Thi Thiên: Chương 148

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C148)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Ha-lê-lu-gia! Từ các từng trời hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Hãy ngợi khen Ngài trong nơi cao cả!
2. Hỡi hết thảy các thiên sứ Ngài, hãy ngợi khen Ngài! Hỡi cả cơ binh Ngài, hãy ngợi khen Ngài!
3. Hỡi mặt trời, mặt trăng, hãy ngợi khen Ngài! Hỡi hết thảy ngôi sao sáng, hãy ngợi khen Ngài!
4. Hỡi trời của các từng trời, hỡi nước trên các từng trời, Hãy ngợi khen Ngài!
5. Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va; Vì Ngài ra lịnh, thảy bèn được dựng nên.
6. Ngài lập cho vững các vật ấy đến đời đời vô cùng; Cũng đã định mạng, sẽ không có ai vi phạm mạng ấy.
7. Hỡi các quái vật của biển, và những vực sâu, Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va từ nơi đất.
8. Hỡi lửa mà mưa đá, tuyết và hơi nước, Gió bão vâng theo mạng Ngài,
9. Các núi và mọi nổng, Cây trái và mọi cây hương nam,
10. Thú rừng và các loài súc vật, Loài côn trùng và loài chim,
11. Những vua thế gian và các dân tộc, Công-hầu và cả quan xét của thế gian,
12. Gã trai trẻ và gái đồng trinh, Người già cả cùng con nhỏ:
13. Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va! Vì chỉ danh Ngài được tôn cao cả; Sự vinh hiển Ngài trổi cao hơn trái đất và các từng trời.
14. Ngài đã cất cái sừng của dân sự Ngài lên, Là sự ngợi khen của các thánh Ngài, tức của dân Y-sơ-ra-ên, Là một dân ở gần bên Ngài, Ha-lê-lu-gia!

Bản Dịch 2011

Kêu Gọi Mọi Vật Ca Ngợi CHÚA

1 Hãy ca ngợi CHÚA!

Hãy ca ngợi CHÚA trên các tầng trời!

Hãy ca ngợi Ngài trong cõi trời cao!

2 Hãy ca ngợi Ngài, hỡi tất cả các thiên sứ của Ngài!

Hãy ca ngợi Ngài, hỡi tất cả các thiên binh của Ngài!

3 Hãy ca ngợi Ngài, hỡi mặt trời và mặt trăng!

Hãy ca ngợi Ngài, hỡi tất cả các ngươi, những vì sao sáng!

4 Hãy ca ngợi Ngài, hỡi các ngươi, các tầng trời cao thăm thẳm!

Và hỡi các ngươi, các nguồn nước trên các tầng trời!

5 Tất cả hãy ca ngợi danh CHÚA,

Vì Ngài ra lịnh, mọi vật được dựng nên.

6 Ngài thiết lập chúng, để chúng trường tồn mãi mãi;

Ngài ban một định luật, và chúng không bao giờ bị đào thải.

7 Hãy ca ngợi CHÚA ở dưới đất,

Hỡi các thủy quái và các vực sâu,

8 Hỡi lửa và mưa đá, hỡi tuyết và mây,

Hỡi gió bão luôn vâng lời Ngài,

9 Hỡi các núi non và mọi đồi nổng,

Hỡi những cây ra trái và những cây bá hương,

10 Hỡi những thú rừng và mọi loài súc vật,

Hỡi những côn trùng và những điểu thú,

11 Hỡi các vua và mọi dân trên đất,

Hỡi các lãnh chúa và các lãnh tụ trên thế gian,

12 Hỡi tất cả thanh thiếu niên nam nữ,

Hỡi quý cụ lão thành và hỡi những trẻ còn thơ.

13 Tất cả hãy ca ngợi danh CHÚA,

Vì chỉ có danh Ngài mới đáng được tôn cao;

Vinh quang Ngài vượt trỗi trên cả đất và trời.

14 Ngài nhấc cao sừng của dân Ngài lên,

Nên hãy ca ngợi Ngài, hỡi tất cả thánh dân Ngài,

Con cháu của I-sơ-ra-ên, một dân gần gũi bên Ngài.

Hãy ca ngợi CHÚA!

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu