Thi Thiên: Chương 146

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C146)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Ha-lê-lu-gia! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!
2. Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.
3. Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, Cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ.
4. Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình; Trong chính ngày đó các mưu mô nó liền mất đi.
5. Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, Để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình!
6. Ngài là Đấng dựng nên trời đất, Biển, và mọi vật ở trong đó; Ngài giữ lòng thành thực đời đời,
7. Đoán xét công bình cho kẻ bị hà hiếp, Và ban bánh cho người đói. Đức Giê-hô-va giải phóng người bị tù.
8. Đức Giê-hô-va mở mắt cho người đui; Đức Giê-hô-va sửa ngay lại những kẻ cong khom; Đức Giê-hô-va yêu mến người công bình;
9. Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, Nâng đỡ kẻ mồ côi và người góa bụa; Nhưng Ngài làm cong quẹo con đường kẻ ác,
10. Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời; Ớ Si-ôn, Đức Chúa Trời ngươi làm Vua đến muôn đời! Ha-lê-lu-gia!

Bản Dịch 2011

CHÚA Là Ðấng Giúp Ðỡ

1 Hãy ca ngợi CHÚA!

Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi CHÚA!

2 Tôi sẽ ca ngợi CHÚA trọn đời mình;

Hễ tôi còn sống bao lâu,

Tôi sẽ ca hát tôn ngợi Ðức Chúa Trời của tôi bấy lâu.

3 Ðừng để lòng tin cậy vào những người quyền thế;

Ðừng tin cậy loài người là những kẻ không đủ khả năng cứu giúp.

4 Hơi thở tắt đi, thân xác nó liền trở về cát bụi;

Trong chính ngày đó các toan tính của nó đều tiêu tan.

5 Phước cho người được Ðức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình,

Người đặt hy vọng nơi CHÚA, Ðức Chúa Trời mình.

6 Ngài là Ðấng dựng nên trời và đất,

Biển và mọi vật trong đó.

Ngài giữ sự thành tín đến đời đời.

7 Ngài thực thi công lý cho người bị áp bức;

Ngài ban bánh cho người đói.

CHÚA giải thoát người bị giam cầm.

8 CHÚA mở mắt người bị mù;

CHÚA đỡ dậy những ai bị bắt phải sấp mình;

CHÚA yêu mến người ngay lành;

9 CHÚA bảo vệ những kiều dân;

Ngài nâng đỡ cô nhi và quả phụ;

Nhưng Ngài phá hỏng đường lối của những kẻ ác.

10 CHÚA sẽ trị vì đời đời;

Hỡi Si-ôn, Ðức Chúa Trời của ngươi sẽ trị vì đời đời.

Hãy ca ngợi CHÚA!

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu