Thi Thiên: Chương 139

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C139)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi.
2. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi.
3. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, Quen biết các đường lối tôi.
4. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi.
5. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, Đặt tay Chúa trên mình tôi.
6. Sự tri thức dường ấy, thật diệu kỳ quá cho tôi, Cao đến đổi tôi không với kịp!
7. Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa?
8. Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm dưới âm-phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó.
9. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, Bay qua ở tại cuối cùng biển,
10. Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi.
11. Nếu tôi nói: Sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, Ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối,
12. Thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa, Ban đêm soi sáng như ban ngày, Và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa.
13. Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.
14. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.
15. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất, Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa.
16. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.
17. Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quí báu cho tôi thay! Số các tư tưởng ấy thật lớn thay!
18. Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy, thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh thức tôi còn ở cùng Chúa.
19. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa ắt sẽ giết kẻ ác! Hỡi người huyết, hãy đi khỏi ta.
20. Chúng nó nói nghịch Chúa cách phớm phỉnh, Kẻ thù nghịch Chúa lấy danh Chúa mà làm chơi.
21. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi há chẳng ghét những kẻ ghét Chúa ư? Há chẳng gớm ghiếc những kẻ dấy nghịch Chúa sao?
22. Tôi ghét chúng nó, thật là ghét, Cầm chúng nó bằng kẻ thù nghịch tôi.
23. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi;
24. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời.

Bản Dịch 2011

CHÚA Là Ðấng Toàn Tri và Toàn Tại
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
1. CHÚA ôi, Ngài đã dò xét con và biết con.
2. Ngài biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy;
Từ xa Ngài đã thấu rõ mọi ý tưởng của con.
3. Ngài biết rõ lối nào con ra đi hay khi nào con nằm ngủ;
Ngài quen thuộc mọi đường lối của con.
4. Thật vậy, khi lưỡi con chưa thốt thành lời,
Kìa, CHÚA ôi, Ngài đã biết tất cả rồi.
5. Ngài bao vây con cả phía sau lẫn phía trước;
Ngài đặt tay Ngài trên con.
6. Ðối với con, điều ấy quá diệu kỳ,
Quá cao diệu, con không hiểu thấu.
7. Con có thể đi đâu để tránh khỏi Thần của Ngài?
Con sẽ trốn ở đâu hầu thoát khỏi sự hiện diện của Ngài?
8. Nếu con lên trời, Ngài đang ngự tại đó;
Nếu con xuống âm phủ, kìa, Ngài cũng hiện hữu ở đó.
9. Nếu con lấy cánh bình minh bay đến những nơi xa xăm tận chân trời góc bể,
10. Tại đó, tay Ngài sẽ dẫn dắt con;
Tay phải Ngài sẽ nắm lấy con.
11. Nếu con nói, “Chắc bóng tối sẽ che khuất được mình,
Khi ánh sáng chung quanh mình đổi thành bóng tối,”
12. Thế nhưng đối với Ngài, bóng tối chẳng tối tăm gì cả,
Ban đêm sáng rõ như ban ngày;
Ngài thấy rõ như nhau dù trong bóng tối hay ngoài ánh sáng,
13. Vì chính Ngài đã dựng nên hình hài của con;
Ngài đã tạo thành con trong dạ của mẹ con.
14. Con cảm tạ Ngài, vì con đã được dựng nên cách đáng sợ và lạ lùng;
Công việc của Ngài quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm.
15. Khi con được tạo thành trong nơi kín đáo,
Ðược thành hình trong những nơi sâu thẳm của lòng đất,
Các xương cốt con vẫn không thể giấu được Ngài.
16. Mắt Ngài đã thấy rõ thể chất vô hình của con;
Tất cả những ngày định cho đời con đã được ghi vào sách của Ngài,
Trước khi con sống một ngày nào trong các ngày ấy.
17. Ðối với con, Ðức Chúa Trời ôi, các tư tưởng của Ngài thật quý báu thay!
Cộng các tư tưởng ấy lại, chúng nhiều vô số!
18. Nếu con đếm, chắc chúng nhiều hơn cát.
Khi con thức dậy, con vẫn còn ở với Ngài.
19. Ðức Chúa Trời ôi, xin Ngài tiêu diệt những kẻ gian ác.
Hỡi quân khát máu, hãy lìa xa ta!
20. Chúng đã nói những lời độc địa chống lại Ngài;
Kẻ thù của Ngài đã lấy danh Ngài để giỡn cợt đùa chơi.
21. CHÚA ôi, phải chăng con ghét những kẻ ghét Ngài?
Phải chăng con gớm ghiếc những kẻ nổi lên chống lại Ngài?
22. Con ghét chúng thật là ghét;
Con coi chúng như kẻ thù của con.
23. Ðức Chúa Trời ôi, xin dò xét con và thấu rõ lòng con;
Xin thử nghiệm con và biết những ưu tư khắc khoải của con,
24. Ðể xem trong tâm trí con có tư tưởng xấu nào chăng.
Cầu xin Ngài dẫn đưa con vào con đường đời đời.

Tài Liệu