Truyền Đạo: Chương 3

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB21C003)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định. 2. Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng; 3. Có kỳ giết, và có kỳ chữa lành; có kỳ phá dỡ, và có kỳ xây cất; 4. có kỳ khóc, và có kỳ cười; có kỳ than vãn, và có kỳ nhảy múa; 5. có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại; có kỳ ôm ấp, và có kỳ chẳng ôm ấp; 6. có kỳ tìm, và có kỳ mất; có kỳ giữ lấy, và có kỳ ném bỏ; 7. có kỳ xé rách, và có kỳ may; có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra; 8. có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa bình.

9. Kẻ làm việc có được ích lợi gì về lao khổ mình chăng? 10. Ta đã thấy công việc mà Đức Chúa Trời ban cho loài người là loài người dùng tập rèn lấy mình. 11. Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dầu vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thế hiểu được. 12. Vậy, ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ, và làm lành trọn đời mình. 13. Lại, ai nấy phải ăn, uống, và hưởng lấy phước của công lao mình, ấy cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời.

14. Ta biết rằng mọi việc Đức Chúa Trời làm nên còn có đời đời: người ta chẳng thêm gì được, cũng không bớt chi đặng; Đức Chúa Trời làm như thế, để loài người kính sợ trước mặt Ngài. 15. Điều chi hiện có, đã có ngày xưa; điều gì sẽ xảy đến, đã xảy đến từ lâu rồi: Đức Chúa Trời lại tìm kiếm việc gì đã qua.

16. Ta lại còn thấy dưới mặt trời, trong nơi công đàng có sự gian ác, và tại chốn công bình có sự bất nghĩa. 17. Ta bèn nói trong lòng rằng: Đức Chúa Trời sẽ đoán xét kẻ công bình và người gian ác; vì ở đó có kỳ định cho mọi sự mọi việc.

18. Ta lại nói trong lòng rằng: Phải như vậy, bởi vì Đức Chúa Trời muốn thử thách con loài người, và chỉ cho chúng biết rằng họ không hơn gì loài thú. 19. Vì việc xảy đến cho con loài người làm sao, thì xảy đến cho loài thú cũng vậy; sự xảy đến cho hai loài giống hẳn với nhau. Sự chết của loài nầy cũng như sự chết của loài kia; hai loài đều thở một thứ hơi, loài người chẳng hơn gì loài thú; vì thảy đều hư không. 20. Cả thảy đều qui vào một chỗ; cả thảy do bụi đất mà ra, cả thảy sẽ trở về bụi đất. 21. Ai biết hoặc thần của loài người thăng lên, hoặc hồn của loài thú sa xuống dưới đất?22. Thế thì, ta thấy chẳng chi tốt cho loài người hơn là vui vẻ trong công việc mình; ấy là kỷ phần mình; vì ai sẽ đem mình trở lại đặng xem thấy điều sẽ xảy ra sau mình?

Bản Dịch 2011

Mọi Sự Ðều Có Thời Kỳ
1. Mọi sự đều có thời kỳ của nó, và mọi việc ở dưới trời đều có lúc của nó:
2. Có thời sinh ra, và có lúc qua đời;
Có thời trồng, và có lúc nhổ những gì đã trồng;
3. Có thời giết chết, và có lúc chữa lành;
Có thời đạp đổ, và có lúc dựng lên;
4. Có thời khóc, và có lúc cười;
Có thời than khóc, và có lúc nhảy nhót reo mừng;
5. Có thời quăng đá đi, và có lúc lượm đá lại;
Có thời bám giữ, và có lúc buông ra;
6. Có thời được, và có lúc mất;
Có thời giữ lại, và có lúc vất đi;
7. Có thời xé rách, và có lúc vá may;
Có thời im lặng, và có lúc nói lên;
8. Có thời thương yêu, và có lúc ghét bỏ;
Có thời chiến tranh, và có lúc hòa bình.
Việc Ðức Chúa Trời Giao Phó
9. Một người lao động vất vả để rồi sẽ được gì? 10. Tôi đã thấy công việc Ðức Chúa Trời giao cho người ta làm rồi. 11. Ngài đã làm mọi sự tốt đẹp đúng vào thời điểm của chúng. Ngoài ra, Ngài còn đặt vào tâm trí con người khái niệm về vĩnh hằng; dù vậy con người vẫn không thể thấu triệt những gì Ðức Chúa Trời đã làm từ đầu đến cuối. 12. Tôi tin rằng không gì tốt hơn cho con người là vui hưởng hạnh phúc của cuộc sống và làm những điều tốt đẹp suốt những ngày còn lại của đời mình. 13. Ngoài ra, mỗi người nên ăn, uống, và hưởng kết quả do mọi công lao khó nhọc của mình làm ra, vì đó là món quà của Ðức Chúa Trời ban cho con người. 14. Tôi biết rằng những gì Ðức Chúa Trời làm sẽ còn lại đời đời, không cần thêm điều gì vào và cũng không cần bớt điều gì đi. Ðức Chúa Trời đã làm như vậy để người ta kính sợ Ngài. 15. Ðiều gì có, đã có rồi; điều gì sẽ có, đã có tự ngàn xưa; Ðức Chúa Trời có thể cho sự việc đã xảy ra xưa kia được tái diễn.
Sự Phán Xét trong Tương Lai thuộc về Ðức Chúa Trời
16. Ngoài ra, tôi còn thấy điều nầy dưới ánh mặt trời: có sự gian tà ở nơi tòa án, có sự gian ác ở chốn pháp đình. 17. Tôi tự nhủ trong lòng: Ðức Chúa Trời sẽ phán xét cả người công chính lẫn kẻ gian ác, vì Ngài đã định thời điểm cho mọi điều và mọi sự. 18. Tôi tự nhủ trong lòng: về loài người, Ðức Chúa Trời thử nghiệm họ, để họ thấy rằng họ chẳng hơn gì loài thú. 19. Vì số phận của loài người và số phận của loài thú đều như nhau: loài nầy chết và loài kia cũng chết. Cả hai đều thở chung một bầu khí quyển, và loài người chẳng hơn gì loài thú, vì tất cả đều vô nghĩa. 20. Tất cả đều về chung một chỗ; tất cả đều ra từ bụi đất, và tất cả sẽ trở về bụi đất. 21. Ai có thể biết chắc rằng rồi đây linh hồn của con người sẽ đi lên còn giác hồn của loài thú sẽ đi xuống dưới đất chăng? 22. Do đó tôi nhận thấy: không có gì tốt hơn cho con người là hưởng niềm vui trong công việc mình, vì đó là phần số của mình, vì ai sẽ đem cho người ấy thấy những gì sẽ xảy đến sau khi người ấy qua đời chăng?

Tài Liệu