Truyền Đạo: Chương 6

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB21C006)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Ta lại thấy một bất hạnh khác xảy ra dưới mặt trời, điều đó phổ biến cho loài người. 2. Có người được Đức Chúa Trời ban cho sự giàu có, của cải và danh vọng, đến nỗi người không thiếu bất cứ điều gì lòng mình mong muốn; tuy nhiên Đức Chúa Trời không cho người ấy hưởng những điều đó, nhưng một người xa lạ được hưởng điều này. Đó là sự hư không, là một bất hạnh. 3. Nếu có một người sinh hàng trăm đứa con, và sống thật nhiều năm, nhưng bao nhiêu năm như vậy lòng người không được thỏa nguyện với những phước lành, và chết chẳng được chôn, ta cho rằng đứa bé chết lúc mới sinh còn có phước hơn người ấy. 4. Bởi vì giữa hư không, em đến rồi đi trong bóng tối, tên em được che khuất trong bóng tối. 5. Em chưa hề thấy mặt trời hay biết điều gì, nên em được an nghỉ hơn người kia. 6. Và thậm chí nếu có người sống đến hai nghìn năm nhưng không hưởng được một phước hạnh nào thì có ích gì? Không phải mọi người đều về cùng một chỗ hay sao?

7. Tất cả những lao khổ của con người là vì miệng của mình, nhưng lòng thèm khát thì không bao giờ được thỏa mãn. 8. Người khôn ngoan có gì hơn kẻ ngu dại? Người nghèo mà biết cách xử thế trong cuộc sống thì được gì? 9. Điều mắt thấy tốt đẹp chỉ là một mơ ước viễn vông. Đây cũng là sự hư không, như là nắm bắt gió.

10. Điều gì hiện hữu thì đã được đặt tên. Vì vậy loài người là ai thì đã được biết rõ, và loài người không thể cưỡng lại Đấng mạnh hơn mình.

11. Càng nhiều lời càng thêm sự hư không; vì vậy có ích lợi gì cho con người? 12. Vì ai biết được điều gì là tốt cho con người trong chuỗi ngày hư không và trôi qua như chiếc bóng? Ai có thể nói trước cho con người điều gì sẽ xảy ra dưới mặt trời sau khi lìa đời?

Bản Dịch Đại Chúng

Ta lại thấy một bất hạnh khác xảy ra dưới mặt trời, điều đó phổ biến cho loài người. Có người được Đức Chúa Trời ban cho sự giàu có, của cải và danh vọng, đến nỗi người không thiếu bất cứ điều gì lòng mình mong muốn; tuy nhiên Đức Chúa Trời không cho người ấy hưởng những điều đó, nhưng một người xa lạ được hưởng điều này. Đó là sự hư không, là một bất hạnh. Nếu có một người sinh hàng trăm đứa con, và sống thật nhiều năm, nhưng bao nhiêu năm như vậy lòng người không được thỏa nguyện với những phước lành, và chết chẳng được chôn, ta cho rằng đứa bé chết lúc mới sinh còn có phước hơn người ấy. Bởi vì giữa hư không, em đến rồi đi trong bóng tối, tên em được che khuất trong bóng tối. Em chưa hề thấy mặt trời hay biết điều gì, nên em được an nghỉ hơn người kia. Và thậm chí nếu có người sống đến hai nghìn năm nhưng không hưởng được một phước hạnh nào thì có ích gì? Không phải mọi người đều về cùng một chỗ hay sao?

Tất cả những lao khổ của con người là vì miệng của mình, nhưng lòng thèm khát thì không bao giờ được thỏa mãn. Người khôn ngoan có gì hơn kẻ ngu dại? Người nghèo mà biết cách xử thế trong cuộc sống thì được gì? Điều mắt thấy tốt đẹp chỉ là một mơ ước viễn vông. Đây cũng là sự hư không, như là nắm bắt gió.

Điều gì hiện hữu thì đã được đặt tên. Vì vậy loài người là ai thì đã được biết rõ, và loài người không thể cưỡng lại Đấng mạnh hơn mình.

Càng nhiều lời càng thêm sự hư không; vì vậy có ích lợi gì cho con người? Vì ai biết được điều gì là tốt cho con người trong chuỗi ngày hư không và trôi qua như chiếc bóng? Ai có thể nói trước cho con người điều gì sẽ xảy ra dưới mặt trời sau khi lìa đời?

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Ta lại thấy một bất hạnh khác xảy ra dưới mặt trời, điều đó phổ biến cho loài người. 2. Có người được Đức Chúa Trời ban cho sự giàu có, của cải và danh vọng, đến nỗi người không thiếu bất cứ điều gì lòng mình mong muốn; tuy nhiên Đức Chúa Trời không cho người ấy hưởng những điều đó, nhưng một người xa lạ được hưởng điều này. Đó là sự hư không, là một bất hạnh. 3. Nếu có một người sinh hàng trăm đứa con, và sống thật nhiều năm, nhưng bao nhiêu năm như vậy lòng người không được thỏa nguyện với những phước lành, và chết chẳng được chôn, ta cho rằng đứa bé chết lúc mới sinh còn có phước hơn người ấy. 4. Bởi vì giữa hư không, em đến rồi đi trong bóng tối, tên em được che khuất trong bóng tối. 5. Em chưa hề thấy mặt trời hay biết điều gì, nên em được an nghỉ hơn người kia. 6. Và thậm chí nếu có người sống đến hai nghìn năm nhưng không hưởng được một phước hạnh nào thì có ích gì? Không phải mọi người đều về cùng một chỗ hay sao?

7. Tất cả những lao khổ của con người là vì miệng của mình, nhưng lòng thèm khát thì không bao giờ được thỏa mãn. 8. Người khôn ngoan có gì hơn kẻ ngu dại? Người nghèo mà biết cách xử thế trong cuộc sống thì được gì? 9. Điều mắt thấy tốt đẹp chỉ là một mơ ước viễn vông. Đây cũng là sự hư không, như là nắm bắt gió.

10. Điều gì hiện hữu thì đã được đặt tên. Vì vậy loài người là ai thì đã được biết rõ, và loài người không thể cưỡng lại Đấng mạnh hơn mình.

11. Càng nhiều lời càng thêm sự hư không; vì vậy có ích lợi gì cho con người? 12. Vì ai biết được điều gì là tốt cho con người trong chuỗi ngày hư không và trôi qua như chiếc bóng? Ai có thể nói trước cho con người điều gì sẽ xảy ra dưới mặt trời sau khi lìa đời?

Bản Dịch 1925

1. Có một tai nạn khác mà ta đã thấy dưới mặt trời, thường làm nặng nề cho loài người. 2. Kìa có một người mà Đức Chúa Trời đã ban cho sự giàu có, của cải, và sang trọng, đến đỗi mọi sự lòng người ước ao, chẳng thiếu gì hết; nhưng Đức Chúa Trời không cho người có thể ăn lấy, bèn là một người khác được ăn. Ấy là một sự hư không, một tai nạn cực khổ. 3. Nếu một người sanh trăm con trai, và sống nhiều năm cho đến cao niên trường thọ, mà lòng chẳng được hưởng phước, và chết chẳng được chôn; ta nói đứa con sảo còn hơn người ấy; 4. vì đứa con sảo ra hư không, lại trở về sự tối tăm, và tên nó bị sự u ám vùi lấp. 5. Nó không thấy mặt trời, cũng không biết đến; nó có được phần an nghỉ hơn người kia. 6. Người dầu sống đến hai ngàn năm, mà không hưởng được chút phước nào, cuối cùng cả thảy há chẳng về chung một chỗ sao?

7. Mọi sự lao khổ của loài người là vì miệng mình, song không hề được thỏa nguyện.

8. Người khôn ngoan hơn chi kẻ ngu muội? Người nghèo biết đạo ăn ở trước mặt người ta, nào có ích chi?

9. Sự gì thấy bằng mắt hơn là sự tham muốn buông tuồng; điều đó lại là một sự hư không, theo luồng gió thổi.

10. Phàm điều gì có trước thì đã được đặt tên từ lâu rồi; loài người sẽ ra thể nào, thì đã biết từ trước rồi; người không thể cãi trả với Đấng mạnh hơn mình.

11. Có nhiều điều gia thêm sự hư không; vậy, người ta được ích chi hơn; 12. vả, trong những ngày của đời hư không mà loài người trải qua như bóng, ai biết điều gì là ích cho mình? Vì ai có thể nói trước cho người nào về điều sẽ xảy ra sau mình dưới mặt trời?

Bản Dịch 2011

Hoài Công Tham Vọng

1 Có một nỗi bất hạnh đã xảy ra dưới ánh mặt trời, và điều ấy trở nên rất phổ thông giữa thế giới loài người: 2 Một người được Ðức Chúa Trời ban cho nhiều của cải, giàu có, và tôn trọng đến nỗi không thiếu bất cứ điều gì lòng mình muốn; thế nhưng Ðức Chúa Trời không cho người ấy hưởng những điều ấy, mà lại cho người khác hưởng. Ðiều đó là vô nghĩa và là nỗi bất hạnh đau thương.

3 Nếu một người sinh được một trăm con và sống đến cao niên trường thọ, mà lòng không hề cảm thấy được phước, và khi chết lại không được chôn, thì tôi nghĩ đứa bé qua đời trong lòng mẹ còn có phước hơn. 4 Vì nó đi vào hư vô, ra đi vào bóng tối, và tên nó chìm vào cõi tối tăm. 5 Dù nó chưa hề thấy ánh sáng mặt trời và cũng không biết gì ở đời đi nữa, so với người kia nó vẫn có phước hơn. 6 Dù người ấy sống đến hai ngàn năm, nhưng không hề cảm thấy cuộc đời mình có phước hạnh gì, rồi cuối cùng chết đi, và về cùng một chỗ như bao nhiêu người khác, liệu đời sống ấy có ý nghĩa gì chăng?

7 Người ta vất vả làm lụng để nuôi miệng, nhưng cơn đói vẫn luôn tái diễn.

8 Hãy gẫm xem, người khôn có lợi gì hơn kẻ dại chăng? Người nghèo được lợi gì khi cố học để biết cách xử sự trước mặt những người sống chăng?

9 Tận hưởng những gì đang có trước mắt tốt hơn là mơ mộng những gì viển vông xa vời thực tế. Ðiều đó cũng là vô nghĩa và là hoài công bắt gió.

10 Những gì hiện hữu đã được định trước từ lâu. Con người ra sao đã được biết rõ tự ngàn xưa; người ta không thể cãi lại Ðấng mạnh hơn mình.

11 Quả thật càng lắm lời càng thêm vô nghĩa, vậy nói cho lắm sẽ được gì chăng? 12 Ai có thể biết trước phước hạnh gì sẽ xảy đến cho mỗi người trong cuộc sống ngắn ngủi, vô nghĩa, và qua nhanh như chiếc bóng nầy chăng? Vì ai có thể nói cho một người biết trước chuyện gì sẽ xảy ra dưới ánh mặt trời sau khi người ấy qua đời chăng?

Tài Liệu