Thi Thiên: Chương 149

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C149)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Ha-lê-lu-gia! Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới! Hãy hát ngợi khen Ngài trong hội các thánh Ngài.
2. Nguyện Y-sơ-ra-ên mừng rỡ nơi Đấng đã dựng nên mình; Nguyện con cái Si-ôn vui vẻ nơi Vua mình.
3. Nguyện chúng nó nhảy múa mà ngợi khen danh Ngài, Dùng trống-cơn và đàn cầm mà hát ngợi khen Ngài!
4. Vì Đức Giê-hô-va đẹp lòng dân sự Ngài; Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường.
5. Nguyện các thánh Ngài mừng rỡ về sự vinh hiển, Hát vui vẻ tại trên giường mình!
6. Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, Thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ,
7. Đặng báo thù các nước, Hành phạt các dân;
8. Đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng, Và đóng trăng các tước vị chúng nó.
9. Để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh Ngài được vinh hiển ấy. Ha-lê-lu-gia!

Bản Dịch 2011

Kêu Gọi Dân I-sơ-ra-ên Ca Ngợi CHÚA

1 Hãy ca ngợi CHÚA!

Hãy ca ngợi CHÚA một bài ca mới.

Hãy ca ngợi Ngài trong đại hội của các thánh dân.

2 Nguyện I-sơ-ra-ên vui mừng nơi Ðấng tạo nên mình.

Nguyện dân cư của Si-ôn vui vẻ nơi Vua mình.

3 Nguyện họ nhảy múa ca ngợi danh Ngài.

Nguyện họ dùng trống và đàn ca tụng Ngài,

4 Vì CHÚA vui nơi con dân Ngài.

Ngài điểm tô cho người khiêm nhường bằng ơn cứu rỗi.

5 Nguyện các thánh đồ vui mừng trong vinh hạnh ấy.

Nguyện họ hát ca ngay cả khi ở trên giường.

6 Nguyện những lời ca ngợi Ðức Chúa Trời ở nơi miệng họ,

Và nguyện một thanh gươm hai lưỡi ở trong tay họ,

7 Ðể họ báo thù các nước,

Và trừng phạt các dân,

8 Ðể trói các vua của chúng bằng xích,

Và những kẻ quyền quý của chúng bằng xiềng sắt,

9 Ðể thi hành án phạt đã ghi sẵn cho chúng.

Ðó là niềm vinh dự cho tất cả thánh đồ.

Hãy ca ngợi CHÚA!

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu