Truyền Đạo: Chương 1

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB21C001)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Lời của Truyền Đạo, con trai của Đa-vít, vua tại Giê-ru-sa-lem. 2. Truyền Đạo nói:

Phù vân của những phù vân! Phù vân của những phù vân! Tất cả là phù vân.

3. Con người được lợi ích gì từ những khó nhọc mà họ lao khổ dưới mặt trời?

4. Thế hệ nầy qua, thế hệ khác đến, nhưng trái đất vẫn tồn tại mãi.

5. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, rồi vội vã trở về nơi nó mọc.

6. Gió thổi về hướng nam, rồi xoay sang hướng bắc; gió tiếp tục xoay vần, rồi trở về vòng cũ của nó.

7. Mọi sông đều đổ vào biển nhưng biển vẫn không đầy; nơi những dòng sông chảy, chúng tiếp tục chảy tại đó.

8. Mọi lời đều tẻ nhạt, nhiều hơn ai có thể diễn đạt; mắt nhìn mãi vẫn không chán, tai nghe hoài cũng chẳng đầy.

9. Điều gì đang có, là điều sẽ có; điều gì đang làm, là điều sẽ làm; chẳng có điều gì mới dưới mặt trời.

10. Có điều gì mà người ta nói: “Hãy xem! Cái nầy mới!” Điều ấy đã có rồi, trong các thời đại trước chúng ta.

11. Những người thuộc thời xa xưa không được nhớ đến, thì những người sắp đến cũng không được nhớ bởi những người đến sau họ như vậy.

12. Ta, là Truyền Đạo, khi làm vua Y-sơ-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem. 13. đã chuyên tâm tìm hiểu và dùng sự khôn ngoan mình để khảo sát mọi việc xảy ra dưới bầu trời. Đó là công việc buồn chán mà Đức Chúa Trời đã trao khiến loài người bận rộn. 14. Ta đã quan sát mọi công lao thực hiện dưới ánh mặt trời; và thấy, tất cả đều là phù vân như đuổi theo gió.

15. Điều gì đã cong thì không thể làm cho thẳng lại, và điều gì đã thiếu thì không tính được.

16. Ta tự nhủ: “Nầy, ta đã được sự khôn ngoan hơn tất cả những người cai trị trước ta tại Giê-ru-sa-lem; và ta đã kinh nghiệm nhiều về sự khôn ngoan và tri thức.” 17. Ta cũng chuyên tâm học biết sự khôn ngoan, học biết sự ngu dại và điên rồ. Ta nhận thấy điều đó cũng chỉ như đuổi theo gió.

18. Vì càng nhiều khôn ngoan, càng thêm phiền não; ai thêm tri thức là thêm khổ đau.

Bản Dịch 1925

1. Lời của người truyền đạo, con trai của Đa-vít, vua tại Giê-ru-sa-lem.
2. Người truyền đạo nói: Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không.
3. Các việc lao khổ loài người làm ra dưới mặt trời, thì được ích lợi chi? 4. Đời nầy qua, đời khác đến; nhưng đất cứ còn luôn luôn. 5. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, nó lật đật trở về nơi nó mọc. 6. Gió thổi về hướng nam, kế xây qua hướng bắc; nó xây đi vần lại không ngừng, rồi trở về vòng cũ nó. 7. Mọi sông đều đổ vào biển, song không hề làm đầy biển; nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về đó nữa. 8. Muôn vật thảy đều lao khổ, loài người không thế nói ra được; mắt không hề chán ngó, tai chẳng hề nhàm nghe.

9. Điều chi đã có, ấy là điều sẽ có; điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa; chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời. 10. Nếu có một vật chi mà người ta nói rằng: Hãy xem, cái nầy mới, vật ấy thật đã có rồi trong các thời đời trước ta. 11. Người ta chẳng nhớ các đời trước, và các đời sau những người đến sau cũng sẽ chẳng nhớ đến nữa.

12. Ta là người truyền đạo, đã làm vua Y-sơ-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem. 13. Ta chuyên lòng lấy sự khôn ngoan mà tra khảo mọi việc làm ra dưới trời; ấy là một việc lao khổ mà Đức Chúa Trời đã giao cho loài người để lo làm.

14. Ta đã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời; kìa, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi.

15. Vật chi đã cong vẹo không thể ngay lại được, và vật gì thiếu không thể đếm được.

16. Ta nói trong lòng rằng: Nầy, ta đã được sự khôn ngoan lớn hơn hết thảy những người ở trước ta tại Giê-ru-sa-lem; thật lòng ta đã thấy nhiều sự khôn ngoan và tri thức. 17. Ta cũng chuyên lòng học biết sự khôn ngoan, và biết sự ngu dại điên cuồng; ta nhìn biết điều đó cũng là theo luồng gió thổi. 18. Vì nếu sự khôn ngoan nhiều, sự phiền não cũng nhiều; ai thêm sự tri thức ắt thêm sự đau đớn.

Bản Dịch 2011

Suy Tư của Một Triết Gia Vương Giả

1 Lời của Giảng Sư, con của Ða-vít, vua ở Giê-ru-sa-lem:

2 Vô nghĩa của mọi vô nghĩa, Giảng Sư nói,

Vô nghĩa của mọi vô nghĩa, tất cả chỉ là vô nghĩa.

3 Một người làm lụng vất vả cả đời để rồi sẽ được gì dưới ánh mặt trời?

4 Thế hệ nầy qua đi, thế hệ khác đến, nhưng trái đất vẫn còn mãi mãi.

5 Mặt trời mọc lên, mặt trời lặn xuống, vội vàng đi đến chỗ nó, để rồi mọc lên trở lại.

6 Gió thổi về hướng nam, rồi vòng lên hướng bắc;

Gió tiếp tục bay lòng vòng, đảo tới đảo lui, rồi lại vòng về luồng cũ.

7 Tất cả các sông đều đổ vào biển, nhưng biển không bao giờ đầy.

Nước trở về các dòng sông, rồi lại tiếp tục đổ ra biển.

8 Mọi việc trở nên mệt mỏi chán chường; con người không thể nói sao cho hết.

Con mắt nhìn mãi, nhưng thấy vẫn không đủ.

Tai nghe biết bao nhiêu, nhưng ghi nhận vẫn chưa đầy.

9 Những gì đã có là những gì sẽ có; những gì đã được làm là những gì sẽ được làm.

Chẳng có gì mới mẻ dưới ánh mặt trời.

10 Có điều gì mà người ta nói, “Hãy xem, có cái nầy mới” chăng?

Nó đã có rồi, có tự thời xưa, trước khi chúng ta sinh ra.

11 Những người sống tự ngàn xưa chẳng còn được ai nhớ đến.

Những người đến sau sẽ không được các thế hệ sinh ra sau họ nhớ đến.

Khôn Ngoan Trần Thế Chỉ Là Phù Phiếm

12 Tôi, Giảng Sư, khi làm vua I-sơ-ra-ên ở Giê-ru-sa-lem 13 đã quyết tâm dùng trí khôn của tôi để tìm kiếm và khảo sát mọi sự đã làm ra dưới trời. Những gì người ta đã làm được chẳng qua chỉ là thành quả của những gian lao khổ cực mà Ðức Chúa Trời đã khiến con người chuốc lấy cho mình. 14 Tôi đã thấy mọi sự được làm ra dưới ánh mặt trời; và này, tất cả đều vô nghĩa và là hoài công bắt gió.

15 Những gì đã cong, không thể mong làm thẳng lại được.

Những gì đã thiếu, đành phải chịu chứ không thể đếm thêm vào.

16 Tôi đã tự nhủ trong lòng, “Tôi đã được ban cho trí khôn ngoan trỗi hơn mọi người sống trước tôi ở Giê-ru-sa-lem; tâm trí tôi kinh nghiệm sự khôn ngoan và tri thức vượt bực.” 17 Tôi đã chú tâm để biết rõ sự khôn ngoan và biết rõ sự điên rồ cùng dại dột. Tôi nhận thấy rằng điều ấy cũng chỉ là hoài công bắt gió.

18 Càng khôn càng khổ,

Càng biết càng buồn.

Tài Liệu