

14. Trong ngày thịnh vượng, hãy vui hưởng; trong ngày tai họa, hãy suy gẫm; bởi vì Đức Chúa Trời đã cho cả hai ngày ấy xảy ra để loài người không thể khám phá điều gì sẽ xảy đến trong tương lai.

15. Trong những ngày hư không của ta, ta đã thấy tất cả mọi điều: Người công chính chết sớm, dù công chính; còn kẻ gian ác lại được sống lâu, dù gian ác. 16. Đừng tỏ ra quá công chính, cũng đừng tỏ ra quá khôn ngoan; tại sao lại hủy hoại chính mình? 17. Đừng gian ác quá, cũng đừng sống dại dột; tại sao con phải chết trước kỳ định? 18. Điều tốt đó là con hãy nắm giữ điều nầy mà cũng đừng buông tay khỏi điều kia, bởi vì người kính sợ Đức Chúa Trời sẽ thoát được với cả hai.

19. Sự khôn ngoan khiến cho người khôn mạnh hơn cả mười lãnh đạo trong thành.

20. Thật ra chẳng có người công chính nào trên đất - là người luôn làm điều thiện mà không bao giờ phạm tội.

21. Đừng chú tâm đến mọi lời người ta nói, kẻo con nghe cả lời của đầy tớ nguyền rủa mình chăng! 22. Bởi vì lòng con biết rõ rằng chính con đã nhiều lần nguyền rủa kẻ khác.

23. Ta đã dùng sự khôn ngoan mà thử nghiệm mọi điều nầy, và ta nói: “Ta sẽ trở nên khôn ngoan,” nhưng sự khôn ngoan vẫn cách xa ta. 24. Điều gì xa xôi và sâu thẳm quá, ai có thể tìm ra được? 25. Ta lại chuyên tâm tìm hiểu, khảo sát, và tìm kiếm sự khôn ngoan, cùng nguyên lý của muôn vật; ta nhận biết rằng gian ác là ngu xuẩn, dại dột là điên rồ. 26. Ta đã khám phá ra một điều cay đắng hơn sự chết, đó là người đàn bà có lòng như lưới bẫy, tay nàng như xích xiềng. Ai sống đẹp lòng Đức Chúa Trời sẽ thoát khỏi nàng, nhưng người có tội sẽ bị vướng bẫy bởi nàng.

27. Người truyền đạo nói: “Đây là điều ta tìm được bằng cách góp điều này với điều kia để tìm ra nguyên lý. 28. Đó là điều ta vẫn còn tìm nhưng chưa tìm ra: ‘Trong một ngàn người đàn ông, ta đã tìm được một người; còn trong những người đàn bà, ta chẳng tìm được một ai.’ 29. Nhưng đây là điều duy nhất ta tìm được: ‘Đức Chúa Trời đã dựng nên con người ngay thẳng, nhưng chính họ đã tìm ra lắm mưu kế.’”

Bản Dịch 1925

1. Danh tiếng hơn dầu quí giá; ngày chết hơn ngày sanh.
2. Đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc; vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người; và người sống để vào lòng.
3. Buồn rầu hơn vui vẻ; vì nhờ mặt buồn, lòng được vui.
4. Lòng người khôn ngoan ở trong nhà tang chế, còn lòng kẻ ngu muội ở tại nhà vui sướng.
5. Thà nghe lời quở trách của người khôn ngoan, còn hơn là câu hát của kẻ ngu muội. 6. Vì tiếng cười của kẻ ngu muội giống như tiếng gai nhọn nổ dưới nồi. Điều đó cũng là sự hư không.
7. Phải, sự sách thủ tiền tài làm cho kẻ khôn ra ngu, và của hối lộ khiến cho hư hại lòng.
8. Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó; lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo.
9. Chớ vội giận; vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội.
10. Chớ nói rằng: Nhân sao ngày trước tốt hơn ngày bây giờ? Vì hỏi vậy là chẳng khôn. 11. Sự khôn ngoan cũng tốt bằng cơ nghiệp; nó có ích cho những người thấy mặt trời. 12. Vì sự khôn ngoan che thân cũng như tiền bạc che thân vậy; nhưng sự khôn ngoan thắng hơn, vì nó giữ mạng sống cho người nào đã được nó.

13. Hãy xem xét công việc của Đức Chúa Trời; vì vật gì Ngài đã đánh cong, ai có thể làm ngay lại được?

14. Trong ngày thới thạnh hãy vui mừng, trong ngày tai nạn hãy coi chừng; vì Đức Chúa Trời đặt ngày nầy đối với ngày kia, hầu cho người đời chẳng thấy trước đặng điều xảy ra sau mình.

15. Trong những ngày hư không của ta, ta đã thấy cả điều nầy: Người công bình tuy công bình cũng phải hư mất; và kẻ hung ác tuy hung ác lại được trường thọ. 16. Chớ công bình quá, cũng đừng làm ra mình khôn ngoan quá; cớ sao làm thiệt hại cho mình? 17. Cũng chớ nên hung hăng quá, và đừng ăn ở như kẻ ngu muội; cớ sao ngươi chết trước kỳ định? 18. Ngươi giữ được điều nầy, ấy là tốt; mà lại cũng đừng nới tay khỏi điều kia; vì ai kính sợ Đức Chúa Trời ắt tránh khỏi mọi điều đó.

19. Sự khôn ngoan khiến cho người khôn có sức mạnh hơn là mười kẻ cai trị ở trong thành.

20. Thật, chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện, mà không hề phạm tội. 21. Chớ để lòng về mọi lời người ta nói, e ngươi nghe kẻ tôi tớ mình chưởi rủa mình chăng. 22. Vì thường khi lòng ngươi cũng biết mình đã rủa kẻ khác.

23. Ta đã lấy sự khôn ngoan nghiệm xét mọi sự ấy; ta nói rằng: Ta sẽ ở khôn ngoan; nhưng sự khôn ngoan cách xa ta. 24. Vả, điều chi xa quá, điều chi sâu thẩm lắm, ai có thế tìm được?

25. Ta lại hết lòng chuyên lo cho hiểu biết, xét nét, kiếm tìm sự khôn ngoan và chánh lý muôn vật, lại cho biết rằng gian ác là dại dột và sự dại dột là điên cuồng. 26. Ta tìm thấy một điều cay đắng hơn sự chết, ấy là một người đờn bà có lòng giống như lưới bẫy, tay tợ như dây tói: ai ở đẹp lòng Đức Chúa Trời sẽ thoát khỏi nó; còn kẻ có tội sẽ bị nó vấn lấy.

27. Kẻ truyền đạo nói: Sau khi xem xét muôn sự từng điều từng vật, đặng tìm chánh lý, thì nầy là điều ta tìm được; 28. ấy là lòng ta hãy còn tìm mà chưa tìm ra: trong một ngàn người đờn ông ta đã tìm được một người; còn trong cả thảy người đờn bà ta chẳng tìm được một ai hết. 29. Nhưng nầy là điều ta tìm được: Đức Chúa Trời đã dựng nên người ngay thẳng; song loài người có tìm kiếm ra lắm mưu kế.

Bản Dịch 2011

Những Nhận Xét về Cuộc Ðời

1 Danh thơm tốt hơn dầu thơm,

Ngày chết tốt hơn ngày sinh.

2 Ði dự tang lễ tốt hơn đi ăn tiệc;

Vì tại đó mọi người sẽ được nhắc nhở ngày cuối của đời mình;

Vậy những ai đang sống khá để tâm suy nghĩ.

3 Buồn bã tốt hơn cười cợt,

Vì nỗi buồn lộ ra trên mặt có thể làm vơi bớt tâm sự trong lòng.

4 Lòng người khôn ở nhà tang chế,

Lòng kẻ dại khoái chỗ vui chơi.

5 Thà nghe lời quở trách của người khôn hơn nghe lời tâng bốc của kẻ dại;

6 Vì như tiếng nổ lách cách của cọng gai dưới nồi thể nào, tiếng cười của kẻ dại cũng thể ấy.

Ðiều đó cũng là vô nghĩa.

7 Bị áp bức quá đỗi người khôn cũng trở thành dại.

Của hối lộ làm hư hại lòng người.

8 Kết cục của sự việc tốt hơn lúc khởi đầu.

Tính nhẫn nại tốt hơn tính kiêu ngạo.

9 Chớ nhạy giận, vì cơn giận ở trong lòng kẻ dại.

10 Ðừng hỏi, “Tại sao thời trước lại tốt hơn thời nay?”

Vì hỏi như thế chứng tỏ bạn không được khôn ngoan.

11 Sự khôn ngoan có giá trị như gia tài để lại;

Nó thật ích lợi cho những ai thấy ánh mặt trời,

12 Vì sự khôn ngoan bảo vệ người ta như tiền bạc bảo vệ người có nó.

Tuy nhiên lợi thế của tri thức là thế nầy: sự khôn ngoan giữ mạng sống của người có nó.

13 Hãy gẫm xem công việc của Ðức Chúa Trời;

Ai có thể làm thẳng những gì Ngài đã làm cong?

14 Trong ngày thịnh vượng, hãy vui hưởng,

Trong ngày hoạn nạn, khá gẫm suy.

Ðức Chúa Trời đã cho ngày nầy lẫn ngày kia xảy ra để con người không thể biết điều gì sẽ xảy đến sau khi từ giã cõi đời.

Những Bí Ẩn về Cuộc Ðời

15 Trong cuộc sống vô nghĩa của tôi, tôi đã chứng kiến những điều khó hiểu:

Có người ngay lành sống ngay lành mà lại chết sớm, trong khi kẻ gian ác sống gian ác mà được sống lâu! 16 Ðừng sống ngay lành thái quá, và cũng đừng cư xử khôn ngoan thái quá. Tại sao bạn muốn làm khổ mình? 17 Chớ gian ác quá, và cũng đừng dại dột. Tại sao bạn muốn chết trước tuổi thọ của mình? 18 Tốt hơn cả là bạn hãy nắm chặt điều nầy, và cũng đừng buông ra điều kia, vì chỉ người nào kính sợ Ðức Chúa Trời mới làm được cả hai.

19 Sự khôn ngoan ban sức mạnh cho người khôn hơn mười người có quyền thế trong thành.

20 Dĩ nhiên không có người ngay lành nào trên đất luôn làm điều thiện mà không hề phạm tội.

21 Ðừng quan tâm đến những lời người ta nói, kẻo bạn phải nghe những lời đầy tớ của bạn nguyền rủa bạn chăng. 22 Lòng bạn cũng tự biết rằng đôi khi chính bạn đã nguyền rủa người khác.

23 Tôi đã vận dụng sự khôn ngoan để suy xét tất cả những điều ấy. Tôi tự nhủ, “Ta sẽ nhờ sự khôn ngoan hướng dẫn mình.” Nhưng sự khôn ngoan đã cách xa tôi quá. 24 Sự khôn ngoan ra thể nào, không ai biết được, vì nó quá cao xa và quá sâu thẳm, ai có thể tìm được nó? 25 Tôi hướng tâm trí của tôi vào việc thu thập kiến thức và nghiên cứu để có sự khôn ngoan, hầu có thể biết tại sao mọi sự đã xảy ra như vậy, kể cả muốn biết về sự gian ác của kẻ dại và sự điên rồ của kẻ ngu.

26 Bây giờ tôi khám phá ra rằng có một điều đắng cay hơn cả cái chết, đó là đàn bà. Trái tim nàng là các cạm bẫy, và vòng tay nàng là những xiềng xích vô hình. Chỉ những ai đẹp lòng Ðức Chúa Trời mới có thể thoát khỏi tay nàng, còn kẻ nào có tội đều bị nàng bắt lấy.

27 Giảng Sư nói: Này, tôi đã khám phá ra điều nầy, sau khi tôi đã nghiên cứu sự việc từ mọi góc cạnh. 28 Ðây là điều lòng tôi vẫn tìm mà chưa tìm ra được: Trong một ngàn đàn ông may đâu tôi có thể tìm được một người công chính, nhưng trong tất cả đàn bà tôi chưa tìm được người nào.

29 Này, tôi đã khám phá ra một điều độc đáo nầy nữa: Ðức Chúa Trời đã dựng nên con người để sống ngay lành chánh trực, nhưng con người cứ toan tính nọ kia, khiến lòng họ sinh ra những ý nghĩ gian tà bất chính.

Tài Liệu