Thi Thiên: Chương 139

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB19C139)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít - Cho Trưởng Ban Nhạc

1. Đức Giê-hô-va ôi! Ngài đã dò xét con và biết con. 2. Ngài biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy, từ xa Ngài thấu hiểu ý tưởng của con. 3. Ngài biết rõ đường lối của con, cách con nằm, và quen thuộc tất cả những đường lối của con. 4. Bởi vì khi lưỡi của con chưa thốt nên lời thì Đức Giê-hô-va ôi, Ngài đã biết trọn hết rồi. 5. Ngài bao bọc con từ phía sau đến phía trước, và tay của Ngài đặt trên con. 6. Kiến thức đó quá diệu kỳ cho con, thật quá cao, con không hiểu được!

7. Con có thể đi đâu để tránh khỏi Thần của Ngài? Con sẽ trốn ở đâu để thoát khỏi sự hiện diện của Ngài? 8. Nếu con lên trời, Ngài đang ở tại đó; và nếu con nằm dưới âm phủ, kìa Ngài cũng hiện diện tại đó. 9. Nếu con cất cánh như bình minh, rồi đến ở tại những nơi tận cùng của biển, 10. dù có như vậy, tại đó tay của Ngài sẽ dẫn dắt con, tay phải của Ngài sẽ nắm chặt lấy con. 11. Nếu con nói: “Bóng tối chắc chắn sẽ che khuất con, vào lúc ánh sáng chung quanh con trở thành ban đêm,” 12. nhưng bóng tối không thể che giấu được Ngài, tuy nhiên ban đêm cũng giống như ban ngày, bởi vì ánh sáng chiếu soi trong bóng tối.

13. Vì Ngài đã tạo dựng những thành phần sâu xa nhất bên trong của con, đã dệt nên con trong lòng của mẹ con. 14. Con cảm tạ Ngài vì con đã được dựng nên cách đáng sợ và diệu kỳ; những công việc của Ngài thật quá diệu kỳ, linh hồn con biết rõ. 15. Xương cốt của con không thể che giấu được Ngài. Khi con được tạo dựng trong nơi kín đáo, được dệt cách tinh vi từ những thành phần căn bản nhất của đất, 16. thì mắt của Ngài đã thấy rõ thể chất vô hình của con, và những ngày ấn định cho cuộc đời của con đã được ghi trong sách của Ngài từ khi chưa có một ngày nào trong những ngày đó.

17. Ðức Chúa Trời ôi! Các tư tưởng của Ngài thật quý giá cho con, và nếu tổng hợp tất cả lại, chúng thật bao la là dường nào! 18. Nếu con đếm, thì chúng nhiều hơn cát. Khi con thức dậy, con vẫn còn ở với Ngài.

19. Những kẻ khát máu, hãy lìa xa khỏi ta! Ðức Chúa Trời ôi! Nguyện Ngài tiêu diệt những kẻ gian ác, 20. bởi vì chúng đã nói những lời gian ác chống lại Ngài, những kẻ thù của Ngài đã thốt nên sự bất kính. 21. Đức Giê-hô-va ôi! Lẽ nào con không ghét những kẻ ghét Ngài, và không ghê tởm những kẻ chống nghịch Ngài? 22. Con ghét chúng tột cùng: Con coi chúng là những kẻ thù của con.

23. Đức Chúa Trời ôi! Xin tra xét con và biết lòng con, xin thử nghiệm con và biết những ưu tư khắc khoải của con, 24. để xem con có đường lối ác nào không, và xin dẫn con vào con đường đời đời.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi.
2. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi.
3. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, Quen biết các đường lối tôi.
4. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi.
5. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, Đặt tay Chúa trên mình tôi.
6. Sự tri thức dường ấy, thật diệu kỳ quá cho tôi, Cao đến đổi tôi không với kịp!
7. Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa?
8. Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm dưới âm-phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó.
9. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, Bay qua ở tại cuối cùng biển,
10. Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi.
11. Nếu tôi nói: Sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, Ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối,
12. Thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa, Ban đêm soi sáng như ban ngày, Và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa.
13. Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.
14. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.
15. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất, Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa.
16. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.
17. Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quí báu cho tôi thay! Số các tư tưởng ấy thật lớn thay!
18. Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy, thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh thức tôi còn ở cùng Chúa.
19. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa ắt sẽ giết kẻ ác! Hỡi người huyết, hãy đi khỏi ta.
20. Chúng nó nói nghịch Chúa cách phớm phỉnh, Kẻ thù nghịch Chúa lấy danh Chúa mà làm chơi.
21. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi há chẳng ghét những kẻ ghét Chúa ư? Há chẳng gớm ghiếc những kẻ dấy nghịch Chúa sao?
22. Tôi ghét chúng nó, thật là ghét, Cầm chúng nó bằng kẻ thù nghịch tôi.
23. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi;
24. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời.

Bản Dịch 2011

CHÚA Là Ðấng Toàn Tri và Toàn Tại

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

1 CHÚA ôi, Ngài đã dò xét con và biết con.

2 Ngài biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy;

Từ xa Ngài đã thấu hiểu tất cả ý tưởng con.

3 Ngài biết rõ lối nào con ra đi hay khi nào con nằm ngủ;

Ngài quen thuộc mọi đường lối con.

4 Ngay cả khi lưỡi con chưa thốt thành lời,

Kìa, CHÚA ôi, Ngài đã biết tất cả rồi.

5 Ngài bao vây con cả phía sau lẫn phía trước,

Và đặt tay Ngài trên con.

6 Kiến thức như thế thật diệu kỳ quá cho con,

Cao diệu quá, con không hiểu được.

7 Con có thể đi đâu để tránh khỏi Thần Ngài?

Con sẽ trốn ở đâu hầu thoát khỏi sự hiện diện của Ngài?

8 Nếu con lên trời, Ngài đang ngự tại đó;

Nếu con xuống âm phủ, kìa, Ngài cũng có ở đó.

9 Nếu con lấy cánh bình minh bay đến tận chân trời góc bể,

10 Thì tại đó, tay Ngài sẽ dẫn dắt con;

Tay phải Ngài sẽ nắm lấy con.

11 Nếu con nói, “Chắc bóng tối sẽ che khuất được mình,

Khi ánh sáng chung quanh mình đổi thành bóng tối,”

12 Thế nhưng đối với Ngài, bóng tối chẳng tối tăm gì cả,

Ban đêm sáng rõ như ban ngày;

Ngài thấy rõ như nhau dù trong bóng tối hay ngoài ánh sáng.

13 Vì Ngài đã dựng nên những bộ phận trong người con;

Ngài đã dệt thành con trong dạ của mẹ con.

14 Con cảm tạ Ngài, vì con được dựng nên cách đáng sợ và lạ lùng;

Công việc của Ngài quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm.

15 Các xương cốt con không thể giấu được Ngài,

Khi con được tạo thành trong nơi kín đáo,

Ðược đan kết diệu kỳ trong những nơi sâu thẳm của đất.

16 Mắt Ngài đã thấy rõ thể chất chưa thành hình của con;

Tất cả những ngày định cho đời con đã được ghi vào sách của Ngài rồi,

Trước khi con sống một ngày nào trong các ngày ấy.

17 Ðức Chúa Trời ôi, các tư tưởng của Ngài thật quý báu cho con thay!

Cộng các tư tưởng ấy lại, chúng nhiều vô số!

18 Nếu con đếm, chắc chúng nhiều hơn cát.

Khi con thức dậy, con vẫn còn với Ngài.

19 Ðức Chúa Trời ôi, ước gì Ngài tiêu diệt những kẻ gian ác.

Hỡi quân khát máu, hãy lìa xa ta!

20 Chúng nói những lời độc địa chống lại Ngài;

Kẻ thù của Ngài lấy danh Ngài để giỡn cợt đùa chơi.

21 CHÚA ôi, phải chăng con ghét những kẻ ghét Ngài?

Phải chăng con tởm ghét những kẻ nổi lên chống nghịch Ngài?

22 Con ghét chúng thật là ghét;

Con coi chúng như kẻ thù của con.

23 Ðức Chúa Trời ôi, xin dò xét con và biết rõ lòng con;

Xin thử nghiệm con và biết những ưu tư khắc khoải của con,

24 Ðể xem trong con có tư tưởng xấu nào chăng,

Và cầu xin Ngài dẫn đưa con vào con đường đời đời.

Tài Liệu