Thi Thiên: Chương 142

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C142)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Tôi cất tiếng kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va; Tôi cất tiếng cầu khẩn Đức Giê-hô-va.
2. Ở trước mặt Ngài tôi tuôn đổ sự than thở tôi, Bày tỏ sự gian nan tôi.
3. Khi tâm hồn nao sờn trong mình tôi, Thì Chúa đã biết nẻo đàng tôi. Trên con đường tôi đi, Chúng nó gài kín một cái bẫy.
4. Xin Chúa nhìn phía hữu tôi, coi; Chẳng có ai nhận biết tôi; Tôi cũng không có nơi nào để nương náu mình; Chẳng người nào hỏi thăm linh hồn tôi.
5. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu cùng Ngài, Mà rằng: Ngài là nơi nương náu của tôi, Phần tôi trong đất kẻ sống.
6. Xin Chúa lắng nghe tiếng tôi, Vì tôi bị khốn khổ vô cùng; Xin hãy cứu tôi khỏi kẻ bắt bớ tôi, Vì chúng nó mạnh hơn tôi.
7. Xin hãy rút linh hồn tôi khỏi ngục khám, Để tôi cảm tạ danh Chúa. Những người công bình sẽ vây quanh tôi, Bởi vì Chúa làm ơn cho tôi.

Bản Dịch 2011

Xin CHÚA Giúp Ðỡ Khi Gặp Hoạn Nạn

Thơ giáo huấn của Ða-vít khi ông trốn trong hang đá.

Ðây là lời cầu nguyện của ông:

1 Tôi hướng về CHÚA và cất tiếng kêu cầu;

Tôi cất tiếng dâng lên CHÚA lời cầu nguyện của tôi.

2 Tôi dốc đổ phiền muộn của lòng tôi ra trước mặt Ngài;

Tôi trình dâng nỗi khổ của tôi lên trước thánh nhan Ngài.

3 Khi tâm linh con nao sờn ở trong con,

Thì chính Ngài biết rõ lối con đi.

Trong con đường con tiến bước,

Chúng đã âm thầm gài bẫy hại con.

4 Xin Ngài nhìn bên phải con và xem;

Chẳng ai ngó ngàng gì đến con cả.

Con chẳng còn một lối thoát nào;

Thật chẳng ai quan tâm gì đến linh hồn con cả.

5 CHÚA ôi, con kêu cầu Ngài;

Con nói, “Ngài là nơi ẩn náu của con;

Ngài là phần của con trong cõi nhân sinh.

6 Xin đoái đến tiếng kêu cầu của con,

Vì con khốn khổ vô cùng;

Xin cứu con khỏi những kẻ bách hại con,

Vì chúng mạnh hơn con.

7 Xin đem linh hồn con ra khỏi chốn ngục tù,

Ðể con có thể ca ngợi danh Ngài;

Rồi những người ngay lành sẽ tụ lại quanh con,

Vì Ngài hậu đãi con.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu