Thi Thiên: Chương 137

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C137)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Chúng tôi đang ngồi trên mé sông Ba-by-lôn, Bèn nhớ lại Si-ôn, và khóc.
2. Chúng tôi treo đàn cầm chúng tôi Trên cây dương liễu của sông ấy.
3. Vì ở đó những kẻ bắt chúng tôi làm phu tù, Có biểu chúng tôi hát xướng; Kẻ cướp giựt chúng tôi có đòi chúng tôi hát mừng, mà rằng: Hãy hát cho chúng ta một bài ca của Si-ôn.
4. Trên đất ngoại bang, Chúng tôi làm sao hát được bài ca của Đức Giê-hô-va?
5. Hỡi Giê-ru-sa-lem, nếu ta quên ngươi, Nguyện tay hữu ta quên tài năng nó đi!
6. Nếu ta không nhớ đến ngươi, Chẳng thích Giê-ru-sa-lem hơn Sự vui vẻ nhất của ta, Nguyện lưỡi ta dính nơi ổ gà!
7. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại các con cái Ê-đôm; Trong ngày Giê-ru-sa-lem, Chúng nó nói rằng: Hãy hủy hoại, hãy hủy hoại Cho đến tận nền nó đi!
8. Ớ con gái Ba-by-lôn, là kẻ phải bị diệt, Phước cho người báo trả ngươi Tùy theo điều ác ngươi đã làm cho chúng ta!
9. Phước cho người bắt con nhỏ ngươi, Đem chà nát chúng nó nơi hòn đá!

Bản Dịch 2011

Lòng Buồn Thảm của Những Người Bị Lưu Ðày

1 Chúng tôi ngồi bên bờ sông ở Ba-by-lôn;

Chúng tôi nhớ đến Si-ôn và khóc.

2 Chúng tôi treo cây đàn của mình trên cành liễu bên sông,

3 Vì những kẻ đem chúng tôi lưu đày bắt chúng tôi phải hát;

Những kẻ hành hạ chúng tôi bắt chúng tôi phải ca;

Chúng bảo, “Hãy hát cho chúng tôi nghe những bài ca của Si-ôn.”

4 Nơi đất khách quê người,

Làm sao chúng tôi có thể hát được bài ca tôn ngợi CHÚA?

5 Hỡi Giê-ru-sa-lem, nếu ta quên ngươi,

Nguyện tay phải ta quên tài năng của nó.

6 Nếu ta không còn nhớ đến ngươi,

Nếu ta không thích Giê-ru-sa-lem hơn điều gì vui nhất của ta,

Nguyện lưỡi ta dính cứng vào hốc miệng ta.

7 CHÚA ôi, xin nhớ lại những lời dân Ê-đôm đã nói trong ngày Giê-ru-sa-lem bị thất thủ,

Chúng bảo, “Hãy phá hủy nó. Hãy san bằng nó thành bình địa.”

8 Hỡi con gái của Ba-by-lôn, kẻ sẽ bị tiêu diệt,

Phước cho người nào báo trả ngươi, về những đau khổ ngươi gây cho chúng ta.

9 Phước cho người nào bắt các con thơ của ngươi,

Và đập chúng vào các gành đá!

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu