Châm Ngôn: Chương 22

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB20C022)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều; Và ơn nghĩa quí hơn bạc và vàng.
2. Kẻ giàu và người nghèo đều gặp nhau; Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai.
3. Người khôn ngoan thấy điều tai vạ, và ẩn mình; Nhưng kẻ ngu muội cứ đi luôn, và mắc phải vạ.
4. Phần thưởng của sự khiêm nhượng và sự kính sợ Đức Giê-hô-va, Ấy là sự giàu có, sự tôn trọng, và mạng sống.
5. Trong đường kẻ gian tà có gai chông và cái bẫy; Ai gìn giữ linh hồn mình sẽ cách xa nó.
6. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.
7. Người giàu quản hạt kẻ nghèo; Kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ cho mượn.
8. Kẻ nào giao sự bất công sẽ gặt điều tai họa; Và cây roi thạnh nộ nó sẽ bị gãy đi.
9. Người nào có mắt từ thiện sẽ được phước; Vì người ban bánh mình cho kẻ nghèo khó.
10. Hãy đuổi kẻ nhạo báng ra, thì sự cãi lẫy cũng sẽ đi; Điều tranh cạnh và sự sỉ nhục sẽ hết.
11. Ai ái mộ lòng thánh sạch, Và có duyên nơi môi miệng mình, sẽ được vua làm bạn nghĩa.
12. Mắt của Đức Giê-hô-va coi giữ người có tri thức; Nhưng Ngài đánh đổ lời kẻ gian tà.
13. Kẻ biếng nhác nói: Có con sư tử ở ngoài đó; Tôi sẽ bị giết tại giữa đường.
14. Miệng của dâm phụ vốn là một cái hố sâu; Ai bị Đức Giê-hô-va giận sẽ sa ngã vào đó.
15. Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ; Song roi răn phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó.
16. Người nào hà hiếp kẻ nghèo ắt sẽ làm cho nó giàu có; Và ai cho kẻ giàu có chỉ làm cho người sa vào sự thiếu thốn.
17. Hãy lắng tai nghe lời kẻ khôn ngoan, Khá chuyên lòng con về sự tri thức ta.
18. Vì nếu con gìn giữ nó trong lòng con, Lập nó ở chung nhau trên môi miệng con, thì ấy thật một sự tốt đẹp.
19. Ngày nay ta đã dạy cho con hiểu biết các điều đó, Để con có lòng tin cậy Đức Giê-hô-va.
20. Ta há chẳng có chép cho con Những điều tốt về mưu luận và về tri thức sao,
21. Để làm cho con biết sự quả quyết của lời chân lý, Hầu cho con lấy lời thật mà đáp lại với những người sai con?
22. Chớ bóc lột kẻ nghèo, bởi vì họ nghèo, Cũng đừng hà hiếp người khốn khổ nơi cửa thành;
23. Vì Đức Giê-hô-va sẽ binh vực duyên cớ của họ, Và đoạt lấy sự sống của kẻ có cướp lột họ.
24. Chớ làm bạn với người hay giận; Chớ giao tế cùng kẻ cường bạo,
25. E con tập theo đường lối nó, Và linh hồn con bị bẫy hãm hại chăng.
26. Chớ đồng bọn cùng những kẻ giao tay nhau, Hoặc cùng kẻ bảo lãnh nợ:
27. Nếu con không có gì trả, Cớ sao con muốn chúng đoạt lấy cái giường con đi?
28. Chớ dời đi các mộc giới cũ, Mà tổ phụ con đã dựng.
29. Con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng? Người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua, chớ chẳng phải ở trước mặt người hèn hạ đâu.

Bản Dịch 2011

1. Danh tiếng tốt quý hơn nhiều tiền của,
Còn ơn nghĩa quý hơn bạc và vàng.
2. Người giàu và người nghèo đều giống nhau ở một điểm,
Ấy là CHÚA đã dựng nên cả hai.
3. Người khôn ngoan thấy hiểm nguy liền ẩn tránh,
Nhưng kẻ dại khờ cứ bươn càn, nên gánh vạ vào thân.
4. Phần thưởng cho sự khiêm nhường và kính sợ CHÚA là giàu có, tôn trọng, và mạng sống.
5. Trên đường kẻ gian tà có gai chông và cạm bẫy,
Người biết giữ mạng mình nên tránh lối ấy thật xa.
6. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo,
Hầu khi trở về già, nó sẽ không lìa đường lối đó.
7. Người giàu cai trị người nghèo,
Người đi mượn làm tôi người cho mượn.
8. Kẻ gieo bất công ắt sẽ gặp thảm họa,
Gậy quyền hành thịnh nộ của nó sẽ bị gãy nát tan tành.
9. Người hào phóng sẽ được ban phước,
Vì họ đã chia cơm sẻ bánh cho những người nghèo đói.
10. Hãy đuổi kẻ nhạo báng đi thì sự xung đột sẽ chấm dứt,
Sự cãi vã và lăng mạ cũng sẽ không còn.
11. Người yêu mến tâm hồn trong sạch và ăn nói nhã nhặn thì vua cũng muốn kết bạn.
12. Mắt của CHÚA giữ gìn người tri thức,
Nhưng lời của kẻ gian dối sẽ bị CHÚA loại trừ.
13. Kẻ biếng nhác bảo, “Có con sư tử ở ngoài đó!
Nếu tôi ra đường, tôi sẽ bị sư tử vồ ăn!”
14. Miệng người phụ nữ không đứng đắn giống như một hố sâu,
Kẻ nào bị CHÚA giận sẽ sa vào đó.
15. Sự khờ dại bao lấy lòng con trẻ,
Nhưng roi kỷ luật sẽ xua đuổi sự khờ dại ấy đi xa.
16. Bóc lột người nghèo hoặc hối lộ người giàu để làm giàu cho mình đều chỉ đưa đến đói khổ.
Lời Khuyên của Người Khôn Ngoan
17. Hãy nghiêng tai và lắng nghe lời của người khôn ngoan,
Hãy hết lòng áp dụng những lời chỉ dạy của ta.
18. Con sẽ được vui thỏa khi giữ nó trong lòng,
Hãy để mọi lời ấy sẵn sàng trên môi con,
19. Ðể con sẽ đặt lòng tin cậy hoàn toàn vào CHÚA,
Ðấng ta chỉ bảo con biết ngày nay; đúng vậy, cho chính con.
20. Ta há chẳng viết cho con ba mươi chương huấn dụ
Luận về mưu lược và tri thức,
21. Ðể cho con biết thế nào là lẽ phải và chân thật,
Hầu con có thể đối đáp cách phải lẽ với người sai phái con sao?
22. Chớ bóc lột người nghèo, bởi vì họ đã quá nghèo khổ,
Cũng đừng áp bức kẻ khốn cùng ở chốn công môn,
23. Vì CHÚA sẽ binh vực duyên cớ của họ,
Và Ngài sẽ diệt trừ kẻ nào bóc lột họ.
24. Ðừng kết bạn với những người nhạy giận,
Ðừng kết thân với những kẻ nóng tánh hay gây.
25. Nếu không, con sẽ bị lây tính nóng nảy của họ,
Con sẽ tự gây rắc rối cho mình và linh hồn con sẽ sa vào bẫy.
26. Con đừng để mình làm người bảo lãnh nợ,
Tức làm người bảo đảm nợ cho ai;
27. Vì nếu con không có gì để trả,
Thì tại sao con muốn chủ nợ xiết luôn cả giường ngủ của con?
28. Ðừng di chuyển mốc địa giới đã có sẵn từ xưa,
Tức ranh giới do tổ tiên con đã lập.
29. Con có thấy người cần mẫn làm việc chăng?
Người ấy sẽ đứng chầu trước các vua, chứ không phải người thường.

Tài Liệu