Thi Thiên: Chương 145

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C145)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Vua, là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ tôn cao Ngài, Chúc tụng danh Ngài đến đời đời vô cùng.
2. Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa. Ngợi khen danh Chúa đến đời đời vô cùng.
3. Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay; Sự cao cả Ngài không thể dò xét được.
4. Dòng dõi nầy sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia, Và rao truyền việc quyền năng của Chúa.
5. Tôi sẽ suy gẫm về sự tôn vinh oai nghi rực rỡ của Chúa, Và về công việc lạ lùng của Ngài.
6. Người ta sẽ nói ra sự năng lực về việc đáng kinh của Chúa; Còn tôi sẽ rao truyền sự cao cả của Chúa.
7. Người ta sẽ truyền ra kỷ niệm về sự nhân từ lớn của Chúa, Và hát lớn lên sự công bình Chúa.
8. Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót, Chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ.
9. Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, Sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên.
10. Hỡi Đức Giê-hô-va, các công việc Ngài sẽ ngợi khen Ngài; Những người thánh Ngài cũng sẽ chúc tụng Ngài.
11. Họ sẽ nói về sự vinh hiển nước Chúa, Thuật lại quyền năng của Chúa.
12. Đặng tỏ ra cho con loài người biết việc quyền năng của Chúa, Và sự vinh hiển oai nghi của nước Ngài.
13. Nước Chúa là nước có đời đời, Quyền cai trị của Chúa còn đến muôn đời.
14. Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người sa ngã, Và sửa ngay lại mọi người cong khom.
15. Con mắt muôn vật đều ngửa trông Chúa, Chúa ban cho chúng đồ ăn tùy theo thì.
16. Chúa sè tay ra, Làm cho thỏa nguyện mọi loài sống.
17. Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài, Hay làm ơn trong mọi công việc Ngài.
18. Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài. Tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài.
19. Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài; Cũng nghe tiếng kêu cầu của họ, và giải cứu cho.
20. Đức Giê-hô-va bảo hộ những kẻ yêu mến Ngài, Song hủy diệt những kẻ ác.
21. Miệng tôi sẽ đồn ra sự ngợi khen Đức Giê-hô-va; Nguyện cả loài xác thịt chúc tụng danh thánh của Ngài, Cho đến đời đời vô cùng.

Bản Dịch 2011

Ca Tụng Lòng Tốt của CHÚA

Thơ chúc tụng của Ða-vít

(Theo mẫu tự Hê-bơ-rơ)

1 Ôi Vua, Ðức Chúa Trời của con, con tôn ngợi Ngài;

Con sẽ chúc tụng danh Ngài đời đời vô cùng.

2 Mỗi ngày con sẽ chúc tụng Ngài;

Con sẽ ca ngợi danh Ngài đời đời vô cùng.

3 CHÚA thật vĩ đại và rất đáng ca ngợi;

Sự vĩ đại Ngài không sao dò thấu được.

4 Thế hệ này ca ngợi công việc của Ngài cho thế hệ kia;

Họ sẽ rao truyền các việc quyền năng của Ngài.

5 Con sẽ ca ngợi sự vinh hiển huy hoàng của uy nghi Ngài;

Con sẽ rao ra các việc diệu kỳ của Ngài.

6 Rồi người ta sẽ nói đến các việc kinh hoàng của quyền năng Ngài;

Và con sẽ mãi cao rao sự vĩ đại của Ngài.

7 Họ sẽ hăm hở thuật lại những kinh nghiệm về lòng tốt vô biên của Ngài,

Và lớn tiếng hoan ca đức công chính của Ngài.

8 CHÚA thật khoan dung độ lượng và giàu lòng thương xót,

Chậm nóng giận và đầy dẫy tình thương.

9 CHÚA thật tốt với mọi người;

Ơn thương xót của Ngài bao trùm mọi vật Ngài đã dựng nên.

10 CHÚA ôi, mọi vật Ngài đã dựng nên sẽ cảm tạ Ngài;

Các thánh đồ của Ngài sẽ chúc tụng Ngài.

11 Họ sẽ nói về vinh hiển của vương quốc Ngài,

Và ca tụng quyền năng Ngài,

12 Ðể con cái loài người biết các việc quyền năng Ngài,

Và vinh hiển uy nghi của vương quốc Ngài.

13 Vương quốc Ngài là vương quốc đời đời;

Quyền thống trị của Ngài kéo dài mọi thế hệ.

(CHÚA rất thành tín về những lời Ngài đã hứa;

Ngài thương yêu mọi vật Ngài đã dựng nên.)

14 CHÚA đỡ dậy mọi người bị ngã quỵ;

Ngài nâng lên những ai bị bắt phải sấp mình.

15 Mắt của mọi loài ngóng trông nơi Ngài;

Ngài ban cho chúng thức ăn đúng lúc.

16 Ngài sè tay ra,

Mọi sinh vật được no nê.

17 Trong mọi đường lối Ngài, CHÚA lúc nào cũng đúng;

Ngài rất nhân từ với mọi vật Ngài dựng nên.

18 CHÚA ở gần mọi người cầu khẩn Ngài;

Ngài ở gần mọi người chân thành cầu khẩn Ngài.

19 Ngài làm thỏa nguyện những người kính sợ Ngài;

Và Ngài cũng nghe tiếng kêu cầu của họ và giải cứu cho.

20 CHÚA gìn giữ mọi người yêu kính Ngài,

Nhưng Ngài tiêu diệt mọi kẻ gian ác.

21 Miệng tôi sẽ nói lên những lời ca ngợi CHÚA.

Nguyện mọi loài xác thịt sẽ chúc tụng danh thánh của Ngài đời đời vô cùng.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu