Thi Thiên: Chương 138

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C138)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít

1. Con sẽ hết lòng ca ngợi Ngài. Con sẽ ca ngợi Ngài trước mặt các thần. 2. Con sẽ sấp mình hướng về đền thánh của Ngài để ca ngợi danh của Ngài, về tình thương và đức thành tín của Ngài, bởi vì Ngài đã làm cho lời của Ngài và danh của Ngài được tôn cao vượt trên tất cả. 3. Trong ngày con kêu cầu, Ngài đã đáp lời con, Ngài đã ban cho linh hồn con được vững mạnh.

4. Đức Giê-hô-va ôi! Tất cả các vua trên đất sẽ cảm tạ Ngài khi họ được nghe những lời từ miệng của Ngài. 5. Thật vậy, họ sẽ ca ngợi những đường lối của Đức Giê-hô-va, bởi vì sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va thật vĩ đại. 6. Mặc dù Đức Giê-hô-va ngự trên cao, nhưng Ngài vẫn đoái đến những người thấp hèn; còn những kẻ kiêu ngạo thì Ngài nhận biết từ xa.

7. Dù con đi giữa gian truân, Ngài cũng sẽ gìn giữ mạng sống của con, Ngài sẽ giang tay của Ngài chống trả cơn cuồng nộ từ những kẻ thù của con, và tay phải của Ngài sẽ giải cứu con. 8. Đức Giê-hô-va sẽ hoàn tất những mối quan tâm của con. Đức Giê-hô-va ôi! Lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Xin đừng từ bỏ công việc của tay Ngài!

Bản Dịch 1925

1. Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa, Hát ngợi khen Chúa trước mặt các thần.
2. Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, Cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa; Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao Hơn cả danh thinh Chúa.
3. Trong ngày tôi kêu cầu, Chúa đáp lại, Giục lòng tôi mạnh mẽ.
4. Hỡi Đức Giê-hô-va, các vua thế gian sẽ cảm tạ Ngài, Vì họ đã nghe những lời của miệng Ngài.
5. Phải, họ sẽ hát xướng về đường lối Đức Giê-hô-va, Vì vinh hiển Đức Giê-hô-va là lớn thay.
6. Dầu Đức Giê-hô-va cao cả, thì cũng đoái đến những người hèn hạ; Còn kẻ kiêu ngạo, Ngài nhận biết từ xa.
7. Dẫu tôi đi giữa gian truân, Chúa sẽ làm cho tôi được sống, Giơ tay Chúa ra chống trả cơn giận của kẻ thù nghịch tôi, Và tay hữu Chúa sẽ cứu tôi.
8. Đức Giê-hô-va sẽ làm xong việc thuộc về tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời; Xin chớ bỏ công việc của tay Ngài.

Bản Dịch 2011

Cảm Tạ CHÚA Vì Ơn Ngài

Thơ của Ða-vít

1 Con sẽ hết lòng ca ngợi Ngài;

Con sẽ ca ngợi Ngài trước mặt các thần.

2 Con sẽ hướng về đền thánh Ngài sấp mình thờ lạy và ca ngợi danh Ngài,

Vì tình thương và đức thành tín của Ngài,

Vì Ngài đã làm cho lời Ngài và danh Ngài được tôn cao trên mọi sự.

3 Vì trong ngày con kêu cầu Ngài đã đáp lời con;

Ngài khiến con dũng cảm với sức mạnh trong tâm hồn.

4 CHÚA ôi, tất cả các vua trên đất sẽ cảm tạ Ngài,

Khi họ được nghe những lời từ miệng Ngài.

5 Thật vậy họ sẽ ca ngợi các đường lối CHÚA,

Vì vinh hiển CHÚA thật lớn lao thay.

6 Vì dù CHÚA ngự trên trời cao thăm thẳm,

Ngài vẫn đoái thương đến những kẻ thấp hèn;

Còn những kẻ kiêu ngạo Ngài đã biết rõ từ xa.

7 Dù con phải bước đi giữa cơn nguy khốn,

Ngài sẽ giữ gìn mạng sống con.

Ngài sẽ đưa tay ra đối phó với cơn giận của những kẻ thù ghét con;

Tay phải Ngài sẽ cứu con.

8 CHÚA sẽ thực hiện những gì Ngài muốn làm cho đời sống con;

CHÚA ôi, lòng thương xót của Ngài còn đến đời đời;

Xin đừng bỏ công việc của tay Ngài.

Tài Liệu