Thi Thiên: Chương 150

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C150)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài! Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài!
2. Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng Ngài! Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài!
3. Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài, Gảy đàn sắt đàn cầm mà ca tụng Ngài!
4. Hãy đánh trống cơm và nhảy múa, mà hát ngợi khen Ngài! Hãy gảy nhạc khí bằng dây và thổi sáo, mà ca tụng Ngài!
5. Hãy dùng chập chỏa dội tiếng, Mã la kêu rền, mà ngợi khen Ngài!
6. Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!

Bản Dịch 2011

Kêu Gọi Hãy Ca Ngợi CHÚA

1 Hãy ca ngợi CHÚA!

Hãy ca ngợi Ðức Chúa Trời trong nơi thánh Ngài;

Hãy ca ngợi Ngài trong bầu trời lớn lao vô tận của Ngài.

2 Hãy ca ngợi Ngài về những việc quyền năng Ngài;

Hãy ca ngợi Ngài theo sự lớn lao vĩ đại của Ngài.

3 Hãy dùng tiếng kèn ca ngợi Ngài;

Hãy dùng đàn lia và hạc cầm ca ngợi Ngài;

4 Hãy dùng trống lục lạc và điệu vũ ca ngợi Ngài;

Hãy dùng các đàn dây và ống sáo ca ngợi Ngài;

5 Hãy dùng các phèng la vang tiếng ca ngợi Ngài;

Hãy dùng các khánh chiêng vang rền ca ngợi Ngài;

6 Phàm vật chi thở, hãy ca ngợi CHÚA.

Hãy ca ngợi CHÚA!

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu